Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 428

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 1637).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 1637), które stanowią:

„§ 2. Postępowania w sprawie przyznania stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 28 stycznia 2022 r. (poz. 428)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1)

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Na podstawie art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepis ogólny

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”:

a) studentom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, zwanych dalej „stypendiami dla studentów”,

b) dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, zwanych dalej „stypendiami dla młodych naukowców”

– zwanych dalej łącznie „stypendiami”;

2) rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania;

3) maksymalne liczby stypendiów dla studentów i stypendiów dla młodych naukowców, w tym doktorantów;

4) maksymalne wysokości stypendiów dla studentów i stypendiów dla młodych naukowców;

5) wzory wniosków o przyznanie stypendium dla studenta i stypendium dla młodego naukowca.

Rozdział 2

Rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania

§ 2. Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

1) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;

2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;

3) znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;

4)2) samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;

5) uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

§ 3. Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

1) autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu;

2) autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu;

3) znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;

4)3) znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;

5)3) autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym;

6)4) autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej;

7) indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;

8) uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

§ 4. Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

1) sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142), co najmniej:

a) szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,

b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,

c) szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,

d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,

e) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,

f) miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

2) rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

a) uniwersjadzie,

b) akademickich mistrzostwach świata,

c) akademickich mistrzostwach Europy,

d) Europejskich Igrzyskach Studentów.

§ 5. 1. Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

1) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;

2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;

3) kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;

4) zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;

5) (uchylony);

6) (uchylony);

7)5) odbycie zagranicznego stażu trwającego co najmniej trzy miesiące w podmiocie o wysokim prestiżu;

8) otrzymane stypendium zagraniczne;

9) (uchylony);

10) (uchylony);6)

11)7) autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej;

12) uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.

2. Przez współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego rozumie się także współautorstwo wiodące, polegające na wniesieniu przez młodego naukowca wkładu autorskiego większego niż wkład autorski każdego z pozostałych współautorów. Współautorstwem wiodącym jest w szczególności:

1) największy procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł;

2) procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł równy procentowemu wkładowi każdego z pozostałych współautorów, w przypadku pełnienia kluczowej roli w powstaniu tych publikacji naukowych.

§ 6. 1. Osiągnięcia, o których mowa w § 2–4, są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

1) w przypadku osiągnięć naukowych:

a)8) stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, wstęp do monografii, spis treści monografii, ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), eISBN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), ISSN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), eISSN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), ISMN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego (International Standard Music Number) lub DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego),

b) oświadczenia studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa,

c) oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,

d)9) certyfikatu lub dyplomu wydanego przez organizatora konferencji naukowej potwierdzającego wygłoszenie referatu naukowego przez studenta,

da)10) programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego tytuły referatów naukowych oraz imiona i nazwiska prelegentów,

e)11) oświadczenia studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej,

f) dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej – również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia,

g) (uchylona),

h)12) regulaminu konkursu,

i)12) informacji organizatora o wynikach konkursu zawierającej imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych – nazwy zespołów;

2) w przypadku osiągnięć artystycznych:

a)13) oświadczenia:

– studenta o autorstwie lub wykonaniu utworu muzycznego lub innej formy muzycznej, o których mowa w § 3 pkt 1,

– studenta o autorstwie utworu lub utworów muzycznych, o których mowa w § 3 pkt 2, lub wkładzie autorskim w ich powstanie wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa,

– twórcy utworu audiowizualnego, o którym mowa w § 3 pkt 3, o udziale studenta w jego powstaniu,

– twórcy spektaklu, o którym mowa w § 3 pkt 4, o udziale studenta w jego powstaniu,

– studenta o autorstwie formy lub dzieła, o których mowa w § 3 pkt 5 i 6,

– organizatora wystawy, o której mowa w § 3 pkt 7, o indywidualnym autorskim charakterze wystawy,

b)13) dokumentacji wizualnej dzieła lub wystawy, o których mowa w § 3 pkt 6 i 7,

c) dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej – również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia,

d) (uchylona),

e)14) regulaminu konkursu,

f)14) informacji organizatora konkursu o wynikach konkursu zawierającej imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych – nazwy zespołów;

3) w przypadku osiągnięć sportowych – oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.

2. Osiągnięcia, o których mowa w § 5, są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

1)15) stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, wstęp do monografii, spis treści monografii, ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), eISBN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), ISSN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), eISSN – elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), ISMN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego (International Standard Music Number) lub DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego);

2)16) oświadczenia młodego naukowca o procentowym wkładzie autorskim wraz z opisem tego wkładu oraz oświadczenia potwierdzającego ten wkład, złożonego przez:

a) współautora wiodącego, autora korespondencyjnego lub kierownika projektu badawczego, którego dotyczyła publikacja, albo

b) innego współautora publikacji, jeżeli młody naukowiec jest jednocześnie współautorem wiodącym, autorem korespondencyjnym i kierownikiem projektu badawczego, którego dotyczyła publikacja

– w przypadku współautorstwa monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego;

3) potwierdzenia udzielenia patentu krajowego lub zagranicznego lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie;

3a)17) oświadczenia młodego naukowca o procentowym wkładzie autorskim w powstaniu osiągnięcia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, wraz z opisem tego wkładu;

4) (uchylony);

5)18) oświadczenia młodego naukowca o kierowaniu projektem badawczym wraz z informacją o numerze, źródle finansowania i okresie trwania projektu;

6)18) potwierdzenia odbycia zagranicznego stażu i otrzymania stypendium zagranicznego;

7) dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej – również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale młodego naukowca w powstaniu osiągnięcia;

7a)19) regulaminu konkursu;

7b)19) informacji organizatora konkursu o wynikach konkursu zawierającej imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych – nazwy zespołów;

8) (uchylony);

9)20) oświadczenia młodego naukowca o autorstwie, współautorstwie lub wykonaniu dzieła artystycznego;

10)20) potwierdzenia organizatora wydarzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 11, o prezentacji dzieła artystycznego;

11)20) dokumentacji wizualnej dzieła artystycznego – w przypadku sztuk plastycznych.

Rozdział 3

Przyznawanie stypendiów

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra – w przypadku stypendium dla:

1) studenta – w terminie od dnia 1 października do dnia 25 października, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) młodego naukowca – w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

3. Wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium składa:

1) dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 albo 2;

2) w przypadku przerw w działalności naukowej z przyczyn wymienionych w art. 360 ust. 3 ustawy – dokumenty potwierdzające te przerwy.

§ 8. 1. Stypendium dla studenta uczelni nadzorowanej przez ministra na dany rok akademicki może zostać przyznane studentowi, który:

1) w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz

2) uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.

2. Wymogów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium został przyjęty na studia drugiego stopnia.

3. Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku minister wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

§ 10. 1. Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie studiów od dnia:

1) rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,

2) rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,

3) 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.21))

– do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

2. Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uwzględnia się następujące kryteria:

1) w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:

a) monografii naukowej albo artykułu naukowego:

– rodzaj i formę,

– procentowy wkład autorski,

– (uchylone),

– liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,

– innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,

b) projektu badawczego:

– pełnioną rolę,

– okres uczestnictwa,

– liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie,

– prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,

– innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki,

c)22) konferencji naukowej:

– zasięg,

– procentowy udział w powstaniu referatu naukowego,

– liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,

– innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego,

– prestiż organizatora,

d)22) konkursu:

– zasięg,

– uzyskane miejsce,

– sposób wyłaniania laureatów,

– procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,

– prestiż organizatora;

2)23) w przypadku osiągnięć artystycznych dotyczących:

a) dzieła artystycznego:

– rodzaj i formę,

– prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji,

– nowatorstwo i znaczenie dla kultury i sztuki,

– pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji,

b) konkursu, przeglądu lub festiwalu:

– zasięg,

– uzyskane miejsce,

– sposób wyłaniania laureatów,

– procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,

– prestiż organizatora;

3) w przypadku osiągnięć sportowych:

a) miejsce uzyskane w zawodach,

b) rangę zawodów,

c) rodzaj rywalizacji,

d) kategorię wiekową,

e) udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową,

f) obecność dyscypliny sportowej na najbliższych igrzyskach olimpijskich.

§ 11. 1. Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane do dnia 30 listopada roku, w którym jest składany wniosek.

2. (uchylony).

3.24) Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców uwzględnia się następujące kryteria:

1) w odniesieniu do osiągnięć dotyczących:

a) monografii naukowej lub artykułu naukowego:

– rodzaj i formę,

– procentowy wkład autorski,

– liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,

– innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa lub artykuł naukowy,

b) projektu badawczego:

– okres kierowania projektem,

– prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,

– innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzoną działalnością naukową,

c) zastosowania praktycznego wyników badań naukowych lub prac rozwojowych:

– formę zastosowania praktycznego,

– procentowy wkład autorski,

– innowacyjność i znaczenie zastosowania praktycznego dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzoną działalnością naukową,

d) zagranicznego stażu:

– czas trwania,

– prestiż zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej, w której młody naukowiec odbył staż,

– efekty udziału w stażu, w tym liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej, artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej w innej formie,

e) stypendium zagranicznego:

– prestiż stypendium,

– prestiż podmiotu przyznającego stypendium,

f) dzieła artystycznego:

– rodzaj i formę,

– poziom artystyczny,

– zasięg prezentacji,

– prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji,

– pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji,

g) konkursu, przeglądu lub festiwalu:

– zasięg,

– uzyskane miejsce,

– sposób wyłaniania laureatów,

– procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,

– prestiż organizatora;

2) znaczenie osiągnięć w działalności naukowej dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi albo znaczenie osiągnięć w działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej dla rozwoju kultury i sztuki.

4. Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców obejmuje wnioski, w których wykazano:25)

1) nie mniej niż trzy osiągnięcia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2, stanowiące autorstwo lub wiodące współautorstwo;

2) nie więcej niż:

a) pięć osiągnięć, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2, lub

b)26) po trzy osiągnięcia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, 4, 7, 8 lub 12, lub

c)27) dwadzieścia osiągnięć, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 11.

4a.28) Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 11, jeżeli we wniosku wskazano dziedzinę sztuki jako dziedzinę wiodącą, w której młody naukowiec prowadzi działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej.

5. Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do wniosku składanego przez młodego naukowca prowadzącego działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej.

§ 12. Wnioski o przyznanie stypendiów są rozpatrywane – w przypadku stypendium dla:

1) studenta – w terminie do dnia 31 marca,

2) młodego naukowca – w terminie do dnia 30 czerwca

– roku następującego po roku, w którym zostały złożone.

§ 13. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej.

2. Na podstawie wyników oceny, o której mowa w ust. 1, sporządza się listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.

§ 14. Minister przyznaje nie więcej niż:

1) 840 stypendiów dla studentów;

2)29) 230 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 30 dla młodych naukowców będących doktorantami.

§ 15. Maksymalna wysokość stypendiów nie może przekroczyć:

1) 17 000 zł – w przypadku stypendium dla studenta;

2) 5390 zł miesięcznie – w przypadku stypendium dla młodego naukowca.

§ 16. 1. Stypendium wypłaca podmiot, którego wnioskodawca jest kierownikiem, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra.

2. Stypendium wypłaca się:

1) studentowi – jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym podmiotu, o którym mowa w ust. 1,

2) młodemu naukowcowi – w terminie do 10 dnia miesiąca

– na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

3. W przypadku zmiany przez młodego naukowca, któremu przyznano stypendium dla młodych naukowców, miejsca zatrudnienia albo szkoły doktorskiej w okresie pobierania tego stypendium, młody naukowiec niezwłocznie informuje ministra o podmiocie, w którym podjął odpowiednio zatrudnienie albo kształcenie w szkole doktorskiej, oraz o dacie tej zmiany.

Rozdział 4

Przepisy epizodyczne i przepis końcowy

§ 17. 1. W roku 2019 wnioski o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, składa się w terminach:

1) od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.;

2) od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. (uchylony).

3. W roku 2019 we wnioskach o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1, jako znaczące osiągnięcie odpowiednio naukowe studenta albo znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

3a. We wnioskach o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jako znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca prowadzonej przed 2019 r. może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są rozpatrywane w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.

§ 18. (uchylony).

§ 19. W latach 2019–2027 osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i którym przyznano stypendium, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w przypadku zmiany w okresie pobierania tego stypendium miejsca odbywania studiów doktoranckich lub miejsca zatrudnienia, niezwłocznie informują ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o podmiocie, w którym odpowiednio kontynuują studia doktoranckie lub podjęły zatrudnienie, oraz o dacie tej zmiany.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia30).31)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 132)

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE/ARTYSTYCZNE/SPORTOWE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 232)

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA WYBITNEGO MŁODEGO NAUKOWCA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 1637), które weszło w życie z dniem 8 września 2021 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Dodana przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Dodana przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Dodana przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b tiret szóste rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

25) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

26) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 lit. b tiret drugie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

27) Dodana przez § 1 pkt 6 lit. b tiret drugie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

28) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

29) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

30) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 kwietnia 2019 r.

31) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone w zakresie:

1) stypendiów dla studentów – rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050),

2) stypendiów dla młodych naukowców – rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. poz. 1051) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 1801)

– które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-21
  • Data wejścia w życie: 2022-02-21
  • Data obowiązywania: 2022-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw