Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 461

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie kryteriów uznawania użytków rolnych za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Użytki rolne]

1. Użytki rolne uznaje się za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy, jeżeli:

1) został na nich przeprowadzony co najmniej jeden zabieg agrotechniczny mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności - w przypadku gruntów ornych i trwałych użytków zielonych,

2) zostały na nich przeprowadzone co najmniej dwa zabiegi agrotechniczne, w tym jeden mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności i drugi mający na celu usunięcie obumarłych drzew lub gałęzi, lub cięcie sanitarne suchych i zasychających gałęzi - w przypadku sadów

- w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zwanej dalej „ustawą".

2. Zabiegi agrotechniczne, o których mowa w ust. 1, w przypadku:

1) gruntów ornych:

a) ugorowanych innych niż grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, stanowiących obszary, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. b ppkt (ii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2115", i dla których to gruntów ornych określono normy w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy - przeprowadza się w terminie do dnia 30 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy,

b) objętych zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi, o których mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia 2021/2115, w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7 ustawy w wariancie Wieloletnie pasy kwietne - przeprowadza się w terminie i zakresie określonych w przepisach dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy;

2) trwałych użytków zielonych objętych zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi:

a) w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.3)) - przeprowadza się w terminie i zakresie określonych w tym rozporządzeniu,

b) o których mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia 2021/2115, w ramach interwencji, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 ustawy - przeprowadza się w terminie i zakresie określonych w przepisach dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy;

3) sadów objętych zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi:

a) w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 lit. a - przeprowadza się w terminie i zakresie określonych w tym rozporządzeniu,

b) o których mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia 2021/2115, w ramach interwencji, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4 ustawy - przeprowadza się w terminie i zakresie określonych w przepisach dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy.

§ 2. [Użytki rolne]

Użytki rolne stanowiące obszary, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. b ppkt (ii) rozporządzenia 2021/2115, uznaje się za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy, nawet jeżeli:

1) nie przeprowadzono zabiegów agrotechnicznych, o których mowa w § 1 ust. 1, albo

2) zabiegi agrotechniczne, o których mowa w § 1 ust. 1, przeprowadzono po terminie określonym w tym przepisie

- o ile znajdują się na nich grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, miedze śródpolne, strefy buforowe lub pasy gruntów wzdłuż obrzeży lasu, dla których określono normy w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 765, z 2016 r. poz. 326, 589 i 1367, z 2017 r. poz. 806 i 2139, z 2018 r. poz. 584, z 2019 r. poz. 495 i 1246, z 2020 r. poz. 359, z 2021 r. poz. 435, 1032 i 1824 oraz z 2022 r. poz. 585.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-10
  • Data wejścia w życie: 2023-03-15
  • Data obowiązywania: 2023-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw