REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 212

USTAWA

z dnia 13 stycznia 2023 r.

o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku zmian w klasyfikacji określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 3, zwanej dalej „klasyfikacją dziedzin i dyscyplin", polegających na:

1) wyodrębnieniu nowej dyscypliny naukowej albo artystycznej Rada Doskonałości Naukowej, zwana dalej „RDN", wskazuje dyscyplinę albo dyscypliny, z których nowa dyscyplina została wyodrębniona;

2) zmianie nazwy dyscypliny naukowej albo artystycznej RDN przyporządkowuje dotychczasową nazwę dyscypliny do nowej nazwy;

3) włączeniu dyscypliny naukowej albo artystycznej do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin RDN wskazuje dyscyplinę albo dyscypliny, do których dotychczasowa dyscyplina została włączona.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 4, RDN podejmuje uchwałę. Uchwałę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej RDN, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie ust. 3, na mocy których zmiany w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin zostały wprowadzone.";

2) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisów działów II-IV, art. 180, działu VI rozdziału 1 oraz działów VII-IX i XII-XIV nie stosuje się do uczelni i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, z wyjątkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, chyba że ustawa lub umowa między Radą Ministrów a władzami kościoła albo innego związku wyznaniowego stanowią inaczej.";

3) w art. 19 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W posiedzeniach rady uczelni uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel każdej działającej w uczelni zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w art. 251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), będący jej członkiem.";

4) w art. 20:

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.",

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Senat może odwołać członka rady uczelni:

1) w przypadku gdy wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenia publicznego o przestępstwo umyślne lub postępowanie o umyślne przestępstwo skarbowe;

2) w przypadku gdy zaprzestał spełniania wymagania określonego w ust. 3;

3) na wniosek rady uczelni, w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2.";

5) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Tryb wyboru do kolegium elektorów studentów i doktorantów oraz czas trwania ich członkostwa w kolegium elektorów określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.";

6) w art. 28 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, może być wykonywane przez inny określony w statucie organ uczelni, o którym mowa w art. 17 ust. 2, z tym że efekty uczenia się określa senat.";

7) w art. 31 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W głosowaniach w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 8, biorą udział członkowie senatu, a w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 4 - członkowie innego określonego w statucie organu uczelni, o którym mowa w art. 17 ust. 2, będący profesorami i profesorami uczelni.";

8) w art. 32:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Do organów uczelni, o których mowa w art. 17 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 2 i 4, a w przypadku uczelni publicznej - także przepis art. 20 ust. 1 pkt 7.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Członkostwa w organie uczelni, o którym mowa w art. 17 ust. 2, nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej albo innej uczelni.

1b. Funkcji organu uczelni, o którym mowa w art. 17 ust. 2, nie można łączyć z pełnieniem funkcji innego organu tej uczelni ani z pełnieniem funkcji organu innej uczelni.";

9) w art. 36:

a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki, wszczęte i niezakończone do dnia postawienia uczelni w stan likwidacji, prowadzą podmioty wskazane przez RDN.",

b) w ust. 18 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku likwidacji uczelni likwidator przekazuje dokumentację przebiegu studiów i dokumentację kształcenia w szkole doktorskiej na przechowanie podmiotowi wykonującemu działalność, o której mowa w art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), zapewniając na ten cel środki finansowe.";

10) w art. 37 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) informację o postawieniu uczelni w stan likwidacji;";

11) w art. 46 w ust. 12 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku likwidacji uczelni założyciel przekazuje dokumentację przebiegu studiów, dokumentację kształcenia w szkole doktorskiej oraz dokumentację osobową i płacową na przechowanie podmiotowi wykonującemu działalność, o której mowa w art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zapewniając na ten cel środki finansowe.";

12) w art. 67 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadkach i na warunkach określonych w regulaminie studiów uczelnia, na wniosek studenta, może zaliczyć na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywane przez niego w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych.";

13) w art. 74 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Uczelnia, w której student zagranicznej uczelni odbywa część studiów, wydaje temu studentowi, na jego wniosek, legitymację studencką.";

14) w art. 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie przekracza 1,6 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).";

15) w art. 88 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.3)), jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny.

5. W przypadku gdy student, o którym mowa w ust. 4, lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny.";

16) art. 105 otrzymuje brzmienie:

„Art. 105. Osobie legitymującej się legitymacją studencką przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej.";

17) w art. 111:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Uczelnia może przeznaczać środki na realizację działań:

1) uczelnianych organizacji studenckich;

2) działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów, doktorantów i pracowników uczelni;

3) Akademickiego Związku Sportowego i jego klubów uczelnianych utworzonych w uczelni za zgodą rektora.",

b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Podmioty, o których mowa w ust. 5, przeznaczają otrzymane środki wyłącznie na działania obejmujące studentów, doktorantów lub pracowników uczelni.

7. Podmioty, o których mowa w ust. 5, przedstawiają uczelni sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych w danym roku akademickim.";

18) w art. 116 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przy zatrudnianiu na stanowisku, o którym mowa w ust. 1, osoby, która uzyskała za granicą stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł zawodowy, który nie został uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem lub tytułem, można odstąpić od określonych w ust. 2 wymagań w zakresie posiadania tytułu profesora, stopnia doktora lub tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, jeżeli zatrudniana osoba posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub dydaktyczne.";

19) w art. 128 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku nieobecności nauczyciela akademickiego w pracy, wynikającej z:

1) przebywania na:

a) urlopie związanym z rodzicielstwem, określonym w przepisach działu ósmego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

b) urlopie dla poratowania zdrowia,

c) urlopie bezpłatnym trwającym nieprzerwanie co najmniej 3 miesiące,

2) odbywania:

a) służby wojskowej,

b) służby zastępczej,

3) pobierania:

a) zasiłku chorobowego nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 miesięcy,

b) świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej

- termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.";

20) w art. 173:

a) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Oświadczenie można złożyć tylko w jednej jednostce uczestniczącej i w nie więcej niż 2 dyscyplinach, o których mowa w art. 343 ust. 7.",

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Federacja jest podmiotem uprawnień związanych z posiadaniem uprawnienia nadanego w trybie określonym w art. 226a ust. 1 w zakresie:

1) nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki;

2) kształcenia doktorantów.",

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W przypadku likwidacji federacji przed upływem 4 lat od dnia jej powstania, jednostka uczestnicząca traci kategorię naukową albo uprawnienie nadane w trybie określonym w art. 226a ust. 1 w dyscyplinie, chyba że na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok likwidacji zatrudniała co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w tej dyscyplinie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie.";

21) w art. 176 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. 24 ust. 9, art. 177-180, art. 182-226a, art. 259-262, art. 264, art. 266, art. 267 ust. 1, art. 268-270, art. 322, art. 343, art. 345, art. 346, art. 348-350, art. 351 ust. 4, art. 354, art. 355, art. 358a, art. 360-362, art. 408, art. 409 ust. 2-5, art. 410, art. 411, art. 420, art. 423, art. 425-428, art. 432, art. 469a i art. 469b;";

22) w art. 179 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora jest prowadzone z udziałem podmiotu zagranicznego, umowa, o której mowa w art. 185 ust. 2, może określać, że osoba, której nadano stopień doktora, otrzymuje dyplom doktorski wydany przez ten podmiot oraz:

1) dyplom doktorski wydany przez podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki nadający stopień doktora albo

2) wspólny dyplom doktorski wydany przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki nadające stopień doktora albo dyplom doktorski wydany przez jeden z tych podmiotów, wskazany w umowie.";

23) w art. 180:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dyplomy doktorskie i dyplomy habilitacyjne oraz ich duplikaty i odpisy, a także zaświadczenia o uzyskaniu stopnia naukowego i stopnia w zakresie sztuki, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą, są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego przez:",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku konieczności spełnienia wymagań określonych przez inne państwo albo w innych uzasadnionych przypadkach dyrektor NAWA uwierzytelnia inne niż wymienione w ust. 1 dokumenty dotyczące nadania stopnia naukowego i stopnia w zakresie sztuki.";

24) art. 181 otrzymuje brzmienie:

„Art. 181. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

1) niezbędne elementy dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego, sposób sporządzania duplikatów i odpisów tych dyplomów oraz dokonywania w nich sprostowań i zmian danych osobowych, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i aktualności informacji zawartych w dyplomie doktorskim i dyplomie habilitacyjnym;

2) wzór legitymacji doktoranta i sposób potwierdzania jej ważności, mając na uwadze potrzebę poświadczenia statusu doktoranta;

3) sposób uwierzytelniania dokumentów, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, mając na uwadze szczególne znaczenie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;

4) wysokość i sposób pobierania opłaty za uwierzytelnianie dokumentów, o których mowa w art. 180 ust. 1 i 1a, oraz wysokość opłaty za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego, a także odpisu tych dyplomów, w tym w języku obcym, mając na uwadze zapewnienie adekwatności wysokości opłat do kosztów.";

25) w art. 182 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego zatrudnionego w więcej niż jednym podmiocie, o którym mowa w ust. 6, koszty postępowania:

1) ponosi podmiot będący podstawowym miejscem pracy tego nauczyciela albo pracownika, chyba że podmioty umówią się inaczej;

2) są ponoszone na podstawie umowy między podmiotami, jeżeli żaden z nich nie został wskazany jako podstawowe miejsce pracy tego nauczyciela albo pracownika.";

26) w art. 185:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora posiadają uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy, które w danej dyscyplinie posiadają:

1) kategorię naukową A+, A albo B+ albo

2) uprawnienie nadane w trybie określonym w art. 226a ust. 1

- zwane dalej „podmiotem doktoryzującym".",

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Stopień doktora może być nadany również wspólnie przez podmioty doktoryzujące w dyscyplinie, w której każdy z nich posiada kategorię naukową A+, A albo B+ lub uprawnienie nadane w trybie określonym w art. 226a ust. 1, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscypliny, w której stopień ten jest nadawany.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w art. 177 ust. 6, stopień doktora może być nadany w dziedzinie nauki przez podmiot doktoryzujący, który posiada kategorie naukowe A+, A albo B+ lub uprawnienia nadane w trybie określonym w art. 226a ust. 1 w ponad połowie dyscyplin zawierających się w tej dziedzinie.";

27) w art. 186 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W celu weryfikacji spełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, która nie posiada odpowiedniego certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów, podmiot doktoryzujący może przeprowadzić egzamin potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2.";

28) w art. 188 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot doktoryzujący udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej, nie później niż w terminie:

1) 30 dni przed wyznaczonym terminem obrony rozprawy doktorskiej:

a) rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną,

b) recenzje;

2) 10 dni przed wyznaczonym terminem obrony rozprawy doktorskiej - informację o terminie, miejscu i sposobie jej przeprowadzenia.";

29) w art. 189 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Podmiot doktoryzujący odmawia wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli osoba, która złożyła wniosek o wszczęcie tego postępowania, nie spełnia wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1-3 albo ust. 2 albo wymagania, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przysługuje zażalenie do RDN.";

30) w art. 190 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Promotorem i recenzentem może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora habilitowanego, a promotorem pomocniczym - osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.";

31) w art. 191 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Obrona rozprawy doktorskiej ma charakter publiczny, z wyłączeniem obrony rozprawy doktorskiej, o której mowa w art. 188 ust. 2.";

32) w art. 192 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym;";

33) w art. 198:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Szkoła doktorska może być prowadzona przez uczelnię akademicką, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy posiadające:

1) kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 2 dyscyplinach albo

2) kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie i uprawnienie nadane w trybie określonym w art. 226a ust. 1 w co najmniej 1 dyscyplinie, albo

3) uprawnienie nadane w trybie określonym w art. 226a ust. 1 w co najmniej 2 dyscyplinach

- zwane dalej „podmiotem prowadzącym szkołę doktorską".

4. Szkoła doktorska może być prowadzona przez uczelnię akademicką, która prowadzi działalność naukową wyłącznie w 1 dyscyplinie, która jest dyscypliną w zakresie teologii albo kultury fizycznej, albo dyscypliną artystyczną, i posiada w niej kategorię naukową A+, A albo B+ albo uprawnienie nadane w trybie określonym w art. 226a ust. 1.",

b) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Szkoła doktorska może być prowadzona wspólnie przez uczelnie akademickie, instytuty PAN, instytuty badawcze lub instytuty międzynarodowe, z których każde posiada kategorię naukową A+, A albo B+ albo uprawnienie nadane w trybie określonym w art. 226a ust. 1 w co najmniej 1 dyscyplinie.";

34) w art. 199 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenia kształcenia doktorantów w ramach dyscypliny, w której:

a) uzyskał kategorię naukową B albo C,

b) utracił uprawnienie nadane w trybie określonym w art. 226a ust. 1,";

35) w art. 202 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego albo tytuł profesora w dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską albo osoba, o której mowa w art. 190 ust. 5.";

36) w art. 203:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4-6 w brzmieniu:

„4) niepodjęcia kształcenia;

5) naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 200 ust. 7 lub art. 209 ust. 10;

6) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze szkoły doktorskiej.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W postępowaniu w sprawie skreślenia doktoranta z listy doktorantów, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wzywa się doktoranta do złożenia, w terminie nie krótszym niż 30 dni, rezygnacji z kształcenia w innej szkole doktorskiej lub z zatrudnienia jako nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy.";

37) w art. 206 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Podmiot prowadzący szkołę doktorską w dyscyplinie, która została włączona do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin, który w wyniku kolejnej ewaluacji jakości działalności naukowej nie otrzyma kategorii naukowej co najmniej B+ w dyscyplinie albo w żadnej z dyscyplin wskazanych przez RDN zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 3, albo nie zostanie objęty tą ewaluacją w tej dyscyplinie albo w żadnej z tych dyscyplin, zapewnia doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w dyscyplinie, która została włączona, możliwość kontynuowania kształcenia w innej szkole doktorskiej. Przepisy ust. 1a i 2 stosuje się.";

38) w art. 208 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Podmiot prowadzący szkołę doktorską, w której doktorant zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej odbywa część kształcenia, wydaje temu doktorantowi, na jego wniosek, legitymację doktoranta.";

39) art. 214 otrzymuje brzmienie:

„Art. 214. Jednostka samorządu terytorialnego może przyznać osobom legitymującym się legitymacją doktoranta ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej.";

40) w art. 216 w ust. 2 wyrazy „art. 111 ust. 2-5" zastępuje się wyrazami „art. 111 ust. 2-7";

41) art. 217 otrzymuje brzmienie:

„Art. 217. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania składa wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.";

42) po art. 217 dodaje się art. 217a-217c w brzmieniu:

„Art. 217a. Promotor lub promotorzy sporządzają opinię o rozprawie doktorskiej przygotowanej w trybie eksternistycznym w terminie 2 miesięcy od dnia jej przekazania do zaopiniowania.

Art. 217b. Do osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym, którym wyznaczono promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 212 i art. 213.

Art. 217c. Senat albo rada naukowa określi w drodze uchwały warunki korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej podmiotu doktoryzującego przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym.";

43) art. 218 otrzymuje brzmienie:

„Art. 218. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego posiadają uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy, które w danej dyscyplinie posiadają:

1) kategorię naukową A+, A albo B+ albo

2) uprawnienie nadane w trybie określonym w art. 226a ust. 1

- zwane dalej „podmiotem habilitującym".";

44) w art. 220 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, składany do podmiotu habilitującego za pośrednictwem RDN.";

45) w art. 221:

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Komisja habilitacyjna przeprowadza kolokwium habilitacyjne w zakresie osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.",

b) po ust. 9a dodaje się ust. 9b i 9c w brzmieniu:

„9b. Kolokwium habilitacyjne ma charakter publiczny, z wyłączeniem kolokwium w zakresie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 3.

9c. Kolokwium habilitacyjnego nie przeprowadza się, jeżeli co najmniej 2 recenzje są negatywne.";

46) w art. 222:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot habilitujący udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej:

1) wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego;

2) informację o składzie komisji habilitacyjnej;

3) recenzje;

4) informację o terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego;

5) uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem;

6) decyzję o nadaniu stopnia doktora habilitowanego albo o odmowie jego nadania.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 4, podmiot habilitujący udostępnia nie później niż w terminie 10 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego.";

47) w art. 224 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Osoba ubiegająca się o stopień doktora habilitowanego składa do RDN wniosek o wyrażenie zgody na skrócenie okresu na wystąpienie z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tego stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi znaczne zwiększenie dorobku naukowego lub artystycznego.

4. W terminie 8 tygodni od dnia otrzymania wniosku o wyrażenie zgody na skrócenie okresu na wystąpienie z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego RDN wydaje w tej sprawie postanowienie. Na postanowienie RDN nie przysługuje zażalenie.";

48) w dziale V po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

„Rozdział 3a

Szczególne zasady nadawania uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Art. 226a. 1. W przypadku wyodrębnienia w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nowej dyscypliny RDN może, na wniosek uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, w drodze decyzji administracyjnej, nadać temu podmiotowi uprawnienie do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) zatrudniają co najmniej 12 pracowników:

a) prowadzących działalność naukową w dyscyplinie, o której mowa w ust. 1, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie,

b) posiadających osiągnięcia naukowe albo artystyczne w dyscyplinie albo w dyscyplinach wskazanych przez RDN zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 1;

2) posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie wskazanej przez RDN zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 1, albo w co najmniej 1 z tych dyscyplin.

3. Uprawnienie nadane w trybie określonym w ust. 1 przysługuje do dnia, w którym decyzja o przyznaniu danej uczelni, danemu instytutowi PAN, instytutowi badawczemu albo instytutowi międzynarodowemu kategorii naukowej w ramach kolejnej ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie, o której mowa w ust. 1, stanie się ostateczna. W przypadku gdy podmiot nie jest objęty kolejną ewaluacją jakości działalności naukowej w dyscyplinie, w której zostało mu nadane to uprawnienie, traci je z końcem roku, w którym rozpoczęła się ta ewaluacja.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.";

49) w art. 228:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. RDN, w drodze uchwały, określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, i dokumenty składane wraz z tym wnioskiem.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5 pkt 2, przysługuje, w terminie 3 miesięcy od dnia jej doręczenia, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.",

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W postępowaniu w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy RDN zasięga opinii 2 recenzentów innych niż powołani zgodnie z ust. 3. Do powołania tych recenzentów przepisy art. 240 stosuje się.";

50) po art. 228 dodaje się art. 228a w brzmieniu:

„Art. 228a. Postępowania w sprawie nadania tytułu profesora w:

1) dyscyplinie, która została włączona do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin,

2) dziedzinie, która została włączona do innej dziedziny albo do innych dziedzin

- wszczęte przed dniem wprowadzenia tej zmiany do klasyfikacji dziedzin i dyscyplin prowadzi się w dyscyplinie albo w dziedzinie, która została włączona, na zasadach dotychczasowych do dnia zakończenia tych postępowań.";

51) w art. 231 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające fakt:

1) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego lub

2) naruszenia praw autorskich

- przez osobę, o której mowa w art. 227 ust. 1 albo 2, której nadano tytuł profesora, skutkuje utratą tego tytułu.";

52) w art. 232 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. RDN jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kpa w stosunku do podmiotów doktoryzujących i podmiotów habilitujących w sprawach nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki.";

53) w art. 233:

a) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku gdy zakres danej dziedziny obejmuje tylko 1 dyscyplinę, w skład RDN wchodzi 5 przedstawicieli tej dyscypliny.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zmiany w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin polegającej na:

1) wyodrębnieniu nowej dyscypliny,

2) włączeniu dyscypliny do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin

- RDN działa w dotychczasowym składzie do końca kadencji, w trakcie której wyodrębnienie albo włączenie nastąpiło.",

c) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Kandydata na członka RDN reprezentującego daną dyscyplinę może zgłosić uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy, które w tej dyscyplinie posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ albo uprawnienie nadane w trybie określonym w art. 226a ust. 1.";

54) w art. 235:

a) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zespoły, o których mowa w ust. 5.",

b) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) 2 zastępców przewodniczącego;";

55) w art. 238 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozpatrywanie zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, zażaleń na postanowienia o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej i odwołań od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora;",

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na skrócenie okresu na wystąpienie z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;",

c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w art. 5 ust. 4;";

56) w art. 240:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. RDN sporządza listę kandydatów na recenzentów, wskazanych zgodnie z ust. 1. Kolejność kandydatów na liście ustala się w drodze losowania.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Recenzenci są wyznaczani przez RDN według kolejności na liście, o której mowa w ust. 1a.";

57) w art. 269 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

„2a. W przypadku zmiany nazwy dyscypliny, w której podmiotowi została przyznana kategoria naukowa, kategorię przyznaną w dyscyplinie przed zmianą jej nazwy uważa się za kategorię w dyscyplinie po zmianie jej nazwy, zgodnie z przyporządkowaniem dokonanym przez RDN na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2.

2b. W przypadku włączenia dyscypliny, w której podmiotowi została przyznana kategoria naukowa, do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin wskazanych przez RDN zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 3, podmiot ten zachowuje przyznaną kategorię do dnia, w którym decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach kolejnej ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie, do której dana dyscyplina została włączona, albo w co najmniej 1 z dyscyplin, do których dana dyscyplina została włączona, stanie się ostateczna. Jeżeli podmiot nie jest objęty kolejną ewaluacją jakości działalności naukowej w dyscyplinie, do której dana dyscyplina została włączona, albo w co najmniej 1 z dyscyplin, do których dana dyscyplina została włączona, traci kategorię naukową przyznaną w dyscyplinie, która została włączona, z końcem roku, w którym rozpoczęła się ta ewaluacja.

2c. Niezależnie od zachowania przyznanej kategorii naukowej zgodnie z ust. 2b:

1) od dnia włączenia dyscypliny do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie, która została włączona;

2) postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego wszczęte przed dniem włączenia dyscypliny do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin, prowadzi się w dyscyplinie, która została włączona, na zasadach dotychczasowych do dnia zakończenia tych postępowań.";

58) w art. 271:

a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) co najmniej w 1 dyscyplinie w danej dziedzinie posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ albo uprawnienie nadane w trybie określonym w art. 226a ust. 1 oraz",

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku zmiany w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin polegającej na:

1) wyodrębnieniu nowej dziedziny,

2) włączeniu dziedziny do innej dziedziny albo do innych dziedzin

- KEN działa w dotychczasowym składzie do końca kadencji, w trakcie której wyodrębnienie albo włączenie nastąpiło.";

59) w art. 323 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister może upoważnić dyrektora NAWA do wydawania decyzji:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 3;

2) w sprawach, o których mowa w ust. 2;

3) o których mowa w art. 324 ust. 1 pkt 2, dla cudzoziemców niebędących stypendystami NAWA.";

60) w art. 324:

a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) cudzoziemca - obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.4)), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;",

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. O stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, i o kredyt studencki, o którym mowa w art. 98 ust. 1, może ubiegać się cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 2:

1) pkt 1 i 1a:

a) będący osobą pracującą na własny rachunek lub pracownikiem, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697),

b) który zachowuje prawo pobytu w przypadkach, o których mowa w art. 17 ustawy, o której mowa w lit. a,

c) posiadający prawo stałego pobytu

- oraz członkowie jego rodziny, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pkt 2-8.

4. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a oraz ust. 3 pkt 1, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a.";

61) w art. 326 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia lub na studiach podyplomowych, lub

2) ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej lub o nadanie stopnia doktora.";

62) w art. 328:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki nie może zostać uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem, jeżeli:

1) instytucja, która go nadała:

a) nie działa w systemie szkolnictwa wyższego i nauki żadnego państwa lub

b) w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego i nauki działa ta instytucja, w dniu nadania tego stopnia nie posiadała uprawnień do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki;

2) kształcenie prowadzące do uzyskania tego stopnia albo część tego kształcenia realizowano niezgodnie z przepisami państwa, w którym kształcenie to było prowadzone.",

b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Postępowanie prowadzi podmiot posiadający kategorię naukową A+ albo A w dyscyplinie, której dotyczy wniosek, a jeżeli wniosek dotyczy dyscypliny nauk teologicznych - także Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Kra-kowie.";

63) art. 341 otrzymuje brzmienie:

„Art. 341. Minister może powoływać zespoły doradcze lub ekspertów w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na jego potrzeby, w szczególności opinii dotyczących przyznawania lub rozliczania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. b, pkt 5 i 7-9.";

64) w art. 343 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W przypadku:

1) zmiany w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin polegającej na zmianie:

a) nazwy dyscypliny,

b) przyporządkowania dyscypliny do dziedziny

- osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 3, na mocy których zmiany te nastąpiły;

2) wyodrębnienia w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin nowej dyscypliny osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej może złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, bez zachowania terminu określonego w tym przepisie;

3) włączenia dyscypliny do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, w którym wskazuje dyscyplinę albo 1 z dyscyplin wskazanych przez RDN zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 3, na mocy których dyscyplina została włączona do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin.";

65) w art. 349 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Baza osób upoważnionych do podpisywania dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 3 i 4, art. 163 ust. 4 oraz art. 180 ust. 1 i 1a, obejmuje:",

b) w pkt 5 w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) zaświadczeń o uzyskaniu stopnia naukowego i stopnia w zakresie sztuki.";

66) w art. 358 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) uchwałę, o której mowa w art. 217c;";

67) w art. 360:

a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) przygotowuje rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym i nie posiada stopnia doktora - jeżeli od dnia wyznaczenia promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego zgodnie z art. 217 nie upłynęło więcej niż 4 lata, albo",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Stypendium może otrzymać również osoba wykazująca się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, która posiada stopień doktora, prowadzi działalność naukową i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, jeżeli okres 7 lat od dnia uzyskania tego stopnia upłynął po ostatnim dniu terminu składania wniosków o stypendia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 363 pkt 1.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do okresów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 2a, nie wlicza się okresów przebywania na urlopie związanym z rodzicielstwem, określonym w przepisach działu ósmego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.",

d) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rektora uczelni, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego albo dyrektora instytutu międzynarodowego, w których:

a) jest prowadzona szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem,

b) młody naukowiec przygotowuje rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym;",

e) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Do tego okresu nie wlicza się przerwy w działalności naukowej związanej z urlopem związanym z rodzicielstwem, określonym w przepisach działu ósmego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.",

f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Podmiot prowadzący szkołę doktorską, podmiot zatrudniający albo podmiot doktoryzujący przekazuje młodemu naukowcowi środki finansowe w ramach stypendium na podstawie umowy.";

68) w art. 380:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozliczenie środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a, pkt 4 lit. a-c, pkt 5, 7 i 10-12, oraz środków finansowych przyznanych na podstawie art. 404 następuje na podstawie raportu z wykorzystania tych środków.",

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Zatwierdzenie rozliczenia środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a-c i pkt 10-12, oraz środków finansowych przyznanych na podstawie art. 404 następuje w terminie 60 dni od dnia:

1) otrzymania opinii zespołu doradczego, o którym mowa w art. 341 - w przypadku powołania takiego zespołu w celu przedstawienia opinii dotyczących rozliczania przyznanych środków finansowych;

2) złożenia raportu z wykorzystania środków finansowych - w pozostałych przypadkach.

4. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia raportu z wykorzystania środków finansowych, lub złożenia wyjaśnień do tego raportu termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jest liczony od dnia złożenia poprawionego lub uzupełnionego raportu, lub od dnia złożenia wyjaśnień do raportu.";

69) w art. 381 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioski, opinie, umowy i raporty dotyczące:

1) zadań finansowanych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. b, pkt 5, 7 i 10-12,

2) Mapy

- stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.";

70) w art. 430 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uczelnia nie posiada żadnego pozwolenia na utworzenie studiów;";

71) w art. 438 w ust. 4 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy art. 116 ust. 2-3 i art. 451 ust. 2 stosuje się.";

72) w art. 439 w ust. 5 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy art. 116 ust. 2-3 i art. 451 ust. 4 stosuje się.".

Art. 2. [Ustawa o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa]

W ustawie z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa (Dz. U. poz. 648) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule ustawy ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie:

„o finansowaniu Akademii Katolickiej w Warszawie z budżetu państwa";

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Akademia Katolicka w Warszawie otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych.".

Art. 3. [Ustawa o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa]

W ustawie z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa (Dz. U. poz. 649) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych.".

Art. 4. [Ustawa o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie z budżetu państwa]

W ustawie z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa (Dz. U. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule ustawy ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie:

„o finansowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie z budżetu państwa";

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Akademia Ignatianum w Krakowie otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych.".

Art. 5. [Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]

W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2401) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:

„Art. 26a. Dyrektor może powoływać ekspertów zewnętrznych do przeprowadzania ocen wykonania umów i rozliczenia przyznanych środków finansowych. Do powoływania ekspertów przepis art. 22 ust. 3 stosuje się.";

2) w art. 29 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor, w terminie do dnia 31 marca, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki następujące dokumenty dotyczące poprzedniego roku obrotowego:".

Art. 6. [Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]

W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.5)) w art. 179 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.".

Art. 7. [Termin podjęcia i ogłoszenia pierwszej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej przez Radę Doskonałości Naukowej]

Rada Doskonałości Naukowej podejmuje i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej pierwszą uchwałę, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 1.

Art. 8. [Termin na sporządzenie opinii o rozprawie przez promotora]

W przypadku rozprawy doktorskiej przekazanej do zaopiniowania przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy termin na sporządzenie opinii o rozprawie przez promotora lub promotorów określony w art. 217a ustawy, o której mowa w art. 1, liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 9. [Termin podjęcia uchwały]

Senat uczelni albo rada naukowa instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, instytutu badawczego albo międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnych ustaw działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podejmą uchwałę w sprawie, o której mowa w art. 217c ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 10. [Ograniczenia dotyczące przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego]

W przypadku postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczętych i niezakończonych do dnia 30 września 2023 r. komisja habilitacyjna może nie przeprowadzać kolokwium habilitacyjnego, chyba że osoba ubiegająca się o nadanie tego stopnia posiada osiągnięcia naukowe w zakresie nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych.

Art. 11. [Termin składania oświadczenia]

Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej składa pierwsze oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 343 ust. 7a pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 64.

Art. 12. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do zatwierdzania rozliczenia środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a-c i pkt 10-12 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz środków finansowych przyznanych na podstawie art. 404 tej ustawy, na podstawie raportów z wykorzystania tych środków, złożonych przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 68, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 13. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1, pkt 9 lit. a, pkt 20, 21, 26, 33, 34, 37, 43, 48, 50, 53, pkt 55 lit. c, pkt 57, 58, 63, 64 i 68 oraz art. 7, art. 11 i art. 12, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 49 lit. a, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;

3) art. 1 pkt 23, 24 i 65, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

4) art. 1 pkt 7, 14, 15, 28, 31, pkt 45 lit. a i lit. b w zakresie dodawanego ust. 9b, pkt 46, 47, pkt 49 lit. c, pkt 54, pkt 55 lit. b, pkt 56 i 60 oraz art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa, ustawę z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa, ustawę z dnia 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum" w Kra-kowie z budżetu państwa, ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459, 2185 i 2306.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140 i 2754 oraz z 2023 r. poz. 185.

4) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 225 z 14.07.2020, str. 53, Dz. Urz. UE L 443 z 30.12.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 43 z 24.02.2022, str. 84 oraz Dz. Urz. UE L 131 z 05.05.2022, str. 9.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 39 i 534, z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086, z 2021 r. poz. 1630 i 2232 oraz z 2022 r. poz. 1010, 1117 i 2306.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA