REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 349

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1992), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 591).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 591), które stanowią:

„§ 2. Regulaminy organizacyjne centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia nadane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do czasu nadania regulaminów organizacyjnych centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie dłużej jednak niż do dnia 1 maja 2022 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.".

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 stycznia 2023 r. (Dz. U. poz. 349)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) zarządza się, co następuje:

§ 1. Narodowemu Funduszowi Zdrowia nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Regulaminy organizacyjne centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia nadane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do czasu nadania regulaminów organizacyjnych centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie niniejszego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2015 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 349)

STATUT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Zakres działania organów Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem", określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą", oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Prezes Funduszu kieruje Funduszem przy pomocy trzech zastępców, w tym zastępcy Prezesa Funduszu do spraw służb mundurowych.

2. Prezes Funduszu może podejmować, w imieniu Funduszu, rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących majątku Funduszu i inwestycji do wysokości 8 000 000 złotych.

3. Prezes Funduszu realizuje zadania należące do zakresu jego działania przy pomocy:

1) komórek organizacyjnych Centrali Funduszu;

2) oddziałów wojewódzkich Funduszu.

§ 3. 1. Do zakresu obowiązków zastępców Prezesa Funduszu należy zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań określonych dla podległych im komórek organizacyjnych centrali Funduszu, w szczególności:

1) proponowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;

2) planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;

3) koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;

4) rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne centrali Funduszu;

5) reprezentowanie na zewnątrz Funduszu:

a) w sprawach należących do zakresu działania podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu,

b) w zakresie zastrzeżonym dla Prezesa Funduszu, za zgodą albo na polecenie Prezesa Funduszu;

6) podpisywanie, w granicach swych uprawnień, korespondencji wynikającej z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;

7) parafowanie projektów pism zastrzeżonych do podpisu Prezesa Funduszu, przygotowanych przez podległe im komórki organizacyjne centrali Funduszu;

8) występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;

9) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu w zakresie i terminach określonych przez Prezesa Funduszu;

10) wykonywanie innych poleceń Prezesa Funduszu.

2. Zastępcy Prezesa Funduszu podejmują rozstrzygnięcia w zakresie powierzonych im spraw.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna Funduszu

§ 4. 1. W skład centrali Funduszu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa Funduszu;

2) Biuro Rady Funduszu;

3)3) Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji;

4) Biuro Spraw Pracowniczych;

5) Departament Informatyki;

6) Biuro Prawne;

7) Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej;

8) Departament Gospodarki Lekami;

9) (uchylony);

10) Departament Analiz i Innowacji;

11) Departament do Spraw Służb Mundurowych;

12) Departament Ekonomiczno-Finansowy;

13) Biuro Księgowości;

14) Departament Współpracy Międzynarodowej;

15) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;

16) (uchylony);

17) (uchylony);

18) Departament Kontroli;

19) (uchylony);4)

20) Biuro Audytu Wewnętrznego;

21) Biuro Nadzoru Wewnętrznego;

22)5) Departament Obsługi Klientów i Profilaktyki;

23) (uchylony);

24) (uchylony);

25) Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania.

2. Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych centrali Funduszu, w szczególności podział nadrzędności nad tymi komórkami pomiędzy Prezesem Funduszu i zastępcami Prezesa Funduszu, określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Funduszu.

3. W celu zapewnienia koordynacji realizacji działań oraz doradztwa w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań Prezes Funduszu może ustanowić Pełnomocników.

4. Pełnomocnicy, o których mowa w ust. 3, podlegają bezpośrednio Prezesowi Funduszu.

§ 5. Tworzy się następujące oddziały wojewódzkie Funduszu:

1) Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu;

2) Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy;

3) Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Lublinie;

4) Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze;

5) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi;

6) Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie;

7) Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie;

8) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu;

9) Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie;

10) Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Białymstoku;

11) Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku;

12) Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach;

13) Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach;

14) Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Olsztynie;

15) Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Poznaniu;

16) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie.

§ 6. 1. Oddziałem wojewódzkim Funduszu kieruje dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu przy pomocy nie więcej niż trzech zastępców.

2. Zakres działania dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu określają przepisy ustawy oraz niniejszego statutu.

3. W skład oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)6) Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji;

2) Wydział Spraw Pracowniczych;

3) Wydział Informatyki;

4) Wydział Prawny;

5) Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej;

6) Wydział Gospodarki Lekami;

7)7) Wydział Obsługi Klientów i Profilaktyki;

8) Wydział do Spraw Służb Mundurowych;

9) Wydział Ekonomiczno-Finansowy;

10) Wydział Księgowości;

11) Wydział Organizacyjny;

12) Wydział Współpracy Międzynarodowej;

13) Wydział Administracyjno-Gospodarczy;

14) (uchylony);

15) (uchylony);

16) (uchylony);

17) (uchylony);

18) Pełnomocnik do spraw kontaktów zewnętrznych;

19) Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania;

20) Zespół Kontroli Wewnętrznej;

21) (uchylony).8)

4. W przypadkach uzasadnionych liczbą świadczeniobiorców zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim Funduszu i zakresem wykonywanych przez niego zadań dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może połączyć albo podzielić komórki organizacyjne wymienione w ust. 3, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Funduszu.

5. W celu zapewnienia świadczeniobiorcom właściwej dostępności do Funduszu, ułatwienia współpracy Funduszu ze świadczeniodawcami oraz usprawnienia realizacji zadań Funduszu, w oddziałach wojewódzkich Funduszu mogą być tworzone następujące placówki terenowe:

1) delegatury oddziału;

2) punkty obsługi klientów;

3) centra usług wspólnych.

6. Delegatury oddziału oraz centra usług wspólnych tworzy i znosi Prezes Funduszu. Utworzenie delegatury oddziału wymaga złożenia do Prezesa Funduszu umotywowanego wniosku przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

6a. Punkty obsługi klientów tworzy i znosi dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, za zgodą Prezesa Funduszu.

7. Placówkami terenowymi, o których mowa w ust. 5, kieruje kierownik.

§ 7. 1. W ramach struktury organizacyjnej centrali Funduszu, o której mowa w § 4 ust. 1, mogą być tworzone wydziały, działy, sekcje i samodzielne stanowiska.

2. W ramach struktury organizacyjnej oddziałów wojewódzkich Funduszu, o której mowa w § 6 ust. 3, oraz w strukturach placówek terenowych, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 1 i 3, mogą być tworzone działy, sekcje i samodzielne stanowiska.

3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być tworzone odpowiednio przez Prezesa Funduszu albo dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

§ 8. 1. Szczegółową organizację oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz zakres ich zadań określają regulaminy organizacyjne nadane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Funduszu.

2. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań w centrach usług wspólnych sprawują dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1, właściwych dla danej sprawy.

3. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań w punktach obsługi klientów sprawuje dyrektor Departamentu Obsługi Klientów.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 2161, z 2005 r. poz. 1542, z 2007 r. poz. 147 oraz z 2010 r. poz. 546), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 1491).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 591), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

4) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-24
  • Data wejścia w życie: 2023-02-24
  • Data obowiązywania: 2023-09-14

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA