Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania do służby lub pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796 oraz z 2021 r. poz. 464 i 815) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie oddelegowania do służby lub pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie oddelegowania do służby lub pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym (Dz. U. poz. 1078 oraz z 2019 r. poz. 1561) w § 11 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. d.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Dziennik Ustaw