Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa dokumenty wymagane przy:

1) składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "działalnością związaną z narażeniem",

2) zgłoszeniu wykonywania działalności związanej z narażeniem

- konieczne dla potwierdzenia przez wnioskodawcę spełnienia warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;

2) wnioskodawca - jednostkę organizacyjną występującą z wnioskiem o wydanie zezwolenia albo dokonującą zgłoszenia;

3) zezwolenie - zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem;

4) zgłoszenie - zgłoszenie wykonywania działalności związanej z narażeniem.

§ 3.

Składając wniosek o wydanie zezwolenia, wnioskodawca dołącza do wniosku:

1) dokument zawierający:

a) przewidywany termin rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku, a jeżeli działalność ma być prowadzona przez czas oznaczony - także okres prowadzenia tej działalności,

b) ocenę narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności związanego z działalnością wskazaną we wniosku i wynikające z tej oceny proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności,

c) określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio prowadzić działalność objętą zezwoleniem,

d) jeżeli działalność jest związana z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego - uzasadnienie podjęcia działalności wykazujące, że spodziewane w wyniku wykonywania tej działalności korzyści naukowe, ekonomiczne, społeczne i inne będą większe niż możliwe, powodowane przez tę działalność, szkody dla zdrowia człowieka i stanu środowiska,

e) w przypadku działalności, w której w warunkach normalnej eksploatacji może powstać konieczność odprowadzania gazowych lub ciekłych odpadów promieniotwórczych do środowiska - proponowaną aktywność odprowadzanych odpadów i ich stężenie promieniotwórcze w momencie odprowadzania do środowiska, proponowany sposób odprowadzania odpadów, ich skład izotopowy i tempo odprowadzania do środowiska, uzasadnienie wykazujące, że proponowane wartości i sposób odprowadzania odpadów promieniotwórczych są zgodne z zasadą optymalizacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, a także proponowany sposób monitoringu uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska,

f) w przypadku działalności mogącej prowadzić do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska - kryteria wyboru grup odniesienia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy, cechy charakterystyczne tych grup oraz proponowaną częstotliwość wyznaczania dawek dla grup odniesienia,

g) określenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia jednostki organizacyjnej, wraz z informacją dotyczącą posiadanego sprzętu dozymetrycznego i jego wzorcowania,

h) w przypadku działalności, której wykonywanie prowadzi do powstawania odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego - proponowany termin przekazania tych odpadów lub paliwa do składowania, przetwarzania lub przerobu albo propozycja innego niż składowanie, przetwarzanie lub przerób sposobu dalszego postępowania z odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym,

i) opinię inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy,

j) w przypadku działalności polegających na wytwarzaniu, przetwarzaniu, stosowaniu lub przechowywaniu materiałów jądrowych, odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego lub innych źródeł promieniowania jonizującego, z wyłączeniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, oraz w przypadku działalności polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych - opis sposobu transportu na terenie jednostki organizacyjnej, odpowiednio: materiałów jądrowych, odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego lub innych źródeł promieniowania jonizującego;

2) program zapewnienia jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy;

3) dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia - jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem, z wyłączeniem działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych oraz działalności polegającej na budowie, eksploatacji lub zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych;

4) dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia - jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych;

5) dokumenty konieczne dla potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawcę warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia - jeżeli wniosek dotyczy wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie, eksploatacji lub zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych.

§ 4.

Dokonując zgłoszenia, wnioskodawca przedstawia dokument zawierający:

1) określenie rodzaju i zakresu planowanej działalności związanej z narażeniem, z podaniem maksymalnej aktywności lub stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych, typu urządzeń zawierających źródło promieniotwórcze lub typu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, będących przedmiotem działalności objętej zgłoszeniem;

2) określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio wykonywać działalność objętą zgłoszeniem, wraz z podaniem jej siedziby i adresu oraz określeniem miejsca wykonywania działalności objętej zgłoszeniem;

3) przewidywany termin rozpoczęcia działalności objętej zgłoszeniem, a jeżeli działalność ma być wykonywana przez czas oznaczony - także okres wykonywania tej działalności;

4) jeżeli działalność jest związana z wprowadzeniem nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego - uzasadnienie podjęcia tej działalności wykazujące, że spodziewane w wyniku jej wykonywania korzyści naukowe, ekonomiczne, społeczne i inne będą większe niż możliwe, powodowane przez tę działalność, szkody dla zdrowia człowieka i stanu środowiska;

5) jeżeli działalność jest związana ze stosowaniem promieniowania jonizującego w celu obrazowania pozamedycznego z wykorzystaniem urządzeń niebędących urządzeniami radiologicznymi - cel działalności, o którym mowa w art. 33zg ust. 3 ustawy, i uzasadnienie, o którym mowa w art. 33zh ust. 1 i 2 ustawy;

6) jeżeli działalność jest związana ze stosowaniem urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze lub urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące - informację dotyczącą jednostki organizacyjnej przewidzianej do zainstalowania urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze lub do uruchomienia urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące, która posiada zezwolenie na instalowanie lub uruchamianie urządzeń będących przedmiotem zgłoszenia.

§ 5.

Do złożonych wniosków o wydanie zezwolenia oraz do dokonanych zgłoszeń, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18, Dz. Urz. UE L 260 z 03.10.2009, str. 40 oraz Dz. Urz. UE L 219 z 25.07.2014, str. 42);

2) dyrektywę Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającą ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 48);

3) dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywę 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80);

4) dyrektywę Rady 2014/87/Euratom z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2009/71/Euratom ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 219 z 25.07.2014, str. 42).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. poz. 1355), które zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593 oraz z 2020 r. poz. 284) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE, ROZRUCHU, EKSPLOATACJI LUB LIKWIDACJI OBIEKTÓW JĄDROWYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE, EKSPLOATACJI LUB ZAMKNIĘCIU SKŁADOWISK ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 sierpnia 2021 r. (poz. 1667)

Załącznik nr 1

DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE, ROZRUCHU, EKSPLOATACJI LUB LIKWIDACJI OBIEKTÓW JĄDROWYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE, EKSPLOATACJI LUB ZAMKNIĘCIU SKŁADOWISK ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

1. Dokumenty dołączane do każdego wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, z wyłączeniem działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych oraz działalności polegającej na budowie, eksploatacji lub zamknięciu składowisk odpadów promieniotwórczych.

1.1. Informacje charakteryzujące źródła promieniotwórcze, materiały promieniotwórcze, odpady promieniotwórcze, materiały jądrowe, wypalone paliwo jądrowe lub promieniowanie jonizujące emitowane przez urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące.

1.2. Informacje o uprawnieniach osób zatrudnionych na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznej.

1.3. Program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

1.4. Opis systemu rejestracji i analizy wystąpienia narażenia przypadkowego.

2. Dokumenty dołączane do wniosku w zależności od rodzaju działalności związanej z narażeniem, której dotyczy wniosek.

2.1. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na stosowaniu źródeł promieniotwórczych, materiałów promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące - z zastrzeżeniem poz. 2.10 i 2.13.

2.1.1. Instrukcja pracy ze źródłami promieniotwórczymi, materiałami promieniotwórczymi, materiałami jądrowymi, urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze lub wytwarzającymi promieniowanie jonizujące.

2.1.2. Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi.

2.1.3. Informacja o obiekcie lub pomieszczeniach przewidzianych do wykonywania działalności będącej przedmiotem wniosku.

2.1.4. Informacja o sposobie, miejscu i warunkach przechowywania źródeł promieniotwórczych, materiałów promieniotwórczych, odpadów promieniotwórczych lub materiałów jądrowych.

2.1.5. W przypadku prowadzonych poza terenem jednostki organizacyjnej prac z zastosowaniem otwartych źródeł promieniotwórczych lub materiałów promieniotwórczych mogących powodować skażenia promieniotwórcze - dodatkowo zgoda właściciela lub innego podmiotu władającego terenem, na którym będą prowadzone prace z tymi źródłami lub materiałami, oraz pozytywna opinia w zakresie higieny radiacyjnej właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

2.1.6. Informacja o sposobie i warunkach transportu źródeł promieniotwórczych, materiałów promieniotwórczych, odpadów promieniotwórczych lub materiałów jądrowych, jeżeli jest prowadzony.

2.1.7. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na stosowaniu materiałów jądrowych - dodatkowo projekt systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

2.1.8. Informacja dotycząca jednostki organizacyjnej instalującej urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze lub uruchamiającej urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące, przewidzianej do kontroli tych urządzeń przed wprowadzeniem ich do eksploatacji, która posiada zezwolenie na instalowanie lub uruchamianie urządzeń będących przedmiotem wniosku.

2.1.9. Plan zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

2.1.10. Jeżeli działalność jest związana ze stosowaniem promieniowania jonizującego w celu obrazowania pozamedycznego z wykorzystaniem urządzeń niebędących urządzeniami radiologicznymi - dodatkowo cel działalności, o którym mowa w art. 33zg ust. 3 ustawy, i uzasadnienie, o którym mowa w art. 33zh ust. 1 i 2 ustawy.

2.2. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom lub zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych.

2.2.1. Dokumenty wymienione w poz. 2.1.1-2.1.4.

2.2.2. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom w celu medycznej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych - dodatkowo wzór instrukcji dla pacjentów i opiekunów, o której mowa w art. 33h ust. 2 pkt 4 ustawy.

2.2.3. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych zwierzętom w celu weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych - dodatkowo wzór instrukcji postępowania przeznaczonej dla właścicieli lub opiekunów zwierząt, którym podano substancję promieniotwórczą w celu diagnostyki weterynaryjnej, leczenia lub badań naukowych.

2.3. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich, oraz na przechowywaniu materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych, materiałów promieniotwórczych, odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego - z zastrzeżeniem poz. 2.11.

2.3.1. Elementy dokumentacji technicznej obiektu lub pomieszczeń, w których będzie wykonywana działalność będąca przedmiotem wniosku, wskazujące na spełnienie warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

2.3.2. Informacja o pracach, które mają być prowadzone w pracowni, z podaniem parametrów urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz rodzaju i maksymalnej aktywności jednocześnie stosowanych źródeł promieniotwórczych, a w przypadku obiektów i pomieszczeń przewidzianych do przechowywania materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych, materiałów promieniotwórczych lub odpadów promieniotwórczych - dane dotyczące materiałów, źródeł lub odpadów, które mają być przechowywane.

2.3.3. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na przechowywaniu materiałów jądrowych - dodatkowo projekt systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

2.3.4. Plan zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

2.4. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na wytwarzaniu lub przetwarzaniu materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych lub źródeł promieniotwórczych, przetwarzaniu odpadów promieniotwórczych, wzbogacaniu izotopowym, produkowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub zamierzonym dodawaniu substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565), lub aktywacji materiału powodującej wzrost aktywności w wyrobie powszechnego użytku, której w czasie wprowadzania tego wyrobu do obrotu nie można pominąć z punktu widzenia ochrony radiologicznej.

2.4.1. Elementy dokumentacji technicznej obiektu lub pomieszczeń, w których będzie wykonywana działalność będąca przedmiotem wniosku, oraz w których będą przechowywane źródła promieniotwórcze, materiały promieniotwórcze, odpady promieniotwórcze lub materiały jądrowe, wskazujące na spełnienie warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

2.4.2. Dokumentacja techniczna produkowanych urządzeń lub informacje charakteryzujące produkowane wyroby lub wyposażenie.

2.4.3. W przypadku urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - dodatkowo informacja dotycząca narażenia związanego z urządzeniem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji urządzenia, a także wykazująca, że konstrukcja urządzenia pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a w przypadku urządzeń radiologicznych - także informacja dotycząca oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej urządzenia radiologicznego.

2.4.4. W przypadku wyrobów powszechnego użytku - dodatkowo informacje dotyczące:

1) planowanego wykorzystania wyrobu ze wskazaniem korzyści, które uzasadniają jego wykorzystanie;

2) sposobu oznakowania i jego zgodności z załącznikiem nr 3 do ustawy;

3) zawartości instrukcji dotyczącej stosowania i przechowywania wyrobu;

4) sposobu umiejscowienia substancji promieniotwórczej w wyrobie;

5) mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości właściwej do stosowania wyrobu, a także w odległości 0,1 m od każdej dostępnej powierzchni wyrobu oraz spełnienia innych wymagań wskazujących, że stosowanie wyrobu nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo powiadomienia;

6) zakładanego narażenia osób z ogółu ludności z wykazaniem, że poczyniono wszelkie starania w celu zminimalizowania narażenia podczas normalnego stosowania wyrobu, zminimalizowano prawdopodobieństwo dodatkowego przypadkowego narażenia w wyniku niewłaściwego stosowania wyrobu oraz nie występują przeszkody dla bezpiecznego postępowania z wyrobem, kiedy nie jest już wykorzystywany.

2.4.5. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na wytwarzaniu lub przetwarzaniu materiałów jądrowych lub na wzbogacaniu izotopowym - dodatkowo projekt systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

2.4.6. Plan zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

2.5. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na instalowaniu lub obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianiu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące - z zastrzeżeniem poz. 2.9 i 2.12.

2.5.1. Dokumentacja techniczna urządzeń będących przedmiotem działalności, której dotyczy wniosek.

2.5.2. Informacja dotycząca narażenia związanego z urządzeniem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji urządzenia, a także wykazująca, że konstrukcja urządzenia pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a w przypadku urządzeń radiologicznych - także informacja dotycząca oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej urządzenia radiologicznego.

2.5.3. Informacja o sposobie, miejscu i warunkach przechowywania źródeł promieniotwórczych i odpadów promieniotwórczych.

2.5.4. Informacja o sposobie i warunkach transportu źródeł promieniotwórczych i odpadów promieniotwórczych.

2.5.5. Plan zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

2.6. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na obrocie materiałami jądrowymi, wypalonym paliwem jądrowym, materiałami promieniotwórczymi, źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła, wyrobami powszechnego użytku, do których dodano substancje promieniotwórcze, wyrobami medycznymi, wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, wyposażeniem wyrobów medycznych, wyposażeniem wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnymi wyrobami medycznymi do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze, przywozie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywozie z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, do których dodano substancje promieniotwórcze, wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze.

2.6.1. Dokumentacja techniczna wprowadzanego do obrotu urządzenia lub informacje charakteryzujące wprowadzany do obrotu, przywożony lub wywożony wyrób lub wyposażenie, do których dodano substancje promieniotwórcze.

2.6.2. W przypadku urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - dodatkowo informacja wymieniona w poz. 2.4.3.

2.6.3. W przypadku wyrobów powszechnego użytku - dodatkowo informacje wymienione w poz. 2.4.4.

2.6.4. Informacja o sposobie, miejscu i warunkach przechowywania źródeł promieniotwórczych, materiałów promieniotwórczych, odpadów promieniotwórczych, materiałów jądrowych lub wypalonego paliwa jądrowego.

2.6.5. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na obrocie materiałami jądrowymi lub wypalonym paliwem jądrowym - dodatkowo projekt systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

2.6.6. Plan zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

2.7. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na transporcie źródeł promieniotwórczych, materiałów promieniotwórczych lub odpadów promieniotwórczych.

2.7.1. Program ochrony przed promieniowaniem określony w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych.

2.7.2. Plan ochrony towarów niebezpiecznych dużego ryzyka, w przypadku gdy jest wymagany przez przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych.

2.7.3. W przypadku transportu drogowego - dodatkowo zaświadczenie ADR, jeżeli jest wymagane przez przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych.

2.7.4. Plan zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.

2.8. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na transporcie materiałów jądrowych lub wypalonego paliwa jądrowego.

2.8.1. Dokumenty wymienione w poz. 2.7.

2.8.2. Informacja o planowanych trasach i sposobie transportu materiałów jądrowych lub wypalonego paliwa jądrowego.

2.8.3. Projekt systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

2.8.4. Instrukcja załadunku i rozładunku materiałów jądrowych lub wypalonego paliwa jądrowego podczas transportu.

2.8.5. Informacja o sposobie rozmieszczenia ładunku na środku transportowym.

2.9. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na uruchamianiu aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej.

2.9.1. Dokumentacja techniczna aparatu rentgenowskiego.

2.9.2. Informacja dotycząca narażenia związanego z aparatem rentgenowskim, właściwego stosowania, testowania i konserwacji aparatu, a także wykazująca, że konstrukcja aparatu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a także informacja dotycząca oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej aparatu.

2.10. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na stosowaniu aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej.

2.10.1. Instrukcja obsługi aparatu rentgenowskiego.

2.10.2. Dokument potwierdzający wykonanie testów odbiorczych aparatu rentgenowskiego.

2.10.3. Dokument potwierdzający wykonanie testów odbiorczych urządzeń pomocniczych.

2.10.4. Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalająca szczegółowe reguły postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów.

2.10.5. Protokół wyników testów podstawowych i specjalistycznych aparatu rentgenowskiego i urządzeń pomocniczych.

2.11. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na uruchamianiu medycznej pracowni rentgenowskiej.

2.11.1. Dokumentacja projektowa medycznej pracowni rentgenowskiej.

2.12. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na uruchamianiu aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych poza medyczną pracownią rentgenowską.

2.12.1. Dokumentacja techniczna aparatu rentgenowskiego.

2.12.2. Informacja dotycząca narażenia związanego z aparatem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji aparatu oraz wykazująca, że konstrukcja aparatu pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu, a także informacja dotycząca oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej aparatu.

2.13. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych poza medyczną pracownią rentgenowską.

2.13.1. Instrukcja obsługi aparatu rentgenowskiego.

2.13.2. Dokument potwierdzający wykonanie testów odbiorczych aparatu rentgenowskiego.

2.13.3. Dokument potwierdzający wykonanie testów odbiorczych urządzeń pomocniczych.

2.13.4. Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalająca szczegółowe reguły postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów.

2.13.5. Protokół wyników testów podstawowych i specjalistycznych aparatu rentgenowskiego i urządzeń pomocniczych.

2.14. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na przerobie wypalonego paliwa jądrowego.

2.14.1. Dokumentacja techniczna obiektu lub pomieszczeń na terenie zakładu przerobu wypalonego paliwa jądrowego, w których będzie wykonywana działalność będąca przedmiotem wniosku, wskazująca na spełnienie warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

2.14.2. Oświadczenie wnioskodawcy o przeprowadzeniu wymaganych odbiorów, prób i badań urządzeń i systemów technologicznych mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną oraz gotowości do rozpoczęcia działalności.

2.14.3. Szczegółowy opis procesu technologicznego wraz z dokumentacją techniczną wszystkich urządzeń, których działanie ma znaczenie przy spełnieniu warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

2.14.4. Projekt systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

2.14.5. Procedury postępowania z powstałymi w wyniku przerobu wypalonego paliwa odpadami promieniotwórczymi.

2.14.6. Plan postępowania z odpadami chemicznymi powstałymi podczas przerobu wypalonego paliwa jądrowego.

2.14.7. Opis sposobu odprowadzania gazowych lub ciekłych odpadów promieniotwórczych.

2.14.8. Oświadczenie wnioskodawcy, że zatrudnia odpowiednią liczbę pracowników z kwalifikacjami wymaganymi dla wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na przerobie wypalonego paliwa, wraz z wykazem określającym kwalifikacje poszczególnych pracowników oraz z kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych uprawnień.

2.14.9. Procedury kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące.

2.14.10. Program monitoringu radiacyjnego środowiska na terenie i poza terenem obiektu jądrowego, w którym jest wykonywana działalność związana z narażeniem polegająca na przerobie wypalonego paliwa jądrowego, w sytuacji normalnej oraz w przypadku zdarzenia radiacyjnego.

2.15. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych.

2.15.1. Dokumentacja techniczna obiektu lub pomieszczeń na terenie składowiska odpadów promieniotwórczych, w których będzie wykonywana działalność będąca przedmiotem wniosku, wskazująca na spełnienie warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

2.15.2. Wskazanie rodzaju odpadów promieniotwórczych, jakie będą składowane.

2.15.3. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych zawierających materiały jądrowe - dodatkowo projekt systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

2.15.4. Procedury i instrukcje dotyczące wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych.

2.15.5. Proponowane warunki i ograniczenia wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych.

2.15.6. Oświadczenie wnioskodawcy, że zatrudnia odpowiednią liczbę pracowników z kwalifikacjami wymaganymi dla działalności związanej z narażeniem polegającej na składowaniu odpadów promieniotwórczych, wraz z wykazem określającym kwalifikacje poszczególnych pracowników oraz z kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych uprawnień.

2.15.7. Procedury kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące.

2.15.8. Program monitoringu radiacyjnego środowiska na terenie i poza terenem składowiska, w sytuacji normalnej oraz w przypadku zdarzenia radiacyjnego.

2.16. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na eksploatacji kopalni rudy uranu.

2.16.1. Informacja o sposobie, miejscu i warunkach przechowywania materiałów jądrowych i odpadów promieniotwórczych oraz dane dotyczące materiałów i odpadów, które mają być przechowywane.

2.16.2. Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi.

2.16.3. Procedury kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące.

2.17. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na zamknięciu kopalni rudy uranu.

2.17.1. Program zamknięcia kopalni.

2.17.2. Opis sposobu zagospodarowania sprzętu, materiałów i odpadów, w tym odpadów promieniotwórczych.

3. Dokumenty dodatkowo dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, w której jest wykorzystywane źródło wysokoaktywne, z wyjątkiem działalności związanej z narażeniem polegającej na składowaniu lub przechowywaniu takiego źródła przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy, oraz działalności związanej z narażeniem polegającej na transporcie źródła wysokoaktywnego.

3.1. Jedna z umów, o których mowa w art. 5 ust. 5a pkt 1 i 2 ustawy.

3.2. W przypadku źródła wysokoaktywnego przywożonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej także wskazanie możliwości dalszego postępowania ze źródłem promieniotwórczym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej po zakończeniu działalności z tym źródłem przez jednostkę organizacyjną, z uzasadnieniem.

Załącznik 2. [DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE, ROZRUCHU, EKSPLOATACJI LUB LIKWIDACJI OBIEKTÓW JĄDROWYCH]

Załącznik nr 2

DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE, ROZRUCHU, EKSPLOATACJI LUB LIKWIDACJI OBIEKTÓW JĄDROWYCH

1. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie obiektu jądrowego.

1.1. Dokumenty dołączane do każdego wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie obiektu jądrowego.

1.1.1. Raport lokalizacyjny, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy.

1.1.2. Mapy terenu obiektu jądrowego oraz mapy odpowiednio regionu lub obszaru lokalizacji, w zależności od rodzaju przedstawianej informacji.

1.1.3. Wstępny raport bezpieczeństwa (WRB), o którym mowa w art. 36d ust. 2 ustawy, zawierający dane i informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 36d ust. 3 ustawy, wraz ze skróconą wersją WRB przeznaczoną do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, obejmującą co najmniej:

1) ogólny opis obiektu jądrowego;

2) ocenę lokalizacji obiektu jądrowego;

3) ogólne aspekty projektowe obiektu jądrowego;

4) podsumowanie i ocenę wyników analiz bezpieczeństwa obiektu jądrowego;

5) charakterystykę obiektów i wyposażenia na potrzeby działań przeciwawaryjnych;

6) opis oddziaływania obiektu jądrowego na środowisko;

7) informację o gospodarce odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym;

8) ogólne aspekty likwidacji obiektu jądrowego.

1.1.4. Raporty źródłowe z probabilistycznych analiz bezpieczeństwa poziomu 1 i 2, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 36d ust. 3 ustawy.

1.1.5. Opis i wyniki weryfikacji analiz bezpieczeństwa, o której mowa w art. 36d ust. 1 ustawy.

1.1.6. Dokumentacja dotycząca klasyfikacji bezpieczeństwa, o której mowa w art. 36j ust. 3 ustawy.

1.1.7. Wykaz i charakterystyka zawartości dokumentacji projektowej obiektu jądrowego oraz wykaz i charakterystyka elementów wyposażenia obiektu jądrowego.

1.1.8. Dokumentacja opisująca zintegrowany system zarządzania, o której mowa w art. 36k ustawy, dla etapu budowy obiektu jądrowego, obejmujący działania wszystkich uczestników realizacji tego obiektu mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

1.1.9. Opis struktury i funkcjonowania wyodrębnionej w jednostce organizacyjnej komórki lub zespołu odpowiedzialnych za utrzymanie wiedzy dotyczącej projektu obiektu jądrowego przez cały okres istnienia obiektu.

1.1.10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211 i 1551).

1.1.11. Program likwidacji obiektu jądrowego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy, obejmujący co najmniej:

1) opis ogólnych uwarunkowań likwidacji obiektu, w tym podstawowych założeń dla likwidacji;

2) opis techniczny obiektu jądrowego w zakresie mającym istotne znaczenie dla likwidacji obiektu jądrowego, z określeniem kubatur i mas systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia oraz ilości substancji promieniotwórczych znajdujących się w obiekcie;

3) opis przewidywanej strategii likwidacji;

4) opis planowanych środków technicznych i organizacyjnych koniecznych do zastosowania podczas prac likwidacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

5) opis metod dekontaminacji i demontażu obiektu - analizę technicznej wykonalności prac dekontaminacyjnych i demontażowych prowadzonych z zastosowaniem przewidywanych metod;

6) opis zagospodarowania materiałów i odpadów, w tym odpadów promieniotwórczych, obejmujący również:

a) oszacowanie jakościowe i ilościowe materiałów i odpadów wraz z ich charakterystyką,

b) analizę możliwości ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów oraz metod unieszkodliwiania i usuwania odpadów promieniotwórczych i innych odpadów;

7) ramowy harmonogram likwidacji obiektu określający poszczególne etapy prac zgodnie z planowaną strategią;

8) oszacowanie kosztów i określenie sposobu sfinansowania likwidacji obiektu jądrowego.

1.1.12. Dokumenty, o których mowa w art. 38g ust. 2 i 3 ustawy.

1.1.13. Opinia Komisji Europejskiej, wydana na podstawie art. 43 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zwanego dalej "Traktatem Euratom".

1.1.14. Dokumenty wykazujące, że wnioskodawca spełnił wymaganie, o którym mowa w art. 37 ust. 3 ustawy.

1.1.15. Projekt systemu ochrony fizycznej obiektu jądrowego i materiałów jądrowych.

1.1.16. Harmonogram budowy obiektu jądrowego, uwzględniający w szczególności kolejność prowadzonych prac wraz z planowanymi datami wystąpienia o zezwolenie na rozruch i eksploatację obiektu jądrowego.

1.1.17. Oświadczenie wnioskodawcy, że wnioskodawca i inni uczestnicy realizacji obiektu wykonujący prace mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej będą zatrudniać odpowiednią liczbę pracowników o kwalifikacjach wymaganych dla etapu budowy obiektu jądrowego.

1.1.18. W przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w art. 36a ust. 1 lub w art. 39b ust. 1 ustawy - opis zmian stanu faktycznego podanego w tym wniosku.

1.1.19. Informacje o będących w fazie budowy lub eksploatacji referencyjnych obiektach jądrowych, wraz z opisem istotnych różnic pomiędzy obiektami referencyjnymi a obiektem, którego dotyczy wniosek, lub w przypadku braku takich obiektów - o rozwiązaniach i technologiach, które zostały sprawdzone za pomocą prób, badań oraz analiz.

1.1.20. Wykaz wybranych przez wnioskodawcę do momentu składania wniosku wykonawców i dostawców systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego, dostawców materiałów oraz wykonawców prac prowadzonych przy budowie obiektu jądrowego, w szczególności w zakresie urządzeń technicznych lub innych urządzeń obiektu jądrowego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272), wraz z informacją o zamówieniach, jakie mają być udzielone tym wykonawcom i dostawcom.

1.1.21. Plan postępowania z odpadami chemicznymi powstającymi na etapie budowy obiektu jądrowego.

1.1.22. Program badań i monitoringu stanu środowiska w obszarze lokalizacji obiektu jądrowego na etapie jego budowy.

1.1.23. Program monitoringu radiacyjnego środowiska, o którym mowa w art. 86o ustawy.

1.1.24. Podstawowe informacje na temat systemu zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych jednostki organizacyjnej dla etapu rozruchu i eksploatacji obiektu jądrowego.

1.2. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie obiektu jądrowego będącego obiektem energetyki jądrowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1484).

1.2.1. Dokumenty wymienione w poz. 1.1.

1.2.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

1.2.3. Dokumenty dodatkowo dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie elektrowni jądrowej.

1.2.3.1. Dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy.

1.2.3.2. Plan rekrutacji i szkoleń oraz opis programów szkolenia wstępnego i szkolenia okresowego pracowników, przewidzianych do wykonywania na etapie jej rozruchu i eksploatacji czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12d ust. 8 ustawy.

1.2.3.3. Program testów przedeksploatacyjnych systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego wykonywanych w trakcie budowy elektrowni jądrowej.

1.2.3.4. Wykaz i charakterystyka zawartości procedur prowadzenia testów przedeksploatacyjnych systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego - wykonywanych w trakcie budowy elektrowni jądrowej.

1.3. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie obiektu jądrowego niebędącego obiektem energetyki jądrowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

1.3.1. Dokumenty wymienione w poz. 1.1.

1.3.2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu albo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922).

1.3.3. Dokumenty dodatkowo dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie reaktora badawczego.

1.3.3.1. Program testów przedeksploatacyjnych systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego - wykonywanych w trakcie budowy reaktora badawczego.

1.3.3.2. Wykaz i charakterystyka zawartości procedur prowadzenia testów przedeksploatacyjnych - wykonywanych w trakcie budowy reaktora badawczego.

2. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na rozruchu obiektu jądrowego.

2.1. Pośredni raport bezpieczeństwa (PRB) dla etapu rozruchu obiektu jądrowego, o zakresie zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 36d ust. 3 ustawy, zawierający informacje przedstawione w WRB, uaktualnione, uszczegółowione i uzupełnione na etapie budowy obiektu jądrowego - w szczególności opisujący wszelkie odstępstwa lub zmiany w stosunku do rozwiązań istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej wskazanych w WRB, w tym:

1) w zakresie uwarunkowań planowania awaryjnego i działań interwencyjnych - wykazanie wykonalności przeprowadzenia działań interwencyjnych w razie ciężkiej awarii w obiekcie jądrowym dla wykazania wystarczalności szlaków komunikacyjnych i środków transportu oraz innej wymaganej infrastruktury zewnętrznej;

2) w zakresie szczegółowych opisów systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego - opis stanu powykonawczego, z wyszczególnieniem wprowadzonych na etapie budowy zmian w rozwiązaniach projektowych mających istotne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

3) w zakresie analiz bezpieczeństwa obiektu jądrowego - zaktualizowany opis i wyniki uwzględniające ewentualne dodatkowo przeprowadzone lub zmodyfikowane analizy bezpieczeństwa w stosunku do analiz zawartych w WRB, w szczególności analizy bezpieczeństwa przeprowadzone w związku z wprowadzonymi na etapie budowy zmianami w rozwiązaniach projektowych obiektu jądrowego mającymi istotne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej lub wynikami przeprowadzonych w trakcie budowy obiektu jądrowego testów przedeksploatacyjnych;

4) w zakresie organizacji rozruchu obiektu jądrowego - ogólne opisy poszczególnych etapów rozruchu oraz rodzajów i zakresu testów lub pomiarów rozruchowych zgodne z programem rozruchu obiektu jądrowego;

5) w zakresie aspektów eksploatacji obiektu jądrowego:

a) wykazy i charakterystyki procedur związanych z zarządzaniem stosowanych przez jednostkę organizacyjną wykonującą działalność polegającą na rozruchu obiektu jądrowego, obejmujące:

- procedury związane z zarządzaniem aspektami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,

- procedurę opracowywania, zatwierdzania i wdrażania procedur eksploatacyjnych,

- procedurę wprowadzenia zmian do procedur, o których mowa w tiret pierwszym i drugim,

b) wykazy i charakterystyki zawartości procedur eksploatacyjnych:

- procedur normalnej eksploatacji, wystarczających do zapewnienia pracy obiektu jądrowego w zakresie limitów i warunków eksploatacyjnych,

- awaryjnych procedur eksploatacji, z uzasadnieniem wybranego podejścia - z odniesieniami do stosownych analiz bezpieczeństwa,

c) w przypadku elektrowni jądrowej - dodatkowo wykazy i charakterystyki zawartości wytycznych zarządzania ciężkimi awariami, obejmujące w szczególności określenie kryteriów przejścia od awaryjnych procedur eksploatacyjnych do wytycznych zarządzania ciężkimi awariami;

6) w zakresie limitów i warunków eksploatacyjnych obiektu jądrowego - opis proponowanych limitów i warunków eksploatacyjnych obiektu jądrowego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ustawy, z uwzględnieniem w szczególności ewentualnych modyfikacji w związku ze zmianami wprowadzonymi na etapie budowy obiektu jądrowego lub wynikami dodatkowych albo zmodyfikowanych analiz bezpieczeństwa;

7) w zakresie ochrony radiologicznej w obiekcie jądrowym - opis reguł postępowania oraz sposobu wdrożenia w programie ochrony radiologicznej jednostki organizacyjnej zasady optymalizacji narażenia na promieniowanie jonizujące, wykazujący w szczególności, że zasada ta została wdrożona zgodnie z wymaganiami art. 38 ustawy;

8) w zakresie przygotowań awaryjnych na etapie rozruchu obiektu jądrowego, w tym objętych zakładowym planem postępowania awaryjnego:

a) opis całokształtu przedsięwzięć przeciwawaryjnych podejmowanych w celu ograniczenia narażenia pracowników i osób z ogółu ludności, obejmujący w szczególności:

- organizację kierowania postępowaniem awaryjnym na terenie obiektu i współdziałania z odpowiednimi organami i służbami zaangażowanymi w postępowanie awaryjne, ze wskazaniem funkcji, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych osób - zgodnie z systemem zarządzania sytuacjami zdarzeń awaryjnych,

- identyfikację, klasyfikację i ogłaszanie stanów awaryjnych,

- sposób oceny początkowej fazy awarii i aktualnego stanu obiektu,

- tryb inicjowania działań przeciwawaryjnych, powiadamiania właściwych organów i służb,

- sposób prowadzenia działań ograniczających awarię,

- reguły podejmowania działań interwencyjnych na terenie obiektu,

- warunki współpracy ze służbami lokalnymi, odpowiedzialnymi za prowadzenie działań na terenie stref planowania awaryjnego,

- system ochrony pracowników obiektu i członków ekip awaryjnych oraz zarządzania pomocą medyczną na terenie obiektu,

- informowanie ludności,

b) wykazanie, że jednostka organizacyjna prowadząca działalność polegającą na rozruchu obiektu jądrowego dysponuje wystarczającymi środkami do:

- wczesnego wykrycia, monitorowania i oceny warunków awaryjnych, w których są potrzebne działania przeciwawaryjne dla ograniczenia skutków awarii, ochrony pracowników obiektu oraz rekomendowanie właściwym organom odpowiednich zewnętrznych działań interwencyjnych,

- predykcji rodzaju, zasięgu i wielkości uwolnień substancji promieniotwórczych w przypadku wystąpienia awarii,

- efektywnej, ciągłej oceny warunków radiologicznych na terenie obiektu jądrowego i na zewnątrz tego obiektu;

9) w zakresie oddziaływania obiektu jądrowego na środowisko na etapie rozruchu:

a) procedura prowadzenia i przechowywania rejestrów uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektu jądrowego,

b) procedura udostępniania właściwym organom i społeczeństwu danych o oddziaływaniu radiacyjnym obiektu jądrowego na środowisko;

10) informacja o gospodarce odpadami promieniotwórczymi w obiekcie jądrowym na etapie rozruchu.

2.2. Oświadczenie wnioskodawcy o przeprowadzeniu na etapie budowy obiektu jądrowego wymaganych odbiorów, testów przedeksploatacyjnych i badań systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia, mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, oraz o gotowości obiektu jądrowego do rozruchu.

2.3. Program rozruchu obiektu jądrowego, o którym mowa w art. 37a ust. 2 ustawy.

2.4. Wykaz i charakterystyka zawartości procedur rozruchowych obiektu jądrowego oraz następujące procedury rozruchowe:

2.4.1. W przypadku reaktora badawczego oraz elektrowni jądrowej:

1) procedura lub procedury rozruchu fizycznego reaktora obejmujące testy załadunku paliwa i podkrytyczności, początkowe testy krytyczności i pracy na niskiej mocy;

2) odpowiednie procedury rozruchowe, o których mowa w § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych (Dz. U. poz. 281).

2.4.2. W przypadku elektrowni jądrowej - procedura przeprowadzenia testów mocy bloku energetycznego.

2.5. W przypadku elektrowni jądrowej lub reaktora badawczego - program przeładunku paliwa jądrowego, o którym mowa w § 19 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych, dla pierwszego załadunku paliwa jądrowego oraz obliczeniowe charakterystyki neutronowo-fizyczne i cieplno-przepływowe reaktora dla pierwszej kampanii paliwowej.

2.6. Wykaz i charakterystyka zawartości następujących procedur eksploatacyjnych obiektu jądrowego:

1) procedury normalnej eksploatacji;

2) procedury awaryjne;

3) w przypadku elektrowni jądrowej - wytyczne zarządzania ciężkimi awariami.

2.7. Wykaz i charakterystyka zawartości dokumentacji powykonawczej obiektu jądrowego.

2.8. Wykaz i charakterystyka zawartości dokumentacji testów przedeksploatacyjnych systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego przeprowadzonych w trakcie budowy obiektu jądrowego.

2.9. Oświadczenie wnioskodawcy, że wnioskodawca i inni uczestnicy rozruchu obiektu jądrowego wykonujący czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zatrudniają odpowiednią liczbę pracowników o kwalifikacjach wymaganych dla etapów rozruchu i eksploatacji tego obiektu, wraz z wykazem określającym kwalifikacje poszczególnych pracowników, którzy mają wykonywać czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej, oraz z kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych uprawnień.

2.10. Krótkookresowy plan szkoleniowy pracowników oraz długookresowy plan szkolenia pracowników, o których mowa w art. 11b ustawy.

2.11. W przypadku elektrowni jądrowej - propozycja terminów szkoleń okresowych pracowników, zaktualizowany plan rekrutacji oraz opis programów szkolenia wstępnego i szkolenia okresowego pracowników przewidzianych na stanowiska w elektrowni jądrowej, na których na etapach jej rozruchu i eksploatacji są wykonywane czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności z wykazaniem ich zgodności z przepisami wydanymi na podstawie art. 12d ust. 8 ustawy.

2.12. Wskazanie uchwały sejmiku województwa o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania, o której mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.1)).

2.13. Pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

2.14. Dokumentacja opisująca zintegrowany system zarządzania, o którym mowa w art. 36k ustawy, dla etapu rozruchu obiektu jądrowego, obejmujący działania wszystkich uczestników rozruchu obiektu jądrowego wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, wskazująca, że ten system promuje i wspiera kulturę bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej wnioskodawcy oraz u dostawców i wykonawców uczestniczących w rozruchu, zawierająca w szczególności:

1) opis struktury zarządzania, z przedstawieniem elementów zintegrowanego systemu zarządzania dotyczących skutecznego nadzoru kierownictwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na etapie rozruchu obiektu jądrowego, w szczególności - zadań i współzależności między jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za projektowanie, dostawy wyposażenia, wykonawstwo prac budowlano-montażowych oraz prowadzenie rozruchu;

2) opis wymagań dotyczących zapewniania wystarczającej liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na potrzeby rozruchu;

3) opis strategii mającej na celu rozwinięcie, utrzymanie i umacnianie kultury bezpieczeństwa;

4) opis programu zapewnienia jakości dla etapu rozruchu, obejmujący co najmniej:

a) opis procesu opracowywania i zatwierdzania procedur: prowadzenia testów i badań rozruchowych, kontroli prowadzenia tych testów i badań oraz oceny i zatwierdzania ich wyników,

b) opis sposobu postępowania, gdy wyniki testów lub badań nie odpowiadają w pełni wymaganiom projektowym,

c) proponowane audyty i przeglądy w celu zapewnienia, że polityka bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej jest skutecznie wdrażana, oraz że są wyciągane wnioski wypływające z doświadczenia danej jednostki organizacyjnej oraz z doświadczenia innych jednostek organizacyjnych w celu polepszenia stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

5) program bezpiecznej gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ustawy, zawierający co najmniej opisy:

a) źródeł stałych, ciekłych i gazowych odpadów promieniotwórczych, wraz z danymi dotyczącymi tempa wytwarzania i ilości zakumulowanych odpadów,

b) środków kontroli i ograniczania ilości odpadów promieniotwórczych wytwarzanych w obiekcie jądrowym, w tym sposobów klasyfikacji, ewidencjonowania i segregacji odpadów,

c) charakterystyk odpadów promieniotwórczych o różnym stanie agregacji i poziomach aktywności,

d) metod i środków technicznych do przetwarzania, kondycjonowania, przemieszczania i przechowywania odpadów promieniotwórczych.

2.15. Program ochrony radiologicznej i procedury ochrony radiologicznej, spełniające wymagania określone w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

2.16. Opis reguł i sposobu prowadzenia monitoringu uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska oraz program monitoringu radiacyjnego środowiska, o którym mowa w art. 86o ustawy.

2.17. Informacja o poziomie stężeń izotopów promieniotwórczych w gruncie, wodach powierzchniowych, wodach podziemnych, powietrzu atmosferycznym i wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produktach żywnościowych i organizmach żywych oraz rozkładach mocy dawek promieniowania jonizującego tła beta i gamma w obszarze lokalizacji obiektu jądrowego, aktualna na dzień składania wniosku.

2.18. Opis struktury i funkcjonowania wyodrębnionej w jednostce organizacyjnej komórki lub zespołu, odpowiedzialnych za utrzymanie wiedzy dotyczącej projektu obiektu jądrowego przez cały okres istnienia obiektu.

2.19. Projekt systemu ochrony fizycznej obiektu jądrowego i materiałów jądrowych.

2.20. Opis systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych w obiekcie jądrowym.

2.21. Zaktualizowany w stosunku do etapu budowy obiektu jądrowego program likwidacji obiektu jądrowego.

2.22. Dokumenty, o których mowa w art. 38g ust. 2 ustawy.

2.23. Opinia Komisji Europejskiej wydana na podstawie art. 37 Traktatu Euratom.

2.24. Plan postępowania z odpadami chemicznymi powstającymi podczas rozruchu obiektu jądrowego.

2.25. Program regulacji oraz kontroli reżimu wodno-chemicznego i radiochemicznego systemów i elementów wyposażenia obiektu jądrowego, o którym mowa w § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

2.26. Program ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

2.27. Plan działań ratowniczo-gaśniczych, o którym mowa w § 17 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

2.28. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające wdrożenie procedur, o których mowa w § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

2.29. Opis organizacji i szczegółowych reguł funkcjonowania zakładowej straży pożarnej, wraz z przedstawieniem danych o odpowiedniej liczbie pracowników i niezbędnym wyposażeniu.

2.30. Procedury określające obowiązki i działania pracowników obiektu jądrowego w przypadku pożaru powstałego w toku rozruchu, o których mowa w § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

2.31. Decyzje wydane przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zezwalające na eksploatację urządzeń technicznych i innych urządzeń obiektu jądrowego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

2.32. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na rozruchu elektrowni jądrowej - dodatkowo dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy.

2.33. Wykaz wybranych przez wnioskodawcę do dnia złożenia wniosku wykonawców i dostawców urządzeń technicznych lub innych urządzeń obiektu jądrowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, oraz wykonawców prac prowadzonych przy rozruchu obiektu, w szczególności w odniesieniu do tych urządzeń technicznych lub innych urządzeń obiektu jądrowego istotnych ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz ich bezpieczne funkcjonowanie, wraz z informacją o zamówieniach, jakie zostały lub mają zostać udzielone tym wykonawcom i dostawcom.

2.34. W przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie ogólnej opinii, o którym mowa w art. 39b ust. 1 ustawy - opis zmian stanu faktycznego podanego w tym wniosku.

2.35. W przypadku obiektu energetyki jądrowej - postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2.36. Pozwolenie na budowę obiektu jądrowego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.2)).

3. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na eksploatacji obiektu jądrowego.

3.1. Raport bezpieczeństwa dla etapu eksploatacji obiektu jądrowego (ERB).

3.1.1. ERB dla obiektu jądrowego innego niż reaktor badawczy, zawierający informacje przedstawione w PRB uaktualnione o informacje i oceny bezpieczeństwa z etapu rozruchu obiektu jądrowego oraz opisy aspektów eksploatacji obiektu mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym:

3.1.1.1. Informacje w zakresie szczegółowych opisów systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego, obejmujące zaktualizowany opis stanu powykonawczego, z wyszczególnieniem ewentualnych wprowadzonych na etapie rozruchu zmian mających istotne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

3.1.1.2. Informacje w zakresie analiz bezpieczeństwa obiektu jądrowego, obejmujące zaktualizowany opis z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych lub zmodyfikowanych analiz bezpieczeństwa w stosunku do analiz zawartych w PRB, w szczególności w związku ze zmianami wprowadzonymi na etapie rozruchu obiektu jądrowego mającymi istotne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

3.1.1.3. Informacje w zakresie wyników rozruchu obiektu jądrowego, obejmujące opis wyników rozruchu mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności w zakresie wyników testów i pomiarów oraz weryfikacji limitów i warunków eksploatacyjnych, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

3.1.1.4. Informacje w zakresie aspektów eksploatacji obiektu jądrowego.

3.1.1.4.1. Opisy procedur związanych z zarządzaniem stosowanych przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność polegającą na eksploatacji obiektu jądrowego, obejmujące:

1) wykaz procedur związanych z zarządzaniem, ze zwięzłym opisem ich przeznaczenia i zawartości;

2) procedury związane z zarządzaniem aspektami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

3) procedurę opracowywania, zatwierdzania i wdrażania procedur eksploatacyjnych;

4) procedurę wprowadzania zmian do procedur, o których mowa w ppkt 1-3;

5) procedurę tworzenia, przyjmowania, klasyfikowania, kontroli, przechowywania, udostępniania, aktualizacji, modyfikacji oraz usuwania dokumentów i raportów eksploatacyjnych - w szczególności wymienionych w § 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

3.1.1.4.2. Wykazy i charakterystyki zawartości procedur eksploatacyjnych zweryfikowanych na etapie rozruchu.

3.1.1.4.2.1. Wykazy i charakterystyki zawartości procedur normalnej eksploatacji, wystarczających do zapewnienia pracy obiektu jądrowego w zakresie limitów i warunków eksploatacyjnych.

3.1.1.4.2.2. Wykazy i charakterystyki zawartości awaryjnych procedur eksploatacji, z uzasadnieniem wybranego podejścia (z odniesieniami w odpowiednich miejscach do stosownych analiz bezpieczeństwa).

3.1.1.4.3. W przypadku elektrowni jądrowej - zaktualizowane wytyczne zarządzania ciężkimi awariami, w szczególności obejmujące:

1) określenie kryteriów przejścia od awaryjnych procedur eksploatacyjnych do wytycznych zarządzania ciężkimi awariami;

2) wykaz i charakterystykę wytycznych zarządzania ciężkimi awariami.

3.1.1.4.4. Opis przedsięwzięć organizacyjno-technicznych stosowanych w czasie okresowych postojów obiektu jądrowego, zwłaszcza na konserwację lub remont, a w przypadku elektrowni jądrowej - także na przeładunek paliwa jądrowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w tych okresach, z uwzględnieniem wymagań określonych w szczególności w § 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

3.1.1.4.5. Opisy dotyczące utrzymania i remontów, nadzoru i kontroli stanu technicznego oraz testów i badań systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej na etapie eksploatacji, obejmujące:

1) wykaz systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej, wymagających monitorowania ich stanu technicznego;

2) opis metod identyfikacji, planowania, prowadzenia, kontrolowania i oceny czynności utrzymania (profilaktyki remontowej) i remontów, nadzoru i kontroli stanu technicznego oraz testów i badań mających wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo jądrowe;

3) opis zawartości programu nadzoru stanu technicznego systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej;

4) uzasadnienie odpowiedniości zakresu kontroli stanu technicznego systemów, konstrukcji i wyposażenia elektrowni jądrowej w czasie użytkowania, z uwzględnieniem kontroli integralności pierwotnych i wtórnych obiegów chłodzenia;

5) wyspecyfikowanie testów i badań, których prowadzenie mogłoby niekorzystnie wpływać na funkcje bezpieczeństwa obiektu jądrowego, z określeniem harmonogramu ich wykonywania oraz sposobu zapewnienia, że takie testy lub badania są rozpoczynane i prowadzone w dopuszczalnym czasie, oraz opis metod oceny takich testów i badań.

3.1.1.4.6. Zaktualizowana w stosunku do PRB informacja na temat strategii zarządzania starzeniem obiektu jądrowego.

3.1.1.4.7. Opis identyfikacji, planowania, wykonywania, kontroli, oceny i dokumentowania wszelkich modernizacji lub modyfikacji obiektu jądrowego wprowadzanych w okresie jego użytkowania.

3.1.1.4.8. Opis zawartości programu zarządzania czynnikami ludzkimi mającymi wpływ na eksploatację obiektu jądrowego.

3.1.1.4.9. Opis zawartości programu wykorzystania doświadczeń eksploatacyjnych z eksploatacji własnego obiektu jądrowego oraz innych podobnych obiektów jądrowych - z uwzględnieniem wymagań określonych w szczególności w § 44 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

3.1.1.5. W zakresie limitów i warunków eksploatacyjnych obiektu jądrowego - propozycja aktualizacji limitów i warunków eksploatacyjnych obiektu jądrowego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ustawy, z uwzględnieniem w szczególności ewentualnych modyfikacji w związku z wynikami rozruchu lub wynikami dodatkowych albo zmodyfikowanych analiz bezpieczeństwa, o których mowa w poz. 3.1.1.2.

3.1.1.6. W zakresie ochrony radiologicznej w obiekcie jądrowym - opis reguł postępowania oraz sposobu wdrożenia przez jednostkę organizacyjną wykonującą działalność polegającą na eksploatacji obiektu jądrowego zasady optymalizacji narażenia na promieniowanie jonizujące, wykazujący w szczególności, że zasada ta została wdrożona zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 9 ustawy i przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ustawy.

3.1.1.7. Opisy w zakresie przygotowań na etapie eksploatacji obiektu jądrowego.

3.1.1.7.1. Opis całokształtu przedsięwzięć przeciwawaryjnych podejmowanych w celu ograniczenia narażenia pracowników i osób z ogółu ludności, obejmujący co najmniej:

1) organizację kierowania postępowaniem awaryjnym na terenie obiektu i współdziałania z odpowiednimi organami i służbami zaangażowanymi w postępowanie awaryjne, ze wskazaniem funkcji, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych osób - zgodnie z systemem zarządzania sytuacjami zdarzeń awaryjnych;

2) identyfikację, klasyfikację i ogłaszanie stanów awaryjnych;

3) ocenę początkowej fazy awarii i aktualnego stanu obiektu;

4) inicjowanie działań przeciwawaryjnych, powiadamianie odpowiednich organów i służb;

5) prowadzenie działań ograniczających awarię;

6) podejmowanie działań interwencyjnych na terenie obiektu;

7) warunki współpracy ze służbami lokalnymi odpowiedzialnymi za podejmowanie działań w strefach planowania awaryjnego;

8) ochronę pracowników obiektu i członków ekip awaryjnych oraz zarządzanie pomocą medyczną na terenie obiektu;

9) informowanie ludności.

3.1.1.7.2. Opis wykazujący, że jednostka organizacyjna prowadząca działalność polegającą na eksploatacji obiektu jądrowego dysponuje wystarczającymi środkami do:

1) wczesnego wykrycia, monitorowania i oceny warunków awaryjnych, w których są potrzebne działania przeciwawaryjne w celu ograniczenia skutków awarii, ochrony pracowników obiektu oraz rekomendowanie właściwym organom odpowiednich zewnętrznych działań interwencyjnych;

2) predykcji rodzaju, zasięgu i wielkości uwolnień substancji promieniotwórczych w razie wystąpienia awarii;

3) efektywnej, ciągłej oceny warunków radiacyjnych na terenie i na zewnątrz obiektu.

3.1.1.8. Procedury w zakresie oddziaływania obiektu jądrowego na środowisko na etapie eksploatacji.

3.1.1.8.1. Procedura prowadzenia i przechowywania rejestrów uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska z obiektu jądrowego, o których mowa w art. 52 ustawy.

3.1.1.8.2. Procedura udostępniania odpowiednich danych o oddziaływaniu radiacyjnym obiektu jądrowego na środowisko właściwym organom i społeczeństwu.

3.1.1.8.3. Procedura udostępniania właściwym organom i społeczeństwu odpowiednich danych o oddziaływaniu nieradiacyjnym obiektu jądrowego na środowisko.

3.1.1.9. Informacje w zakresie gospodarki odpadami promieniotwórczymi w obiekcie jądrowym na etapie eksploatacji.

3.1.1.9.1. Program bezpiecznej gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ustawy, zawierający co najmniej opisy:

1) źródeł stałych, ciekłych i gazowych odpadów promieniotwórczych, wraz z danymi dotyczącymi tempa wytwarzania i ilości zakumulowanych odpadów;

2) charakterystyk odpadów promieniotwórczych o różnym stanie agregacji i poziomach aktywności;

3) metod i środków technicznych stosowanych przy przetwarzaniu, przemieszczaniu i przechowywaniu odpadów promieniotwórczych.

3.1.1.9.2. Opis środków kontroli i ograniczania ilości odpadów promieniotwórczych wytwarzanych w obiekcie jądrowym, w tym sposobów klasyfikacji, ewidencjonowania i segregacji odpadów.

3.1.1.9.3. Opis metod i środków technicznych dla przetwarzania, kondycjonowania, przemieszczania, przechowywania i ekspedycji odpadów promieniotwórczych.

3.1.1.9.4. Strategia postępowania z wypalonym paliwem jądrowym z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, obejmująca w szczególności jego czasowe przechowywanie na terenie obiektu jądrowego oraz - zależnie od wybranej opcji - docelowe składowanie wypalonego paliwa lub wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych z jego przerobu.

3.1.1.10. Inne informacje i opisy istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony radiologicznej.

3.1.2. ERB dla reaktora badawczego obejmujący zakresem:

3.1.2.1. Wprowadzenie i ogólną charakterystykę reaktora.

3.1.2.1.1. Ogólny opis reaktora badawczego.

3.1.2.1.2. Historię technologiczną reaktora.

3.1.2.1.3. Porównanie z innymi reaktorami badawczymi eksploatowanymi na świecie.

3.1.2.1.4. Cechy bezpieczeństwa reaktora badawczego.

3.1.2.1.5. Program użytkowy eksploatacji reaktora badawczego.

3.1.2.2. Opis celów bezpieczeństwa i kryteriów projektowych.

3.1.2.2.1. Cele bezpieczeństwa i kryteria projektowe.

3.1.2.2.2. Klasyfikację systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia.

3.1.2.2.3. Kryteria projektowe związane ze zdarzeniami zewnętrznymi.

3.1.2.2.4. Rozwiązania projektowe ochrony przeciwpożarowej.

3.1.2.2.5. Kwalifikację systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia.

3.1.2.3. Dane demograficzne i środowiskowe istotne dla eksploatacji reaktora.

3.1.2.3.1. Ogólną charakterystykę lokalizacji reaktora badawczego.

3.1.2.3.2. Zdarzenia zewnętrzne.

3.1.2.3.3. Geologię i sejsmologię.

3.1.2.3.4. Meteorologię.

3.1.2.3.5. Hydrologię.

3.1.2.3.6. Demografię.

3.1.2.3.7. Środowisko naturalne oraz użytkowanie terenu i wody.

3.1.2.3.8. Dyspersję atmosferyczną materiałów promieniotwórczych.

3.1.2.3.9. Dyspersję materiałów promieniotwórczych przez wody powierzchniowe i wody podziemne.

3.1.2.3.10. Uwarunkowania planowania awaryjnego i działań interwencyjnych związanych z lokalizacją obiektu.

3.1.2.3.11. Monitorowanie parametrów związanych z lokalizacją obiektu.

3.1.2.3.12. Program monitoringu radiacyjnego środowiska, o którym mowa w art. 86o ustawy.

3.1.2.4. Konstrukcję i strukturę budynku reaktora.

3.1.2.4.1. Budynek reaktora.

3.1.2.4.2. Obiekty pomocnicze.

3.1.2.4.3. Układy wentylacji technologicznej.

3.1.2.5. Konstrukcję reaktora.

3.1.2.5.1. Rdzeń reaktora.

3.1.2.5.2. Charakterystykę neutronową.

3.1.2.5.3. Charakterystykę reaktywnościową.

3.1.2.5.4. Charakterystykę cieplno-przepływową.

3.1.2.5.5. Materiały konstrukcyjne reaktora.

3.1.2.6. Obieg chłodzenia reaktora i systemy z nim związane.

3.1.2.6.1. Pierwotny obieg chłodzenia.

3.1.2.6.2. Systemy pomocnicze obiegu pierwotnego.

3.1.2.6.3. Wtórny obieg chłodzenia.

3.1.2.6.4. Systemy pomocnicze obiegu wtórnego.

3.1.2.6.5. System chłodzenia moderatora.

3.1.2.6.6. System awaryjnego chłodzenia reaktora.

3.1.2.7. Systemy bezpieczeństwa.

3.1.2.8. Systemy sterowania, zabezpieczeń i kontroli technologicznej.

3.1.2.8.1. Aparaturę systemu zabezpieczeń.

3.1.2.8.2. System sterowania mocą reaktora.

3.1.2.8.3. Aparaturę systemu kontroli technologicznej.

3.1.2.8.4. Inne istotne układy systemów sterowania i kontroli.

3.1.2.8.5. Sterownię.

3.1.2.9. System zasilania energią elektryczną.

3.1.2.9.1. Powiązanie reaktora z krajowym systemem elektroenergetycznym.

3.1.2.9.2. Zasilanie podstawowe.

3.1.2.9.3. Zasilanie awaryjne.

3.1.2.9.4. Okablowanie i trasy kablowe.

3.1.2.10. Systemy i urządzenia pomocnicze reaktora.

3.1.2.10.1. Magazynowanie i transport paliwa jądrowego.

3.1.2.10.2. Instalacje wodne.

3.1.2.10.3. Pomocnicze systemy technologiczne.

3.1.2.10.4. Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

3.1.2.10.5. Systemy ochrony przeciwpożarowej.

3.1.2.10.6. Inne systemy pomocnicze.

3.1.2.11. Urządzenia i oprzyrządowanie eksperymentalne reaktora.

3.1.2.12. Ochronę radiologiczną.

3.1.2.12.1. Program ochrony radiologicznej.

3.1.2.12.2. Źródła zagrożenia w obiekcie reaktora w czasie normalnej eksploatacji.

3.1.2.12.3. Zasady ochrony radiologicznej obowiązujące w reaktorze badawczym.

3.1.2.12.4. Kontrolę narażenia okolicy reaktora w czasie normalnej eksploatacji.

3.1.2.13. Gospodarkę odpadami promieniotwórczymi.

3.1.2.13.1. Prognozę dotyczącą generowania odpadów promieniotwórczych w podziale na kategorie.

3.1.2.13.2. Źródła i charakterystykę odpadów promieniotwórczych w reaktorze.

3.1.2.13.3. Ruch odpadów promieniotwórczych w budynku reaktora.

3.1.2.13.4. Unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych.

3.1.2.13.5. System kontroli odpadów w reaktorze.

3.1.2.14. Eksploatację reaktora badawczego.

3.1.2.14.1. Strukturę organizacyjną.

3.1.2.14.2. Szkolenia pracowników i uzyskiwanie przez nich wymaganych uprawnień.

3.1.2.14.3. Procedury i instrukcje eksploatacyjne.

3.1.2.14.4. Remonty, przeglądy okresowe i kontrole.

3.1.2.14.5. Dokumentację eksploatacyjną.

3.1.2.14.6. Wykorzystanie doświadczeń eksploatacyjnych.

3.1.2.14.7. Ochronę fizyczną.

3.1.2.15. Zintegrowany system zarządzania.

3.1.2.16. Analizy bezpieczeństwa.

3.1.2.16.1. Charakterystykę reaktora.

3.1.2.16.2. Wybrane postulowane zdarzenia inicjujące.

3.1.2.16.3. Analizę postulowanych zdarzeń inicjujących.

3.1.2.16.4. Probabilistyczne analizy bezpieczeństwa.

3.1.2.16.5. Podsumowanie i wnioski.

3.1.2.17. Limity i warunki eksploatacyjne.

3.1.2.17.1. Limity bezpieczeństwa.

3.1.2.17.2. Nastawy systemów bezpieczeństwa.

3.1.2.17.3. Limity i warunki dla normalnej eksploatacji.

3.1.2.17.4. Wymagania przeglądów, kontroli i testów.

3.1.2.17.5. Wymagania administracyjne.

3.1.2.18. Informacje dotyczące przyszłej likwidacji reaktora.

3.1.2.19. Planowanie awaryjne.

3.1.2.19.1. Analizę zagrożeń.

3.1.2.19.2. Plan postępowania awaryjnego.

3.1.2.19.3. Procedury awaryjne.

3.1.2.19.4. Sprzęt awaryjny.

3.1.2.19.5. Kontrolę narażenia w przypadku zdarzenia radiacyjnego.

3.1.2.19.6. Program szkoleń i ćwiczeń z zakresu reagowania na zdarzenia radiacyjne.

3.1.2.19.7. Organizację monitoringu radiacyjnego w przypadku zdarzenia radiacyjnego.

3.1.2.19.8. Organizację pomocy medycznej w przypadku zdarzenia radiacyjnego.

3.1.2.20. Dokumenty wymienione w poz. 3.1.1.4-3.1.1.9, a w odniesieniu do reaktora badawczego, który nie był dotąd eksploatowany - także dokumenty wymienione w poz. 3.1.1.1-3.1.1.3.

3.2. Raport ze zaktualizowanych probabilistycznych analiz bezpieczeństwa poziomu 1 i 2, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na etapach budowy i rozruchu obiektu jądrowego.

3.3. Raport z rozruchu obiektu jądrowego, o którym mowa w art. 37b ust. 2 ustawy.

3.4. Oświadczenie wnioskodawcy o przeprowadzeniu wymaganych testów rozruchowych systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego, mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, pozytywnych wynikach tych testów rozruchowych - w szczególności z punktu widzenia spełnienia wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - oraz o gotowości obiektu do eksploatacji.

3.5. Oświadczenie wnioskodawcy, że zatrudnia odpowiednią liczbę pracowników posiadających kwalifikacje wymagane od nich na etapie eksploatacji obiektu jądrowego, wraz z wykazem określającym kwalifikacje poszczególnych pracowników, którzy mają wykonywać czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej, oraz z kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych uprawnień.

3.6. Wykaz dokumentacji rozruchowej obiektu jądrowego, który w przypadku elektrowni jądrowej obejmuje co najmniej wyniki testów, o których mowa w § 27 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

3.7. Dokumenty wymienione w poz. 2.6, 2.9-2.11, 2.15-2.21, 2.26-2.31 i 2.33, zaktualizowane w szczególności w oparciu o wyniki rozruchu obiektu jądrowego, a jeżeli nie wszystkie zostały zaktualizowane - dodatkowo oświadczenie wnioskodawcy zawierające wykaz dokumentów, które nie zostały zaktualizowane.

3.8. W przypadku elektrowni jądrowej - dodatkowo program eksploatacji obejmujący plan wytwarzania energii elektrycznej oraz plan remontów w okresie co najmniej 10 lat.

3.9. W przypadku elektrowni jądrowej lub reaktora badawczego - dodatkowo opis planowanej strategii prowadzenia gospodarki paliwem jądrowym w rdzeniu reaktora.

3.10. Program utrzymania i remontów, badań, nadzoru i kontroli systemów oraz elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu jądrowego mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, o którym mowa w § 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych, oraz procedury związane z tym programem, obejmujące co najmniej procedury dotyczące reaktora, urządzeń obiegu chłodzenia reaktora i systemów bezpieczeństwa.

3.11. Procedury, o których mowa w § 45 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

3.12. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na eksploatacji elektrowni jądrowej - dodatkowo dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 3 ustawy.

3.13. Dokumentacja opisująca zintegrowany system zarządzania na etapie eksploatacji obiektu jądrowego, o której mowa w art. 36k ustawy, obejmująca jednostkę organizacyjną wnioskodawcy oraz jednostki dostawców towarów i usług na potrzeby eksploatacji mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, priorytet bezpieczeństwa jądrowego przez zapewnienie podejmowania wszystkich decyzji po analizie ich wpływu na bezpieczeństwo jądrowe, ochronę radiologiczną, ochronę fizyczną i zabezpieczenia materiałów jądrowych oraz wskazująca, że ten system promuje i wspiera kulturę bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej wnioskodawcy i w jednostkach dostawców towarów i usług.

3.13.1. Opis struktury zarządzania, z przedstawieniem i uzasadnieniem osiągnięcia skutecznego nadzoru kierownictwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na etapie eksploatacji obiektu jądrowego, obejmujący w szczególności opisy zadań i współzależności między jednostkami, o których mowa w poz. 3.13.

3.13.2. Opis wymagań dotyczących zapewniania wystarczającej liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na potrzeby prowadzenia eksploatacji oraz wymagań dotyczących dostarczania towarów i usług na potrzeby eksploatacji o wymaganej jakości.

3.13.3. Opis strategii mającej na celu rozwinięcie, utrzymanie i umacnianie kultury bezpieczeństwa.

3.13.4. Opis programu zapewnienia jakości dla etapu eksploatacji, obejmującego działania wszystkich dostawców i wykonawców usług i towarów na potrzeby eksploatacji.

3.13.5. Inne elementy dokumentacji opisującej zintegrowany system zarządzania.

3.14. Dokumenty, o których mowa w art. 38g ust. 2 ustawy.

3.15. W przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie ogólnej opinii, o którym mowa w art. 39b ust. 1 ustawy - opis zmian stanu faktycznego podanego w tym wniosku.

3.16. Procedury określające obowiązki i działania pracowników obiektu jądrowego w przypadku pożaru powstałego w toku eksploatacji, o których mowa w § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych.

3.17. Plan postępowania z odpadami chemicznymi powstającymi podczas eksploatacji obiektu jądrowego.

3.18. Opis struktury i funkcjonowania wyodrębnionej w jednostce organizacyjnej komórki lub zespołu odpowiedzialnych za utrzymanie wiedzy dotyczącej projektu obiektu jądrowego przez cały okres istnienia obiektu.

4. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na likwidacji obiektu jądrowego.

4.1. Zaktualizowany program likwidacji obiektu jądrowego, obejmujący co najmniej:

1) opis obiektu jądrowego zawierający jego systemy technologiczne oraz elementy konstrukcji i wyposażenia w stanie przed jego wyłączeniem z eksploatacji;

2) historię eksploatacji obiektu jądrowego, powody jego wyłączenia z użytkowania oraz planowane wykorzystanie obiektu i jego terenu podczas i po likwidacji, z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w jego otoczeniu podczas eksploatacji, oraz przewidywanego wpływu prac likwidacyjnych na otoczenie;

3) opis proponowanych prac likwidacyjnych wraz z ich harmonogramem czasowym oraz planowaną datę rozpoczęcia prac likwidacyjnych;

4) uzasadnienie wyboru przyjętej strategii likwidacji, proponowanych metod oraz zakresu prac, jak również procedur technologicznych ich przeprowadzenia, z uwzględnieniem ich dostępności i sprawdzenia w praktyce, oraz celów likwidacji wraz z opisem kryteriów radiacyjnych, które mają być brane pod uwagę w trakcie likwidacji obiektu jądrowego;

5) opis reguł i sposobu prowadzenia monitoringu uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska oraz program monitoringu radiacyjnego środowiska w otoczeniu obiektu jądrowego;

6) opis doświadczenia, zasobów i struktury organizacyjnej jednostki organizacyjnej występującej z wnioskiem o zezwolenie na likwidację, ze wskazaniem zakresów odpowiedzialności oraz opisem technicznych kwalifikacji pracowników;

7) ocenę dostępności wymaganych specjalnych usług, wsparcia technicznego i technologii, w szczególności w zakresie technologii dekontaminacji oraz demontażu i cięcia, w tym zdalnie sterowanych urządzeń do bezpiecznego wykonania prac;

8) opis programu zapewnienia jakości dla etapu likwidacji obiektu;

9) ocenę ilości, rodzaju i miejsc znajdowania się w obiekcie substancji promieniotwórczych oraz niebezpiecznych substancji niepromieniotwórczych, przez określenie odpowiednio ich aktywności, toksyczności, masy, objętości i postaci fizycznej i chemicznej, łącznie z opisem metod obliczeniowych i pomiarów użytych do określenia ilości każdej z tych substancji;

10) określenie rodzajów i ilości odpadów promieniotwórczych, jakie powstaną w trakcie likwidacji, oraz opis postępowania z odpadami promieniotwórczymi, z uwzględnieniem ich usuwania, w szczególności łącznie z następującymi elementami:

a) określenie i charakterystyka źródeł, rodzajów i objętości odpadów, w tym odpadów promieniotwórczych,

b) kryteria segregacji materiałów,

c) proponowane metody przetwarzania, kondycjonowania, transportu, składowania i usuwania odpadów,

d) możliwości ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów,

e) przewidywane uwolnienia do środowiska substancji promieniotwórczych oraz niebezpiecznych substancji niepromieniotwórczych;

11) plan postępowania z napromieniowanym paliwem jądrowym i innymi materiałami jądrowymi;

12) opis przygotowania na wypadek zdarzenia radiacyjnego, z analizą możliwych nadzwyczajnych zdarzeń i zagrożeń radiacyjnych;

13) opis programu monitorowania oraz sprzętu i metod, które zostaną zastosowane do sprawdzenia, czy teren obiektu jądrowego spełnia kryteria zwolnienia do nieograniczonego dostępu;

14) szczegóły dotyczące oszacowania kosztów likwidacji, włącznie z zagospodarowaniem odpadów, a w przypadku elektrowni jądrowej - także środków finansowych zgromadzonych na funduszu likwidacyjnym wymaganym dla pokrycia kosztów likwidacji.

4.2. Dokumentacja opisująca zintegrowany system zarządzania, o której mowa w art. 36k ustawy, na etapie likwidacji obiektu jądrowego, wykazująca priorytet bezpieczeństwa jądrowego przez zapewnienie podejmowania wszystkich decyzji po analizie ich wpływu na bezpieczeństwo jądrowe, ochronę radiologiczną, ochronę fizyczną i zabezpieczenia materiałów jądrowych oraz wskazująca, że ten system promuje i wspiera kulturę bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej; w szczególności dokumentacja zawiera program zarządzania likwidacją, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38c ust. 3 ustawy.

4.3. Raport bezpieczeństwa dla etapu likwidacji obiektu jądrowego zawierający w szczególności oceny bezpieczeństwa i wpływu na środowisko w odniesieniu do poszczególnych etapów likwidacji obiektu jądrowego, obejmujące narażenie radiologiczne i inne zagrożenia dla zdrowia pracowników, osób z ogółu ludności i środowiska, wraz z opisem proponowanych do zastosowania procedur ochrony radiologicznej podczas prowadzenia prac likwidacyjnych.

4.4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

4.5. Dokumenty, o których mowa w art. 38g ust. 2 ustawy.

4.6. Projekt systemu ochrony fizycznej obiektu jądrowego i materiałów jądrowych.

4.7. Opis systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych w obiekcie jądrowym.

4.8. Oświadczenie wnioskodawcy, że zatrudnia odpowiednią liczbę pracowników o kwalifikacjach wymaganych dla etapu likwidacji obiektu jądrowego, wraz z wykazem określającym kwalifikacje poszczególnych pracowników oraz z kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych uprawnień.

4.9. Opinia Komisji Europejskiej, wydana na podstawie art. 37 Traktatu Euratom.

4.10. Procedury likwidacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38c ust. 3 ustawy.

4.11. W przypadku gdy wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie ogólnej opinii, o którym mowa w art. 39b ust. 1 ustawy - opis zmian stanu faktycznego podanego w tym wniosku.

4.12. Wykaz wybranych do momentu składania wniosku przez wnioskodawcę wykonawców i dostawców urządzeń technicznych lub innych urządzeń obiektu jądrowego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz wykonawców prac prowadzonych przy likwidacji obiektu jądrowego, w szczególności w zakresie urządzeń technicznych i urządzeń i prac istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz bezpiecznego funkcjonowania urządzeń, wraz z informacją o zamówieniach, jakie mają być udzielone tym wykonawcom i dostawcom.

4.13. Zaktualizowany krótkookresowy plan szkoleniowy pracowników oraz długookresowy plan szkolenia wstępnego i okresowego pracowników, o których mowa w art. 11b ustawy.

4.14. Program szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

4.15. Opis struktury i funkcjonowania wyodrębnionej w jednostce organizacyjnej komórki lub zespołu odpowiedzialnych za utrzymanie wiedzy dotyczącej projektu obiektu jądrowego przez cały okres istnienia obiektu.

4.16. Dokumenty dodatkowo dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na likwidacji elektrowni jądrowej.

4.16.1. Dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 4 ustawy.

4.16.2. W przypadku elektrowni jądrowej - zaktualizowany plan rekrutacji pracowników przewidzianych na stanowiska w elektrowni jądrowej, na których, na etapie jej likwidacji, są wykonywane czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w szczególności zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, 1565, 2127 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 802, 868, 1047, 1162, 1535, 1642 i 1648.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784.

Załącznik 3. [DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE, EKSPLOATACJI LUB ZAMKNIĘCIU SKŁADOWISK ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH]

Załącznik nr 3

DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NARAŻENIEM POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE, EKSPLOATACJI LUB ZAMKNIĘCIU SKŁADOWISK ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

1. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie składowiska odpadów promieniotwórczych.

1.1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniający nieruchomość przeznaczoną pod składowisko odpadów promieniotwórczych.

1.2. Opinia Komisji Europejskiej, wydana na podstawie art. 37 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zwanego dalej "Traktatem Euratom".

1.3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211 i 1551).

1.4. Wskazanie rodzajów odpadów promieniotwórczych, jakie będą składowane w składowisku odpadów, wraz z podaniem kryteriów ich akceptacji do składowania.

1.5. Raport bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 53d ust. 2 ustawy, wraz z wersją skróconą raportu przeznaczoną do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, obejmującą co najmniej:

1) ogólny opis składowiska;

2) ocenę lokalizacji składowiska;

3) ogólne informacje na temat projektu składowiska;

4) podsumowanie i ocenę wyników analiz bezpieczeństwa składowiska;

5) opis oddziaływania składowiska na środowisko;

6) ogólne aspekty zamknięcia składowiska.

1.6. Dokumentacja opisująca zintegrowany system zarządzania, o którym mowa w art. 55f ustawy, dla etapu budowy składowiska, obejmujący działania wszystkich uczestników realizacji tego składowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, wskazująca, że ten system promuje i wspiera kulturę bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej.

1.7. W przypadku składowiska odpadów promieniotwórczych przeznaczonego do składowania odpadów promieniotwórczych zawierających materiały jądrowe - projekt systemu ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

1.8. Projekt składowiska odpadów promieniotwórczych, o którym mowa w art. 55e ustawy.

1.9. Program zamknięcia składowiska, o którym mowa w art. 55j ustawy.

1.10. Plan postępowania w przypadku stwierdzenia migracji radionuklidów wskazującego, że cele związane z ochroną radiologiczną mogą nie być spełnione.

1.11. Opis oznakowania terenu składowiska i granic poszczególnych obiektów składowiska oraz trzech stałych kontrolnych punktów odniesienia do krajowej sieci geodezyjnej.

1.12. Oświadczenie wnioskodawcy, że zatrudnia odpowiednią liczbę pracowników z kwalifikacjami wymaganymi dla etapu budowy składowiska odpadów promieniotwórczych, wraz z wykazem określającym kwalifikacje poszczególnych pracowników oraz z kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych uprawnień.

1.13. Program badań i monitoringu stanu środowiska na terenie i w otoczeniu składowiska.

1.14. Program monitoringu radiacyjnego środowiska, o którym mowa w art. 86o ustawy.

2. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych.

2.1. Zaktualizowany raport bezpieczeństwa wraz z opisem zmian wprowadzonych do tego raportu w porównaniu z raportem dołączonym do wniosku o wydanie zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych.

2.2. Program uruchomienia składowiska.

2.3. Procedury i instrukcje eksploatacji składowiska zawierające podstawowe metody i procedury eksploatacji urządzeń i systemów mających wpływ na bezpieczeństwo i ochronę radiologiczną.

2.4. Proponowane warunki i ograniczenia eksploatacyjne.

2.5. Oświadczenie wnioskodawcy o przeprowadzeniu wymaganych odbiorów, prób oraz badań urządzeń i systemów technologicznych, mających wpływ na bezpieczeństwo i ochronę radiologiczną, oraz o gotowości składowiska do eksploatacji.

2.6. Dokumentacja opisująca zintegrowany system zarządzania, o którym mowa w art. 55f ustawy, dla etapu eksploatacji składowiska, obejmujący działania jednostki organizacyjnej wnioskodawcy mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej, wskazująca, że ten system promuje i wspiera kulturę bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej.

2.7. Oświadczenie wnioskodawcy, że zatrudnia odpowiednią liczbę pracowników z kwalifikacjami wymaganymi dla etapu eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych, wraz z wykazem określającym kwalifikacje poszczególnych pracowników oraz z kopiami dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganych uprawnień.

2.8. Wskazanie rodzajów odpadów promieniotwórczych, jakie będą składowane w składowisku odpadów, wraz z podaniem kryteriów ich akceptacji do składowania.

2.9. Opis organizacji prac remontowych.

2.10. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu dokumentacji powykonawczej dla urządzeń, systemów i konstrukcji budowlanych.

2.11. Procedury kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia składowiska.

2.12. Program badań i monitoringu stanu środowiska na terenie i w otoczeniu składowiska.

2.13. Program monitoringu radiacyjnego środowiska, o którym mowa w art. 86o ustawy.

2.14. W przypadku składowiska odpadów promieniotwórczych przeznaczonego do składowania odpadów promieniotwórczych zawierających materiały jądrowe - projekt systemu ochrony fizycznej.

2.15. Postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile zostało wydane.

2.16. Pozwolenie na budowę składowiska, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.1)) .

2.17. Pozwolenie na użytkowanie składowiska, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2.18. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki program zamknięcia składowiska.

3. Dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na zamknięciu składowiska odpadów promieniotwórczych.

3.1. Uzasadnienie zamknięcia składowiska.

3.2. Wykaz odpadów promieniotwórczych znajdujących się w składowisku (rodzaj, objętość, aktywność).

3.3. Zaktualizowany raport bezpieczeństwa.

3.4. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki program zamknięcia składowiska.

3.5. Dokumentacja opisująca zintegrowany system zarządzania, o którym mowa w art. 55f ustawy, dla etapu zamknięcia składowiska, obejmujący działania jednostki organizacyjnej wnioskodawcy mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej, wskazująca, że ten system promuje i wspiera kulturę bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej.

3.6. Analiza narażenia na promieniowanie jonizujące pracowników uczestniczących w pracach mających na celu zamknięcie składowiska.

3.7. Ocena narażenia osób zamieszkałych w sąsiedztwie składowiska wykonana dla okresu zależnego od rodzaju składowanych odpadów.

3.8. Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz dokumentacja hydrogeologiczna dla zamknięcia składowiska.

3.9. W przypadku składowiska odpadów promieniotwórczych przeznaczonego do składowania odpadów promieniotwórczych zawierających materiały jądrowe - projekt systemu ochrony fizycznej.

3.10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

3.11. Program monitoringu radiacyjnego środowiska, o którym mowa w art. 86o ustawy.

3.12. Program monitoringu radiacyjnego środowiska po zamknięciu składowiska.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-10
  • Data wejścia w życie: 2021-09-25
  • Data obowiązywania: 2021-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw