REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 495

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres informacji, w tym zakres danych osobowych, jakie są zawarte w dokonanym zgłoszeniu, złożonym wniosku, o którym mowa w art. 9 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 15 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 32 ust. 1 i art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zwanej dalej „ustawą", oraz w art. 37 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określającego wzory dokumentów identyfikacyjnych dla tych zwierząt (Dz. Urz. UE L 213 z 16.06.2021, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/963", lub przekazanej informacji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją";

2) szczegółowe wymagania dotyczące potwierdzania tożsamości dokonującego zgłoszenia, składającego wniosek lub przekazującego informację, zwanych dalej „nadawcami", oraz potwierdzania autentyczności dokonanych zgłoszeń, złożonych wniosków lub przekazanej informacji w sytuacjach wyjątkowych, niewynikających z przyczyn leżących po stronie nadawców.

§ 2. [Zgłoszenie oznakowania urodzonego]

Zgłoszenie oznakowania urodzonego zwierzęcia indywidualnym numerem identyfikacyjnym zawiera:

1) numer siedziby stada;

2) gatunek zwierzęcia;

3) podgatunek lub rodzaj zwierzęcia, jeżeli dotyczy;

4) rasę zwierzęcia;

5) numer identyfikacyjny zwierzęcia;

6) rodzaj środka identyfikacji;

7) miejsce umieszczenia środka identyfikacji - w przypadku zastosowania elektronicznego identyfikatora lub tatuażu;

8) datę urodzenia zwierzęcia;

9) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia lub dawczyni zarodka albo komórki jajowej, jeżeli jest znany;

10) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia albo dawcy nasienia, jeżeli jest znany;

11) płeć zwierzęcia;

12) typ użytkowy - mleczny, mięsny albo kombinowany;

13) kierunek użytkowania - mleczny lub mięsny, jeżeli jest określony.

§ 3. [Zgłoszenie oznakowania zwierzęcia przemieszczonego z państwa trzeciego]

Zgłoszenie oznakowania zwierzęcia przemieszczonego z państwa trzeciego indywidualnym numerem identyfikacyjnym zawiera:

1) numer siedziby stada;

2) gatunek zwierzęcia;

3) podgatunek lub rodzaj zwierzęcia, jeżeli dotyczy;

4) rasę zwierzęcia;

5) numer identyfikacyjny zwierzęcia;

6) rodzaj środka identyfikacji;

7) miejsce umieszczenia środka identyfikacji - w przypadku zastosowania elektronicznego identyfikatora lub tatuażu;

8) poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia;

9) państwo trzecie, z którego zwierzę zostało przemieszczone;

10) datę urodzenia zwierzęcia, jeżeli jest znana;

11) datę przemieszczenia zwierzęcia;

12) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia lub dawczyni zarodka albo komórki jajowej, jeżeli jest znany;

13) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia albo dawcy nasienia, jeżeli jest znany;

14) płeć zwierzęcia;

15) typ użytkowy - mleczny, mięsny albo kombinowany;

16) kierunek użytkowania - mleczny lub mięsny, jeżeli jest określony;

17) informację o dołączonym do zgłoszenia dokumencie towarzyszącym przy przemieszczeniu, w tym o niepowtarzalnym numerze rejestracyjnym przewoźnika, numerze tablicy rejestracyjnej lub numerze rejestracyjnym środka transportu, jeżeli dotyczy.

§ 4. [Zgłoszenie przemieszczenia z innego państwa członkowskiego]

Zgłoszenie przemieszczenia z innego państwa członkowskiego zwierzęcia oznakowanego indywidualnym numerem identyfikacyjnym zawiera:

1) numer siedziby stada;

2) gatunek zwierzęcia;

3) podgatunek lub rodzaj zwierzęcia, jeżeli dotyczy;

4) rasę zwierzęcia;

5) numer identyfikacyjny zwierzęcia;

6) rodzaj środka identyfikacji;

7) miejsce umieszczenia środka identyfikacji - w przypadku zastosowania elektronicznego identyfikatora lub tatuażu;

8) państwo członkowskie, z którego zwierzę zostało przemieszczone;

9) datę urodzenia zwierzęcia, jeżeli jest znana;

10) datę przemieszczenia zwierzęcia;

11) numer identyfikacyjny matki zwierzęcia lub dawczyni zarodka albo komórki jajowej, jeżeli jest znany;

12) numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia albo dawcy nasienia, jeżeli jest znany;

13) płeć zwierzęcia;

14) typ użytkowy - mleczny, mięsny albo kombinowany;

15) kierunek użytkowania - mleczny lub mięsny, jeżeli jest określony;

16) informację o dołączonym do zgłoszenia dokumencie towarzyszącym przy przemieszczeniu, w tym o niepowtarzalnym numerze rejestracyjnym przewoźnika, numerze tablicy rejestracyjnej lub numerze rejestracyjnym środka transportu, jeżeli dotyczy.

§ 5. [Zgłoszenie mlecznego lub mięsnego kierunku użytkowania bydła]

Zgłoszenie mlecznego lub mięsnego kierunku użytkowania bydła typu użytkowego kombinowanego lub zmiany typu użytkowego zawiera:

1) numer siedziby stada;

2) numer identyfikacyjny zwierzęcia;

3) typ użytkowy - mleczny, mięsny albo kombinowany;

4) kierunek użytkowania - mleczny lub mięsny;

5) oznaczenie wskazujące, czy zwierzę o typie użytkowym określonym w pkt 3 jest przeznaczone do opasu;

6) datę określenia kierunku użytkowania przez dokonującego zgłoszenia.

§ 6. [Zgłoszenie przemieszczenia zwierzęcia oznakowanego indywidualnym numerem identyfikacyjnym]

Zgłoszenie przemieszczenia zwierzęcia oznakowanego indywidualnym numerem identyfikacyjnym zawiera:

1) numer siedziby stada, z której zwierzę zostało przemieszczone;

2) gatunek zwierzęcia;

3) numer identyfikacyjny zwierzęcia;

4) numer siedziby stada, numer rzeźni lub nazwę państwa, do których zwierzę zostało przemieszczone;

5) datę przemieszczenia;

6) informację o dołączonym do zgłoszenia dokumencie towarzyszącym przy przemieszczeniu, w tym o niepowtarzalnym numerze rejestracyjnym przewoźnika, numerze tablicy rejestracyjnej lub numerze rejestracyjnym środka transportu - w przypadku owiec, kóz, jeleniowatych i wielbłądowatych.

§ 7. [Zgłoszenie padnięcia, zabicia albo uboju w siedzibie stada]

Zgłoszenie padnięcia, zabicia albo uboju w siedzibie stada albo rzeźni zwierzęcia oznakowanego indywidualnym numerem identyfikacyjnym - w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez posiadacza, zawiera:

1) numer siedziby stada albo rzeźni;

2) gatunek zwierzęcia;

3) numer identyfikacyjny zwierzęcia;

4) typ zdarzenia:

a) padnięcie zwierzęcia,

b) zabicie zwierzęcia z nakazu powiatowego lekarza weterynarii,

c) ubój zwierzęcia z nakazu powiatowego lekarza weterynarii,

d) ubój zwierzęcia pochodzącego z siedziby stada, w której jest utrzymywane, w celu produkcji mięsa na użytek własny,

e) ubój zwierzęcia pochodzącego z innej siedziby stada w celu produkcji mięsa na użytek własny,

f) ubój zwierzęcia z konieczności;

5) datę zdarzenia;

6) jeżeli dotyczy:

a) numer zakładu przetwórczego lub spalarni,

b) informację o dołączonych do zgłoszenia dokumentach, w tym o niepowtarzalnym numerze rejestracyjnym przewoźnika, numerze tablicy rejestracyjnej lub numerze rejestracyjnym środka transportu.

§ 8. [Zgłoszenie uboju w rzeźni zwierzęcia oznakowanego indywidualnym numerem identyfikacyjnym]

Zgłoszenie uboju w rzeźni zwierzęcia oznakowanego indywidualnym numerem identyfikacyjnym - w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez rzeźnię, zawiera:

1) numer rzeźni;

2) numer partii uboju;

3) kategorię ubojową zgodną z częścią A pkt II załącznika IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.2)), jeżeli dotyczy;

4) masę tuszy;

5) masę ciała;

6) w przypadku bydła - wynik klasyfikacji tusz wołowych dokonanej zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1184 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 103), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/1184", jeżeli jest znany;

7) gatunek zwierzęcia;

8) numer identyfikacyjny zwierzęcia;

9) numer siedziby stada lub nazwę państwa, z których zwierzę zostało przemieszczone do rzeźni;

10) datę przemieszczenia do rzeźni;

11) datę uboju zwierzęcia;

12) typ zdarzenia wybranego spośród zdarzeń, o których mowa w § 7 pkt 4, jeżeli dotyczy;

13) informację o dołączonym do zgłoszenia dokumencie towarzyszącym przy przemieszczeniu, w tym o niepowtarzalnym numerze rejestracyjnym przewoźnika, numerze tablicy rejestracyjnej lub numerze rejestracyjnym środka transportu, jeżeli dotyczy.

§ 9. [Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok]

Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia oznakowanego indywidualnym numerem identyfikacyjnym zawiera:

1) numer zakładu przetwórczego lub spalarni;

2) gatunek zwierzęcia;

3) numer identyfikacyjny zwierzęcia;

4) numer siedziby stada albo rzeźni, z której zwłoki zwierzęcia przyjęto do zakładu przetwórczego lub spalarni, a w przypadku gdy zwierzę padło podczas przemieszczania - państwo, z którego zostało przemieszczone;

5) datę przyjęcia zwłok zwierzęcia do zakładu przetwórczego lub spalarni;

6) datę unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia.

§ 10. [Zgłoszenie oznakowania urodzonych świń]

Zgłoszenie oznakowania urodzonych świń zawiera:

1) numer siedziby stada;

2) liczbę świń;

3) datę urodzenia świń;

4) datę oznakowania świń;

5) rodzaj środka identyfikacji;

6) miejsce umieszczenia środka identyfikacji - w przypadku zastosowania elektronicznego identyfikatora lub tatuażu.

§ 11. [Zgłoszenie oznakowania świń przemieszczonych z państwa trzeciego]

Zgłoszenie oznakowania świń przemieszczonych z państwa trzeciego zawiera:

1) numer siedziby stada;

2) liczbę świń;

3) datę oznakowania świń;

4) rodzaj środka identyfikacji;

5) miejsce umieszczenia środka identyfikacji - w przypadku zastosowania elektronicznego identyfikatora lub tatuażu;

6) poprzedni numer identyfikacyjny;

7) państwo trzecie, z którego świnia została przemieszczona;

8) datę przemieszczenia świń;

9) informację o dołączonym do zgłoszenia dokumencie towarzyszącym przy przemieszczeniu, w tym o niepowtarzalnym numerze rejestracyjnym przewoźnika, numerze tablicy rejestracyjnej lub numerze rejestracyjnym środka transportu, jeżeli dotyczy.

§ 12. [Zgłoszenie przemieszczenia świń z innego państwa członkowskiego]

Zgłoszenie przemieszczenia świń z innego państwa członkowskiego zawiera:

1) numer siedziby stada;

2) liczbę świń;

3) numer identyfikacyjny świni nadany w państwie pochodzenia;

4) rodzaj środka identyfikacji;

5) miejsce umieszczenia środka identyfikacji - w przypadku zastosowania elektronicznego identyfikatora lub tatuażu;

6) państwo członkowskie, z którego świnia została przemieszczona;

7) datę przemieszczenia;

8) informację o dołączonym do zgłoszenia dokumencie towarzyszącym przy przemieszczeniu, w tym o niepowtarzalnym numerze rejestracyjnym przewoźnika, numerze tablicy rejestracyjnej lub numerze rejestracyjnym środka transportu, jeżeli dotyczy.

§ 13. [Zgłoszenie przemieszczenia świń]

Zgłoszenie przemieszczenia świń zawiera:

1) numer siedziby stada, z której świnia została przemieszczona;

2) numer identyfikacyjny świni zgodny z numerem siedziby stada, w której świnia się urodziła - w przypadku przemieszczenia świni z tej siedziby stada;

3) numer identyfikacyjny świni zgodny z numerem ostatniej siedziby stada, w której świnia podlegała dodatkowemu oznakowaniu zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy - w przypadku przemieszczenia świni z tej ostatniej siedziby stada;

4) liczbę świń oznakowanych numerem identyfikacyjnym, o którym mowa w pkt 2 albo 3;

5) numer siedziby stada, numer rzeźni lub nazwę państwa, do których świnia została przemieszczona;

6) datę przemieszczenia;

7) indywidualny numer identyfikacyjny lochy, jeżeli dotyczy;

8) informację o dołączonym do zgłoszenia dokumencie towarzyszącym przy przemieszczeniu, w tym o niepowtarzalnym numerze rejestracyjnym przewoźnika, numerze tablicy rejestracyjnej lub numerze rejestracyjnym środka transportu.

§ 14. [Zgłoszenie padnięcia, zabicia albo uboju świń w siedzibie stada albo rzeźni]

Zgłoszenie padnięcia, zabicia albo uboju świń w siedzibie stada albo rzeźni - w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez posiadacza, zawiera:

1) numer siedziby stada albo rzeźni;

2) numer identyfikacyjny świni zgodny z numerem siedziby stada, w której świnia się urodziła - w przypadku przemieszczenia świni z tej siedziby stada;

3) numer identyfikacyjny świni zgodny z numerem ostatniej siedziby stada, w której świnia podlegała dodatkowemu oznakowaniu zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy - w przypadku przemieszczenia świni z tej ostatniej siedziby stada;

4) liczbę świń oznakowanych numerem identyfikacyjnym, o którym mowa w pkt 2 albo 3;

5) typ zdarzenia wybranego spośród zdarzeń, o których mowa w § 7 pkt 4;

6) datę zdarzenia;

7) jeżeli dotyczy:

a) numer zakładu przetwórczego lub spalarni,

b) indywidualny numer identyfikacyjny lochy;

8) informację o dołączonych do zgłoszenia dokumentach, w tym o niepowtarzalnym numerze rejestracyjnym przewoźnika, numerze tablicy rejestracyjnej lub numerze rejestracyjnym środka transportu, jeżeli dotyczy.

§ 15. [Zgłoszenie uboju świń w rzeźni]

Zgłoszenie uboju świń w rzeźni - w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez rzeźnię, zawiera:

1) numer rzeźni;

2) numer partii uboju;

3) numer identyfikacyjny świni zgodny z numerem siedziby stada, w której świnia się urodziła - w przypadku gdy uboju świni dokonuje się po jej przemieszczeniu z tej siedziby stada;

4) numer identyfikacyjny świni zgodny z numerem ostatniej siedziby stada, w której świnia podlegała dodatkowemu oznakowaniu zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy - w przypadku gdy uboju świni dokonuje się po jej przemieszczeniu z tej ostatniej siedziby stada;

5) liczbę świń oznakowanych numerem identyfikacyjnym, o którym mowa w pkt 3 albo 4;

6) numer siedziby stada lub nazwę państwa, z których świnia została przemieszczona do rzeźni;

7) datę przemieszczenia świń do rzeźni;

8) datę uboju świni;

9) masę ciała świni;

10) masę tuszy świni;

11) płeć świni;

12) typ zdarzenia wybranego spośród zdarzeń, o których mowa w § 7 pkt 4;

13) wyniki klasyfikacji tusz wieprzowych dokonanej zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2017/1184, jeżeli są znane;

14) indywidualny numer identyfikacyjny lochy, jeżeli dotyczy;

15) informację o dołączonym do zgłoszenia dokumencie towarzyszącym przy przemieszczeniu, w tym o niepowtarzalnym numerze rejestracyjnym przewoźnika, numerze tablicy rejestracyjnej lub numerze rejestracyjnym środka transportu.

§ 16. [Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń]

Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń zawiera:

1) numer zakładu przetwórczego lub spalarni;

2) numer identyfikacyjny świni zgodny z numerem siedziby stada, w której świnia się urodziła - w przypadku gdy unieszkodliwienia zwłok świni dokonuje się po ich przemieszczeniu z tej siedziby stada;

3) numer identyfikacyjny świni zgodny z numerem ostatniej siedziby stada, w której świnia podlegała dodatkowemu oznakowaniu zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy - w przypadku gdy unieszkodliwienia zwłok świni dokonuje się po ich przemieszczeniu z tej ostatniej siedziby stada;

4) liczbę sztuk zwłok świń oznakowanych numerem identyfikacyjnym, o którym mowa w pkt 2 albo 3;

5) numer siedziby stada albo rzeźni, z której zwłoki świni zostały przyjęte do zakładu przetwórczego lub spalarni, a w przypadku gdy zwierzę padło podczas przemieszczania - państwo, z którego zostało przemieszczone;

6) datę przyjęcia zwłok świni do zakładu przetwórczego lub spalarni;

7) datę unieszkodliwienia zwłok świń;

8) indywidualny numer identyfikacyjny lochy, jeżeli dotyczy.

§ 17. [Zgłoszenie informacji objętych spisem świń przebywających w siedzibie stada]

Zgłoszenie informacji objętych spisem świń przebywających w siedzibie stada zawiera:

1) numer siedziby stada;

2) liczbę oznakowanych świń;

3) liczbę nieoznakowanych świń w wieku do 37. dnia życia;

4) opis modelu produkcji:

a) świń przeznaczonych do uboju przy użyciu zwierząt urodzonych w tej siedzibie stada albo

b) świń przeznaczonych do uboju przy użyciu zakupionych prosiąt lub warchlaków urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo

c) świń przeznaczonych do uboju przy użyciu zakupionych prosiąt lub warchlaków urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy użyciu zwierząt urodzonych w tej siedzibie stada, albo

d) świń przeznaczonych do uboju przy zastosowaniu tuczu zwierząt urodzonych poza tą siedzibą stada, za wynagrodzeniem, w tym w ramach umowy, której przedmiotem jest realizacja tego tuczu zwierząt, albo

e) prosiąt lub warchlaków urodzonych w tej siedzibie stada, przeznaczonych do sprzedaży, albo

f) innego niż wymieniony w lit. a-e;

5) system utrzymywania świń:

a) otwarty,

b) zamknięty w kojcu na ściółce lub bez ściółki:

- pojedynczo,

- grupowo;

6) indywidualny numer identyfikacyjny lochy, jeżeli dotyczy.

§ 18. [Zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy]

Zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy zawiera:

1) numer siedziby stada;

2) indywidualny numer identyfikacyjny lochy;

3) datę oznakowania lochy kolczykiem zawierającym indywidualny numer identyfikacyjny lochy.

§ 19. [Zgłoszenie zmiany dodatkowego oznakowania lochy]

Zgłoszenie zmiany dodatkowego oznakowania lochy zawiera:

1) numer siedziby stada;

2) indywidualny numer identyfikacyjny lochy umieszczony na utraconym albo uszkodzonym kolczyku;

3) nowy indywidualny numer identyfikacyjny lochy;

4) datę oznakowania lochy kolczykiem zawierającym nowy indywidualny numer identyfikacyjny lochy.

§ 20. [Zgłoszenia zwiększenia liczby ptaków lub jaj wylęgowych w zakładzie drobiu]

Zgłoszenia zwiększenia liczby ptaków lub jaj wylęgowych w zakładzie drobiu zawierają:

1) numer zakładu drobiu;

2) gatunek ptaków;

3) opis obiektów zakładu drobiu;

4) numer partii ptaków albo jaj wylęgowych;

5) kategorię ptaków albo kategorię jaj wylęgowych;

6) numer zakładu drobiu, z którego przybyły ptaki albo jaja wylęgowe, albo państwo pochodzenia;

7) datę zwiększenia liczby ptaków albo jaj wylęgowych w zakładzie drobiu;

8) liczbę ptaków albo jaj wylęgowych, które przybyły do zakładu drobiu;

9) informację o dołączonym do zgłoszenia dokumencie towarzyszącym przy przemieszczeniu, w tym o niepowtarzalnym numerze rejestracyjnym przewoźnika, numerze tablicy rejestracyjnej lub numerze rejestracyjnym środka transportu, jeżeli dotyczy.

§ 21. [Zgłoszenia zmniejszenia liczby ptaków lub jaj wylęgowych]

Zgłoszenia zmniejszenia liczby ptaków lub jaj wylęgowych w zakładzie drobiu zawierają:

1) numer zakładu drobiu;

2) gatunek ptaków;

3) opis obiektów zakładu drobiu;

4) numer partii ptaków albo jaj wylęgowych;

5) kategorię ptaków albo kategorię jaj wylęgowych;

6) numer zakładu drobiu miejsca przeznaczenia albo państwo przeznaczenia;

7) datę zmniejszenia liczby ptaków albo jaj wylęgowych w zakładzie drobiu;

8) liczbę ptaków albo jaj wylęgowych, które ubyły z zakładu drobiu;

9) informację o dołączonym do zgłoszenia dokumencie towarzyszącym przy przemieszczeniu, w tym o niepowtarzalnym numerze rejestracyjnym przewoźnika, numerze tablicy rejestracyjnej lub numerze rejestracyjnym środka transportu, jeżeli dotyczy.

§ 22. [Zgłoszenie zabicia ptaków z nakazu powiatowego lekarza weterynarii]

Zgłoszenie zabicia ptaków z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w zakładzie drobiu zawiera:

1) numer zakładu drobiu;

2) gatunek ptaków;

3) opis obiektów zakładu drobiu;

4) numer partii ptaków;

5) kategorię ptaków;

6) liczbę zabitych ptaków z nakazu powiatowego lekarza weterynarii;

7) datę zabicia ptaków z nakazu powiatowego lekarza weterynarii.

§ 23. [Zgłoszenie padnięcia albo śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii]

Zgłoszenie padnięcia albo śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii zawiera:

1) numer zakładu drobiu;

2) gatunek ptaków;

3) opis obiektów zakładu drobiu;

4) numer partii ptaków;

5) kategorię ptaków;

6) liczbę ptaków;

7) datę padnięcia albo śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii.

§ 24. [Zgłoszenie uboju ptaków w rzeźni]

Zgłoszenie uboju ptaków w rzeźni zawiera:

1) numer rzeźni;

2) numer zakładu drobiu, z którego pochodziły ptaki, albo państwo pochodzenia;

3) numer partii uboju;

4) masę ptaków poddanych ubojowi;

5) gatunek ptaków;

6) numer partii ptaków;

7) liczbę ptaków poddanych ubojowi;

8) datę przemieszczenia do rzeźni;

9) datę uboju ptaków;

10) informację o dołączonym do zgłoszenia dokumencie towarzyszącym przy przemieszczeniu, w tym o niepowtarzalnym numerze rejestracyjnym przewoźnika, numerze tablicy rejestracyjnej lub numerze rejestracyjnym środka transportu, jeżeli dotyczy.

§ 25. [Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok ptaków lub jaj wylęgowych]

Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok ptaków lub jaj wylęgowych zawiera:

1) numer zakładu przetwórczego lub spalarni;

2) numer zakładu drobiu albo rzeźni, z których zwłoki ptaków lub jaja wylęgowe przyjęto do zakładu przetwórczego lub spalarni, a w przypadku gdy ptaki padły podczas przemieszczania - państwo, z którego zostały przemieszczone;

3) gatunek ptaków, których zwłoki zostały unieszkodliwione;

4) numer partii ptaków, których zwłoki zostały unieszkodliwione;

5) liczbę unieszkodliwionych zwłok ptaków lub jaj wylęgowych;

6) kategorię jaj wylęgowych, które zostały unieszkodliwione;

7) masę zwłok ptaków, które zostały unieszkodliwione;

8) masę jaj wylęgowych, które zostały unieszkodliwione;

9) datę przyjęcia zwłok ptaków lub jaj wylęgowych do zakładu przetwórczego lub spalarni;

10) datę unieszkodliwienia zwłok ptaków lub jaj wylęgowych.

§ 26. [Zgłoszenie urodzenia koniowatego]

1. Zgłoszenie urodzenia koniowatego zawiera:

1) w części 1:

a) numer siedziby stada, rodzaj działalności, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, oraz imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę właściciela koniowatego oraz posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963,

b) imię lub nazwę koniowatego,

c) datę urodzenia koniowatego,

d) miejsce urodzenia koniowatego,

e) numer siedziby stada, w której koniowate się urodziło,

f) numer siedziby stada, w której koniowate przebywa, jeżeli ta siedziba jest inna niż siedziba stada urodzenia,

g) państwo urodzenia,

h) gatunek koniowatego,

i) rasę koniowatego,

j) płeć koniowatego,

k) maść koniowatego,

l) jeżeli są znane:

- numer identyfikacyjny lub Uniwersalny Dożywotni Numer Konia (UELN) w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 2021/963 ojca albo dawcy nasienia,

- nazwę ojca albo dawcy nasienia,

- numer identyfikacyjny lub UELN dawczyni zarodka albo komórki jajowej,

- nazwę dawczyni zarodka albo komórki jajowej,

- numer identyfikacyjny lub UELN matki,

- imię lub nazwę matki,

- informację o konieczności dokonania wpisu do księgi hodowlanej,

m) oświadczenie zgłaszającego, że jest właścicielem koniowatego lub posiadaczem koniowatego będącym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963,

n) jeżeli dotyczy - dołączoną do zgłoszenia kopię:

- umowy zawartej z właścicielem koniowatego zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963,

- oświadczenia o skorzystaniu z pośrednictwa związku hodowców koniowatych, o której mowa w art. 32 ust. 6 ustawy;

2) w części 2:

a) numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany,

b) poprzedni numer identyfikacyjny, jeżeli dotyczy,

c) poprzedni numer identyfikacyjny nadany w państwie trzecim, jeżeli jest znany,

d) miejsce wszczepienia i system odczytu elektronicznego identyfikatora,

e) rodzaj zastosowanego środka identyfikacji, w tym wynik badania markerów genetycznych - w przypadku koni rasy trakeńskiej,

f) numer elektronicznego identyfikatora,

g) informację o innej metodzie identyfikacji,

h) opis koniowatego obejmujący:

- głowę,

- szyję,

- przednią nogę L,

- przednią nogę P,

- tylną nogę L,

- tylną nogę P,

- kłodę (tułów),

- znamiona lub odmiany,

i) miejsce lub miejscowość sporządzenia opisu koniowatego,

j) datę sporządzenia opisu koniowatego,

k) imię i nazwisko osoby dokonującej opisu koniowatego,

l) dokonanie weryfikacji opisu koniowatego,

m) nazwę związku hodowców koniowatych, który dokonał opisu koniowatego,

n) numer, rodzaj i datę wydania unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego,

o) nazwę i adres podmiotu, który wydał unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny.

2. Wniosek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, jest składany wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, i zawiera:

1) nazwę i adres związku hodowców koniowatych, do którego jest składany;

2) sposób odbioru unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego koniowatego - osobiście albo przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042);

3) adres, na który ma zostać wysłany unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny koniowatego, jeżeli dotyczy;

4) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskującego.

§ 27. [Zgłoszenie zmiany właściciela koniowatego]

Zgłoszenie zmiany właściciela koniowatego zawiera:

1) nazwę i adres związku hodowców koniowatych dokonującego zgłoszenia;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412), zwany dalej „numerem EP", nowego właściciela koniowatego;

3) numer siedziby stada nowego właściciela koniowatego, jeżeli dotyczy;

4) numer siedziby stada poprzedniego właściciela koniowatego, jeżeli dotyczy;

5) numer siedziby stada, w której przebywa koniowate;

6) numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany;

7) numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;

8) gatunek koniowatego;

9) dołączoną do zgłoszenia kopię umowy lub oświadczenia, o których mowa w art. 41 pkt 2 lit. b ustawy.

§ 28. [Zgłoszenie przemieszczenia koniowatego]

1. Zgłoszenie przemieszczenia koniowatego zawiera:

1) numer EP właściciela koniowatego oraz posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, jeżeli dotyczy;

2) numer siedziby stada, z której koniowate zostało przemieszczone, lub państwo, z którego koniowate zostało przemieszczone;

3) numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany;

4) numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;

5) gatunek koniowatego;

6) numer siedziby stada, do której koniowate zostało przemieszczone, lub państwo, do którego koniowate zostało przemieszczone;

7) informację, czy koniowate zostało przemieszczone ze źrebięciem;

8) liczbę źrebiąt przemieszczonych z matką;

9) płeć źrebiąt;

10) datę przemieszczenia;

11) informację, że posiadacz koniowatego dokonujący zgłoszenia działa w porozumieniu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, z właścicielem koniowatego;

12) dołączoną do zgłoszenia kopię oświadczenia o skorzystaniu z pośrednictwa związku hodowców koniowatych, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, jeżeli dotyczy.

2. Wniosek, o którym mowa w art. 37 rozporządzenia 2021/963, jest składany wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, i zawiera:

1) nazwę i adres związku hodowców koniowatych, do którego jest składany;

2) sposób odbioru unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego koniowatego - osobiście albo przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;

3) adres, na który ma zostać wysłany unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny koniowatego;

4) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskującego.

§ 29. [Zgłoszenie padnięcia, zabicia albo uboju koniowatego w siedzibie stada albo rzeźni]

Zgłoszenie padnięcia, zabicia albo uboju koniowatego w siedzibie stada albo rzeźni, w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez właściciela koniowatego lub posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, zawiera:

1) numer EP właściciela koniowatego oraz posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963;

2) numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany;

3) numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;

4) gatunek koniowatego;

5) numer siedziby stada, w której przebywało koniowate;

6) typ zdarzenia wybranego spośród zdarzeń, o których mowa w § 7 pkt 4 lit. a-c lub f, albo informację, że śmierć koniowatego nastąpiła w innych okolicznościach;

7) numer zakładu przetwórczego, spalarni lub rzeźni;

8) datę zdarzenia wskazanego w pkt 6;

9) informację, że posiadacz koniowatego dokonujący zgłoszenia działa w porozumieniu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, z właścicielem koniowatego;

10) dołączoną do zgłoszenia kopię oświadczenia o skorzystaniu z pośrednictwa związku hodowców koniowatych, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, jeżeli dotyczy.

§ 30. [Zgłoszenie uboju koniowatego w rzeźni – w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez rzeźnię]

Zgłoszenie uboju koniowatego w rzeźni - w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez rzeźnię, zawiera:

1) numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany;

2) numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;

3) gatunek koniowatego;

4) datę przyjęcia koniowatego do rzeźni;

5) numer rzeźni;

6) datę uboju koniowatego;

7) kategorię koniowatego;

8) numer siedziby stada, z której koniowate zostało przemieszczone, lub państwo, z którego koniowate zostało przemieszczone, jeżeli dotyczy;

9) typ zdarzenia wybranego spośród zdarzeń, o których mowa w § 7 pkt 4 lit. b, c lub f, albo informację, że śmierć koniowatego nastąpiła w innych okolicznościach;

10) rodzaj środka identyfikacji;

11) informację, czy koniowate jest czy nie jest przeznaczone do uboju w celu spożycia przez ludzi;

12) numer partii uboju.

§ 31. [Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok koniowatego]

Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok koniowatego zawiera:

1) numer zakładu przetwórczego lub spalarni;

2) numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany;

3) numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;

4) gatunek koniowatego;

5) datę przyjęcia zwłok koniowatego do zakładu przetwórczego lub spalarni;

6) datę unieszkodliwienia zwłok koniowatego;

7) numer siedziby stada lub rzeźni, z której zostały przemieszczone zwłoki koniowatego, a w przypadku gdy zwierzę padło podczas przemieszczania - państwo, z którego zostało przemieszczone;

8) numer siedziby stada właściciela oraz numer siedziby stada posiadacza koniowatego, jeżeli są inne niż wskazany w pkt 7.

§ 32. [Zgłoszenie nadania nazwy koniowatemu lub zmiany jego nazwy]

Zgłoszenie nadania nazwy koniowatemu lub zmiany jego nazwy zawiera:

1) numer EP właściciela koniowatego lub posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963;

2) numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany;

3) numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;

4) gatunek koniowatego;

5) poprzednie imię lub poprzednią nazwę koniowatego;

6) nowe imię lub nową nazwę koniowatego;

7) nazwę podmiotu, który wydał unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny koniowatego.

§ 33. [Zgłoszenie usunięcia, modyfikacji lub zastąpienia środka identyfikacji przez związek hodowców koniowatych]

Zgłoszenie usunięcia, modyfikacji lub zastąpienia środka identyfikacji przez związek hodowców koniowatych zawiera:

1) nazwę związku hodowców koniowatych dokonującego zgłoszenia;

2) numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany;

3) poprzedni numer elektronicznego identyfikatora;

4) nowy numer elektronicznego identyfikatora;

5) miejsce wszczepienia elektronicznego identyfikatora;

6) gatunek koniowatego;

7) przyczynę zastosowania nowego elektronicznego identyfikatora - usunięcie elektronicznego identyfikatora lub brak możliwości dokonania odczytu unikalnego kodu transpondera;

8) numer siedziby stada, w której przebywa koniowate.

§ 34. [Zgłoszenie wydania duplikatu dokumentu identyfikacyjnego, zastępczego dokumentu identyfikacyjnego lub nowego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego koniowatego]

Zgłoszenie wydania duplikatu dokumentu identyfikacyjnego, zastępczego dokumentu identyfikacyjnego lub nowego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego koniowatego zawiera:

1) nazwę związku hodowców koniowatych dokonującego zgłoszenia;

2) numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany;

3) numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;

4) gatunek koniowatego;

5) przyczynę wydania duplikatu dokumentu identyfikacyjnego, zastępczego dokumentu identyfikacyjnego lub nowego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego koniowatego;

6) numer wydanego duplikatu dokumentu identyfikacyjnego, zastępczego dokumentu identyfikacyjnego lub nowego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego koniowatego;

7) informację, czy koniowate jest czy nie jest przeznaczone do uboju w celu spożycia przez ludzi - w przypadku duplikatu dokumentu identyfikacyjnego;

8) datę wydania duplikatu dokumentu identyfikacyjnego, zastępczego dokumentu identyfikacyjnego lub nowego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego koniowatego;

9) numer siedziby stada, w której przebywa koniowate;

10) sposób odbioru dokumentów wskazanych w pkt 5.

§ 35. [Zgłoszenie umieszczenia w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym koniowatego informacji o kastracji koniowatego]

1. Zgłoszenie umieszczenia w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym koniowatego informacji o kastracji koniowatego zawiera:

1) nazwę związku hodowców koniowatych dokonującego zgłoszenia;

2) numer EP właściciela koniowatego lub posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963;

3) numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany;

4) numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;

5) gatunek koniowatego;

6) datę kastracji koniowatego.

2. Zgłoszenie umieszczenia w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym koniowatego informacji o nadaniu znaku zatwierdzenia, o którym mowa w art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/688 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących przemieszczania zwierząt lądowych i jaj wylęgowych w obrębie terytorium Unii (Dz. Urz. UE L 174 z 03.06.2020, str. 140, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2020/688", zawiera:

1) nazwę związku hodowców koniowatych dokonującego zgłoszenia;

2) numer EP właściciela koniowatego lub posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963;

3) numer siedziby stada, w której przebywa koniowate;

4) numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany;

5) numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;

6) gatunek koniowatego;

7) numer znaku zatwierdzenia, o którym mowa w art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2020/688;

8) okres obowiązywania znaku zatwierdzenia, o którym mowa w art. 92 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2020/688.

3. Zgłoszenie umieszczenia w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym koniowatego informacji o nadaniu licencji, o której mowa w art. 92 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/688, zawiera:

1) nazwę i adres związku hodowców koniowatych dokonującego zgłoszenia;

2) numer EP właściciela koniowatego lub posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963;

3) numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany;

4) numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;

5) gatunek koniowatego;

6) numer licencji, o której mowa w art. 92 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/688;

7) okres obowiązywania licencji, o której mowa w art. 92 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2020/688.

4. Zgłoszenie umieszczenia w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym koniowatego informacji, czy koniowate jest czy nie jest przeznaczone do uboju w celu spożycia przez ludzi, zawiera:

1) nazwę i adres związku hodowców koniowatych dokonującego zgłoszenia, jeżeli dotyczy;

2) numer EP właściciela koniowatego lub posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, dokonującego zgłoszenia, jeżeli dotyczy;

3) imię i nazwisko oraz niepowtarzalny numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii dokonującego zgłoszenia, jeżeli dotyczy;

4) numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany;

5) numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;

6) gatunek koniowatego;

7) informację, czy koniowate jest czy nie jest przeznaczone do uboju w celu spożycia przez ludzi;

8) informację o podanych produktach leczniczych zgodnie z art. 39 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, w tym o dacie i miejscu ich podania, a także o imieniu i nazwisku oraz niepowtarzalnym numerze zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii, który podał te produkty;

9) okres, w jakim koniowate nie może zostać poddane ubojowi w celu spożycia przez ludzi - przez wskazanie od - do albo dożywotnio.

§ 36. [Zgłoszenie numeru zniszczonego elektronicznego identyfikatora, w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię]

Zgłoszenie numeru zniszczonego elektronicznego identyfikatora, w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię, zawiera:

1) numer rzeźni, jeżeli dotyczy;

2) numer zakładu przetwórczego lub spalarni, jeżeli dotyczy;

3) numer (kod) zniszczonego elektronicznego identyfikatora.

§ 37. [Zgłoszenie zmiany lub wykreślenia informacji zawartych w zgłoszeniach]

Zgłoszenie zmiany lub wykreślenia informacji zawartych w zgłoszeniach, o których mowa w § 2-36, zawiera informacje wskazane w § 2-36 i dotyczy informacji wskazanych w § 2-36.

§ 38. [Wniosek]

Wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, zawiera:

1) numer siedziby stada;

2) gatunek zwierzęcia;

3) wnioskowaną liczbę numerów identyfikacyjnych;

4) określenie sposobu odbioru puli numerów identyfikacyjnych.

§ 39. [Wniosek]

Wniosek, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, oprócz informacji wymienionych w art. 15 ust. 3 ustawy zawiera:

1) informacje o:

a) rejestracji:

- działalności, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, w siedzibie stada,

- rzeźni,

- zakładu drobiu,

- zakładu przetwórczego lub spalarni,

b) zmianie danych w zakresie:

- zarejestrowanej działalności, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, w siedzibie stada,

- zarejestrowanej rzeźni,

- zarejestrowanego zakładu drobiu,

- zarejestrowanego zakładu przetwórczego lub spalarni;

2) datę rejestracji albo zatwierdzenia, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy, jeżeli dotyczy;

3) datę zaprzestania wykonywania działalności, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy;

4) datę zaprzestania prowadzenia rzeźni, zakładu drobiu, zakładu przetwórczego lub spalarni;

5) weterynaryjny numer identyfikacyjny dzierżawionej rzeźni oraz wskazanie okresu, na jaki została zawarta umowa dzierżawy, jeżeli dotyczy;

6) typ działalności, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy - w przypadku siedziby stada;

7) gatunki lub kategorie utrzymywanych zwierząt;

8) opis obiektu, w którym:

a) wykonuje się działalność, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy,

b) prowadzi się rzeźnię, zakład drobiu, zakład przetwórczy lub spalarnię;

9) kierunek lub wielkość produkcji;

10) wykaz działek ewidencyjnych, na których są położone siedziba stada, rzeźnia, zakład drobiu, zakład przetwórczy lub spalarnia;

11) określenie zakładu w rozumieniu art. 4 pkt 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/429", w którym przebywa zwierzę;

12) określenie czasu przebywania zwierząt na pastwisku zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. d i e rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/520 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych (Dz. Urz. UE L 104 z 25.03.2021, str. 39, z późn. zm.5)), jeżeli dotyczy;

13) dane teleadresowe składającego wniosek obejmujące:

a) adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń elektronicznych,

b) numer telefonu,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

14) dane teleadresowe podmiotu w rozumieniu art. 4 pkt 24 rozporządzenia 2016/429 oraz osoby zawodowo zajmującej się zwierzętami w rozumieniu art. 4 pkt 26 rozporządzenia 2016/429 obejmujące:

a) adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń elektronicznych,

b) numer telefonu,

c) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu w rozumieniu art. 4 pkt 24 rozporządzenia 2016/429 oraz osoby zawodowo zajmującej się zwierzętami w rozumieniu art. 4 pkt 26 rozporządzenia 2016/429, a także ich numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer REGON) i NIP, o ile zostały nadane;

15) opis systemu utrzymywania zwierząt, jeżeli dotyczy, w odniesieniu do:

a) bydła:

- otwarty,

- zamknięty na uwięzi,

- zamknięty bez uwięzi wolnostanowiskowy:

- - z wydzielonymi legowiskami,

- - bez wydzielonych legowisk na ściółce,

- - bez wydzielonych legowisk i ściółki,

- mieszany, w przypadku gdy w siedzibie stada są obiekty o różnych systemach utrzymywania, o których mowa w tiret drugim i trzecim,

- zamknięty w kojcu:

- - pojedynczo,

- - grupowo,

b) owiec:

- otwarty,

- zamknięty:

- - pojedynczo,

- - grupowo,

c) kóz:

- otwarty,

- zamknięty:

- - na stanowisku na uwięzi,

- - w kojcu bez uwięzi: pojedynczo, grupowo lub z możliwością korzystania z wybiegów,

d) świń:

- otwarty,

- zamknięty w kojcu na ściółce lub bez ściółki:

- - pojedynczo,

- - grupowo,

e) koniowatych:

- otwarty:

- - z zadaszeniem,

- - bez zadaszenia,

- zamknięty:

- - w boksie,

- - na stanowisku na uwięzi,

- - wolnostanowiskowy bez uwięzi,

f) ptaków w zakładzie drobiu:

- ekologiczny,

- wolnowybiegowy,

- ściółkowy,

- klatkowy;

16) w odniesieniu do świń opis modelu produkcji:

a) świń przeznaczonych do uboju przy użyciu zwierząt urodzonych w siedzibie stada albo

b) świń przeznaczonych do uboju przy użyciu zakupionych prosiąt lub warchlaków urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo

c) świń przeznaczonych do uboju przy użyciu zakupionych prosiąt lub warchlaków urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy użyciu zwierząt urodzonych w siedzibie stada, albo

d) świń przeznaczonych do uboju przy zastosowaniu tuczu zwierząt urodzonych poza siedzibą stada, za wynagrodzeniem, w tym w ramach umowy, której przedmiotem jest realizacja tego tuczu zwierząt, albo

e) prosiąt lub warchlaków urodzonych w siedzibie stada, przeznaczonych do sprzedaży, albo

f) innego niż wymieniony w lit. a-e;

17) dodatkowe dokumenty dołączane do wniosku, w tym decyzję powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającą nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego lub kopię takiej decyzji.

§ 40. [Wniosek]

Wniosek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz informacji, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, zawiera liczbę środków identyfikacji oraz określenie sposobu odbioru zezwolenia na zastąpienie.

§ 41. [Wnioski]

Wnioski, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 ustawy, zawierają:

1) numer EP oraz imię i nazwisko albo nazwę właściciela koniowatego lub posiadacza koniowatego będącego podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963;

2) numer identyfikacyjny lub UELN koniowatego, jeżeli został nadany;

3) numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;

4) gatunek koniowatego;

5) przyczynę wnioskowania o wydanie duplikatu dokumentu identyfikacyjnego lub zastępczego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego koniowatego, lub nowego unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego koniowatego;

6) określenie sposobu odbioru dokumentów, o których mowa w pkt 5;

7) nazwę podmiotu, który dokonał opisu koniowatego, i wydał dokument, o którym mowa w pkt 5.

§ 42. [Wniosek]

Wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, zawiera informacje wskazane w § 4-9, 12-17, 20-25 i 28-31.

§ 43. [Informacja]

Informacja, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, zawiera:

1) numer identyfikacyjny bydła;

2) rodzaj elektronicznego identyfikatora, jeżeli został zastosowany;

3) numer i adres siedziby stada, z której bydło jest przemieszczane do innego państwa członkowskiego;

4) imię i nazwisko albo nazwę posiadacza bydła, które jest przemieszczane do innego państwa członkowskiego;

5) numer i adres siedziby stada państwa członkowskiego, do której bydło jest przemieszczane, jeżeli są znane;

6) imię i nazwisko lub nazwę nowego posiadacza bydła, do którego bydło jest przemieszczane, jeżeli są znane;

7) państwo, do którego bydło jest przemieszczane;

8) datę przemieszczenia bydła;

9) sposób odbioru paszportu bydła;

10) zgodę na doręczenie paszportu bydła przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub zgodę na udostępnienie paszportu w systemie teleinformatycznym Agencji.

§ 44. [Dokonanie zgłoszenia, złożenie wniosku lub przekazanie informacji]

1. W przypadku, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy, dokonanie zgłoszenia, złożenie wniosku lub przekazanie informacji powinno nastąpić z zachowaniem zasad polityki bezpieczeństwa informacji Agencji oraz zapewniać ochronę integralności informacji wprowadzanych do komputerowej bazy danych.

2. Zgłoszenie, wniosek lub informacja są podpisywane przez nadawcę zaawansowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

§ 45. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.6)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 262.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 339 z 24.09.2021, str. 56, Dz. Urz. UE L 289 z 10.11.2022, str. 34 oraz Dz. Urz. UE L 16 z 18.01.2023, str. 1.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2017, str. 65, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 272 z 31.10.2018, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 48 z 11.02.2021, str. 3.

5) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 229 z 29.06.2021, str. 8.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych (Dz. U. z 2023 r. poz. 29), które traci moc z dniem 15 marca 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412).

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA