Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 543

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23a ust. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 2256 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 1438) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 5,

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412).";

2) w § 5 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

„1) 8000 zł, jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków;

2) 9000 zł, jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;

3) 10 000 zł, jeżeli koło liczy ponad 75 członków.";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Pomoc jest wypłacana kołu niezwłocznie po dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy na rachunek bankowy koła albo rachunek koła prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej zawarte w ewidencji producentów, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.";

4) w § 7 uchyla się ust. 3 i 4.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-22
  • Data wejścia w życie: 2023-03-23
  • Data obowiązywania: 2023-03-23

Dziennik Ustaw