Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1263

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi Czarnej Strugi (PLH140009)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi Czarnej Strugi]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Łęgi Czarnej Strugi (PLH1400092)), obejmujący obszar 38,17 ha, położony w województwie mazowieckim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĘGI CZARNEJ STRUGI (PLH140009)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 28 kwietnia 2022 r. (poz. 1263)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĘGI CZARNEJ STRUGI (PLH140009)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

501577,91

642041,81

2

501497,08

641856,15

3

501491,63

641843,64

4

501457,20

641753,64

5

501456,20

641751,04

6

501456,10

641750,79

7

501456,07

641750,71

8

501455,48

641749,16

9

501426,16

641672,53

10

501479,37

641537,98

11

501473,99

641532,36

12

501493,24

641512,24

13

501497,58

641507,71

14

501455,25

641359,11

15

501454,53

641356,60

16

501694,66

641287,44

17

501934,77

641218,27

18

501940,19

641216,71

19

501942,20

641216,12

20

501945,86

641215,07

21

501946,37

641217,98

22

501971,52

641361,39

23

501995,05

641524,94

24

502001,14

641573,85

25

502001,31

641575,25

26

502001,33

641575,30

27

502001,98

641578,81

28

502022,17

641686,43

29

502045,09

641727,84

30

502045,10

641727,86

31

501973,62

641790,89

32

501963,67

641799,66

33

501957,88

641807,09

34

501946,17

641822,12

35

501937,04

641838,78

36

501932,41

641847,22

37

501858,56

642059,92

38

501802,74

642114,72

39

501784,75

642117,82

40

501676,28

642135,07

41

501676,27

642135,07

42

501667,27

642103,45

43

501652,59

642051,92

44

501644,23

642044,50

45

501644,14

642044,43

46

501640,57

642041,26

47

501621,42

642034,35

48

501590,38

642041,19

49

501577,91

642041,811) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĘGI CZARNEJ STRUGI (PLH140009)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĘGI CZARNEJ STRUGI (PLH140009)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĘGI CZARNEJ STRUGI (PLH140009)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĘGI CZARNEJ STRUGI (PLH140009)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-15
  • Data wejścia w życie: 2022-06-30
  • Data obowiązywania: 2022-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw