Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464 i 1728) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sposób podawania ich do wiadomości publicznej;

2) organizację i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego;

3) dokumenty wymagane od kandydata do służby i ich wzory;

4) zakres testu sprawności fizycznej;

5) sposób dokonywania oceny kandydatów do służby oraz preferencje z tytułu posiadanego przez nich wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności.

§ 2. [Udostępnianie ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym]

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym, zwane dalej "ogłoszeniem", udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w siedzibie tej jednostki w miejscu ogólnie dostępnym, a także we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy.

2. Udostępnienie ogłoszenia może nastąpić także za pośrednictwem innych środków masowego przekazu, instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy, a także na stronie internetowej danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 3. [Informacje zawarte w ogłoszeniu]

1. Ogłoszenie zawiera informacje o:

1) nazwie stanowiska, na które jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne;

2) liczbie stanowisk, na które jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne;

3) miejscu pełnienia służby;

4) rodzaju rozkładu czasu służby;

5) wymaganiach, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "ustawą", oraz preferencjach z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności;

6) wymaganych dokumentach;

7) etapach postępowania kwalifikacyjnego wraz z podaniem ich kolejności i przebiegu;

8) systemie punktacji, z uwzględnieniem preferencji z tytułu posiadanego wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności, w tym o spełnieniu wymagań niezbędnych do zajmowania stanowiska, na które jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne;

9) miejscu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego;

10) miejscu i terminie składania wymaganych dokumentów;

11) sposobie postępowania z dokumentami kandydata, który nie zakwalifikował się do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;

12) innych istotnych danych niezbędnych do właściwego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

2. Termin składania wymaganych dokumentów nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia ogłoszenia.

§ 4. [Postępowanie kwalifikacyjne]

1. Niezwłocznie po udostępnieniu ogłoszenia kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której jest planowane przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej "przełożonym właściwym w sprawie postępowania", powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, zwaną dalej "komisją", i wyznacza jej przewodniczącego.

2. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przedstawiciel komórki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie spraw kadrowych.

3. W skład komisji mogą wchodzić pracownicy lub strażacy z innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej niż jednostka, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

4. Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym, przeprowadza test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną oraz dodatkowe etapy postępowania, o których mowa w art. 28 ust. 7 ustawy, jeżeli zostało zarządzone ich przeprowadzenie.

§ 5. [Dokumenty kandydata składającego podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej]

1. Kandydat, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, składa:

1) podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, o którym mowa w art. 28 ust. 6 ustawy.

2. Kandydat, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, może złożyć zaświadczenie o uzyskanych wynikach z testu sprawności fizycznej, ze sprawdzianu lęku wysokości (akrofobii) oraz ze sprawdzianu z pływania, które pozostają ważne przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia danego etapu postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli przełożony właściwy w sprawie postępowania podejmie decyzję o możliwości ich wykorzystania w postępowaniu kwalifikacyjnym.

3. Zaświadczenie o uzyskanych wynikach uznaje się za ważne, jeżeli w dniu zakończenia testu sprawności fizycznej nie upłynął termin ważności, o którym mowa w ust. 2.

4. Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, składa:

1) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;

3) zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub w ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. [Arkusz indywidualnej oceny kandydata]

1. Po złożeniu przez kandydata podania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny oraz zakłada dla niego arkusz indywidualnej oceny kandydata, w którym dokumentuje wyniki osiągane przez niego w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

2. Niezbędne elementy arkusza indywidualnej oceny kandydata stanowią:

1) numer identyfikacyjny kandydata;

2) posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności, za które kandydatowi przyznano punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym;

3) określenie miejsca i daty przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, z podaniem uzyskanego wyniku;

4) określenie daty przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;

5) liczba punktów uzyskana z oceny poszczególnych kryteriów ocenianych w rozmowie kwalifikacyjnej;

6) ogólna liczba punktów przyznanych kandydatowi za rozmowę kwalifikacyjną;

7) informacja o pozostałych etapach postępowania kwalifikacyjnego i o uzyskanych wynikach;

8) wskazanie członków komisji i ich podpisy.

§ 7. [Ocena złożonych dokumentów]

1. Ocena złożonych dokumentów polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydata wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. Kandydat, który nie spełni wymogów określonych w ogłoszeniu, nie jest dopuszczony do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

2. Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

3. System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 8. [Czynności wykonywane przed rozpoczęciem etapów postępowania kwalifikacyjnego]

Przed rozpoczęciem etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 2 i 3 oraz ust. 7 ustawy:

1) kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość;

2) komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i ze sposobem przeprowadzania danego etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz ze sposobem jego oceniania.

§ 9. [Termin wystawienia zaświadczenia lekarskiego]

1. Przedkładane zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 28 ust. 6 ustawy, musi zostać wystawione nie później niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

2. W trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej jest obecna osoba, która posiada kwalifikacje do udzielania co najmniej kwalifikowanej pierwszej pomocy.

§ 10. [Test sprawności fizycznej]

1. Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych oraz z próby wydolnościowej. Próby sprawnościowe oraz próbę wydolnościową przeprowadza się i ocenia w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem punktów preferencyjnych przyznawanych w zależności od grupy wiekowej.

2. Test sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:

1) podciąganie się na drążku;

2) bieg po kopercie;

3) próbę wydolnościową.

3. Test sprawności fizycznej dla kandydatów na pozostałe stanowiska służbowe obejmuje:

1) w przypadku mężczyzn - próby, o których mowa w ust. 2;

2) w przypadku kobiet:

a) rzut piłką lekarską,

b) bieg po kopercie,

c) próbę wydolnościową.

4. Kandydat może podejść do każdej z prób dwukrotnie. Podejście drugie może nastąpić wyłącznie w dniu, w którym przeprowadzono pierwsze podejście do danej próby. Do oceny ogólnej zostaje wybrany korzystniejszy wynik podejścia uzyskany przez kandydata.

§ 11. [Wynik końcowy testu]

1. Wynik końcowy testu sprawności fizycznej oblicza się jako średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w ramach każdej z prób. Wynik końcowy podaje się z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

2. Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn - co najmniej 50 punktów, a dla kobiet - co najmniej 46 punktów.

3. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, można obniżyć minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 41 punktów.

4. Wyniki, o których mowa w § 5 ust. 2, mogą być wykorzystane w trakcie innego postępowania kwalifikacyjnego w tej samej lub innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, o ile zaliczony test sprawności fizycznej wykazany w zaświadczeniu odpowiada stanowisku, na które jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne.

§ 12. [Umiejętności podlegające ocenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej]

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegają:

1) autoprezentacja kandydata, w tym wskazanie zainteresowań, doświadczeń i osiągnięć oraz oczekiwań związanych ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej;

2) kompetencje społeczne niezbędne do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz ich wpływ na motywację kandydata do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;

3) umiejętność komunikacji, w tym przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi.

§ 13. [Ocena kandydata po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej]

1. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków komisji odrębnie ocenia kandydata.

2. Członek komisji za każdy z elementów rozmowy kwalifikacyjnej, o których mowa w § 12, może przyznać kandydatowi maksymalnie 10 punktów.

3. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

4. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów ustalonych w sposób określony w ust. 3.

§ 14. [Test wiedzy]

1. Podczas testu wiedzy ocenie podlega znajomość przez kandydata problematyki związanej z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz z zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

2. Test wiedzy składa się z 20 zadań zamkniętych i trwa 25 minut.

3. W przypadku przeprowadzenia testu wiedzy przez kierowników jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej zadania testowe opracowuje komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie spraw kadrowych danej jednostki.

4. W przypadku przeprowadzenia testu wiedzy przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej zadania testowe opracowuje komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie spraw kadrowych właściwej komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

5. Zadania testowe zawierają cztery propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na zadanie testowe kandydatowi nie przyznaje się punktu.

6. Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

§ 15. [Test kompetencyjny]

1. Podczas testu kompetencyjnego ocenie podlegają posiadane szczególne predyspozycje kandydata ze względu na charakter stanowiska, na które jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne.

2. Test kompetencyjny trwa do 35 minut.

3. W trakcie przeprowadzania testu kompetencyjnego bada się następujące kompetencje:

1) planowanie i organizacja pracy;

2) zdolność analitycznego myślenia;

3) wykorzystywanie posiadanych umiejętności z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, na które jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne, z uwzględnieniem:

a) znajomości obowiązujących aktów prawnych, związanych z realizacją zadań na danym stanowisku,

b) zasobu wiadomości i umiejętności pozwalających na wywiązywanie się z obowiązków i realizacji zadań służbowych na danym stanowisku.

4. Na każdą z badanych kompetencji przypada po pięć zadań zamkniętych zawierających trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt.

5. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na zadanie testowe kandydatowi nie przyznaje się punktu.

6. Pozytywny wynik z testu kompetencji osiąga kandydat, który uzyska co najmniej połowę możliwych do otrzymania punktów.

§ 16. [Sprawdzian lęku wysokości]

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobii) uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

§ 17. [Sprawdzian z pływania]

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie do 90 sekund.

§ 18. [Arkusz zbiorczej oceny kandydatów]

1. Po zakończeniu etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 1-3 i ust. 7 ustawy, komisja sporządza arkusz zbiorczej oceny kandydatów, który przedkłada, wraz z arkuszami indywidualnych ocen kandydata, przełożonemu właściwemu w sprawie postępowania.

2. Arkusz zbiorczej oceny kandydatów zawiera:

1) numery identyfikacyjne kandydatów;

2) imiona i nazwiska kandydatów;

3) liczbę punktów preferencyjnych, uzyskanych z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności;

4) liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej;

5) liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym z testu wiedzy;

6) liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym z testu kompetencyjnego;

7) łączną liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, o których mowa w pkt 3-6;

8) wskazanie członków komisji i ich podpisy.

§ 19. [Kandydaci kierowani do komisji lekarskiej na badanie w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej]

1. Do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na badanie lekarskie w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kandydatów, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów w etapach postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 7 ust. 2, § 12, § 14 i § 15, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzone to postępowanie kwalifikacyjne.

2. W przypadku gdy komisja lekarska lub odwoławcza komisja lekarska orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą łączną liczbą punktów uzyskanych w etapach postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 7 ust. 2, § 12, § 14 i § 15.

§ 20. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 21. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 672), które zgodnie z art. 39 pkt 5 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – PODANIE O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 23 września 2021 r. (poz. 1772)

Załącznik nr 1

WZÓR - PODANIE O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Załącznik 2. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UDZIALE W DZIAŁANIACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH LUB W ĆWICZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UDZIALE W DZIAŁANIACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH LUB W ĆWICZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


Załącznik 3. [SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI]

Załącznik nr 3

SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

Preferencje, za które obligatoryjnie są przyznawane punkty:

1) szkolenie podstawowe w zawodzie strażak - 20 punktów;

2) posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa - 25 punktów;

3) posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa - 30 punktów;

4) posiadanie tytułu zawodowego inżynier i dyplomu ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, wydanego do dnia 30 września 2019 r., lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, wydanego po dniu 30 września 2019 r. - 15 punktów;

5) uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 1559 i 1641) - 5 punktów;

6) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 15 punktów;

7) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP - 5 punktów;

8) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP+RT - 10 punktów;

9) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP+RT+RW - 15 punktów;

10) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r. - 15 punktów;

11) ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania - 5 punktów;

Preferencje, za które są przyznawane punkty, o ile preferencje znajdą się w ogłoszeniu:

12) wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym stanowisku, na które jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne, w codziennym rozkładzie czasu służby - 15 punktów;

13) prawo jazdy kategorii C - 5 punktów;

14) prawo jazdy kategorii C+E - 10 punktów;

15) prawo jazdy kategorii D - 5 punktów;

16) inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku, na które jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne - w sumie do 15 punktów, nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie;

17) za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym, lub stanowisku obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne - 15 punktów.

Sposób liczenia punktów:

1) za kwalifikacje wymienione w pkt 1-3 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

2) za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

3) za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

4) za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożarnej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej aktywnego członkostwa w ochotniczej straży pożarnej przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach - w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub w ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia, tj. terminu składania dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia);

5) w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 13-15 punkty sumuje się, z zastrzeżeniem że nie można łączyć pkt 13 i 14.

Objaśnienia użytych skrótów:

1) SP - szkolenie podstawowe strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;

2) RT - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;

3) RW - szkolenie strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-29
  • Data wejścia w życie: 2021-10-01
  • Data obowiązywania: 2021-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw