REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 514

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację kuratorską

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72 ust. 16 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167 oraz z 2023 r. poz. 27) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób i tryb przeprowadzenia konkursu na aplikację kuratorską, zwanego dalej „konkursem";

2) sposób i tryb działania komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją";

3) przebieg konkursu;

4) zakres wiedzy podlegającej sprawdzeniu w trakcie konkursu.

§ 2. [Termin i miejsce przeprowadzenia etapów konkursu]

1. Prezes sądu okręgowego wyznacza terminy i miejsca przeprowadzenia wszystkich etapów konkursu, o których mowa w art. 72 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, zwanej dalej „ustawą", a następnie informuje o konkursie co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia jego pierwszego etapu.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) nazwę i adres sądu okręgowego;

2) oznaczenie konkursu;

3) określenie liczby wolnych stanowisk aplikanta kuratorskiego w poszczególnych sądach rejonowych;

4) termin, miejsce i sposób złożenia przez kandydata zgłoszenia do konkursu, zwanego dalej „zgłoszeniem";

5) określenie wymaganych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1;

6) terminy i miejsca przeprowadzenia wszystkich etapów konkursu;

7) informacje o wymaganiach związanych ze stanowiskiem aplikanta kuratorskiego, wynikających z art. 72 ust. 1 ustawy.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie może być krótszy niż 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie.

§ 3. [Dokumenty dołączane do zgłoszenia]

1. Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku aplikanta kuratorskiego;

2) życiorys i informację o przebiegu pracy zawodowej;

3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

4) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy;

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji w ramach konkursu.

2. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć:

1) oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy certyfikatów, dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz świadectw pracy;

2) opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym pełni albo pełnił funkcję społecznego kuratora sądowego.

3. Kandydat składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu, bezpośrednio w siedzibie sądu okręgowego albo przesyła je za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej tego operatora.

4. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje prezes sądu okręgowego w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

§ 4. [Termin powołania komisji]

Prezes sądu okręgowego powołuje komisję nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu.

§ 5. [Oświadczenie członków komisji]

Członkowie komisji przed rozpoczęciem prac komisji składają pisemne oświadczenie, że nie zachodzą w ich przypadku przesłanki wyłączenia, o których mowa w art. 72 ust. 5 ustawy.

§ 6. [Pierwszy etap konkursu]

1. Pierwszy etap konkursu polega na weryfikacji, czy:

1) zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1, 3 i 4;

2) ze złożonych przez kandydata dokumentów i oświadczeń wynika, że spełnia on wymogi formalne określone w art. 5 ust. 1 pkt 1-2 i 4 ustawy.

2. Komisja po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, zawierającą imiona i nazwiska tych kandydatów, i przekazuje ją prezesowi sądu okręgowego.

3. Nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu prezes sądu okręgowego umieszcza listę, o której mowa w ust. 2, w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej sądu w celu poinformowania kandydatów i zapewnienia transparentności procedury konkursowej.

§ 7. [Pytania konkursowe]

Komisja przygotowuje pytania, o których mowa w art. 72 ust. 8 pkt 2 ustawy, z zakresu:

1) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

2) funkcjonowania i organizacji sądownictwa powszechnego i kuratorskiej służby sądowej;

3) podstaw prawa rodzinnego i nieletnich oraz prawa karnego, w szczególności dotyczących wykonywania orzeczeń sądowych;

4) podstaw pedagogiki i psychologii;

5) zasad etyki kuratora sądowego.

§ 8. [Drugi etap konkursu]

1. Drugi etap konkursu trwa 90 minut i odbywa się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, w obecności i pod nadzorem co najmniej dwóch członków komisji.

2. Kandydaci nie mogą korzystać z żadnych opracowań, komunikować się z innymi osobami ani posiadać urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji.

3. Opuszczenie sali jest dopuszczalne w wyjątkowych przypadkach, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.

4. Prace konkursowe są kodowane, a ich odkodowanie następuje z chwilą sprawdzenia wszystkich prac konkursowych.

5. Każda praca konkursowa jest sprawdzana przez dwóch członków komisji.

6. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie jednokrotnego wyboru komisja przyznaje 1 punkt. Za odpowiedź na wybrane przez kandydata jedno z dwóch pytań opisowych komisja przyznaje od 0 do 5 punktów.

7. Jeżeli kandydat udzielił odpowiedzi na dwa pytania opisowe, komisja przyznaje punkty jedynie za pierwszą z tych odpowiedzi.

§ 9. [Kandydaci dopuszczeni do trzeciego etapu konkursu]

1. Do trzeciego etapu konkursu dopuszczani są kandydaci, którzy w drugim etapie konkursu uzyskali co najmniej 26 punktów.

2. Komisja ustala listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu, zawierającą imiona i nazwiska tych kandydatów oraz liczbę punktów uzyskanych przez nich w drugim etapie konkursu, i przekazuje ją prezesowi sądu okręgowego. Przepis § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 10. [Zakres trzeciego etapu konkursu]

1. Trzeci etap konkursu polega na sprawdzeniu umiejętności interpersonalnych kandydata, w tym sposobu prowadzenia rozmowy oraz umiejętności przekonującego uzasadniania swoich opinii i twierdzeń, a także na sprawdzeniu umiejętności logicznego myślenia i podejmowania decyzji oraz poziomu kultury osobistej.

2. Komisja ocenia umiejętności, o których mowa w ust. 1, przyznając kandydatowi od 0 do 20 punktów, przy czym każdy z członków komisji przyznaje od 0 do 5 punktów.

§ 11. [Obliczanie liczby punktów uzyskanych przez kandydatów]

Po zakończeniu trzeciego etapu konkursu komisja oblicza łączną liczbę punktów uzyskanych przez każdego z kandydatów w trakcie konkursu.

§ 12. [Protokół]

1. Protokół przebiegu konkursu, o którym mowa w art. 72 ust. 13 ustawy, podpisują wszyscy członkowie komisji.

2. Komisja niezwłocznie przekazuje prezesowi sądu okręgowego podpisany protokół wraz z dokumentacją.

§ 13. [Informacja o wynikach konkursu]

Informacja o wynikach konkursu, o której mowa w art. 72 ust. 14 ustawy, zawiera:

1) imiona i nazwiska kandydatów, którzy przystąpili do konkursu, oraz ich wyniki;

2) imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia albo imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów, o której mowa w § 9 ust. 1;

3) rezerwową listę kandydatów, na której o miejscu decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydatów w konkursie, albo informację, że taka lista nie została sporządzona.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2023 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-20
  • Data wejścia w życie: 2023-04-05
  • Data obowiązywania: 2023-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA