Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. poz. 1741) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 w pkt 2.2.3 "Szczepienia" dodaje się lp. 9 w brzmieniu:

9
COVID-19

48 godzin od dnia podania szczepionki typu mRNA

14 dni od dnia podania szczepionki wektorowej

w przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji poszczepiennej dyskwalifikacja ulega wydłużeniu na okres 7 dni od ustąpienia objawów tej reakcji


2) w załączniku nr 3 w części II "Osocze" pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przerwa pomiędzy pobraniami osocza metodą plazmaferezy nie może być krótsza niż 1 tydzień. Warunkiem pobierania osocza w odstępach 1-tygodniowych jest stężenie IgG u dawcy nie niższe niż 8 g/l. U dawców oddających osocze metodą plazmaferezy w odstępach krótszych niż dwa tygodnie badanie stężenia IgG należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-23
  • Data wejścia w życie: 2021-07-24
  • Data obowiązywania: 2021-07-24

Dziennik Ustaw