REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 193

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144) wprowadza się następujące zmiany:

 1) w § 3 po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) Rb-28UE KPO - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich ze środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczonych na wsparcie o charakterze bezzwrotnym; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 14a do rozporządzenia;";

2) w § 4:

a) w pkt 2 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) dysponent części 34 - Rb-28UE KPO;",

b) w pkt 3:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych podległych jednostkom samorządu terytorialnego - Rb-27S i Rb-28S,",

- w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) kierownicy jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań - Rb-27ZZ i Rb-50;";

3) w § 6 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

4) w § 9 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Czynność parafowania, o której mowa w ust. 5, nie ma zastosowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ujawnionych w trybie ust. 3 i 4 w sprawozdaniach sporządzanych przez kierowników jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz kierowników jednostek obsługujących.";

5) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdania Rb-23, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE KPO, Rb-28UE WPR, Rb-33, Rb-34, Rb-35, Rb-40, Rb-50 i łączne Rb-34PL przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.";

6) w § 12:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań w sposób wskazany w ust. 1, 2 i 4, spowodowanego awarią systemu informatycznego, sprawozdania przekazuje się nie później niż pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku braku możliwości terminowego przekazania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań, o których mowa w ust. 1, spowodowanej nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego lub innymi przyczynami technicznymi dotyczącymi pojedynczych przypadków - sprawozdania przekazuje się niezwłocznie po usunięciu przyczyny technicznej uniemożliwiającej terminowe przekazanie sprawozdań, jednak nie później niż w terminie umożliwiającym właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej ich terminowe przekazanie. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie informuje właściwą terytorialnie regionalną izbę obrachunkową o wystąpieniu sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, przedstawiając szczegółowy opis przyczyn braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kierownicy jednostek albo kierownicy jednostek obsługujących przekazują do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą jednostki samorządu terytorialnego albo w sposób określony przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ust. 5.",

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 4, przekazuje się z wykorzystaniem wewnętrznych rozwiązań informatycznych, w szczególności z wykorzystaniem aplikacji, o której mowa w § 23 ust. 1 załącznika nr 37 do rozporządzenia, albo na adresy elektroniczne wskazane przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone do przekazywania sprawozdań.";

7) w § 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdania Rb-23, Rb-24, Rb-27, Rb-27UE, Rb-27S, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE KPO, Rb-28UE WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28S, Rb-FUS, Rb-FER i Rb-FEP sporządza się narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Sprawozdania Rb-40 sporządza się od początku roku do dnia 31 marca i narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-27ZZ, Rb-28PL, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-33, Rb-34, Rb-34PL, Rb-34S, Rb-35, Rb-50, Rb-70 i Rb-Z-PPP sporządza się narastająco za kolejne kwartały roku budżetowego.",

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Sprawozdania Rb-23, łączne Rb-23PL, Rb-24, Rb-27, Rb-27UE, Rb-27S, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE KPO, Rb-28UE WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa - z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.";

8) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

9) po załączniku nr 14 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 14a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

10) załącznik nr 17 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

11) załącznik nr 20 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

12) załącznik nr 27 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

13) w załączniku nr 35 do rozporządzenia:

a) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W sprawozdaniu za rok kwota wykazana w wierszu 11 jest zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 12, a kwota wykazana w wierszu 21 jest zgodna z kwotą wykazaną w wierszu 22.",

b) w § 7 uchyla się ust. 1-3,

c) w § 8 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i rocznym w kolumnie „Wykonanie wydatków" nie wykazuje się wydatków, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;",

d) w § 9:

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W kolumnie „Wykonanie" - wykazuje się wykonanie wydatków na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku pomocniczego dla środków na wydatki niewygasające.",

- uchyla się ust. 4,

e) w § 10 w ust. 2:

- uchyla się pkt 14,

- uchyla się pkt 30,

- w pkt 37 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 38-41 w brzmieniu:

„38) 361 - Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych;

39) 362 - Fundusz Cyberbezpieczeństwa;

40) 363 - Fundusz Rozwoju Regionalnego;

41) 364 - Fundusz Edukacji Finansowej.",

f) w § 13:

- po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dane w sprawozdaniu w kolumnie „Wykonanie za rok poprzedzający rok sprawozdawczy" wypełnia się wyłącznie w miesięcznym sprawozdaniu za grudzień w układzie planu finansowego, określonego dla bieżącego okresu sprawozdawczego.",

- po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy państwowy fundusz celowy/agencja wykonawcza/instytucja gospodarki budżetowej otrzymują zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa, przyznanych w latach ubiegłych, a kasowo zrealizowanych do końca bieżącego okresu sprawozdawczego, sprawozdanie uzupełnia się w zakresie zwróconych kwot dotacji w odrębnym wierszu, w układzie kasowym części wydatkowej. Danych dotyczących zwróconych kwot nie wykazuje się w pozycjach wskazanych dla układu memoriałowego.

4b. W przypadku gdy państwowy fundusz celowy w ramach realizacji zadań bieżących lub inwestycyjnych otrzymuje lub przekazuje, niewyodrębnione w podpozycjach, a ujęte w kwotach ogólnych układu kasowego planu finansowego, środki od/do jednostek objętych zakresem stabilizującej reguły wydatkowej, określonej w art. 112aa ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie uzupełnia się o informacje dodatkowe.

4c. Informacje dodatkowe, o których mowa w ust. 4b, sporządza się i przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.",

g) w § 16 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w kolumnie 11 - „Stan na koniec okresu sprawozdawczego" wykazuje się liczbę zatrudnionych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (dysponenci części budżetowych dane zbiorcze wypełniają z dokładnością do osoby, a dysponenci pozostałych stopni oraz kierownicy uczelni publicznych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), tj. podaje się stan ewidencyjny pełnozatrudnionych (po przeliczeniu);",

h) w § 26:

- ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W kolumnie „Wykonanie wydatków" wykazuje się wykonanie wydatków na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku dla środków na wydatki niewygasające.",

- uchyla się ust. 10,

i) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Miesięczne sprawozdania Rb-40, Rb-FUS, Rb-FER i Rb-FEP za grudzień, sprawozdania za IV kwartały i łączne sprawozdania roczne mogą być korygowane w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym. Przekazując korektę sprawozdania, należy dołączyć wyjaśnienie przyczyny dokonywania korekty.",

j) w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sprawozdania Rb-28 Programy i Rb-28NW Programy Ministerstwo Finansów udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.";

14) w załączniku nr 36 do rozporządzenia po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

„Rozdział 2a

Sprawozdanie Rb-28UE KPO z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich ze środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczonych na wsparcie o charakterze bezzwrotnym

§ 8a. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości program, dział, rozdział, paragraf.

2. Sprawozdanie obejmuje także informację o zwrocie wydatków po zakończeniu realizacji płatności ze środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, przeznaczonych na wsparcie o charakterze bezzwrotnym, zwanego dalej „Instrumentem".

§ 8b. Sprawozdania, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, sporządza się następująco:

1) w kolumnie „Nazwa programu" wykazuje się nazwę Instrumentu;

2) w kolumnie „Plan (po zmianach)" wykazuje się kwoty wynikające z planu finansowego na dany rok, z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych;

3) w kolumnie „Zaangażowanie" wykazuje się kwoty wynikające z umów, których wykonanie powoduje konieczność wydatkowania w danym roku budżetowym środków na realizację płatności ze środków pochodzących z Instrumentu;

4) w kolumnie „Wykonanie wydatków" wykazuje się wydatki na realizację płatności ze środków pochodzących z Instrumentu, poniesione ze środków przekazanych z rachunku prowadzonego w BGK do Polskiego Funduszu Rozwoju, pochodzących z budżetu środków europejskich, na podstawie wyciągów syntetycznych lub wyciągów bankowych pozyskiwanych z systemu BGK, które zostały ujęte w księgach rachunkowych dysponenta.

§ 8c. Informacja o zwrotach wydatków sporządzana jest następująco:

1) w kolumnie „Nazwa programu" wykazuje się nazwę Instrumentu;

2) w kolumnie „Wykonanie wydatków" wykazuje się kwoty zwrócone na rachunek w BGK do obsługi płatności ze środków pochodzących z Instrumentu, po zakończeniu jego realizacji.

§ 8d. W zakresie korekty danych stosuje się odpowiednio przepisy § 7.

§ 8e. 1. Sprawozdanie Rb-28UE KPO przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

2. W przypadku zmiany organu dysponującego częścią budżetu państwa, w terminie innym niż dzień kończący okres sprawozdawczy lub dzień kończący rok sprawozdawczy, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się, nie później niż 3 dni przed terminem sporządzenia tego sprawozdania za kolejny okres sprawozdawczy, na elektroniczną skrzynkę podawczą organu przejmującego uprawnienia do dysponowania częścią budżetową.";

15) w załączniku nr 37 do rozporządzenia:

a) w § 2 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) udziałów jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazanych na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego;",

b) w § 3:

- w ust. 1:

- - pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień..." wykazuje się (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyłącznie skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach stanowiących dochody podatkowe wymienione w art. 20 ust. 3 pkt 1-8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) wprowadzonych przepisami uchwał rad gmin lub miast na prawach powiatu, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień;",

- - w pkt 10 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.)",

- w ust. 2 uchyla się pkt 2,

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykazuje się następująco:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)" - dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach;

2) w kolumnie „Należności" - kwoty w wysokości zrealizowanych dochodów;

3) w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" - kwoty tych udziałów przekazane do jednostek samorządu terytorialnego, należne za okres, którego sprawozdanie dotyczy; w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy wykazuje się kwoty w wysokości zgodnej z kwotami wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiednio w terminach do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym.",

- po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykazuje się następująco:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)" - dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach;

2) w kolumnie „Należności" - kwoty w wysokości zrealizowanych dochodów;

3) w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" - kwoty tych udziałów przekazane do jednostek samorządu terytorialnego, należne za okres, którego sprawozdanie dotyczy; w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy wykazuje się kwoty w wysokości zgodnej z kwotami wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiednio w terminach do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym.",

c) w § 7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochodów z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, przekazanych na rachunki właściwych budżetów jednostek samorządu terytorialnego - powinny być zgodne z dochodami wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)" sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych/jednostek samorządu terytorialnego.",

d) w § 12:

- w pkt 5:

- - lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (z wyłączeniem przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego) - zawierają łączne kwoty dla poszczególnych tytułów i powinny być zgodne z danymi wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy,",

- - w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) stanu niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wykazuje się zgodnie z pkt 8;",

- po pkt 7dodaje pkt 7a w brzmieniu:

„7a) w wierszach „lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy" oraz „środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych" ujmuje się wyłącznie kwoty zakładanych i rozwiązywanych lokat wynikające z planowanych w uchwale budżetowej po zmianach przychodów i rozchodów z tego tytułu;",

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przychody i rozchody, dotyczące zaciągniętych i spłaconych w danym okresie sprawozdawczym zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania przychodów - w wysokości stanu niespłaconych zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.";

16) załączniki nr 39 i 40 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Sporządzenie i przekazanie kwartalnych sprawozdań Rb-40 i Rb-70 za IV kwartały 2022 r.]

Kwartalne sprawozdania Rb-40 i Rb-70 za IV kwartały 2022 r. sporządza się i przekazuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Sporządzenie i przekazanie kwartalnych sprawozdań Rb-27S za grudzień 2022 r. i za rok 2022 oraz kwartalnych sprawozdań Rb-NDS za IV kwartały 2022 r.]

Sprawozdania Rb-27S za grudzień 2022 r. oraz za rok 2022 oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS za IV kwartały 2022 r. sporządza się zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. [Stosowanie przepisów po raz pierwszy]

1. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z zastrzeżeniem ust. 2, stosuje się po raz pierwszy do:

1) miesięcznych sprawozdań:

a) Rb-28UE KPO za styczeń 2023 r.,

b) Rb-40 za styczeń - marzec 2023 r.;

2) kwartalnego sprawozdania Rb-70 za I kwartał 2023 r.;

3) rocznych sprawozdań:

a) Rb-28 Programy za rok 2022,

b) Rb-28NW Programy za rok 2022,

c) Rb-PDP za rok 2023;

4) sprawozdań Rb-27S i Rb-NDS sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2023 r.

2. Przepisy § 12 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do przekazywania:

1) miesięcznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za styczeń 2023 r.;

2) kwartalnych sprawozdań:

a) Rb-30S, Rb-34S i Rb-NDS za IV kwartał 2022 r.,

b) Rb-28NWS za I kwartał 2023 r.;

3) rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST za rok 2022.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Załącznik 1. [Rb-28]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz. U. poz. 193)

Załącznik nr 1

Rb-28


Załącznik 2. [Rb-28UE KPO]

Załącznik nr 2

Rb-28UE KPO


Załącznik 3. [Rb-28NW Programy]

Załącznik nr 3

Rb-28NW ProgramyZałącznik 4. [Rb-NDS]

Załącznik nr 4

Rb-NDS


Załącznik 5. [Rb-40]

Załącznik nr 5

Rb-40


Załącznik 6. [TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 6

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące sprawozdania

Termin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż1)

1

2

3

4

A. Sprawozdania miesięczne

1) Rb-23, Rb-27,

Rb-28, Rb-28NW

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

15 dni2)

- dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **)

20 dni2)

2) Rb-24, Rb-27

- urzędy skarbowe

- dysponent części 77

12 dni2)

3) Rb-27

- dysponent części 77

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **)

28 dni2)

4) Rb-28 Programy,

Rb-28NW Programy

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

15 dni2)

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej **)

20 dni2)

5) Rb-28 Programy WPR

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

15 dni2)

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej **)

20 dni2)

6) Rb-40*)

- dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych)

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **)

30 dni3)

- dysponent Funduszu Zapasów

Interwencyjnych

- Szef Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów

23 dni3)

- Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **)

30 dni3)

- Prezes Zarządu PFRON

- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

23 dni3)

- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **)

30 dni3)

- kierownicy agencji wykonawczych

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

23 dni3)

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **)

30 dni3)

- dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej

- organ wykonujący funkcje organu założycielskiego

23 dni3)

- organ wykonujący funkcje organu założycielskiego

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **)

30 dni3)

- Prezes ZUS

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **)

45 dni6)

7) Rb-FUS, Rb-FEP

- Prezes ZUS

- Ministerstwo Finansów - Departament Polityki Makroekonomicznej

25 dni

- Główny Urząd Statystyczny - Departament Rachunków Narodowych

25 dni

8) Rb-FER

- Prezes KRUS

- Ministerstwo Finansów - Departament Polityki Makroekonomicznej

25 dni

- Główny Urząd Statystyczny - Departament Rachunków Narodowych

25 dni

B. Sprawozdania kwartalne

1) Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL

- kierownicy placówek

- dysponenci części budżetowych

15 dni4)

2) Rb-33

- dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych)

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)

30 dni5)

- dysponent Funduszu Zapasów

Interwencyjnych

- Szef Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów

23 dni5)

- Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)

30 dni5)

- Prezes Zarządu PFRON

- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

23 dni5)

- minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa *)

30 dni5)

3) Rb-34

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni5)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

15 dni5)

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **)

30 dni5)

4) Rb-34PL

- kierownicy placówek

- dysponenci części budżetowych

15 dni4)

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **)

30 dni5)

5) Rb-35

- kierownicy agencji wykonawczych

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

23 dni5)

- ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa*)

30 dni5)

6) Rb-50

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **)

30 dni5)

7) Rb-70

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

16 dni

- kierownicy uczelni publicznych

- dysponenci części budżetowych

16 dni

- dysponenci części budżetowych

- Główny Urząd

Statystyczny

28 dni

- Najwyższa Izba Kontroli

8) Rb-Z-PPP

- kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

- Ministerstwo Finansów - Departament Gwarancji i Poręczeń

30 dni

- Główny Urząd

Statystyczny

C. Sprawozdania roczne

1) Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

6 lutego7)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

17 lutego8)

- dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **)

28 lutego

2) Rb-24, Rb-27

z wykonania dochodów budżetu państwa

- urzędy skarbowe

- dysponent części 77

4 lutego

3) Rb-27

- dysponent części 77

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa **)

8 marca

4) Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części

6 lutego7)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

17 lutego8)

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej **)

28 lutego

5) Rb-28 Programy WPR

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

6 lutego7)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

17 lutego8)

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej **)

28 lutego

6) Rb-23PL

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

28 lutego

- Najwyższa Izba Kontroli

1) W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdania miesięczne za grudzień o 8 dni później.

3) Sprawozdania miesięczne za grudzień o 30 dni później.

4) Sprawozdania za IV kwartały o 24 dni później.

5) Sprawozdania za IV kwartały o 30 dni później.

6) Sprawozdania miesięczne za grudzień do dnia 5 kwietnia roku następnego.

7) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 17 lutego roku następnego.

8) Dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje do dnia 21 lutego roku następnego.

*) Sprawozdania przekazuje się za okres od początku roku do 31 marca i narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego.

**) Dane ze sprawozdań Ministerstwo Finansów przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli.

 

Załącznik 7. [TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH]

Załącznik nr 7

TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH


Rodzaj sprawozdania

Jednostki przekazujące sprawozdania

Jednostki otrzymujące sprawozdania

Termin przekazania sprawozdania po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż1)

1

2

3

4

A. Sprawozdania miesięczne

1) Rb-27UE

- dysponent części 87

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej

28 dni

- Najwyższa Izba Kontroli

2) Rb-28UE

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

15 dni2)

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)

20 dni2)

3) Rb-28UE KPO

- dysponent części 34

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)

20 dni2)

4) Rb-28UE WPR

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

10 dni2)

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

15 dni2)

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)

20 dni2)

B. Sprawozdania roczne

1) Rb-27UE

- dysponent części 87

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej

2 marca

- Najwyższa Izba Kontroli

2) Rb-28UE

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

17 lutego

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

21 lutego

- dysponenci części budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)

28 lutego

3) Rb-28UE KPO

- dysponent części 34

- Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)

28 lutego

4) Rb-28UE WPR

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych

17 lutego

-dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci części budżetowych

21 lutego

-dysponenci części budżetowych

-Ministerstwo Finansów - Departament Instytucji Płatniczej *)

28 lutego

1) W przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

2) Sprawozdania miesięczne za grudzień - o 8 dni później.

*) Dane ze sprawozdań Ministerstwo Finansów przekazuje Najwyższej Izbie Kontroli.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-30
  • Data wejścia w życie: 2023-01-31
  • Data obowiązywania: 2023-01-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA