REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1438

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23a ust. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165 i 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich przeznaczonej na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, zwanej dalej „pomocą", oraz wysokość pomocy.

§ 2. [Podmioty otrzymujące pomoc]

Pomoc jest przyznawana kołu gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, zwanemu dalej „kołem", jeżeli koło zobowiąże się do:

1) wykorzystania pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, do dnia 31 grudnia roku, w którym pomoc została przyznana;

2) rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym pomoc została przyznana;

3) zwrotu pomocy - w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystania pomocy w terminie, o którym mowa w pkt 1, lub niewykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt 2;

4) przechowywania dokumentów księgowych i innych dokumentów, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia - także ich udostępniania na żądanie kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją", właściwego ze względu na siedzibę koła.

§ 3. [Informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy]

1. Wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiera:

1) nazwę koła oraz jego siedzibę i adres;

2) numer, pod którym koło zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) koła;

4) numer REGON koła;

5) numer rachunku bankowego koła, na który zostanie wypłacona pomoc;

6) oświadczenie koła o przyjęciu zobowiązań, o których mowa w § 2.

2. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.

3. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy wskazany w informacji, o której mowa w art. 23a ust. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, nie może upływać później niż dnia 30 września danego roku.

§ 4. [Zakres decyzji o przyznaniu pomocy]

Decyzja o przyznaniu pomocy określa w szczególności:

1) wysokość pomocy;

2) termin wykorzystania pomocy, o którym mowa w § 2 pkt 1;

3) termin przedłożenia sprawozdania z wydatkowania pomocy, o którym mowa w § 2 pkt 2;

4) pouczenie o konieczności wykonania zobowiązań, o których mowa w § 2, oraz o konieczności zwrotu wypłaconej pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystania pomocy w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 1, lub niewykonania zobowiązania, o którym mowa w § 2 pkt 2.

§ 5. [Wysokość pomocy]

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków koła ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, i wynosi:

1) 5000 zł, jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków;

2) 6000 zł, jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;

3) 7000 zł, jeżeli koło liczy ponad 75 członków.

§ 6. [Termin wypłaty pomocy]

Pomoc jest wypłacana kołu niezwłocznie po dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy.

§ 7. [Sprawozdanie z wydatkowania pomocy]

1. Koło przedstawia kierownikowi biura powiatowego Agencji właściwemu ze względu na siedzibę koła sprawozdanie z wydatkowania pomocy zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o przyznaniu pomocy.

2. Sprawozdanie z wydatkowania pomocy zawiera:

1) wskazanie kwoty otrzymanej pomocy;

2) wskazanie kwoty wykorzystanej pomocy;

3) opis zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, zrealizowanych z otrzymanej pomocy;

4) wskazanie niewykorzystanej kwoty pomocy podlegającej zwrotowi.

3. Do sprawozdania z wydatkowania pomocy koło dołącza wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 699 i 904), o ile numer ten nie został już nadany.

4. Niezakończone postępowanie w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nie wpływa na rozliczenie pomocy.

5. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do prawidłowości wydatkowania pomocy wynikających z przedłożonego przez koło sprawozdania kierownik biura powiatowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę koła może zażądać od koła przedstawienia dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 4.

6. Pomoc uważa się za rozliczoną w momencie przyjęcia przez kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę koła sprawozdania z wydatkowania pomocy.

7. W przypadku stwierdzenia:

1) niewykorzystania pomocy, wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania pomocy nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub niewykorzystania pomocy w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 1, wypłacona pomoc podlega zwrotowi w zakresie, w jakim została niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub niewykorzystana w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 1;

2) niewykonania zobowiązania, o którym mowa w § 2 pkt 2, wypłacona pomoc podlega zwrotowi w całości.

8. Do zwrotu pomocy stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) dotyczące ustalania kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych.

§ 8. [Sposób opracowania i udostępniania wzoru sprawozdania z wydatkowania pomocy]

Prezes Agencji opracuje i udostępni, w dniu ogłoszenia informacji o naborze wniosków o przyznanie pomocy, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w siedzibach biur powiatowych Agencji, wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz wzór sprawozdania z wydatkowania pomocy.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. A. Gembicka


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-09
  • Data wejścia w życie: 2021-08-09
  • Data obowiązywania: 2023-03-23

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA