Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca (Dz. U. poz. 1856) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Ważność tymczasowych zaświadczeń]

Tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydane zgodnie ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. B. Grodecki


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [WZÓR TYMCZASOWEGO ZAŚWIADCZENIA TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA WYDAWANEGO PRZEZ SZEFA URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 26 lipca 2021 r. (poz. 1389)

WZÓR TYMCZASOWEGO ZAŚWIADCZENIA TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA WYDAWANEGO PRZEZ SZEFA URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

AWERS

1. Tło giloszowe;

2. Trzyliterowy kod Rzeczypospolitej Polskiej zintegrowany z tłem;

3. Nadrukowany farbą optycznie zmienną symbol biometrii;

4. Czarne napisy wykonane czcionką o różnej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: kursywa (czcionka pochylona)*:

a) TYMCZASOWE ZAŚWIADCZENIE TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA/FOREIGNER'S TEMPORARY IDENTITY DOCUMENT,

b) NR DOKUMENTU,

c) NAZWISKO I IMIĘ (IMIONA)/SURNAME AND FORENAME(S),

d) DATA URODZENIA LUB WIEK/DATE OF BIRTH OR AGE,

e) OBYWATELSTWO/NATIONALITY,

f) MIEJSCE I KRAJ URODZENIA/PLACE AND COUNTRY OF BIRTH,

g) IMIONA RODZICÓW/PARENTS' FORENAMES,

h) DOKUMENT NIE UPRAWNIA DO PRZEKRACZANIA GRANICY. THIS DOCUMENT DOES NOT ENTITLE TO CROSS THE BORDER.,

i) PODPIS POSIADACZA/SIGNATURE OF THE HOLDER,

j) NR CAN;

5. Pole do umieszczenia fotografii posiadacza dokumentu "tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca".

* Z wyjątkiem tłumaczenia angielskiego dla tytułu dokumentu w dolnej części awersu, w przypadku którego zastosowano czcionkę prostą.

REWERS

1. Tło giloszowe;

2. Czarne napisy wykonane czcionką o tej samej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: kursywa (czcionka pochylona):

a) INFORMACJE O DZIECIACH/INFORMATION ABOUT CHILDREN,

b) DATA WYDANIA/DATE OF ISSUE,

c) DATA WAŻNOŚCI/DATE OF EXPIRY,

d) ORGAN WYDAJĄCY/ISSUING AUTHORITY.

LISTA JAWNYCH ZABEZPIECZEŃ DOKUMENTU:

1. Kinegram® - transparentny element dyfrakcyjny.

2. Grawerowanie laserowe - technika personalizacji.

3. Grawerowanie wypukłe - numer CAN, numer i data ważności dokumentu.

4. Mikrotekst negatywowy - wkomponowany w tło o zmiennej wielkości liter.

5. Mikrotekst pozytywowy - o zmiennej wysokości liter, wkomponowany w tło.

6. Tłoczenie powierzchni karty - wyczuwalne na powierzchni karty wypukłe i wklęsłe elementy, zawierają mikroteksty; karta zawiera tłoczenia błyszczące i matowe.

7. MLI - element optycznie zmienny, pod odpowiednim kątem prezentuje personalizowane laserowo zdjęcie i rok wydania dokumentu.

8. OVI® - element nadrukowany farbą optycznie zmienną, przedstawia logotyp ICAO (dokument elektroniczny z chipem), pod kątem widoczna zmiana koloru z zielonego na fioletowy, wykazuje również fluorescencję w UV.

9. Tła giloszowe - linie tworzące tło dokumentu wydrukowane w technice irysowej.

10. Element aktywny w UV - druk irysowy niewidoczny w świetle dziennym, a widoczny w UV.

11. Druk reliefowy - wkomponowany w tło.

Dokument ma formę karty formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu.

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-08-02
  • Data obowiązywania: 2021-08-02

Dziennik Ustaw