REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 460

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie środków zwalczania Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2023 r. poz. 301) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Clavibacter sepedonicus]

1. Środki, o których mowa w pkt 1 zdanie pierwsze lit. e załącznika V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1194 z dnia 11 lipca 2022 r. ustanawiającego środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 (Dz. Urz. UE L 185 z 12.07.2022, str. 47), zwanego dalej „rozporządzeniem 2022/1194", obejmują nakaz:

1) przeznaczenia bulw ziemniaka uznanych za zakażone Clavibacter sepedonicus do konsumpcji:

a) po ich uprzednim ugotowaniu na terenie gospodarstwa, z którego pochodzą, lub

b) w zakładach zbiorowego żywienia, po bezpośrednim dostarczeniu do tych zakładów, w przypadku gdy istnieje w nich możliwość unieszkodliwiania resztek tych bulw w sposób wykluczający ryzyko rozprzestrzenienia się Clavibacter sepedonicus lub

2) przeznaczenia bulw ziemniaka uznanych za zakażone Clavibacter sepedonicus do skarmiania zwierząt, na surowo lub po uprzednim zakiszeniu, pod warunkiem że:

a) pochodzący od tych zwierząt obornik zostanie poddany gorącej fermentacji, w trakcie której zostanie osiągnięta temperatura wynosząca minimum 65°C przez co najmniej trzy dni, a następnie wykorzystany na gruncie, na którym nie będą uprawiane przez okres co najmniej:

- roku - ziemniaki,

- dwóch lat - ziemniaki przeznaczone do sadzenia,

b) maszyny, urządzenia, środki transportu, opakowania, inne przedmioty oraz przechowalnie lub ich części, które miały kontakt z zakażonymi bulwami ziemniaka, zostaną poddane odkażeniu przez oczyszczenie i dezynfekcję, lub

3) zakopania roślin lub bulw ziemniaka uznanych za zakażone Clavibacter sepedonicus na polu, na którym były one uprawiane, lub

4) wykorzystania bulw lub roślin ziemniaka uznanych za zakażone Clavibacter sepedonicus do produkcji biogazu, w przypadku gdy:

a) przed rozpoczęciem produkcji biogazu bulwy lub rośliny ziemniaka zostały poddane działaniu temperatury wynoszącej co najmniej 70oC przez co najmniej godzinę lub

b) w trakcie produkcji biogazu bulwy lub rośliny ziemniaka zostały poddane działaniu temperatury wynoszącej co najmniej 50oC przez co najmniej 24 godziny.

2. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa może zatwierdzić jako sposób wykorzystania lub unieszkodliwiania bulw lub roślin ziemniaka uznanych za prawdopodobnie zakażone Clavibacter sepedonicus, o którym mowa w pkt 2 zdanie drugie lit. c załącznika V do rozporządzenia 2022/1194, nakaz:

1) zastosowania środków, o których mowa w pkt 1 zdanie pierwsze lit. a, b, c lub d załącznika V do rozporządzenia 2022/1194, lub

2) zastosowania środków, o których mowa w ust. 1.

§ 2. [Środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Ralstonia solanacearum]

1. Środki, o których mowa w pkt 1 zdanie pierwsze lit. e załącznika V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1193 z dnia 11 lipca 2022 r. ustanawiającego środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 (Dz. Urz. UE L 185 z 12.07.2022, str. 27), zwanego dalej „rozporządzeniem 2022/1193", obejmują nakaz wykorzystania bulw lub roślin ziemniaka lub roślin pomidora uznanych za zakażone Ralstonia solanacearum do produkcji biogazu, w przypadku gdy:

1) przed rozpoczęciem produkcji biogazu bulwy lub rośliny ziemniaka lub rośliny pomidora zostały poddane działaniu temperatury wynoszącej co najmniej 70oC przez co najmniej godzinę lub

2) w trakcie produkcji biogazu bulwy lub rośliny ziemniaka lub rośliny pomidora zostały poddane działaniu temperatury wynoszącej co najmniej 50oC przez co najmniej 24 godziny.

2. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa może zatwierdzić jako sposób wykorzystania lub unieszkodliwiania bulw lub roślin ziemniaka lub roślin pomidora, o którym mowa w pkt 2 zdanie drugie lit. a ppkt iii oraz lit. b ppkt ii załącznika V do rozporządzenia 2022/1193, nakaz:

1) zastosowania środków, o których mowa w pkt 1 zdanie pierwsze lit. a, b, c lub d załącznika V do rozporządzenia 2022/1193, lub

2) zastosowania środków, o których mowa w ust. 1.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-10
  • Data wejścia w życie: 2023-03-11
  • Data obowiązywania: 2023-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA