REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2401

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 27 października 2022 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), który stanowi:

„Art. 116. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 12 ust. 10-16, art. 72 oraz art. 89, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 95, który wchodzi w życie z dniem 27 marca 2022 r.”.

Marszałek Sejmu: E. Witek

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2401)

USTAWA

z dnia 7 lipca 2017 r.

o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, zwana dalej „Agencją”, jest państwową osobą prawną.

2. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Agencja może używać wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęci urzędowej.

Art. 2. 1. Agencja realizuje zadania z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Do zadań Agencji należy:

1) inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.1));

2) upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki;

3) upowszechnianie języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Agencja realizuje także zadania związane z:

1) prowadzeniem spraw osób podejmujących i odbywających studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczących w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia na podstawie umów międzynarodowych lub innych porozumień;

2) prowadzeniem spraw osób podejmujących i odbywających studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczących w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, o której mowa w art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

3) prowadzeniem spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki;

4) zapewnianiem obsługi administracyjnej i finansowej Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, działającej na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672);

5) uwierzytelnianiem dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 3 i art. 180 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz uwierzytelnianiem dokumentów w przypadkach, o których mowa w art. 78 ust. 4 tej ustawy.

4. Agencja może uczestniczyć w realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

5. Ministrowie kierujący działami administracji rządowej mogą zlecać Agencji wykonywanie zadań związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego lub nauki, należących do ich właściwości, zapewniając środki na ich realizację.

6. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 i 3, Agencja może współpracować z polskimi i zagranicznymi podmiotami, w szczególności jako partner umów o wspólne przedsięwzięcie.

Rozdział 2

Organy i organizacja Agencji

Art. 3. Organami Agencji są:

1) Dyrektor Agencji, zwany dalej „Dyrektorem”;

2) Rada Agencji, zwana dalej „Radą”.

Art. 4. 1. Dyrektor kieruje Agencją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Dyrektora należy:

1) opracowywanie i realizowanie programów, o których mowa w art. 17 ust. 2, oraz ich ewaluacja;

2) sporządzanie projektu rocznego planu działania oraz projektu rocznego planu finansowego Agencji;

3) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Agencji w roku poprzednim oraz rocznego sprawozdania finansowego Agencji;

4) prowadzenie gospodarki finansowej Agencji;

5) zarządzanie majątkiem Agencji.

3. Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Agencji.

4. Dyrektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki informacje o przeprowadzonych w Agencji kontrolach.

Art. 5. 1. Dyrektor działa przy pomocy swoich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych oraz głównego księgowego.

2. W Agencji nie może powstać stosunek podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia.

Art. 6. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Kadencja Dyrektora trwa 5 lat.

3. Stanowisko Dyrektora może zajmować osoba, która:

1) posiada dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub inny równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

6) posiada doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej dotyczącej szkolnictwa wyższego lub nauki;

7) zna język obcy w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się;

8) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 oraz z 2022 r. poz. 1459 i 1512) oraz nie współpracowała z tymi organami.

4. Przed powołaniem na stanowisko Dyrektora osoba powoływana składa oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 3, a w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. - także oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

5. Powołanie na stanowisko Dyrektora jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140).

6. Po upływie kadencji Dyrektor pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.

Art. 7. 1. Odwołanie Dyrektora przed upływem kadencji następuje w przypadku:

1) złożenia rezygnacji;

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 6 miesięcy;

3) zaprzestania spełniania przez Dyrektora któregokolwiek z wymogów określonych w art. 6 ust. 3 pkt 2-4;

4) działania niezgodnego z prawem lub zasadami rzetelności i gospodarności;

5) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Agencji lub jego nieprzedstawienia w terminie określonym w art. 29 ust. 4;

6) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, albo informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu;

7) nieprzeprowadzenia audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 28a.

2. Kadencja Dyrektora wygasa w razie jego śmierci lub odwołania.

3. W przypadku wygaśnięcia kadencji Dyrektora, do czasu powołania nowego Dyrektora, jego obowiązki pełni zastępca Dyrektora wskazany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Art. 8. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor. Zastępcą Dyrektora może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 3 pkt 1-4 i 6-8. Przepisy art. 6 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 9. 1. Do zadań Rady należy:

1) przygotowywanie i przedstawianie Dyrektorowi propozycji kierunków działania i rozwoju Agencji, w tym w perspektywie wieloletniej;

2) opiniowanie projektów rocznych planów działania Agencji, projektów zmian tych planów oraz projektu rocznego planu finansowego;

3) opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Agencji oraz rocznego sprawozdania finansowego Agencji;

4) dokonywanie okresowej oceny wykonywania planów działania Agencji.

2. Rada działa na posiedzeniach.

3. Pracami Rady kieruje przewodniczący.

4. Rada podejmuje uchwały w celu realizacji zadań określonych ustawą.

5. Dyrektor niezwłocznie udostępnia Radzie, na jej żądanie, dokumenty związane z działalnością Agencji.

Art. 10. 1. W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;

2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych;

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

6) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

7) przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów;

8) przedstawiciel Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

9) przedstawiciel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Członkiem Rady może być osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 3, 4, 6 i 8.

3. Przed powołaniem w skład Rady osoba powoływana składa oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 3, 4, 6 i 8. Przepis art. 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 11. 1. Kadencja Rady trwa 4 lata.

2. Członka Rady, o którym mowa w art. 10 ust. 1:

1) pkt 1 - powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów;

2) pkt 2 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Członków Rady wyznaczonych przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3-9, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na wniosek tych podmiotów.

4. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady odpowiednio Prezes Rady Ministrów albo minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na wniosek podmiotu, który wyznaczył danego członka Rady, powołuje inną osobę na jego miejsce. Członek Rady powołany w tym trybie pełni funkcję do końca kadencji Rady.

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza spośród członków Rady przewodniczącego Rady i jego zastępcę.

Art. 12. 1. Wynagrodzenie za udział w pracach Rady przysługuje wyłącznie członkom Rady niebędącym pracownikami urzędu obsługującego ministra.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje za udział w posiedzeniach Rady, z tym że miesięcznie nie może ono przekroczyć:

1) 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w przypadku przewodniczącego Rady;

2) 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w przypadku pozostałych członków Rady.

3. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Rady, uwzględniając funkcje pełnione przez nich w Radzie, zakres wykonywanych zadań, w szczególności związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem posiedzenia Rady, a także znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Agencji.

Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ustala wysokość wynagrodzenia Dyrektora.

2. Dyrektor ustala i przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki regulamin wynagradzania osób zatrudnionych w Agencji.

Art. 14. 1. Agencja prowadzi system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydania decyzji w sprawie przyznania środków finansowych w ramach programów, o których mowa w art. 17 ust. 2.

2. System teleinformatyczny Agencji zapewnia elektroniczną realizację postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 1, w tym składanie wniosków o udział w programie, dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej tych wniosków oraz doręczanie pism i decyzji.

3. Składanie wniosków o udział w programie na formularzu elektronicznym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji odbywa się za pomocą konta w systemie założonego dla wnioskodawcy przez Agencję.

4. Dyrektor jest administratorem danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym Agencji.

5. Dyrektor może zlecić instytutowi badawczemu, nadzorowanemu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, którego przedmiot działania jest związany ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych, administrowanie systemem teleinformatycznym Agencji, zapewniając środki finansowe na ten cel.

Art. 15. 1. Agencja działa zgodnie z rocznym planem działania.

2. Dyrektor, w terminie do dnia 1 grudnia, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki do zatwierdzenia projekt rocznego planu działania na następny rok wraz z opinią Rady.

3. Do dnia zatwierdzenia rocznego planu działania Agencja działa na podstawie projektu tego planu.

4. W przypadku konieczności zmiany rocznego planu działania Dyrektor przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zmieniony plan działania wraz z opinią Rady.

Art. 16. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, w którym określa:

1) szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Agencji,

2) organizację wewnętrzną Agencji

- mając na uwadze zakres zadań Agencji oraz konieczność zapewnienia sprawnej i efektywnej ich realizacji.

Rozdział 3

Sposób realizacji zadań Agencji oraz nadzór nad jej działalnością

Art. 17. 1. Agencja realizuje zadania, o których mowa w art. 2, w szczególności przez:

1) ustanawianie programów, o których mowa w ust. 2, oraz konkursów, o których mowa w ust. 3, w tym określanie terminów i warunków ich realizacji;

2) ocenę i wybór wniosków o udział w programach, o których mowa w ust. 2;

3) zawieranie i finansowanie umów z podmiotami, którym zostały przyznane środki finansowe.

2. Dyrektor ustanawia programy służące realizacji zadań Agencji, których celem jest tworzenie warunków do inicjowania i rozwoju międzynarodowej kariery akademickiej lub naukowej osób kształcących się, środowiska akademickiego i naukowego, zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz upowszechnianie języka polskiego za granicą, zwane dalej „programami”.

3. Dyrektor ogłasza konkursy, w których są przyznawane nagrody za działalność i osiągnięcia o istotnym znaczeniu w obszarze umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

Art. 18. 1. W ramach programu Agencja może przyznawać środki finansowe:

1) studentom i doktorantom;

2) uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim;

3) pracownikom podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznych uczelni i instytucji naukowych;

4) osobom posiadającym co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą;

5) osobom kierowanym za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego;

6) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznym uczelniom i instytucjom naukowym;

7) organizacjom pozarządowym podejmującym działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego lub nauki;

8) jednostkom sektora finansów publicznych podejmującym działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego lub nauki.

2. Środki finansowe mogą być przyznawane w formie:

1) stypendium, finansowania lub dofinansowania do kosztów opłat za kształcenie, pomocy materialnej oraz ryczałtu na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania - osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5;

2) finansowania lub dofinansowania kosztów działań objętych zakresem tematycznym programu oraz kosztów zatrudnienia - podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8.

Art. 19. 1. Dyrektor ogłasza nabory wniosków o udział w programie oraz konkursy.

2. Ogłoszenia o naborze wniosków o udział w programie oraz o konkursie zamieszcza się na stronie podmiotowej Agencji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 20. Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie zawiera:

1) cel programu;

2) zakres tematyczny działań realizowanych w ramach programu oraz termin realizacji programu;

3) regulamin programu;

4) określenie terminu i formy składania wniosków oraz języka, w jakim mają być sporządzone;

5) wzór umowy, o której mowa w art. 26 ust. 1;

6) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

Art. 21. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2) regulamin konkursu;

3) skład komisji konkursowej;

4) termin ogłoszenia wyniku konkursu.

Art. 22. 1. Wnioski o udział w programie podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Regulamin programu może przewidywać przeprowadzenie wyłącznie oceny formalnej wniosków.

2. Ocena merytoryczna może być przeprowadzana przez ekspertów zewnętrznych.

3. Eksperci zewnętrzni, o których mowa w ust. 2, są powoływani na zasadach określonych przez Dyrektora.

Art. 23. W ramach oceny merytorycznej, o której mowa w art. 22, uwzględnia się w przypadku:

1) osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2:

a) dotychczasowy przebieg nauczania lub kształcenia, w tym osiągnięcia naukowe, lub

b) opinię podmiotu, w którym osoba ta odbywała nauczanie lub kształcenie, lub

c) wiedzę lub umiejętności w zakresie odpowiadającym planom kształcenia, lub

d) dotychczasową aktywność społeczną, lub

e) plany naukowe lub zawodowe, lub

f) znajomość języka, w którym będzie odbywało się kształcenie, lub

g) uzasadnienie odbywania kształcenia w danym podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, lub

h) zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań;

2) osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i 4:

a) dotychczasowy przebieg kariery naukowej lub akademickiej, w tym osiągnięcia naukowe, lub

b) opinię podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, lub

c) renomę i poziom naukowy podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, z którą osoba ta zamierza podjąć współpracę, lub

d) zakres i sposób realizacji planowanych działań o charakterze naukowym lub dydaktycznym, lub

e) uzasadnienie podjęcia współpracy ze wskazanym podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, lub

f) zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań;

3) osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5:

a) posiadanie wymaganego przez stronę przyjmującą wykształcenia oraz kwalifikacji uprawniających do nauczania języka polskiego jako obcego lub

b) znajomość kultury państwa, do którego ta osoba ma być skierowana, oraz języka urzędowego tego państwa lub innego języka umożliwiającego komunikowanie się w tym państwie;

4) podmiotów, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6-8:

a) potencjał organizacyjny i doświadczenie w zakresie realizacji projektów, w tym w zakresie współpracy międzynarodowej, lub

b) zgodność działań z celami polityki naukowej, innowacyjnej i społecznej państwa, lub

c) zgodność działań z celami i strategią podmiotu, lub

d) praktyczne znaczenie działań dla wzmocnienia potencjału podmiotu, w tym w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej lub akademickiej, lub

e) zakres i sposób realizacji planowanych działań, lub

f) zasadność kosztów związanych z realizacją planowanych działań.

Art. 24. 1. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski kompletne. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że brak uzupełnienia spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

2. Bez rozpatrzenia pozostawia się również wnioski:

1) złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udział w programie;

2) niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udział w programie.

Art. 25. 1. Dyrektor wydaje decyzję o przyznaniu albo o odmowie przyznania środków finansowych w ramach realizacji programu.

2. W przypadku wystąpienia naruszeń formalnych przy przyznawaniu środków finansowych wnioskodawca może zwrócić się do Dyrektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3. Listę podmiotów, którym zostały przyznane środki finansowe, zawierającą imiona i nazwiska lub ich nazwy, zamieszcza się na stronie podmiotowej Agencji w Biuletynie Informacji Publicznej.

4.2) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Agencja nie zamieszcza imion i nazwisk obywateli państw, których dotyczy ta zgoda, oraz nazw podmiotów działających na terytorium tych państw, na listach, o których mowa w ust. 3, oraz nie udostępnia informacji o tych osobach i podmiotach posiadanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 2, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Art. 26. 1. Środki finansowe w ramach realizacji programu są przekazywane na podstawie umowy zawieranej przez Dyrektora z osobą lub podmiotem, którym zostały one przyznane.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) warunki jej realizacji i finansowania;

2) warunki i sposób rozliczania przyznanych środków finansowych.

Art. 27. 1. Agencja prowadzi systematyczną ewaluację realizowanych programów oraz innych zadań Agencji, w tym ocenę ich wpływu na rozwój nauki i gospodarki.

2. Dyrektor, w terminie do dnia 1 grudnia, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki plan ewaluacji na kolejny rok. Informacja o wynikach ewaluacji stanowi część sprawozdania z działalności Agencji.

Art. 28. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sprawuje nadzór nad działalnością Agencji pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

2. W ramach nadzoru minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:

1) zatwierdza roczny plan finansowy i roczne sprawozdanie finansowe Agencji oraz wyraża zgodę na zmianę rocznego planu finansowego Agencji;

2) sprawuje kontrolę nad Agencją w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224);

3) przyjmuje sprawozdanie z działalności Agencji przedstawione przez Dyrektora oraz ocenia na jego podstawie działalność Agencji;

4) może żądać wglądu do wszystkich dokumentów Agencji.

Art. 28a. 1. Działalność Agencji podlega audytowi zewnętrznemu w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej.

2. Audyt przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.

3. Audyt obejmuje działalność Agencji w roku kalendarzowym z okresu, o którym mowa w ust. 2.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Agencji

Art. 29. 1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964).

2. Projekt rocznego planu finansowego Agencji, po zaopiniowaniu przez Radę i zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

3. Do dnia zatwierdzenia rocznego planu finansowego Agencja działa na podstawie projektu tego planu.

4. Dyrektor, w terminie do dnia 31 maja, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki następujące dokumenty dotyczące poprzedniego roku obrotowego:

1) roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz ze sprawozdaniem z badania;

2) roczne sprawozdanie z działalności Agencji;

3) opinie Rady dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji i rocznego sprawozdania z działalności Agencji.

5. Rokiem obrotowym Agencji jest rok kalendarzowy.

Art. 30. 1. Przychodami Agencji są dotacje:

1) podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności Agencji;

2) celowe przeznaczone na realizację zadań Agencji, w tym na współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich;

3) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań Agencji.

2. Przychodami Agencji mogą być:

1) środki finansowe przekazane na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 5;

2) środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;

3) środki finansowe pochodzące z krajowych i międzynarodowych projektów lub programów;

4) przychody z innych tytułów.

Art. 31. 1. Agencja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1) świadczenia usług doradczych i eksperckich;

2) organizowania konferencji, zjazdów, sympozjów i innych przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym lub informacyjnym;

3) działalności wydawniczej.

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1:

1) jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności, o której mowa w art. 2;

2) nie może być finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa.

3. Przychody z działalności gospodarczej Agencji służą wyłącznie realizacji zadań, o których mowa w art. 2.

Art. 32. 1. Agencja posiada następujące fundusze własne:

1) fundusz podstawowy;

2) fundusz rezerwowy.

2. Fundusz podstawowy Agencji odzwierciedla równowartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników aktywów stanowiących wyposażenie Agencji na dzień rozpoczęcia przez nią działalności.

3. Fundusz rezerwowy zwiększa się o zysk netto i zmniejsza o stratę netto.

Art. 33. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez firmę audytorską.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dokonuje wyboru firmy audytorskiej.

Rozdział 5

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 34-38. (pominięte)

Rozdział 6

Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

Art. 39. Tworzy się Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Art. 40. 1. Likwiduje się państwową jednostkę budżetową Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

2. Czynności związane z likwidacją Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, w szczególności inwentaryzację składników majątkowych i niemajątkowych, zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdań, wykonuje Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Bilans zamknięcia Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej staje się bilansem otwarcia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Art. 41. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) składniki majątkowe i niemajątkowe Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej stają się składnikami majątkowymi i niemajątkowymi Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;

2) należności i zobowiązania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej stają się należnościami i zobowiązaniami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;

3) pracownicy Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej stają się pracownikami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Stosunki pracy z tymi pracownikami wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy i płacy.

Art. 42. Pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego przy realizacji zadań, które zostają przekazane niniejszą ustawą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, mogą zostać przeniesieni za ich zgodą, w drodze porozumienia pracodawców, do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Art. 43. W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2018, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, których dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz minister właściwy do spraw nauki, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

Art. 44. Plan finansowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2017 oraz na rok 2018 ustala minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Art. 45. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, powoła Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 46. Podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3-10, wskażą ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego osoby, które wejdą w skład Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 47. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w terminie miesiąca od dnia powołania Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, przedstawi ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego plan działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2018.

Art. 48. Rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów badawczych i dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk wprowadzą do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym, w zakresie dotyczącym kierowanych przez nich jednostek, wzory i wykazy, o których mowa w:

1) art. 29c ust. 2a ustawy zmienianej w art. 353),

2) art. 191b ust. 3a ustawy zmienianej w art. 364)

- w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

Art. 49. Ministrowie, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 364), przekażą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r., przekazane do urzędów obsługujących tych ministrów przed dniem 1 stycznia 2018 r. wykazy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów, o których mowa w art. 29c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 353) oraz w art. 191b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 364), a także wzory podpisów tych osób, pieczęci urzędowych oraz wzory dyplomów i świadectw.

Art. 50. Do postępowań w sprawach dotyczących wydania opinii lub zaświadczenia, o których mowa w art. 191a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 364) w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 364) pkt 7, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 51. Stypendia, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostały przyznane na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 364), wypłaca Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Art. 52. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r., z wyjątkiem:

1) art. 35 pkt 2 lit. c oraz pkt 4, art. 36 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 3 lit. b i c, pkt 8 lit. c oraz art. 48, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;

2) art. 2 ust. 3 pkt 5, art. 35 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 i art. 36 pkt 7 i pkt 8 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2018 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459 i 2185.

2) Dodany przez art. 92 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), która weszła w życie z dniem 12 marca 2022 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.

3) Artykuł 35 zawiera zmiany do ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

4) Artykuł 36 zawiera zmiany do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-11-23
  • Data wejścia w życie: 2022-11-23
  • Data obowiązywania: 2023-02-15
  • Dokument traci ważność: 2023-05-03

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA