Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 267

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego,

sporządzona w Ankarze dnia 24 maja 2021 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 24 maja 2021 roku w Ankarze została sporządzona Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Turcji, (zwane dalej pojedynczo „Stroną” lub łącznie „Stronami”),

kierując się zamiarem zapewnienia ochrony informacjom niejawnym związanym z przemysłem obronnym, którym nadano klauzulę tajności w Państwie jednej ze Stron i które przekazano do Państwa drugiej Strony i/lub które wytworzono w wyniku współpracy Stron i/lub upoważnionych podmiotów w Państwach Stron,

pragnąc ustalić procedury i zasady gwarantujące ochronę informacji niejawnych związanych z kontraktami niejawnymi zawieranymi w ramach współpracy przemysłów obronnych Stron i/lub upoważnionych podmiotów w Państwach Stron,

mając na uwadze, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą mieć postanowienia Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tureckiej o współpracy w dziedzinie techniki i przemysłu obronnego, podpisanego w Ankarze dnia 19 lipca 1994 roku,

z zastrzeżeniem poszanowania prawa krajowego Stron,

potwierdzając, iż niniejsza Umowa nie wpłynie na obowiązki wynikające z innych umów międzynarodowych, których Stroną jest którekolwiek z Państw, oraz nie zostanie wykorzystana przeciwko interesom, bezpieczeństwu bądź integralności terytorialnej innych państw,

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

CEL I ZAKRES [Cel i zakres]

Celem niniejszej Umowy jest ustanowienie procedur i zasad służących zapewnieniu ochrony informacjom niejawnym związanym z przemysłem obronnym, wymienianym w ramach współpracy właściwych organów bezpieczeństwa i/lub upoważnionych podmiotów w Państwach Stron, zgodnie z ich prawem krajowym.

ARTYKUŁ 2

DEFINICJE [Definicje]

1. „Informacje niejawne” – oznaczają wszelkie informacje związane z przemysłem obronnym, niezależnie od formy, nośnika i sposobu ich utrwalenia, w tym dokumenty i materiały, będące także w trakcie ich wytwarzania, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem zgodnie z prawem krajowym jednej ze Stron i niniejszą Umową.

2. „Właściwy organ bezpieczeństwa” – oznacza jeden z organów właściwy w dziedzinie przemysłu obronnego i odpowiedzialny za wykonywanie niniejszej Umowy, o których mowa w artykule 3 ustęp 1 niniejszej Umowy.

3. „Kontrakt niejawny” – oznacza umowę, której realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych, lub z wytworzeniem takich informacji, w szczególności taką, która obejmuje wszelkie działania, także przygotowawcze, związane z zakupem bądź sprzedażą wszelkiego typu pojazdów i elementów uzbrojenia, ich istotnych podzespołów lub części, w tym również związane z nimi prace badawczo-rozwojowe, produkcję oraz serwisowanie.

4. „Kontrahent” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną podlegającą prawu krajowemu jednej ze Stron, posiadającą zdolność do realizowania kontraktów niejawnych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

5. „Zlecający” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną podlegającą prawu krajowemu jednej ze Stron, posiadającą zdolność do zlecania kontraktów niejawnych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

6. „Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego” – oznacza dokument wydany zgodnie z prawem krajowym jednej ze Stron przez właściwy organ bezpieczeństwa lub inny uprawniony podmiot, który potwierdza, że kontrahent posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych; w przypadku kontrahentów będących osobami fizycznymi funkcję świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pełni poświadczenie bezpieczeństwa.

7. „Upoważnione podmioty” – oznaczają Strony, w tym organy administracji rządowej, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, jak również osoby fizyczne, właściwe do przetwarzania informacji niejawnych zgodnie ze swoim prawem krajowym.

8. „Strona wytwarzająca” – oznacza Stronę, jak również osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, uprawnione do wytwarzania i przekazywania informacji niejawnych zgodnie z prawem krajowym swojej Strony.

9. „Strona otrzymująca” – oznacza Stronę, jak również osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne, uprawnione do otrzymywania informacji niejawnych zgodnie z prawem krajowym swojej Strony.

10. „Poświadczenie bezpieczeństwa” – oznacza dokument wydany zgodnie z prawem krajowym jednej ze Stron przez właściwy organ bezpieczeństwa lub inny uprawniony podmiot, który potwierdza, że osoba fizyczna została poddana postępowaniu sprawdzającemu i jest uprawniona do dostępu do informacji niejawnych.

11. „Strona trzecia” – oznacza państwo, oraz osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne podlegające jego jurysdykcji lub organizację międzynarodową, niebędące Stronami niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 3

WŁAŚCIWE ORGANY BEZPIECZEŃSTWA [Właściwe organy bezpieczeństwa]

1. Właściwymi organami bezpieczeństwa, odpowiedzialnymi za stosowanie niniejszej Umowy, są:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) w Republice Turcji: Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Turcji, Departament Techniczny.

2. Strony informują się w drodze dyplomatycznej o zmianach właściwych organów bezpieczeństwa lub zmianach ich właściwości.

ARTYKUŁ 4

KLAUZULE TAJNOŚCI [Klauzule tajności]

1. W ramach środków bezpieczeństwa przewidzianych swoim prawem krajowym, właściwe organy bezpieczeństwa i upoważnione podmioty zobowiązują się zapewnić odpowiednią ochronę informacjom niejawnym wymienianym lub wytworzonym w trakcie współpracy oraz uzgadniają, iż wymienione w poniższej tabeli w językach: polskim, tureckim i angielskim, klauzule tajności są równorzędne:

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W REPUBLICE TURCJI

ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM

ŚCIŚLE TAJNE

ÇOK GİZLİ

TOP SECRET

TAJNE

GİZLİ

SECRET

POUFNE

ÖZEL

CONFIDENTIAL

ZASTRZEŻONE

HİZMETE ÖZEL

RESTRICTED

 

2. Właściwy organ bezpieczeństwa oraz upoważnione podmioty zobowiązują się oznaczać informacje niejawne otrzymane od właściwego organu bezpieczeństwa lub upoważnionych podmiotów Państwa drugiej Strony równorzędną krajową klauzulą tajności oraz jej odpowiednikiem w języku angielskim, zgodnie z przedstawioną powyżej tabelą.

3. Właściwe organy bezpieczeństwa zobowiązują się informować wzajemnie o zmianach w klauzulach tajności.

4. Klauzula tajności informacji niejawnych może być zmieniona lub zniesiona wyłącznie przez Stronę wytwarzającą. Strona otrzymująca jest niezwłocznie powiadamiana przez Stronę wytwarzającą o każdym przypadku zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.

ARTYKUŁ 5

ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH [Zasady ochrony informacji niejawnych]

1. Strony podejmą wszelkie działania przewidziane w niniejszej Umowie i ich prawie krajowym w celu ochrony informacji niejawnych przekazywanych lub wytwarzanych w ramach współpracy między Stronami, w tym w związku z realizacją kontraktów niejawnych.

2. Informacje niejawne przekazywane i/lub wytwarzane w ramach współpracy właściwych organów bezpieczeństwa i/lub upoważnionych podmiotów w Państwach Stron wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z celem, dla którego zostały przekazane.

3. Informacje niejawne nie są udostępniane stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Strony wytwarzającej.

4. Informacje niejawne mogą być udostępniane tylko tym osobom, których zadania służbowe wymagają zapoznania się lub posiadania takich informacji i które zostały upoważnione do dostępu do nich zgodnie z prawem krajowym Strony otrzymującej.

5. W zakresie niniejszej Umowy, właściwe organy bezpieczeństwa uznają wzajemnie poświadczenia bezpieczeństwa i świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane zgodnie z prawem krajowym drugiej Strony.

ARTYKUŁ 6

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Przekazywanie informacji niejawnych]

1. Informacje niejawne są przekazywane w drodze dyplomatycznej lub za pośrednictwem attache wojskowego.

2. Informacje niejawne o klauzuli ZASTRZEŻONE / HİZMETE ÖZEL / RESTRICTED mogą być przekazywane również za pośrednictwem uprawnionych do tego przewoźników, zgodnie z prawem krajowym Strony wytwarzającej.

3. W pilnych przypadkach, o ile nie można skorzystać z innej formy przekazania informacji niejawnych, jeżeli spełnione są wymogi bezpieczeństwa określone prawem krajowym Strony wytwarzającej, dopuszczalny jest przewóz osobisty informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE / HİZMETE ÖZEL / RESTRICTED przez osoby do tego upoważnione.

4. Właściwe organy bezpieczeństwa mogą, zgodnie ze swoim prawem krajowym, ustalić inne sposoby przekazywania informacji niejawnych zapewniające ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.

5. Strona otrzymująca potwierdza pisemnie odbiór informacji niejawnych.

ARTYKUŁ 7

TŁUMACZENIE, POWIELANIE I NISZCZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Tłumaczenie, powielanie i niszczenie informacji niejawnych]

1. Informacje niejawne o klauzuli POUFNE / ÖZEL / CONFIDENTIAL lub wyższej są tłumaczone lub powielane tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ bezpieczeństwa Strony wytwarzającej.

2. Wszelkie tłumaczenia informacji niejawnych oznacza się odpowiednią klauzulą tajności oraz adnotacją wskazującą, iż dokument niejawny został otrzymany od Strony wytwarzającej. Przetłumaczone lub powielone informacje niejawne podlegają takiej samej kontroli i ochronie jak ich oryginały. Liczbę kopii lub tłumaczeń należy ograniczyć do liczby wymaganej dla celów służbowych.

3. Informacje niejawne o klauzuli ZASTRZEŻONE / HİZMETE ÖZEL / RESTRICTED są niszczone zgodnie z prawem krajowym Strony otrzymującej w sposób uniemożliwiający ich częściowe lub całkowite odtworzenie. Informacje niejawne o klauzuli POUFNE / ÖZEL / CONFIDENTIAL lub wyższej nie są natomiast niszczone; są one, po wykorzystaniu, zwracane Stronie wytwarzającej.

ARTYKUŁ 8

KONTRAKTY NIEJAWNE [Kontrakty niejawne]

1. Przed zawarciem kontraktu niejawnego zlecający składa wniosek do właściwego organu bezpieczeństwa swojej Strony w celu wystąpienia do właściwego organu bezpieczeństwa drugiej Strony z prośbą o potwierdzenie, że kontrahent posiada ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego odpowiednie do klauzuli informacji niejawnych, do których będzie miał dostęp.

2. W przypadku, gdy zlecający podlega prawu Republiki Turcji, przed zawarciem kontraktu niejawnego związanego z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE / HİZMETE ÖZEL / RESTRICTED właściwy organ bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza, że polski kontrahent spełnia wymagania bezpieczeństwa określone prawem krajowym.

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ustępach 1 lub 2, jest równoznaczne z gwarancją, że zostały przeprowadzone czynności niezbędne do stwierdzenia, że kontrahent spełnia warunki w zakresie ochrony informacji niejawnych określone w prawie krajowym Strony, na terytorium Państwa której kontrahent ma swoją siedzibę.

4. Informacje niejawne nie są udostępniane kontrahentowi do czasu uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w ustępach 1 lub 2.

5. Zlecający przekazuje kontrahentowi instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego niezbędną do realizacji kontraktu niejawnego związanego z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE / ÖZEL / CONFIDENTIAL lub wyższej, która stanowi integralną część kontraktu niejawnego. W instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego zamieszcza się postanowienia dotyczące wymogów bezpieczeństwa, w szczególności:

1) wykaz rodzajów informacji niejawnych odnoszących się do danego kontraktu niejawnego, z uwzględnieniem ich klauzul tajności;

2) procedury postępowania z informacjami niejawnymi, które zostaną przekazane wykonawcy lub przez niego wytworzone podczas realizacji kontraktu niejawnego.

6. Zlecający przekazuje kopię instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego właściwemu organowi bezpieczeństwa swojej Strony, który przekazuje ją właściwemu organowi bezpieczeństwa Strony kontrahenta.

7. Realizacja kontraktu niejawnego w części związanej z dostępem do informacji niejawnych jest możliwa po spełnieniu przez kontrahenta niezbędnych warunków zapewniających ochronę informacji niejawnych, zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa przemysłowego.

8. Każdy podwykonawca podlega tym samym obowiązkom ochrony informacji niejawnych, jakie ustalono dla kontrahenta.

9. Prawa własności intelektualnej obejmujące informacje niejawne w ramach kontraktów niejawnych będą wzajemnie respektowane zgodnie z prawem krajowym. Szczegóły mogą być określone w kontraktach niejawnych.

ARTYKUŁ 9

NARUSZENIE REGULACJI DOTYCZĄCYCH WZAJEMNEJ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH [Naruszenie regulacji dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych]

1. Naruszeniem regulacji dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych jest działanie lub zaniechanie sprzeczne z niniejszą Umową lub prawem krajowym Stron, dotyczącym ochrony informacji niejawnych.

2. Informację o każdym przypadku naruszenia lub podejrzeniu naruszenia regulacji dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych przekazanych przez Stronę wytwarzającą lub informacji niejawnych wytworzonych w wyniku wspólnego działania Stron przekazuje się niezwłocznie właściwemu organowi bezpieczeństwa Strony, na terytorium Państwa której miało miejsce naruszenie lub zaistniało podejrzenie takiego naruszenia.

3. Każdy przypadek naruszenia lub podejrzenia naruszenia regulacji dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych wyjaśnia się zgodnie z prawem krajowym Strony, na terytorium Państwa której zdarzenie miało miejsce.

4. W przypadku naruszenia regulacji dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych, właściwy organ bezpieczeństwa Strony, na terytorium Państwa której naruszenie miało miejsce, pisemnie powiadamia właściwy organ bezpieczeństwa drugiej Strony o tym zdarzeniu, okolicznościach naruszenia oraz wyniku czynności, o których mowa w ustępie 3.

5. Właściwe organy bezpieczeństwa współpracują przy czynnościach, o których mowa w ustępie 3, na wniosek jednego z nich.

ARTYKUŁ 10

WIZYTY [Wizyty]

1. Wizyty w obiektach upoważnionych podmiotów w Państwie każdej ze Stron związane z dostępem do informacji niejawnych, organizowane w ramach współpracy właściwych organów bezpieczeństwa i/lub upoważnionych podmiotów w Państwach Stron, są możliwe tylko po uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ bezpieczeństwa Strony przyjmującej.

2. Wnioski o wyrażenie zgody na wizytę składa się pisemnie właściwemu organowi bezpieczeństwa Strony przyjmującej, co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni przed planowanym terminem wizyty. Wnioski przedkładane są w drodze dyplomatycznej lub za pośrednictwem attaché wojskowego.

3. We wniosku o wyrażenie zgody na wizytę każdorazowo umieszcza się następujące informacje:

a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu oraz stanowisko służbowe osób przybywających z wizytą,

b) proponowany termin, program oraz przewidywany czas trwania wizyty,

c) poziom poświadczenia bezpieczeństwa posiadanego przez osoby przybywające z wizytą oraz rodzaj i klauzula tajności informacji niejawnych, z dostępem do których związana jest wizyta,

d) nazwy odwiedzanych obiektów i jednostek oraz cel wizyty,

e) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób przyjmujących,

f) datę, podpis oraz oficjalną pieczęć właściwego organu bezpieczeństwa Strony wysyłającej.

4. Zgodę wydaje się wyłącznie na przeprowadzenie wizyty w określonym terminie. W celu ułatwienia współpracy możliwe jest jednak sporządzenie planu wizyty na okres nie dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy. W przypadku gdy planowana wizyta ma trwać dłużej niż na to zezwolono i konieczne jest przedłużenie okresu jej trwania, właściwy organ bezpieczeństwa Strony wysyłającej występuje z kolejnym wnioskiem o wyrażenie zgody na wizytę, co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni przed upłynięciem ważności zezwolenia na aktualnie realizowaną wizytę.

5. Do ochrony danych osobowych, o których mowa w ustępie 3, stosuje się, z uwzględnieniem prawa krajowego Stron, następujące postanowienia:

a) wykorzystanie danych osobowych przez Stronę przyjmującą wizytę jest dopuszczalne wyłącznie w celu określonym przez Stronę przekazującą dane osobowe oraz na warunkach określonych przez tę Stronę;

b) Strona przyjmująca wizytę nie przechowuje danych osobowych dłużej, aniżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania;

c) w przypadku przekazania danych osobowych, których nie wolno było przekazać zgodnie z prawem krajowym Strony przekazującej dane osobowe, Strona ta zawiadamia o tym Stronę przyjmującą wizytę, która jest zobowiązana do usunięcia tych danych w sposób uniemożliwiający ich częściowe lub całkowite odtworzenie;

d) Strona przekazująca dane osobowe odpowiada za merytoryczną poprawność przekazywanych danych i jeśli okaże się, że przekazane zostały dane nieprawdziwe lub niekompletne, zawiadamia o tym Stronę przyjmującą wizytę, która jest zobowiązana do sprostowania lub usunięcia tych danych;

e) Strona przekazująca dane osobowe oraz Strona przyjmująca wizytę są zobowiązane do rejestrowania przekazywania, otrzymywania i usuwania danych osobowych;

f) Strona przekazująca dane osobowe oraz Strona przyjmująca wizytę są zobowiązane do skutecznej ochrony przetwarzanych danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnionym dokonywaniem zmian tych danych, ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

ARTYKUŁ 11

JĘZYKI [Języki]

W zakresie stosowania postanowień niniejszej Umowy Strony używają języka angielskiego lub swoich języków urzędowych. W przypadku stosowania języków urzędowych Strony dołączają także tłumaczenie na język urzędowy drugiej Strony lub na język angielski.

ARTYKUŁ 12

KOSZTY [Koszty]

Każda Strona pokrywa koszty własne, poniesione w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 13

KONSULTACJE I ZMIANY [Konsultacje i zmiany]

1. Każda ze Stron może przedstawić propozycję konsultacji i/lub zmian do niniejszej Umowy w drodze pisemnej notyfikacji złożonej drugiej Stronie.

2. Umowa niniejsza może zostać zmieniona na podstawie pisemnej zgody Stron. Takie zmiany wejdą w życie zgodnie z postanowieniami artykułu 16.

3. W celu zapewnienia skutecznej współpracy będącej przedmiotem niniejszej Umowy i w zakresie kompetencji przyznanych właściwym organom bezpieczeństwa w prawie krajowym każdej ze Stron, organy te mogą, w razie potrzeby, zawierać pisemne szczegółowe uzgodnienia techniczne.

4. Właściwe organy bezpieczeństwa informują się wzajemnie o wszelkich zmianach w swoim prawie krajowym dotyczącym ochrony informacji niejawnych, w zakresie niezbędnym do wykonywania niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 14

ROZSTRZYGANIE SPORÓW [Rozstrzyganie sporów]

1. Wszelkie sporne kwestie dotyczące stosowania i interpretacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą w drodze bezpośrednich negocjacji między właściwymi organami bezpieczeństwa. Spory nie będą przekazywane do rozstrzygnięcia jakimkolwiek krajowym, międzynarodowym sądom lub stronie trzeciej.

2. Jeśli nie jest możliwe rozwiązanie sporu w sposób, o którym mowa w ustępie 1, jest on rozstrzygany w drodze dyplomatycznej. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron.

ARTYKUŁ 15

CZAS OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE [Czas obowiązywania i wypowiedzenie]

1. Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat i będzie automatycznie przedłużana na kolejne pięcioletnie okresy, o ile nie zostanie wypowiedziana z trzydziestodniowym wypowiedzeniem poprzez notyfikację w drodze dyplomatycznej. Może być również wypowiedziana w drodze pisemnej notyfikacji przez każdą ze Stron. W takim przypadku Umowa utraci moc po upływie trzech miesięcy od otrzymania notyfikacji.

2. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, informacje niejawne przekazane lub wytworzone na jej podstawie będą nadal chronione zgodnie z jej postanowieniami.

ARTYKUŁ 16

WEJŚCIE W ŻYCIE [Wejście w życie]

Umowa niniejsza wejdzie w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania w drodze dyplomatycznej ostatniej z not wymienionych przez Strony, informującej o zakończeniu wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia Umowy w życie.

Na dowód czego, niżej podpisani, odpowiednio upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Ankarze dnia 24 maja 2021 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, tureckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W przypadku rozbieżności przy interpretacji postanowień niniejszej Umowy, za rozstrzygający uważa się tekst w języku angielskim.

Wersja w języku tureckim

Wersja w języku angielskim

infoRgrafika

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 9 lutego 2022 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-09
  • Data wejścia w życie: 2023-02-01
  • Data obowiązywania: 2023-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw