Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 405

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach Priorytetu I „Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego" programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, zwanej dalej „pomocą", a także podmiot udzielający pomocy.

§ 2 [Definicje]

. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dostępie hurtowym - należy przez to rozumieć dostęp hurtowy, o którym mowa w art. 2 pkt 139 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014";

2) infrastrukturze szerokopasmowej - należy przez to rozumieć sieć szerokopasmową, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 i 2164), lub sieć telekomunikacyjną, o której mowa w art. 2 pkt 35 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581);

3) intensywności pomocy - należy przez to rozumieć intensywność pomocy, o której mowa w art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

4) przedsiębiorcy telekomunikacyjnym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

5) sieciach NGA (ang. Next Generation Access) - należy przez to rozumieć sieci szerokopasmowe umożliwiające świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s;

6) trwałości projektu - należy przez to rozumieć zobowiązanie beneficjenta pomocy do zachowania celów i efektów projektu oraz do niepoddawania projektu znaczącym modyfikacjom w rozumieniu art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2021/1060".

§ 3. [Udzielanie pomocy]

1. Pomoc jest udzielana zgodnie z celami Priorytetu I programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na projekty realizowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegające na budowie sieci NGA.

2. Pomoc jest udzielana na projekty realizowane na obszarach, na których sieci NGA nie istnieją i na których nie jest planowane w wiarygodny sposób ich powstanie na zasadach komercyjnych lub z udziałem środków publicznych w ciągu trzech lat.

3. Obszary, o których mowa w ust. 2, ustala się na podstawie informacji o istniejącej oraz planowanej w sposób wiarygodny infrastrukturze szerokopasmowej umożliwiającej świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości określonej w § 2 pkt 5.

4. W przypadku stwierdzenia, że planowana infrastruktura szerokopasmowa stanowiąca podstawę wyłączenia danego obszaru spod możliwości udzielenia pomocy nie jest realizowana, na obszarze, na którym ta infrastruktura była planowana, może zostać udzielona pomoc na realizację projektu.

5. Ujawnienie informacji o istniejących lub planowanych sieciach NGA po ustaleniu obszarów zgodnie z ust. 3 nie stanowi przeszkody do udzielenia pomocy na realizację projektu na tych obszarach.

§ 4. [Forma udzielenia pomocy]

Pomoc jest udzielana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w formie bezzwrotnego dofinansowania przeznaczonego na pokrycie części wydatków związanych z realizacją projektów, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 5. [Nabór wniosków o dofinansowanie]

1. Pomoc jest udzielana w drodze konkurencyjnego naboru wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie z art. 52 ust. 6 lit. a rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu przed rozpoczęciem prac, o którym mowa w art. 2 pkt 23 rozporządzenia nr 651/2014, i spełnia łącznie następujące warunki:

1) złożył oświadczenie o braku uzyskania pomocy finansowej ze środków publicznych na te same wydatki w ramach projektu, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie projektu;

2) zobowiązał się do realizacji i zachowania trwałości projektu;

3) zobowiązał się do zapewnienia dostępu hurtowego na równych i niedyskryminujących warunkach, w tym fizycznego uwolnienia pętli, o którym mowa w art. 2 pkt 136 rozporządzenia nr 651/2014, po cenie ustalonej zgodnie z art. 52 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014;

4) złożył oświadczenie, że w ramach projektu nie będą finansowane w całości lub w części nałożone na niego przez podmioty publiczne zobowiązania lub obowiązki inne niż wynikające z realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności obowiązki lub zobowiązania wynikające z dokonania rezerwacji częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

5) zobowiązał się do realizacji projektu zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz zasadą zrównoważonego rozwoju.

3. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2, jest weryfikowane przez podmiot, o którym mowa w § 4, w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie oświadczeń złożonych wraz z tym wnioskiem.

4. Zobowiązanie do zachowania trwałości projektu nie wyklucza wprowadzania w nim zmian uzasadnionych przesłankami ekonomicznymi lub technicznymi na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie projektu.

5. Zmiany, o których mowa w ust. 4, nie mogą naruszać istoty projektu zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 2021/1060.

6. Zobowiązanie do zapewnienia:

1) aktywnego dostępu hurtowego w rozumieniu art. 52 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014 - wynosi 10 lat;

2) dostępu hurtowego do sieci pasywnej w rozumieniu art. 2 pkt 137 rozporządzenia nr 651/2014 - nie jest ograniczone w czasie.

§ 6. [Warunki udzielenia pomocy]

1. Pomoc jest udzielana zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I i art. 52 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc może być waloryzowana w przypadkach określonych w umowie o dofinansowanie projektu.

3. Pomoc podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, a także nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej, jeżeli pomoc ta dotyczyła tego samego przeznaczenia.

4. Równowartość udzielonej pomocy oblicza się z zastosowaniem średniego dziennego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

§ 7. [Intensywność pomocy]

1. Intensywność pomocy nie może przekroczyć poziomu stanowiącego średnią ważoną obliczoną jako liczba regionów w danej kategorii regionów i poziomów określonych w art. 112 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060 dla wszystkich kategorii regionów.

2. Wysokość pomocy ustala się w drodze weryfikacji potrzeb, mającej na celu ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum umożliwiającego realizację projektu na danym obszarze.

3. Weryfikacja potrzeb polega na:

1) przeprowadzeniu, przed ogłoszeniem naboru, o którym mowa w § 5 ust. 1, analizy ekonomicznej opłacalności budowy sieci NGA na danym obszarze, z uwzględnieniem w szczególności:

a) niezbędnych nakładów inwestycyjnych, takich jak:

- koszty inwestycyjne budowy sieci pasywnej, w tym robót i materiałów budowlanych oraz dostaw i instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej,

- koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych,

- koszty dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci NGA,

- koszty najmu, dzierżawy lub leasingu sieci pasywnej, a także elementów infrastruktury elektroenergetycznej, sanitarnej, wodociągowej oraz kanałów technologicznych, o których mowa w art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783 i 2185),

- koszty inwestycyjne budowy sieci NGA, w tym związane z przebudową lub rozbudową sieci szerokopasmowej do standardu sieci NGA,

- opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w szczególności za wydanie decyzji, zgód i zezwoleń,

- koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.3)),

b) kosztów operacyjnych,

c) prognozowanych przychodów;

2) ocenie finansowej efektywności realizacji projektu, w tym wysokości wnioskowanej intensywności pomocy lub wnioskowanej kwoty pomocy.

4. W wyniku analizy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w ogłoszeniu o naborze określa się maksymalną intensywność pomocy dla projektu lub maksymalną kwotę pomocy dla projektu na danym obszarze.

5. Rozliczenie projektu następuje zgodnie z uproszczonymi metodami rozliczania kosztów, o których mowa w art. 51 lit. c rozporządzenia nr 2021/2060.

§ 8. [Notyfikacja Komisji Europejskiej]

Pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadku określonym w art. 4 ust. 1 lit. y rozporządzenia nr 651/2014.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: wz. J. Cieszyński


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206 i 2687.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-02
  • Data wejścia w życie: 2023-03-17
  • Data obowiązywania: 2023-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw