Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1252

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 maja 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974 i 1137) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. poz. 957) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) w ust. 5 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, a w przypadku gdy dokonanie sprzedaży potwierdza paragon fiskalny w postaci elektronicznej - numer tego paragonu oraz numer unikatowy kasy;

7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę albo notatkę służbową lub protokół z nabycia sprawdzającego.",

b) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła oczywista pomyłka, a w przypadku gdy dokonanie sprzedaży potwierdza paragon fiskalny w postaci elektronicznej - podanie numeru tego paragonu oraz numeru unikatowego kasy.";

2) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, gdy komponent komunikacyjny kasy nie umożliwia komunikacji kasy z drukarką, podatnik:

1) nie zapewnia połączenia kasy z drukarką i jej konfiguracji w sposób zapewniający poprawny wydruk zgodny z wymaganiami określonymi w § 1 ust. 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2) nie wystawia paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej oraz zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie pokazanie zgodnie z § 53 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

3) nie wystawia:

a) raportów fiskalnych dobowych,

b) raportów fiskalnych okresowych,

c) raportu fiskalnego rozliczeniowego,

d) łącznych raportów fiskalnych okresowych,

e) łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego,

f) raportów fiskalnych zdarzeń,

g) raportu fiskalnego fiskalizacji,

h) dokumentów niefiskalnych

- w postaci papierowej oraz przesyła raporty fiskalne okresowe, raport fiskalny rozliczeniowy, łączne raporty fiskalne okresowe, łączny raport fiskalny rozliczeniowy i raporty fiskalne zdarzeń do komputerowych systemów ogólnodostępnych i dokonuje ich zapisu lub wydruku w tych systemach, a raporty fiskalne dobowe, raport fiskalny fiskalizacji i dokumenty niefiskalne może przesłać do tych systemów i dokonać ich zapisu lub wydruku w tych systemach.

2. W przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, gdy komponent komunikacyjny kasy umożliwia komunikację kasy z drukarką, podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie pokazanie zgodnie z § 53 ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.";

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w § 3:

- w ust. 1:

- - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Kasa wystawia paragony fiskalne w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo zgodnie z wyborem użytkownika tylko w postaci elektronicznej zawierające w szczególności kolejno pozycje:",

- - pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) skrót SHA2 poprzedniego paragonu fiskalnego, który nie jest drukowany;",

- - pkt 29 otrzymuje brzmienie:

"29) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy;",

- - uchyla się pkt 30,

- - w pkt 32 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"oznaczenie "KOD LOTERYJNY" oraz kod graficzny QR text zgodny z normą ISO/IEC 18004:2015 i z opisem zawartym w protokole komunikacyjnym przesyłania danych, o ile występuje, zawierający kolejno oddzielone średnikiem dane:",

- - w pkt 33 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"oznaczenie "KOD WERYFIKUJĄCY" oraz kod weryfikujący drukowany w postaci graficznej QR text, zgodny z normą ISO/IEC 18004:2015, wytworzony na podstawie klucza współdzielonego oraz danych binarnych zgodnych z poniższą strukturą zawierającą:",

- w ust. 2 wyrazy "25-30" zastępuje się wyrazami "25-29",

b) w § 4:

- pkt 29 otrzymuje brzmienie:

"29) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy;",

- uchyla się pkt 30,

c) w § 5:

- pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy;",

- uchyla się pkt 19,

d) w § 6 w pkt 3 wyrazy "8-19" zastępuje się wyrazami "8-18",

e) w § 7:

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy;",

- uchyla się pkt 9,

f) w § 8:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Kasa wystawia raport fiskalny fiskalizacji w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo zgodnie z wyborem użytkownika tylko w postaci elektronicznej zawierający kolejno pozycje:",

- pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) umieszczone centralnie logo fiskalne i numer unikatowy;",

- uchyla się pkt 22,

g) w § 9 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Kasa wystawia dokumenty niefiskalne w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo zgodnie z wyborem użytkownika tylko w postaci elektronicznej zawierające kolejno pozycje:",

h) w § 11 uchyla się ust. 2,

i) § 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. 1. Kasa zapewnia ewidencję dokonywanych sprzedaży, kończących się każdorazowo wystawieniem paragonu fiskalnego przez:

1) wprowadzanie kolejnych pozycji paragonu fiskalnego i równoczesne wytworzenie postaci elektronicznej linii dokumentu zawierającej daną pozycję zapisaną w bazie danych kasy, bez możliwości usunięcia tej pozycji i z możliwością równoczesnego wydruku tej pozycji;

2) zatwierdzenie paragonu fiskalnego oraz jego natychmiastowy wydruk lub w przypadku możliwości technicznych natychmiastowe przesłanie do nabywcy paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej, a także zapisanie paragonu fiskalnego w bazie danych kasy;

3) awaryjne wyjście z ewidencji, które jest zakończone wystawieniem paragonu fiskalnego anulowanego przerwanego linią oraz z oznaczeniem "TRANSAKCJA ANULOWANA".

2. Kasa umożliwia wystawienie paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jak i w postaci elektronicznej.

3. Kasa umożliwia przesłanie dla nabywcy paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem komponentu komunikacyjnego za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.",

j) § 53 otrzymuje brzmienie:

"§ 53. 1. Komponent komunikacyjny kasy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, może nie umożliwiać komunikacji kasy z drukarką.

2. W przypadku gdy komponent komunikacyjny kasy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, nie umożliwia komunikacji kasy z drukarką:

1) kasa nie drukuje danych zapisanych w komputerowych systemach ogólnodostępnych;

2) program pracy kasy nie steruje wydrukiem dokumentów wystawianych przy użyciu kasy;

3) kasa nie wystawia paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej oraz pokazuje na wyświetlaczu dla nabywcy przez co najmniej 30 sekund albo do czasu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży następujące dane:

a) numer unikatowy,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

c) datę sprzedaży,

d) numer kolejny paragonu,

e) łączną wartość sprzedaży brutto,

f) łączną wysokość podatku należnego,

g) typ formy płatności,

h) nazwę formy płatności;

4) kasa nie wystawia:

a) raportów fiskalnych dobowych,

b) raportów fiskalnych okresowych,

c) raportu fiskalnego rozliczeniowego,

d) łącznych raportów fiskalnych okresowych,

e) łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego,

f) raportów fiskalnych zdarzeń,

g) raportu fiskalnego fiskalizacji,

h) dokumentów niefiskalnych

- w postaci papierowej oraz zapewnia możliwość przesłania tych raportów i dokumentów do komputerowych systemów ogólnodostępnych w celu ich zapisu lub wydruku w tych systemach;

5) kasa nie zapewnia wydruku kodu graficznego QR text, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 32;

6) kasa nie wykonuje polecenia dotyczącego włączenia lub wyłączenia drukowania kodu graficznego QR text, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 32;

7) kasa nie zapewnia wydruku kodu weryfikującego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 33;

8) kasa nie współpracuje z terminalem płatniczym w zakresie polecenia dotyczącego wydruku potwierdzenia transakcji płatniczej oraz raportów związanych z działaniem terminala płatniczego, o którym mowa w § 48 ust. 1 pkt 2;

9) kasa nie udostępnia terminalowi płatniczemu drukarki.

3. W przypadku gdy komponent komunikacyjny kasy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, umożliwia komunikację kasy z drukarką, może ona nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli pokazuje na wyświetlaczu dla nabywcy przez co najmniej 30 sekund albo do czasu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży następujące dane:

1) numer unikatowy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

3) datę sprzedaży;

4) numer kolejny paragonu;

5) łączną wartość sprzedaży brutto;

6) łączną wysokość podatku należnego;

7) typ formy płatności;

8) nazwę formy płatności.".

§ 2. [Potwierdzenia o spełnianiu funkcji i wymagań technicznych dla kas rejestrujących]

1. Potwierdzenia o spełnianiu funkcji i wymagań technicznych dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania wydane na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte.

2. Do postępowań w sprawach potwierdzeń o spełnianiu funkcji i wymagań technicznych dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 3 lutego 2022 r. pod numerem 2022/069/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-14
  • Data wejścia w życie: 2022-06-29
  • Data obowiązywania: 2022-06-29

Dziennik Ustaw