REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 230

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie szkolenia potwierdzającego kompetencje zawodowe zarządzającego transportem2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16b ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres wiedzy, warunki, sposób przeprowadzania i minimalną liczbę godzin szkolenia, o którym mowa w art. 16b ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanej dalej „ustawą";

2) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 16b ust. 4a pkt 1 ustawy, zwanego dalej „szkoleniem";

3) wzór zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w art. 16b ust. 4a pkt 2 ustawy;

4) maksymalną wysokość opłaty za przeprowadzenie szkolenia.

§ 2. [Forma prowadzenia szkolenia]

1. Szkolenie jest prowadzone w formie stacjonarnej.

2. Szkolenie trwa minimum 64 godziny lekcyjne. Czas trwania każdego bloku tematycznego, o którym mowa w § 3 ust. 3, wynosi 8 godzin lekcyjnych.

3. W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być częściowo prowadzone w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, w wymiarze maksymalnie 32 godzin lekcyjnych.

4. Szkolenie w ciągu jednego dnia obejmuje nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych.

5. Godzina lekcyjna szkolenia trwa 45 minut.

§ 3. [Szczegółowy program szkolenia]

1. Szkolenie jest prowadzone zgodnie ze szczegółowym programem szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz metodami nauczania.

2. Ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g ustawy, opracowując program szkolenia, uwzględnia odpowiednio zakres tematyczny, czas trwania szkolenia z podziałem na poszczególne bloki tematyczne oraz formy jego realizacji. Program szkolenia jest podawany do publicznej wiadomości w ośrodku szkolenia.

3. Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne:

1) prawo cywilne;

2) prawo handlowe;

3) prawo socjalne;

4) prawo podatkowe;

5) działalność gospodarcza i zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie;

6) dostęp do rynku;

7) normy techniczne i techniczne aspekty działalności;

8) bezpieczeństwo drogowe.

4. Szczegółowy zakres wiedzy objętej szkoleniem jest określony w części 1 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, z późn. zm.3)).

§ 4. [Podmioty realizujące szkolenie]

Szkolenie, o którym mowa w § 2 ust. 3, może być realizowane wyłącznie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g ustawy, nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat.

§ 5. [Minimalna liczba godzin uczestnictwa w szkoleniu]

1. Ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g ustawy, wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia osobie, która uczestniczyła w szkoleniu w wymiarze co najmniej 48 godzin lekcyjnych, co zostało potwierdzone na liście obecności.

2. W przypadku szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 3, potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu dokonuje się w formie adnotacji na liście obecności.

§ 6. [Przechowywanie dokumentacji szkolenia]

1. Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g ustawy, jest obowiązany przechowywać przez okres 5 lat od dnia zakończenia szkolenia dokumentację szkolenia zawierającą datę rozpoczęcia i datę zakończenia szkolenia, listę obecności, program szkolenia, formy jego realizacji oraz dane osób prowadzących szkolenie.

2. Po okresie, o którym mowa w ust. 1, dokumentację szkolenia przekazuje się do wojewody w celu jej archiwizacji.

§ 7. [Maksymalna wysokość opłaty za przeprowadzenie szkolenia]

Maksymalna wysokość opłaty za przeprowadzenie szkolenia nie może być wyższa niż 3000 złotych.

§ 8. [Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia]

1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje uczestnik szkolenia, a drugi dołącza się do dokumentacji szkolenia.

2. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 9. [Wzór zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego]

Wzór zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich zmian w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 17).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 4 z 9.01.2013, str. 46, Dz. Urz. UE L 178 z 10.07.2012, str. 6, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 17.

Załącznik 1. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA MAJĄCEGO NA CELU POTWIERDZENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. U. poz. 230)

Załącznik nr 1

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA MAJĄCEGO NA CELU POTWIERDZENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM

Załącznik 2. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMINU PISEMNEGO MAJĄCEGO NA CELU POTWIERDZENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM]

Załącznik nr 2

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMINU PISEMNEGO MAJĄCEGO NA CELU POTWIERDZENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ZARZĄDZAJĄCEGO TRANSPORTEM

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-02
  • Data wejścia w życie: 2023-02-03
  • Data obowiązywania: 2023-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA