Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2250

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Warunki, tryb i forma współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych]

Rozporządzenie określa warunki, tryb i formę współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, zwanych dalej "chorobami zakaźnymi".

§ 2. [Organy realizujące współpracę przy zwalczaniu chorób zakaźnych]

Przy zwalczaniu chorób zakaźnych współpracę realizują:

1) na obszarze powiatu:

a) powiatowy lekarz weterynarii,

b) państwowy powiatowy inspektor sanitarny,

c) wojewódzki inspektor farmaceutyczny,

d) wojewódzki inspektor transportu drogowego,

e) wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

f) właściwy miejscowo starosta,

g) właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta;

2) na obszarze województwa:

a) wojewódzki lekarz weterynarii,

b) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny,

c) wojewódzki inspektor farmaceutyczny,

d) wojewódzki inspektor transportu drogowego,

e) wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

3) na obszarze kraju:

a) Główny Lekarz Weterynarii,

b) Główny Inspektor Sanitarny,

c) Główny Inspektor Farmaceutyczny,

d) Główny Inspektor Transportu Drogowego,

e) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

4) na terenie przejścia granicznego:

a) graniczny lekarz weterynarii,

b) państwowy graniczny inspektor sanitarny.

§ 3. [Sposoby realizacji współpracy przez organy, o których mowa w § 2]

1. Organy, o których mowa w § 2, realizują współpracę w szczególności przez:

1) wzajemne informowanie o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu choroby zakaźnej;

2) wzajemne wykorzystanie - na podstawie przyjętych ustaleń - posiadanych sił i środków, które mogą zostać przeznaczone do zwalczania chorób zakaźnych;

3) niezwłoczne udostępnianie i wymianę informacji oraz dokumentów, w tym wyników badań laboratoryjnych, na wniosek zainteresowanego organu;

4) koordynowanie rozpowszechniania informacji o wystąpieniu choroby zakaźnej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie;

5) organizowanie i przeprowadzanie wspólnych szkoleń i ćwiczeń pracowników organów, o których mowa w § 2, obejmujących zagadnienia związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych;

6) opracowywanie i aktualizowanie procedur postępowania poszczególnych organów na wypadek podejrzenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej.

2. Oprócz działań, o których mowa w ust. 1, współpraca w zakresie zwalczania chorób zakaźnych jest realizowana między:

1) organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organami Inspekcji Weterynaryjnej przez:

a) prowadzenie akcji informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności,

b) wspieranie działań:

- w zakresie kontroli obrotu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego w obszarze zapowietrzonym i obszarze zagrożonym,

- zmierzających do wycofania z obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej,

c) udzielanie, w razie potrzeby, pomocy przy przeprowadzaniu odkażania związanego ze zwalczaniem chorób zakaźnych;

2) organami Inspekcji Transportu Drogowego i organami Inspekcji Weterynaryjnej przez:

a) przeprowadzanie kontroli pojazdów w celu sprawdzenia, czy przewóz ładunków odbywa się zgodnie z nakazami i zakazami wydanymi w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych,

b) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ograniczeń w ruchu ludzi i pojazdów zgodnie z nakazami i zakazami wydanymi na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

3) jednostkami samorządu terytorialnego i organami Inspekcji Weterynaryjnej przez:

a) współdziałanie przy oznakowaniu obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w tym oznakowaniu dróg lądowych i wodnych,

b) przeprowadzanie akcji informacyjnej w obszarze zapowietrzonym i obszarze zagrożonym oraz na terenach graniczących z tymi obszarami, w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych,

c) zapewnienie, w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej, pomieszczeń wyposażonych w środki łączności, sprzęt komputerowy, mapy i inne środki techniczne oraz obsługi merytorycznej i technicznej, w tym korzystania z infrastruktury i zaplecza logistycznego gminnych i powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego.

3. Organy, o których mowa w § 2, w ramach współpracy przy zwalczaniu chorób zakaźnych mogą zawierać między sobą umowy lub porozumienia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych (Dz. U. poz. 575), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2021 r. zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 285).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-06
  • Data wejścia w życie: 2021-12-07
  • Data obowiązywania: 2021-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw