Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pasmo Krowiarki (PLH020019)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru siedlisk Pasmo Krowiarki]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Pasmo Krowiarki (PLH0200192)), obejmujący obszar 5423,19 ha, położony w województwie dolnośląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru siedlisk Pasmo Krowiarki]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PASMO KROWIARKI (PLH020019)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 2 września 2021 r. (poz. 1712)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PASMO KROWIARKI (PLH020019)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PASMO KROWIARKI (PLH020019)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PASMO KROWIARKI (PLH020019)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PASMO KROWIARKI (PLH020019)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PASMO KROWIARKI (PLH020019)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6110

Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion)

2

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)

3

6230

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)

4

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

5

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6

6520

Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)

7

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

8

7220

Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

9

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

10

8160

Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis

11

8210

Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis

12

8220

Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii

13

8310

Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

14

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

15

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

16

9150

Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)

17

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

18

9180

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)

19

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PASMO KROWIARKI (PLH020019)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PASMO KROWIARKI (PLH020019)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

obuwik pospolity

Cypripedium calceolus

 

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PASMO KROWIARKI (PLH020019)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PASMO KROWIARKI (PLH020019)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

modraszek nausitous

Maculinea (Phengaris) nausithous

osiadła

2

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

3

mopek

Barbastella barbastellus

rozrodcza

4

nocek Bechsteina

Myotis bechsteinii

rozrodcza

5

nocek duży

Myotis myotis

rozrodcza

6

nocek duży

Myotis myotis

zimująca

7

nocek orzęsiony

Myotis emarginatus

rozrodcza

8

poczwarówka zwężona

Vertigo angustior

osiadła

9

podkowiec mały

Rhinolophus hipposideros

rozrodcza

10

podkowiec mały

Rhinolophus hipposideros

zimująca

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-17
  • Data wejścia w życie: 2021-10-02
  • Data obowiązywania: 2021-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw