Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mszar Płociczno (PLH040035)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Mszar Płociczno]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Mszar Płociczno (PLH0400352) ), obejmujący obszar 181,81 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MSZAR PŁOCICZNO (PLH040035)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 2 września 2021 r. (poz. 1687)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MSZAR PŁOCICZNO (PLH040035)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

585028,96

545331,74

2

584507,28

545265,53

3

584472,22

545504,82

4

584456,63

545677,71

5

584425,12

545804,13

6

584183,27

545780,08

7

584046,65

545764,80

8

584045,63

545764,68

9

583905,14

545750,99

10

583887,92

545749,45

11

583861,60

545747,09

12

583870,88

545710,70

13

583878,46

545685,44

14

583895,13

545663,73

15

583909,27

545639,48

16

583922,40

545614,23

17

583935,03

545592,00

18

583938,57

545560,18

19

583935,54

545539,47

20

583925,43

545516,24

21

583909,27

545502,60

22

583875,93

545482,90

23

583820,25

545460,22

24

583773,92

545401,02

25

583766,06

545237,43

26

583718,89

545037,73

27

583733,80

544724,71

28

583768,17

544425,79

29

583781,71

544292,47

30

584127,88

544328,13

31

584385,35

544347,13

32

584392,22

543970,29

33

584779,72

543991,76

34

585035,03

544015,55

35

585022,17

544078,77

36

585021,81

544112,70

37

585028,60

544141,99

38

585041,81

544206,64

39

585066,82

544327,72

40

585094,68

544769,19

41

585101,34

545129,86

42

585090,03

545192,09

43

585058,60

545269,24

44

585028,96

545331,741) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MSZAR PŁOCICZNO (PLH040035)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MSZAR PŁOCICZNO (PLH040035)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MSZAR PŁOCICZNO (PLH040035)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY
NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MSZAR PŁOCICZNO (PLH040035)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

2

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

3

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

4

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-14
  • Data wejścia w życie: 2021-09-29
  • Data obowiązywania: 2021-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw