Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i krajowej bazie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

2) tryb i standardy tworzenia i aktualizacji baz, o których mowa w pkt 1, oraz udostępniania danych z tych baz.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) GESUT - geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu;

3) władający - podmiot posiadający osobowość prawną władający sieciami uzbrojenia terenu.

§ 3. [Lokalizacja obiektów GESUT]

1. Lokalizację obiektów GESUT określa się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.

2. Wysokości charakterystycznych punktów obiektów GESUT określa się w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.

3. Reprezentacją geometryczną obiektów GESUT w zależności od ich rodzajów może być: punkt, linia łamana, zbiór linii (multilinia), wielokąt (poligon), zbiór punktów (multipunkt).

4. Wymiary przekrojów obiektów GESUT (średnica, wymiar poziomy i wymiar pionowy) podaje się w milimetrach.

Rozdział 2

Zakres danych gromadzonych w GESUT

§ 4. [Rodzaje sieci uzbrojenia terenu]

1. W GESUT wyróżnia się następujące rodzaje sieci uzbrojenia terenu:

1) wodociągową - oznaczenie literą w;

2) kanalizacyjną - oznaczenie literą k;

3) elektroenergetyczną - oznaczenie literą e;

4) gazową - oznaczenie literą g;

5) ciepłowniczą - oznaczenie literą c;

6) telekomunikacyjną - oznaczenie literą t;

7) specjalną - oznaczenie literą s;

8) niezidentyfikowaną - oznaczenie literą x.

2. Wykaz obiektów wyróżnionych w poszczególnych rodzajach sieci uzbrojenia terenu wraz z ich dozwolonymi typami geometrii określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. [Atrybuty wspólne dla wszystkich obiektów GESUT]

1. Atrybutami wspólnymi dla wszystkich obiektów GESUT są:

1) metoda pozyskania informacji o obiekcie;

2) data przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

3) numer operatu technicznego lub oznaczenie dokumentu, na podstawie którego informacje o obiekcie zostały wprowadzone do GESUT;

4) status obiektu określający, czy jest to obiekt istniejący czy projektowany;

5) informacja o władającym.

2. Dla obiektów istniejących w GESUT zapisuje się informację dotyczącą stanu eksploatacji jako czynny lub nieczynny.

3. Wyróżnia się następujące metody pozyskania informacji o obiekcie GESUT:

1) pomiar bezpośredni w nawiązaniu do osnowy - oznaczenie literą O;

2) pomiar wykrywaczem przewodów - oznaczenie literą A;

3) wektoryzacja - oznaczenie literą D;

4) pomiar fotogrametryczny - oznaczenie literą F;

5) pomiar bezpośredni w nawiązaniu do szczegółów terenowych - oznaczenie literą M;

6) dane branżowe - oznaczenie literą B;

7) dokumentacja z narady koordynacyjnej - oznaczenie literą K;

8) inna niż wymienione w pkt 1-7 metoda pozyskania - oznaczenie literą I;

9) nieokreślona metoda pozyskania - oznaczenie literą X.

§ 6. [Informacje określające wysokości punktów charakterystycznych położonych na elementach obiektów GESUT]

Z każdym obiektem GESUT mogą być związane informacje określające wysokości punktów charakterystycznych położonych na elementach tych obiektów.

§ 7. [Informacje wyróżnione dla wszystkich przewodów sieci uzbrojenia terenu]

1. Dla wszystkich przewodów sieci uzbrojenia terenu wyróżnia się informację o:

1) przebiegu przewodu z podziałem na:

a) podziemny,

b) naziemny,

c) nadziemny;

2) funkcji przewodu z podziałem na:

a) przewód główny,

b) przyłącze.

2. Dla przewodów sieci uzbrojenia terenu wyróżnia się następujące typy przewodów:

1) w sieci wodociągowej:

a) ogólny,

b) lokalny;

2) w sieci kanalizacyjnej:

a) ogólnospławny,

b) deszczowy,

c) sanitarny,

d) przemysłowy,

e) lokalny;

3) w sieci elektroenergetycznej:

a) najwyższego napięcia,

b) wysokiego napięcia,

c) średniego napięcia,

d) niskiego napięcia;

4) w sieci gazowej:

a) wysokiego ciśnienia,

b) podwyższonego średniego ciśnienia,

c) średniego ciśnienia,

d) niskiego ciśnienia;

5) w sieci ciepłowniczej:

a) wysokiego parametru ciepła,

b) niskiego parametru ciepła;

6) w sieci telekomunikacyjnej:

a) światłowód,

b) inne;

7) w sieci specjalnej:

a) benzynowe,

b) naftowe,

c) inne;

8) w sieci niezidentyfikowanej nie wyróżnia się typów przewodów.

§ 8. [Specyfikacja pojęciowego modelu danych GESUT]

Specyfikację pojęciowego modelu danych GESUT określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. [Powiatowa baza GESUT]

Powiatowa baza GESUT zawiera wszystkie obiekty wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 10. [Krajowa baza GESUT]

Krajowa baza GESUT zawiera przetworzone dane z powiatowych baz GESUT dotyczące: hydrantów, turbin wiatrowych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wież telekomunikacyjnych.

§ 11. [Identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej]

1. Każdemu obiektowi powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT nadaje się identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej "IdIIP", na który składają się:

1) przestrzeń nazw, w której skład wchodzi identyfikator zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), uzupełniona po kropce skrótem "GESUT" albo "KGESUT" w przypadku krajowej bazy GESUT;

2) identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt spośród innych obiektów zapisanych w tej bazie;

3) identyfikator wersji obiektu.

2. Elementy identyfikatora IdIIP, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.

Rozdział 3

Tryb i standardy tworzenia i aktualizacji powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

§ 12. [Podstawa tworzenia i prowadzenia powiatowej bazy GESUT w systemie teleinformatycznym]

Powiatową bazę GESUT tworzy się i prowadzi w systemie teleinformatycznym na podstawie:

1) materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2) dokumentów, które były wynikiem narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 1 ustawy;

3) danych i informacji pozyskanych od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu;

4) danych i informacji pozyskanych z innych rejestrów publicznych.

§ 13. [Aktualizacja powiatowej bazy GESUT]

1. Powiatową bazę GESUT aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:

1) materiałów przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2) wyników narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 1 ustawy;

3) danych lub informacji pozyskiwanych z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

2. Powiatową bazę GESUT aktualizuje się niezwłocznie, ale nie później niż 30 dni od uzyskania materiałów, wyników, danych lub informacji, o których mowa w ust. 1.

3. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT odbywa się zgodnie ze standardami zamieszczonymi w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 14. [Tworzenie i aktualizacja krajowej bazy GESUT]

Krajową bazę GESUT tworzy się i aktualizuje na bieżąco, na podstawie danych dostępnych w usługach sieciowych z powiatowych baz GESUT.

Rozdział 4

Udostępnianie danych z powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

§ 15. [Udostępnianie informacji z powiatowej i krajowej bazy GESUT]

1. Informacje zawarte w powiatowej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą usług sieciowych przeglądania i pobierania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy.

2. Specyfikację usług sieciowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Schemat aplikacyjny GML dotyczący udostępniania danych powiatowej bazy GESUT, zgodny ze schematem pojęciowym tej bazy zamieszczonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, Główny Geodeta Kraju publikuje w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005).

Rozdział 5

Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

§ 16. [Powiatowa baza GESUT i krajowa baza GESUT prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych]

1. Powiatowa baza GESUT i krajowa baza GESUT prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio powiatową bazą GESUT i krajową bazą GESUT w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

2. Powiatową bazę GESUT i krajową bazę GESUT, prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych, dostosowuje się do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

3. Układ wysokościowy, inny niż określono w § 3 ust. 2, może być stosowany przy prowadzeniu powiatowej bazy GESUT lub krajowej bazy GESUT nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 17. [Zakładanie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT rozpoczęte i niezakończone przed wejściem w życie rozporządzenia]

Do prac związanych z zakładaniem powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 18. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2021 r.2)

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: J. Gowin


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. poz. 1938), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782).

Załącznik 1. [WYKAZ OBIEKTÓW WYRÓŻNIONYCH W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SIECI UZBROJENIA TERENU WRAZ Z DOZWOLONYMI TYPAMI GEOMETRII]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 lipca 2021 r. (poz. 1374)

Załącznik nr 1

WYKAZ OBIEKTÓW WYRÓŻNIONYCH W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SIECI UZBROJENIA TERENU WRAZ Z DOZWOLONYMI TYPAMI GEOMETRII

1. Przewody i związane z nimi urządzenia techniczne:2. Urz
ądzenia towarzyszące uzbrojeniu terenu:


3. W przypadku kiedy rozporządzenie dopuszcza reprezentację geometryczną obiektu za pomocą punktu albo poligonu, reprezentację punktową stosuje się, jeżeli średnica obiektu lub jego wymiary (podłużny i poprzeczny) są mniejsze lub równe 0,75 m. W przypadku obiektów większych stosuje się reprezentację za pomocą poligonu.

Załącznik 2. [SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH GESUT]

Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH GESUT

I. Pojęciowy model danych GESUT

Schemat aplikacyjny UML dla danych GESUT przedstawiają diagramy: Obiekt GESUT, Przewody i urządzenia, Prezentacja graficzna.

1. Diagram: Obiekt GESUT

CZĘŚĆ I


CZĘŚĆ II2. Diagram: Przewody i urządzenia

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ I3. Diagram: Prezentacja graficzna


II. Wyjaśnienia do atrybutów

1. Parametr parametrPrzeskalowania dotyczy przeskalowania wielkości znaku lub wielkości etykiety w stosunku do ich wartości nominalnej, a jego wartością domyślną jest wartość 1.

2. Parametr justyfikacja określony jest zgodnie z przedstawionym schematem:


III. Ograniczenia nałożone na atrybuty
Załącznik 3. [SPECYFIKACJA USŁUG SIECIOWYCH DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA DANYCH GESUT]

Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA USŁUG SIECIOWYCH DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA DANYCH GESUT

Rozdział 1

Powiatowa baza GESUT

1. Usługi publikujące dane z powiatowych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu są zgodne ze standardem Web Map Service (WMS) i Web Feature Service (WFS).

2. Usługi WMS i WFS publikują dane w podziale na warstwy:

1) Sieć wodociągowa;

2) Sieć kanalizacyjna;

3) Sieć elektroenergetyczna;

4) Sieć gazowa;

5) Sieć ciepłownicza;

6) Sieć telekomunikacyjna;

7) Sieć specjalna;

8) Sieć niezidentyfikowana;

9) Urządzenia towarzyszące.

3. Szczegółową charakterystykę warstw i stosowanych symboli graficznych określa tabela nr 1.

Tabela nr 1


4. Wszystkie obiekty wymienione w tabeli nr 1 są widoczne dla zakresu od 25px/m do 0.1px/m i prezentowane linią grubości 1px z halo 1px (RGB 255,255,255), natomiast w przedziale od 0.5px/m do 0.1 px/m wszystkie obiekty prezentowane są linią grubości 2px z halo 2px (RGB 255,255,255) i pomija się opisy, symbole i obiekty krótsze niż 10px. Do opisu obiektów (etykiet) używana jest czcionka prosta 10px.

5. Szczegółową charakterystykę parametrów funkcji GetMap dla usługi WMS określa tabela nr 2.

Tabela nr 26. Podstawowe parametry wykorzystywane przez funkcję GetFeatureInfo dla usługi WMS określa tabela nr 3, a pozostałe wymagane parametry nieujęte w tabeli nr 3 są tożsame z parametrami funkcji GetMap przedstawionymi w tabeli nr 2.

Tabela nr 3


7. Wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo usługi WMS dla wszystkich warstw określa tabela nr 4.

Tabela nr 4


8. Strukturę odpowiedzi GetFeatureInfo w formacie XML określa poniższy schemat aplikacyjny.
9. Struktura odpowiedzi GetFeature dla zbioru obiektów zwracanych w usłudze WFS jest analogiczna w zakresie atrybutów obiektów jak odpowiedzi GetFeatureInfo dla usługi WMS, o której mowa w ust. 8.

Rozdział 2

Krajowa baza GESUT

1. Usługi publikujące dane z krajowej bazy GESUT są zgodne ze standardem Web Map Service (WMS) i Web Feature Service (WFS).

2. Usługi WMS i WFS publikują dane w podziale na warstwy:

1) Hydranty;

2) Turbiny wiatrowe;

3) Wieże telekomunikacyjne;

4) Stacje ładowania pojazdów.

3. Szczegółową charakterystykę warstw i stosowanych symboli graficznych określa tabela nr 5.

Tabela nr 5


4. Szczegółową charakterystykę parametrów funkcji GetMap dla usługi WMS określa tabela nr 6.

Tabela nr 6


5. Podstawowe parametry wykorzystywane przez funkcję GetFeatureInfo dla usługi WMS określa tabela nr 7, a pozostałe wymagane parametry nieujęte w tabeli nr 7 są tożsame z parametrami funkcji GetMap przedstawionymi w tabeli nr 6.

Tabela nr 7

6. Wartości atrybutów funkcji GetFeatureInfo usługi WMS dla wszystkich warstw określa tabela nr 8.

Tabela nr 8


7. Strukturę odpowiedzi GetFeatureInfo w formacie XML określa poniższy schemat aplikacyjny.


8. Struktura odpowiedzi GetFeature dla zbioru obiektów zwracanych w usłudze WFS jest analogiczna w zakresie atrybutów obiektów jak odpowiedzi GetFeatureInfo dla usługi WMS, o której mowa w ust. 7.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-28
  • Data wejścia w życie: 2021-07-31
  • Data obowiązywania: 2021-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw