Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 120

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. poz. 1415), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. poz. 2089).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. poz. 2089), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.".

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 27 grudnia 2021 r. (poz. 120)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe stawki opłat,

2) współczynniki różnicujące wysokość opłat,

3) sposób naliczania opłat,

4) terminy i sposób uiszczania opłat

- za wyszukiwanie, przekształcanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie.

§ 2. 1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów.

2. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę z ust. 1 przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

§ 3. 1. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.

2. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:

1) 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;

2) 1,5 zł za stronę kopii kolorowej.

3. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:

1) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;

2) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;

3) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;

4) 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.

§ 4. 1. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.

2.2) Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż nośniki, o których mowa w ust. 1, władze publiczne, po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobierają opłatę równą kosztowi zakupu nośnika.

3. Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego.

§ 5.3) Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

§ 6.3) Opłaty, o których mowa w § 2-5, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wysokości opłaty, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy właściwych władz publicznych lub przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki uiszcza również wnioskujący.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2010 r.4)


1) Obecnie działem administracji rządowej - klimat kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. poz. 2089), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. poz. 788), które na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko utraciło moc z dniem 16 listopada 2010 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-18
  • Data wejścia w życie: 2022-01-18
  • Data obowiązywania: 2022-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw