REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 251

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 3 lutego 2023 r.

w sprawie niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i rocznego sprawozdania z działalności Centrum Łukasiewicz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Elementy rocznego sprawozdania z działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz]

Roczne sprawozdanie z działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwanej dalej „Siecią", zawiera informację o stopniu realizacji rocznego planu działalności Centrum Łukasiewicz i rocznych planów działalności instytutów działających w ramach Sieci, zwanych dalej „instytutami Sieci", oraz informacje odnoszące się do roku, za który sprawozdanie jest sporządzane, o:

1) działalności podstawowej Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci, w tym o:

a) liczbie projektów badawczych realizowanych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwanej dalej „ustawą", w każdym z kierunków działalności Sieci wyznaczonych przez Radę Centrum Łukasiewicz na rok, za który sprawozdanie jest sporządzane, i w ramach przyporządkowanej do danego kierunku tematyki tych projektów, ze wskazaniem:

- łącznej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację tych projektów,

- wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację tych projektów, według źródeł ich finansowania,

- procentowego udziału poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację tych projektów,

b) działaniach podejmowanych w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy, lub know-how związanego z tymi wynikami, zwanej dalej „komercjalizacją", ze wskazaniem:

- liczby zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów,

- sposobu komercjalizacji (komercjalizacja bezpośrednia albo komercjalizacja pośrednia),

- łącznej wysokości przychodów osiągniętych z komercjalizacji,

- efektów wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki,

- liczby umów zawartych w celu przeprowadzenia komercjalizacji,

c) współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji, ze wskazaniem:

- liczby umów zawartych z podmiotami zagranicznymi, obowiązujących na dzień 31 grudnia roku, za który sprawozdanie jest sporządzane, kluczowych rezultatów i przychodów związanych z realizacją tych umów, z wyszczególnieniem umów zawartych w roku, za który sprawozdanie jest sporządzane,

- innych działań podjętych w tym obszarze i ich rezultatów;

2) działalności Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci, o której mowa w art. 4 ustawy;

3) utworzonych spółkach kapitałowych oraz o liczbie i wartości objętych lub nabytych akcji lub udziałów w takich spółkach, ze wskazaniem:

a) Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci realizującego dane działanie,

b) uzasadnienia danego działania oraz celu Sieci, który jest przez nie realizowany;

4) zmianach w strukturze Sieci spowodowanych tworzeniem, łączeniem, podziałem, likwidacją lub upadłością instytutów Sieci, ze wskazaniem:

a) uzasadnienia danego działania, w tym osiągniętych lub przewidywanych rezultatów,

b) nazwy i siedziby oraz przedmiotu i zakresu działalności instytutu Sieci powstałego w wyniku utworzenia, połączenia albo podziału instytutów Sieci;

5) czynnościach prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych dokonanych przez Centrum Łu-kasiewicz za zgodą Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i dokonanych przez poszczególne instytuty Sieci za zgodą Prezesa Centrum Łukasiewicz albo Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażoną w trybie, o którym mowa w art. 33 ustawy, ze wskazaniem:

a) rodzaju czynności prawnej,

b) wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej,

c) powiązania czynności prawnej z rocznym planem działalności i celami Sieci;

6) zakresie i formach współpracy ze środowiskiem:

a) społeczno-gospodarczym, w szczególności z przedsiębiorcami,

b) naukowym, w szczególności z uczelniami

- podejmowanej przez Centrum Łukasiewicz i przez poszczególne instytuty Sieci, w tym o zawartych umowach;

7) stopniu realizacji 4-letnich i 10-letnich strategii działalności Sieci w ujęciu rocznym oraz narastająco od początku okresu realizacji strategii wraz z miernikami realizacji;

8) wysokości środków finansowych przeznaczonych na działalność Sieci, według kategorii przychodów, o których mowa w art. 58 i art. 64 ustawy;

9) stopniu realizacji rocznego planu finansowego Centrum Łukasiewicz i rocznych planów finansowych instytutów Sieci;

10) liczbie pracowników pionu badawczego i pionu wsparcia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz o wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia, według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sprawozdanie jest sporządzane, a także w porównaniu z rokiem poprzednim, w Centrum Łukasiewicz i w poszczególnych instytutach Sieci.

§ 2. [Informacje zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności Centrum Łukasiewicz]

Roczne sprawozdanie z działalności Centrum Łukasiewicz zawiera informację o stopniu realizacji rocznego planu działalności Centrum Łukasiewicz oraz informacje odnoszące się do roku, za który sprawozdanie jest sporządzane, o:

1) liczbie projektów badawczych realizowanych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy, w każdym z kierunków działalności Sieci wyznaczonych przez Radę Centrum Łukasiewicz na rok, za który sprawozdanie jest sporządzane, i w ramach przyporządkowanej do danego kierunku tematyki tych projektów, ze wskazaniem:

a) łącznej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację tych projektów,

b) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację tych projektów, według źródeł ich finansowania,

c) procentowego udziału poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację tych projektów;

2) działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia mechanizmów współpracy podmiotów tworzących Sieć;

3) wysokości środków finansowych zapewnionych na realizację celów Sieci, według kategorii przychodów, o których mowa w art. 58 ustawy;

4) działaniach podejmowanych w zakresie komercjalizacji, ze wskazaniem:

a) liczby zgłoszeń patentowych i uzyskanych patentów,

b) sposobu komercjalizacji (komercjalizacja bezpośrednia albo komercjalizacja pośrednia),

c) łącznej wysokości przychodów osiągniętych z komercjalizacji,

d) efektów wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki,

e) liczby umów zawartych w celu przeprowadzenia komercjalizacji;

5) działaniach podejmowanych na rzecz współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji;

6) stopniu realizacji rocznego planu finansowego Centrum Łukasiewicz;

7) zakresie i formach współpracy ze środowiskiem:

a) społeczno-gospodarczym, w szczególności z przedsiębiorcami,

b) naukowym, w szczególności z uczelniami

- w tym o zawartych umowach;

8) realizacji przez:

a) Prezesa Centrum Łukasiewicz zadań w zakresie:

- nadzoru nad działalnością instytutów Sieci, o którym mowa w art. 36 ustawy,

- ewaluacji działalności instytutów Sieci, jeżeli była prowadzona w roku, za który sprawozdanie jest sporządzane, ze wskazaniem jej wyniku,

b) Radę Centrum Łukasiewicz zadań, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, ze wskazaniem:

- wyznaczonych kierunków działalności Sieci oraz tematyki projektów badawczych realizowanych przez Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci w ramach poszczególnych kierunków,

- zatwierdzonych albo zaopiniowanych dokumentów, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,

- podjętych uchwał w sprawie połączenia, podziału lub likwidacji instytutów Sieci,

- wyrażonych zgód na utworzenie przez Centrum Łukasiewicz spółek kapitałowych oraz objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w takich spółkach,

c) Kolegium Doradców zadań, o których mowa w art. 17 ustawy, ze wskazaniem:

- przedstawionych propozycji obszarów priorytetowych działalności Sieci,

- liczby opinii, o których mowa w art. 17 pkt 2 ustawy,

- liczby stanowisk przygotowanych na potrzeby realizacji celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy,

- liczby opinii dotyczących projektów regulaminów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy;

9) liczbie pracowników pionu badawczego i pionu wsparcia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz o wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia, według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sprawozdanie jest sporządzane, a także w porównaniu z rokiem poprzednim.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-07
  • Data wejścia w życie: 2023-02-22
  • Data obowiązywania: 2023-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA