Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1163

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655 i 857) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Pełnomocnik]

1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw ekonomii społecznej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

§ 2. [Zadania Pełnomocnika]

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) projektowanie rozwiązań służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji usług społecznych;

2) tworzenie ram strategicznych, programowych i prawnych sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej;

3) podejmowanie działań mających na celu zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w realizacji zadań publicznych w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie ich udziału w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych;

4) opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie ich wpływu na rozwój ekonomii społecznej;

5) upowszechnianie, promocja i edukacja w obszarze ekonomii społecznej.

§ 3. [Współdziałanie z organami administracji rządowej]

1. Pełnomocnik wykonuje zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów, niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zadań, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy lub zajęcie stanowiska.

3. Pełnomocnik w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

§ 4. [Zespoły eksperckie i doradcze]

Pełnomocnik może powoływać zespoły eksperckie i doradcze w zakresie powierzonych mu zadań.

§ 5. [Analizy, oceny i wnioski]

Pełnomocnik, w porozumieniu z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej, przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski wiążące się z zakresem jego działania;

2) okresowe sprawozdania ze swojej działalności.

§ 6. [Informacje o zagrożeniach]

Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 7. [Obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa]

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika.

§ 8. [Wydatki]

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 44, której dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-31
  • Data wejścia w życie: 2022-05-31
  • Data obowiązywania: 2022-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw