Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Muszkowicki Las Bukowy (PLH020068)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Muszkowicki Las Bukowy]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Muszkowicki Las Bukowy (PLH0200682) ), obejmujący obszar 206,36 ha, położony w województwie dolnośląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MUSZKOWICKI LAS BUKOWY (PLH020068)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 2 września 2021 r. (poz. 1692)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MUSZKOWICKI LAS BUKOWY (PLH020068)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

310406,88

355742,03

2

310347,56

355751,49

3

310342,40

355766,97

4

310295,97

355783,30

5

310214,29

355801,36

6

310207,41

355815,97

7

310156,68

355820,27

8

310124,01

355802,22

9

310093,92

355767,83

10

310061,25

355767,83

11

310068,12

355595,87

12

310004,50

355315,58

13

309995,90

355291,50

14

309980,43

355278,60

15

309999,34

355221,86

16

309923,68

354986,28

17

309940,88

354918,35

18

309933,14

354877,08

19

309850,60

354613,99

20

309567,73

354663,85

21

309502,38

354667,29

22

309268,52

354704,26

23

309218,65

354718,88

24

309150,73

354718,02

25

309131,81

354553,80

26

309031,22

354523,71

27

309032,08

354447,19

28

309038,95

354399,90

29

309049,27

354337,99

30

309057,87

354302,74

31

309061,31

354272,65

32

309056,15

354227,94

33

309046,69

354192,69

34

309029,50

354158,30

35

309001,55

354115,31

36

309124,93

353921,85

37

309214,78

353820,83

38

309492,06

353617,92

39

309484,76

353458,85

40

309609,43

353304,09

41

309541,50

353210,37

42

309544,08

353192,75

43

309514,85

353169,10

44

309496,79

353149,33

45

309474,87

353117,95

46

309310,65

352998,01

47

309481,75

352843,24

48

309414,68

352709,12

49

309650,27

352532,00

50

309748,28

352462,36

51

309846,30

352449,89

52

309847,16

352408,19

53

309872,95

352406,47

54

309875,53

352424,09

55

309888,43

352427,96

56

309900,04

352427,53

57

309913,36

352422,81

58

309921,96

352430,11

59

309950,76

352436,13

60

309959,79

352487,72

61

309963,66

352608,95

62

309963,23

352702,24

63

309961,94

352727,60

64

309953,34

352766,72

65

310083,17

352779,19

66

310178,18

352792,95

67

310193,22

352691,49

68

310206,12

352663,55

69

310241,37

352628,73

70

310304,14

352639,47

71

310277,05

352716,85

72

310240,94

352805,84

73

310214,29

352883,65

74

310185,92

352970,06

75

310173,88

353029,39

76

310159,26

353083,56

77

310002,78

353167,82

78

309996,76

353242,62

79

309989,88

353278,73

80

309980,43

353308,82

81

309959,79

353354,39

82

309925,40

353417,15

83

309900,47

353457,56

84

309891,87

353487,66

85

309883,27

353574,50

86

309871,23

353727,54

87

309961,51

353971,72

88

310018,26

354142,82

89

310104,24

354421,39

90

310148,95

354552,94

91

310253,84

354862,47

92

310396,57

355091,17

93

310338,96

355141,90

94

310442,13

355236,47

95

310422,36

355245,93

96

310412,62

355267,23

97

310389,91

355275,41

98

310424,94

355307,84

99

310632,15

355418,75

100

310709,53

355504,73

101

310724,15

355564,06

102

310689,75

355613,06

103

310675,14

355657,77

104

310526,39

355709,36

105

310406,88

355742,03


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MUSZKOWICKI LAS BUKOWY (PLH020068)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MUSZKOWICKI LAS BUKOWY (PLH020068)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MUSZKOWICKI LAS BUKOWY (PLH020068)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MUSZKOWICKI LAS BUKOWY (PLH020068)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

7220

Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

2

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

3

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

4

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MUSZKOWICKI LAS BUKOWY (PLH020068)]


Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MUSZKOWICKI LAS BUKOWY (PLH020068)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

mopek

Barbastella barbastellus

rozrodcza

2

nocek Bechsteina

Myotis bechsteinii

rozrodcza

3

pachnica dębowa

Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-15
  • Data wejścia w życie: 2021-09-30
  • Data obowiązywania: 2021-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw