Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 września 2021 r.

w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej za udział w pracach rady

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 400f ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wynagrodzenie]

1. Członkom rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej za udział w pracach rady nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje niezależnie od liczby posiedzeń rady nadzorczej w danym miesiącu oraz liczby przypadków podejmowania uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które zarządzono w danym miesiącu.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest należne po zakończeniu miesiąca, za który przysługuje, i jest wypłacane raz w miesiącu nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

§ 2. [Wysokość wynagrodzenia]

1. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustala się jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz wskaźnika wynoszącego:

1) 0,9 - w przypadku przewodniczącego rady nadzorczej;

2) 0,8 - w przypadku wiceprzewodniczącego rady nadzorczej;

3) 0,7 - w przypadku pozostałych członków rady nadzorczej.

2. Jeżeli członkostwo w radzie nadzorczej obejmuje jedynie część danego miesiąca, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest proporcjonalna do liczby dni w tym miesiącu objętych członkostwem w radzie nadzorczej.

3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka rady nadzorczej na posiedzeniu rady nadzorczej lub niewzięcia przez niego udziału w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy zostało zarządzone podejmowanie uchwał w tych trybach, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, ulega zmniejszeniu. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia jest proporcjonalna do liczby posiedzeń rady nadzorczej w danym miesiącu, w których członek rady nadzorczej uczestniczył, oraz zarządzonego podejmowania uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w których członek rady nadzorczej wziął udział, w stosunku do łącznej liczby posiedzeń rady nadzorczej w danym miesiącu oraz zarządzonego podejmowania uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zakończonego w danym miesiącu.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, 1565, 2127 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 802, 868, 1047, 1162, 1535, 1642 i 1648.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-10
  • Data wejścia w życie: 2021-10-01
  • Data obowiązywania: 2021-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw