REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 677

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie obronności,

podpisana w Warszawie dnia 8 stycznia 2019 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 8 stycznia 2019 roku w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych w dziedzinie obronności, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii

o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

w dziedzinie obronności

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Mongolii,

zwane dalej „Stronami”,

mając na uwadze konieczność zagwarantowania ochrony wszystkich

informacji, które zostały zakwalifikowane jako informacje niejawne

zgodnie z prawem krajowym jednej ze Stron

i przekazane drugiej Stronie lub powstały w wyniku współpracy,

kierując się w tym celu zamiarem przyjęcia regulacji

w zakresie ochrony informacji niejawnych w dziedzinie obronności,

które znajdą zastosowanie w odniesieniu do wszelkiej wspólnej

działalności związanej z wymianą informacji niejawnych,

z zastrzeżeniem poszanowania norm prawa międzynarodowego

i prawa krajowego Stron, kierując się zasadami równości, wzajemności

i obustronnych korzyści,

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

PRZEDMIOT UMOWY [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zapewnienie ochrony informacjom niejawnym wytwarzanym w wyniku współpracy lub wymienianym między Stronami.

2. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszelkich kontraktów lub umów dotyczących informacji niejawnych, realizowanych bądź zawieranych między Stronami oraz do wszelkich działań realizowanych między nimi.

ARTYKUŁ 2

DEFINICJE [Definicje]

W rozumieniu niniejszej Umowy następujące definicje oznaczają:

1) informacje niejawne – informacje wyrażone w dowolnej formie, niezależnie od nośnika i sposobu ich utrwalenia, w tym przedmioty lub dowolne ich części, będące także w trakcie ich opracowywania, które zostały zakwalifikowane, zgodnie z prawem krajowym każdej ze Stron, jako wymagające ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem;

2) właściwe organy – organy wskazane w artykule 4 niniejszej Umowy, które są odpowiedzialne za ochronę informacji niejawnych i wykonywanie postanowień niniejszej Umowy dla każdej ze Stron;

3) upoważnione podmioty – określone w prawie krajowym każdej ze Stron osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne, właściwe do wytwarzania, przekazywania, otrzymywania, przechowywania, ochrony i wykorzystywania informacji niejawnych;

4) kontrakt niejawny – umowę, która zawiera informacje niejawne lub której realizacja wiąże się z dostępem do takich informacji, bądź ich wytworzeniem;

5) kontrahent – osobę fizyczną, osobę prawną albo inną jednostkę organizacyjną, podlegającą prawu krajowemu jednej ze Stron, uprawnioną do zawierania kontraktów niejawnych;

6) zlecający – osobę fizyczną, osobę prawną albo inną jednostkę organizacyjną, podlegającą prawu krajowemu jednej ze Stron, uprawnioną do zlecania kontraktów niejawnych;

7) Strona wytwarzająca – Stronę, która wytwarza i przekazuje informacje niejawne drugiej Stronie, w tym osobę fizyczną oraz każdy podmiot publiczny lub prywatny znajdujący się pod jej jurysdykcją, upoważniony do wymiany informacji niejawnych;

8) Strona otrzymująca – Stronę, która otrzymuje informacje niejawne od drugiej Strony, w tym osobę fizyczną oraz każdy podmiot publiczny lub prywatny znajdujący się pod jej jurysdykcją, upoważniony do wymiany informacji niejawnych;

9) Strona trzecia – państwo, w tym wszelkie podmioty publiczne lub prywatne znajdujące się pod jego jurysdykcją, lub organizację międzynarodową, niebędące Stroną niniejszej Umowy;

10) poświadczenie bezpieczeństwa – dokument wydany zgodnie z prawem krajowym przez właściwy organ lub inny uprawniony podmiot jednej ze Stron, który potwierdza, że osoba fizyczna została poddana postępowaniu sprawdzającemu i jest uprawniona do dostępu do informacji niejawnych;

11) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – dokument wydany zgodnie z prawem krajowym przez właściwy organ lub inny uprawniony podmiot jednej ze Stron, który potwierdza, że kontrahent posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych.

ARTYKUŁ 3

KLAUZULE TAJNOŚCI [Klauzule tajności]

1. Informacjom niejawnym przyznaje się odpowiednią do ich treści klauzulę tajności, zgodnie z prawem krajowym Strony wytwarzającej. Strona otrzymująca gwarantuje co najmniej równorzędny poziom ochrony otrzymanych informacji niejawnych, zgodnie z postanowieniami ustępu 3.

2. Klauzula tajności jest zmieniana lub znoszona wyłącznie przez upoważniony podmiot, który ją nadał. Strona otrzymująca jest pisemnie informowana o każdym przypadku zmiany lub zniesienia klauzuli tajności wcześniej otrzymanych informacji niejawnych.

3. Strony uzgadniają, że niżej wymienione klauzule tajności są równorzędne:

infoRgrafika

ARTYKUŁ 4

WŁAŚCIWE ORGANY [Właściwe organy]

1. W rozumieniu niniejszej Umowy właściwymi organami są:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) w Mongolii: Ministerstwo Obrony.

2. Strony poinformują się drogą dyplomatyczną o zmianach właściwych organów, o których mowa w ustępie 1, lub zmianach ich właściwości.

ARTYKUŁ 5

ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH [Zasady ochrony informacji niejawnych]

1. Strony podejmują wszelkie działania określone w niniejszej Umowie, zgodnie z prawem krajowym każdej ze Stron, w celu ochrony informacji niejawnych wytwarzanych lub przekazywanych w wyniku wspólnej działalności Stron lub upoważnionych podmiotów, w tym także wytworzonych w związku z realizacją kontraktów niejawnych.

2. Strona otrzymująca wykorzystuje informacje niejawne wyłącznie w celach, dla których zostały one przekazane.

3. Informacje niejawne są udostępniane tylko tym osobom, których zadania wymagają zapoznania się z nimi i które zgodnie z prawem krajowym Strony otrzymującej zostały upoważnione do dostępu do nich.

4. Strona otrzymująca nie udostępnia informacji, o których mowa w ustępie 1, Stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Strony wytwarzającej.

ARTYKUŁ 6

POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO [Poświadczenia bezpieczeństwa oraz świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego]

W zakresie niniejszej Umowy Strony uznają poświadczenia bezpieczeństwa i świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane zgodnie z prawem krajowym drugiej Strony.

ARTYKUŁ 7

KONTRAKTY NIEJAWNE [Kontrakty niejawne]

1. Przed zawarciem kontraktu niejawnego związanego z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE / infoRgrafika / CONFIDENTIAL lub wyższej zlecający składa wniosek do właściwego organu swojej Strony w celu wystąpienia do właściwego organu drugiej Strony, z prośbą o wydanie pisemnego zaświadczenia, że kontrahent posiada ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego odpowiednie do klauzuli informacji niejawnych, do których będzie miał dostęp.

2. Wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ustępie 1, jest równoznaczne z gwarancją, że zostały przeprowadzone czynności niezbędne do stwierdzenia, że kontrahent spełnia warunki w zakresie ochrony informacji niejawnych określone w prawie krajowym Strony, na terytorium państwa której posiada siedzibę.

3. Informacje niejawne nie są udostępniane kontrahentowi do czasu uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w ustępie 1.

4. Zlecający przekazuje kontrahentowi instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego niezbędną do realizacji kontraktu niejawnego, która stanowi integralną część każdego kontraktu niejawnego. Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego zawiera postanowienia dotyczące wymogów bezpieczeństwa, w szczególności:

1) wykaz rodzajów informacji niejawnych odnoszących się do danego kontraktu niejawnego, z uwzględnieniem ich klauzul tajności;

2) zasady przyznawania klauzul tajności informacjom wytworzonym podczas realizacji danego kontraktu niejawnego.

5. Zlecający przekazuje kopię instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego właściwemu organowi swojej Strony, który kieruje ją do właściwego organu Strony kontrahenta.

6. Realizacja kontraktu niejawnego w części związanej z dostępem do informacji niejawnych jest możliwa po spełnieniu przez kontrahenta warunków niezbędnych do ochrony informacji niejawnych, zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa przemysłowego.

7. Każdy podwykonawca podlega tym samym obowiązkom ochrony informacji niejawnych, jakie nałożono na kontrahenta.

ARTYKUŁ 8

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Przekazywanie informacji niejawnych]

1. Informacje niejawne są przekazywane drogą dyplomatyczną.

2. Informacje niejawne o klauzuli ZASTRZEŻONE / infoRgrafika / RESTRICTED oraz POUFNE / infoRgrafika / CONFIDENTIAL mogą być przekazywane również za pośrednictwem uprawnionych do tego przewoźników, zgodnie z prawem krajowym Strony przekazującej.

3. W pilnych przypadkach, o ile nie można skorzystać z innej formy przekazania informacji niejawnych, jeżeli spełnione są wymogi bezpieczeństwa określone prawem krajowym Strony przekazującej, dopuszcza się przewóz osobisty informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE / infoRgrafika / RESTRICTED oraz POUFNE / infoRgrafika / CONFIDENTIAL.

4. Właściwe organy Stron mogą ustalić inne sposoby przekazywania informacji niejawnych zapewniające ochronę przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

5. Strona otrzymująca pisemnie potwierdza odbiór informacji niejawnych.

ARTYKUŁ 9

POWIELANIE I TŁUMACZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Powielanie i tłumaczenie informacji niejawnych]

1. Powielanie i tłumaczenie informacji niejawnych odbywa się w sposób zgodny z prawem krajowym każdej ze Stron. Powielone i przetłumaczone informacje podlegają takiej samej ochronie, jak oryginały. Liczba kopii i tłumaczeń jest ograniczana do liczby wymaganej dla celów służbowych. Przetłumaczone informacje będą opatrzone adnotacją w języku tłumaczenia, wskazującą, iż zawierają one informacje niejawne otrzymane od Strony wytwarzającej.

2. Informacje niejawne o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE / infoRgrafika / TOP SECRET są powielane i tłumaczone tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez Stronę wytwarzającą.

ARTYKUŁ 10

NISZCZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Niszczenie informacji niejawnych]

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2, informacje niejawne są niszczone zgodnie z prawem krajowym Strony otrzymującej w taki sposób, aby uniemożliwić ich częściowe lub całkowite odtworzenie.

2. Informacje niejawne o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE / infoRgrafika / TOP SECRET nie są niszczone. Takie informacje są zwracane Stronie wytwarzającej.

ARTYKUŁ 11

WIZYTY [Wizyty]

1. Obywatelom państwa jednej Strony przybywającym z wizytą na terytorium państwa drugiej Strony, z zastrzeżeniem ustępów 5 i 6, zezwala się na dostęp do informacji niejawnych tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ drugiej Strony.

2. Co najmniej na trzydzieści dni przed planowaną wizytą, o której mowa w ustępie 1, a w pilnych przypadkach w krótszym czasie, właściwy organ Strony przyjmującej wizytę otrzymuje wniosek w sprawie wizyty od właściwego organu drugiej Strony.

3. We wniosku, o którym mowa w ustępie 2, zamieszcza się informacje o:

1) celu, terminie i programie wizyty;

2) imieniu i nazwisku, dacie i miejscu urodzenia, obywatelstwie i numerze paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby przybywającej z wizytą;

3) stanowisku służbowym osoby przybywającej z wizytą wraz z nazwą podmiotu, który reprezentuje;

4) poziomie i dacie ważności poświadczenia bezpieczeństwa posiadanego przez osobę przybywającą z wizytą;

5) nazwie i adresie odwiedzanego podmiotu;

6) imieniu i nazwisku oraz stanowisku służbowym osoby przyjmującej.

Ponadto przedmiotowy wniosek zawiera datę, podpis oraz oficjalną pieczęć właściwego organu.

4. Do ochrony danych osobowych, o których mowa w ustępie 3, przekazywanych w związku z postanowieniami ustępów 1, 5 oraz 6, stosuje się, z uwzględnieniem prawa krajowego każdej ze Stron, następujące postanowienia:

1) otrzymane przez Stronę przyjmującą wizytę dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu określonym przez Stronę je przekazującą i na warunkach określonych przez tę Stronę;

2) Strona przyjmująca wizytę nie przechowuje danych osobowych dłużej, aniżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania;

3) w przypadku przekazania danych, których nie wolno było przekazać zgodnie z prawem krajowym Strony przekazującej dane osobowe, Strona ta zawiadamia o tym Stronę przyjmującą wizytę; Strona przyjmująca wizytę jest zobowiązana do usunięcia tych danych w sposób uniemożliwiający ich częściowe lub całkowite odtworzenie;

4) Strona przekazująca dane osobowe odpowiada za ich merytoryczną poprawność, a w razie przekazania danych nieprawdziwych lub niekompletnych, zawiadamia o tym Stronę przyjmującą wizytę, która jest zobowiązana do sprostowania lub usunięcia tych danych;

5) Strona przyjmująca wizytę oraz Strona przekazująca dane osobowe są zobowiązane do rejestrowania przekazywania, otrzymywania i usuwania tych danych;

6) Strona przekazująca dane osobowe oraz Strona przyjmująca wizytę są zobowiązane do skutecznego zabezpieczania przetwarzanych danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnionym dokonywaniem zmian tych danych, ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Właściwe organy mogą wyrazić zgodę na ustalenie list osób upoważnionych do składania wielokrotnych wizyt związanych z realizacją konkretnego projektu, programu lub kontraktu niejawnego. Listy te zawierają informacje określone w ustępie 3 i są ważne przez okres dwunastu miesięcy. Po zatwierdzeniu takich list przez właściwe organy terminy wizyt uzgadniane są bezpośrednio między podmiotem wysyłającym a podmiotem przyjmującym wizytę, zgodnie z ustalonymi warunkami.

6. Wizyty związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE / infoRgrafika / RESTRICTED są uzgadniane bezpośrednio między podmiotem wysyłającym a podmiotem przyjmującym wizytę.

ARTYKUŁ 12

NARUSZENIE REGULACJI DOTYCZĄCYCH WZAJEMNEJ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH [Naruszenie regulacji dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych]

1. Naruszeniem regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych jest działanie lub zaniechanie sprzeczne z niniejszą Umową lub prawem krajowym Stron w zakresie dotyczącym ochrony informacji niejawnych, w tym również nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych.

2. Informacja o każdym przypadku naruszenia lub o podejrzeniu naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych Strony wytwarzającej lub informacji niejawnych wytworzonych w wyniku wspólnego działania Stron jest niezwłocznie przekazywana właściwemu organowi Strony, na terytorium państwa której miało miejsce takie naruszenie lub zaistniało jego podejrzenie.

3. Każdy przypadek naruszenia lub podejrzenia naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych jest wyjaśniany zgodnie z prawem krajowym Strony, na terytorium państwa której zdarzenie miało miejsce.

4. W przypadku naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych, właściwy organ Strony, na terytorium państwa której naruszenie miało miejsce, niezwłocznie pisemnie informuje właściwy organ drugiej Strony o tym fakcie, o okolicznościach naruszenia oraz o wyniku czynności, o których mowa w ustępie 3.

5. Właściwe organy Stron współpracują przy czynnościach, o których mowa w ustępie 3, na wniosek jednego z nich.

ARTYKUŁ 13

JĘZYKI [Języki]

W zakresie stosowania postanowień niniejszej Umowy Strony będą posługiwać się swoimi językami urzędowymi lub językiem angielskim. W przypadku stosowania języków urzędowych, Strony zobowiązują się przekazać także tłumaczenie na język urzędowy drugiej Strony lub na język angielski.

ARTYKUŁ 14

KOSZTY [Koszty]

Każda ze Stron pokrywa koszty własne, poniesione w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 15

KONSULTACJE [Konsultacje]

1. Właściwe organy poinformują się wzajemnie o wszelkich zmianach w prawie krajowym Stron w zakresie ochrony informacji niejawnych, które dotyczą postanowień niniejszej Umowy.

2. W celu zapewnienia ścisłej współpracy przy realizacji postanowień niniejszej Umowy właściwe organy konsultują się na wniosek jednego z tych organów.

3. Każda ze Stron zezwoli przedstawicielom właściwego organu drugiej Strony na składanie wizyt na swoim terytorium, w celu omawiania procedur służących ochronie informacji niejawnych, które zostały jej przekazane przez drugą Stronę.

4. W celu zapewnienia skutecznej współpracy będącej przedmiotem niniejszej Umowy i w zakresie kompetencji przyznanych właściwym organom w prawie krajowym każdej ze Stron, właściwe organy mogą, w razie potrzeby, zawierać pisemne szczegółowe uzgodnienia techniczne lub organizacyjne.

ARTYKUŁ 16

ROZSTRZYGANIE SPORÓW [Rozstrzyganie sporów]

1. Wszelkie sporne kwestie dotyczące stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich konsultacji między właściwymi organami Stron.

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze konsultacji określonych w ustępie 1, spory będą rozstrzygane drogą dyplomatyczną i nie będą przedkładane Stronie trzeciej.

ARTYKUŁ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE [Postanowienia końcowe]

1. Niniejsza Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem krajowym każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie wżycie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania noty późniejszej.

2. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona na podstawie wspólnej pisemnej zgody obu Stron. Takie zmiany wejdą w życie zgodnie z postanowieniami ustępu 1.

3. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą ze Stron. W takim przypadku utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.

4. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, informacje niejawne przekazane lub wytworzone na jej podstawie będą nadal chronione zgodnie z jej postanowieniami.

Podpisano w WARSZAWIE dnia 08 STYCZNIA 2019 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, mongolskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku mongolskim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 20 stycznia 2020 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-12
  • Data wejścia w życie: 2023-05-01
  • Data obowiązywania: 2023-05-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA