REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 738

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania

tych danych do Systemu Informacji Medycznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 1253), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 1296).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 1296), które stanowią:

„§ 2. W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dane zdarzenia medycznego mogą być przekazywane do SIM na dotychczasowych zasadach.

§ 3. Do dnia 30 września 2022 r. dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. j-m rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, usługodawca przekazuje do SIM fakultatywnie.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 738)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej

Na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej „zdarzeniem medycznym", przekazywanych przez usługodawców do Systemu Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej „SIM";

2) terminy przekazywania do SIM danych, o których mowa w pkt 1;

3) sposób przekazywania do SIM danych, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Usługodawca przekazuje do SIM:

1) dane usługodawcy, które obejmują:

a) numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą stanowiący część I kodu resortowego z systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.2)), oraz 14-cyfrowy numer REGON zakładu leczniczego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego - w przypadku podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

b) numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w części prowadzonej przez okręgową radę lekarską, okręgową radę pielęgniarek i położnych albo Krajową Radę Fizjoterapeutów wraz z kodem właściwego organu prowadzącego rejestr - w przypadku praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

c)3) 9-cyfrowy numer REGON oraz 10-cyfrowy nr NIP - w przypadku świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650 i 658);

2) dane usługobiorcy, które obejmują:

a) identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

b) identyfikator, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, przedstawiciela ustawowego usługobiorcy - w przypadku noworodka, który nie posiada takiego identyfikatora,

c) identyfikator nadany według formatu: XXXXX-RRRR-NN, gdzie XXXXX - oznacza kolejny unikalny numer osoby w ramach kodu identyfikatora i roku, RRRR - oznacza rok, a NN - stanowi niezmienną część tego identyfikatora - w przypadku usługobiorcy, który nie posiada identyfikatora usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

d) identyfikator nadany według formatu: XXXXX-RRRR-NW, gdzie XXXXX - oznacza kolejny unikalny numer osoby w ramach kodu identyfikatora i roku, RRRR - oznacza rok, a NW - stanowi niezmienną część tego identyfikatora - w przypadku dziecka do 6. miesiąca życia, które nie posiada identyfikatora usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, i nie jest możliwe ustalenie takiego identyfikatora jego przedstawiciela ustawowego,

e) imię (imiona) i nazwisko,

f)4) datę urodzenia i płeć, jeżeli usługobiorcy nie nadano numeru PESEL lub świadczenie zdrowotne jest udzielane na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanych dalej „przepisami o koordynacji",

g) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku gdy usługobiorca jest osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażenia zgody - numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego usługobiorcy albo jego opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 605), jeżeli są one znane usługodawcy i usługodawca nie przekazywał ich wcześniej do SIM albo dane te uległy zmianie;

3) dane identyfikujące świadczenie zdrowotne, które obejmują:

a)5) kod świadczenia, który stanowi kod jednostki statystycznej określonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 434, 749, 1497 i 2262), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zakresu niezbędnych informacji",

b)5) datę i godzinę rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego,

c)5) datę i godzinę zakończenia udzielania świadczenia zdrowotnego,

d) datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia przebywania usługobiorcy na przepustce w rozumieniu § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji - w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest pobyt w oddziale szpitalnym lub pobyt,

e) kod przyczyny głównej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, a jeżeli:

- świadczenie zdrowotne zostało udzielone w oddziale szpitalnym - przyczyną główną jest rozpoznanie przy wypisie, wpisane do wykazu chorych oddziału, prowadzonej zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,

- świadczenie zdrowotne zostało udzielone w związku z wydaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, zwanej dalej „kartą onkologiczną", lub na podstawie karty onkologicznej - przyczyną główną jest podejrzenie lub rozpoznanie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego wpisane do karty onkologicznej po udzieleniu tego świadczenia,

- przyczyną główną jest rozpoznanie choroby rzadkiej, znajdującej się w klasyfikacji ORPHANET - usługodawca dodatkowo przekazuje do SIM właściwy numer tej klasyfikacji,

- świadczenie zdrowotne zostało udzielone na podstawie zlecenia transportu sanitarnego lub lotniczego - usługodawca przekazuje kod przyczyny głównej wskazany w tym zleceniu,

-6) usługobiorcy zostało udzielone świadczenie zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej - dodatkowo przekazuje się jeden lub więcej kodów głównego ograniczenia z prefiksem „d", z pominięciem kwalifikatora „wykonanie" oraz „zdolność", określonych w części 1 składnika „Aktywność i uczestniczenie" Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia; w przypadku braku stwierdzenia ograniczenia na poziomie aktywności i uczestniczenia przekazuje się kod „0" (zero) - „brak ograniczenia aktywności i uczestnictwa", przy czym w przypadku świadczenia zdrowotnego realizowanego w warunkach:

- - stacjonarnych - przekazuje się ten kod albo te kody przy przyjęciu do i przy wypisie ze szpitala lub zakładu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne inne niż szpitalne,

- - ambulatoryjnych - przekazuje się ten kod albo te kody przy wizycie, a w przypadku cyklu leczenia - również przy jego zakończeniu,

-6) usługobiorcy zostało udzielone świadczenie zdrowotne psychologiczne lub psychoterapeutyczne z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, finansowane ze środków publicznych - usługodawca przekazuje dodatkowo kod diagnozy psychologicznej według słownika opracowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

f) kody przyczyn współistniejących według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta - w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych pierwsze trzy kody przekazane przez usługodawcę do SIM udostępnia się Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej,

g) kody zrealizowanych istotnych procedur medycznych według polskiej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM, uznanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia za obowiązującą w związku z rozliczaniem świadczeń, a jeżeli kod dotyczy procedury:

-7) dokonania przeszczepu lub innej procedury określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia - dodatkowo przekazuje się datę i godzinę wykonania tej procedury,

-7) wykonanej w warunkach, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, 1733, 2731 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650) lub w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, 1733, 2705 i 2770) - dodatkowo przekazuje się datę, godzinę i minutę w systemie 24-godzinnym wykonania tej procedury, z wyłączeniem świadczeń udzielanych przez zespół ratownictwa medycznego,

h) numer identyfikujący skierowanie, o którym mowa w art. 59aa ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie którego nastąpiło dane zdarzenie medyczne,

i)8) numer identyfikujący zlecenie nadany przez usługodawcę, który zawarł umowę o udzielenie świadczenia zdrowotnego lub zrealizowanie istotnej procedury medycznej z innym usługodawcą, zwanym dalej „podwykonawcą",

j)8) informacje o wyrobach medycznych zaimplantowanych u usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,

k)8) informacje o alergiach usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,

l)8) informacje o potwierdzonym wyniku grupy krwi usługobiorcy, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2023 r. poz. 318 i 650), o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej,

m)8) informacje o ciąży usługobiorcy, o ile usługodawca uzyska je w związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego lub realizacją istotnej procedury medycznej;

4) dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego, które obejmują:

a) identyfikator miejsca udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 17c ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

b) niepowtarzalny kod identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono jednostki organizacyjne,

c) niepowtarzalny kod identyfikujący komórkę organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne,

d)9) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, na który składają się nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu i lokalu - w przypadku świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

5) dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego lub odpowiedzialnego za jego udzielenie, a w przypadku wykonania operacji lub zabiegu w oddziale szpitalnym - dane pracownika medycznego kierującego wykonaniem tej operacji albo zabiegu (operatora), które obejmują:

a) identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

b) serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość albo niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 1, z późn. zm.10)) - w przypadku pracownika medycznego, który nie posiada identyfikatora pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

c) imię (imiona) i nazwisko,

d) kod przynależności do danej grupy zawodowej określony zgodnie z tabelą nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji;

6) dane dotyczące dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej zgodnie ze standardem HL7 oraz - w odniesieniu do dokumentacji obrazowej - w formacie DICOM, wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym, które obejmują:

a) identyfikator nadawany przez system usługodawcy,

b) rodzaj,

c)11) datę i godzinę wytworzenia,

d) tryb udostępniania,

e) adres repozytorium, w którym jest przechowywana dokumentacja medyczna;

7) inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego, które obejmują:

a) identyfikator zdarzenia medycznego nadawany przez system usługodawcy,

b) dane dotyczące płatnika:

- informację o rodzaju płatnika w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

- identyfikator podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych określony zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji,

c) osobisty numer identyfikacyjny, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie zakresu niezbędnych informacji - w przypadku usługobiorcy uprawnionego do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji,

d)12) informacje charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 4 pkt 8 i 9 rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji,

e) (uchylona),13)

f)14) identyfikator umowy zawartej między Narodowym Funduszem Zdrowia a usługodawcą, zwanej dalej „umową", oraz jej rodzaj według słownika rodzajów świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli dotyczy,

g) (uchylona),15)

h) unikalny numer identyfikacyjny karty onkologicznej - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne zostało udzielone w związku z wydaniem karty onkologicznej lub na podstawie karty onkologicznej,

i) informację o masie ciała i wzroście usługobiorcy,

j) informację dotyczącą używania przez usługobiorcę, który ukończył 15 rok życia, wyrobów tytoniowych zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 18 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji.

2. W przypadku raportowania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e-g, usługodawca przekazuje do SIM również dane o:

1) dacie dokonania każdego rozpoznania przyczyny głównej lub przyczyny współistniejącej lub wykonania każdej istotnej procedury medycznej;

2) miejscu dokonania każdego rozpoznania przyczyny głównej lub przyczyny współistniejącej lub wykonania każdej istotnej procedury medycznej - zgodnie z zakresem określonym w ust. 1 pkt 4;

3) pracowniku medycznym, który dokonał rozpoznania danej przyczyny głównej lub danej przyczyny współistniejącej lub wykonał daną istotną procedurę medyczną - zgodnie z zakresem określonym w ust. 1 pkt 5.

3.16) Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. i oraz j, usługodawca przekazuje do SIM fakultatywnie.

4. W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest pobyt w oddziale szpitalnym, wszystkie pobyty usługobiorcy, któremu udzielono świadczenia zdrowotnego, pomiędzy wpisem do wykazu głównego przyjęć i wypisów a wypisem z niego, stanowią jedną hospitalizację. W tym przypadku dane charakteryzujące poszczególne pobyty w oddziale usługodawca grupuje i przyporządkowuje do komórki organizacyjnej, w której udzielono usługobiorcy świadczenia zdrowotnego, lub jednostki organizacyjnej, w której udzielono usługobiorcy świadczenia zdrowotnego, jeżeli w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego nie wyodrębniono komórek organizacyjnych, oraz usługodawca przekazuje dodatkowo do SIM:

1)17) datę i godzinę przyjęcia usługobiorcy na oddział szpitalny;

2) kod trybu przyjęcia usługobiorcy do szpitala w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określony zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji;

3)18) datę i godzinę wypisu usługobiorcy z oddziału szpitalnego;

4) kod trybu wypisu usługobiorcy ze szpitala w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określony zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji;

5) kod przyczyny głównej hospitalizacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta zgodny z chorobą zasadniczą wpisaną do historii choroby, w części dotyczącej wypisu pacjenta ze szpitala, prowadzonej zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu jej przetwarzania;

6) kody przyczyn współistniejących istotnych w przypadku tej hospitalizacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta - w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych pierwszych pięć kodów przekazanych przez usługodawcę do SIM udostępnia się Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej.

5. W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest wyjazd ratowniczy albo akcja ratownicza, usługodawca przekazuje do SIM dane określone w ust. 1, przy czym:

1) w zakresie danych usługobiorcy - dane określone w ust. 1 pkt 2 lit. a-d, a jeżeli identyfikatorem usługobiorcy nie jest numer PESEL - także dane usługobiorcy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e oraz f, w przypadku gdy ustalenie tych danych było możliwe;

2) w zakresie danych pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego lub odpowiedzialnego za jego udzielenie - dane określone w ust. 1 pkt 5 dotyczące wszystkich osób wchodzących w skład zespołu ratownictwa medycznego uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych oraz dodatkowo oznaczenie kierownika zespołu ratownictwa medycznego;

3) usługodawca nie przekazuje danych miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego określonych w ust. 1 pkt 4.

6. W przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest transport sanitarny albo transport lotniczy, usługodawca przekazuje do SIM dane określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a-f, pkt 3 lit. a-c, e oraz g, pkt 5-7, przy czym w zakresie danych pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego lub odpowiedzialnego za jego udzielenie, o których mowa w ust. 1 pkt 5, usługodawca przekazuje do SIM informacje o wszystkich pracownikach medycznych biorących udział w transporcie usługobiorcy; dane te usługodawca przekazuje do SIM tylko, jeżeli transportowanie pacjenta jest połączone z udzielaniem świadczenia zdrowotnego w trakcie przewozu.

§ 2a.19) W przypadku gdy usługodawca zlecił udzielenie świadczenia zdrowotnego lub zrealizowanie istotnej procedury medycznej podwykonawcy, podwykonawca przekazuje do SIM dane dotyczące udzielonego przez niego świadczenia zdrowotnego lub zrealizowanej istotnej procedury medycznej, o których mowa w § 2 i § 3-5, a także dane dotyczące usługodawcy, który zlecił ich wykonanie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4, oraz identyfikator umowy, w ramach której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej lub zrealizowano istotną procedurę medyczną, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. f, jeżeli dotyczy.

§ 3. 1.20) W przypadku świadczeń zdrowotnych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej usługodawca przekazuje do SIM dane dotyczące każdego udzielonego świadczenia zdrowotnego.

2. W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, usługobiorcy, który złożył deklarację wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), u danego usługodawcy, usługodawca przekazuje do SIM dane, o których mowa w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c oraz g, oraz dodatkowo:21)

1) dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. e - w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest porada;

2) dane, o których mowa w § 2 ust. 2, dotyczące przyczyny głównej, o której informacje usługodawca przekazuje do SIM zgodnie z pkt 1;

3) informację o masie ciała i wzroście usługobiorcy - co najmniej raz w danym roku kalendarzowym;

4) informację dotyczącą używania przez usługobiorcę, który ukończył 15 rok życia, wyrobów tytoniowych zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 18 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji - co najmniej raz w danym roku kalendarzowym.

3. W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, innemu usługobiorcy niż wymieniony w ust. 2 usługodawca przekazuje do SIM dane określone w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c oraz g, oraz dodatkowo:22)

1) dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. e - w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest porada;

2) dane, o których mowa w § 2 ust. 2, dotyczące przyczyny głównej, o której informacje usługodawca przekazuje do SIM zgodnie z pkt 1;

3) (uchylony);23)

4)24) informacje charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 4 pkt 8 i 9 rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji.

§ 4. 1.25) W przypadku świadczeń zdrowotnych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej usługodawca przekazuje do SIM dane dotyczące każdego udzielonego świadczenia zdrowotnego.

2.25) W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, usługobiorcy, który złożył deklarację wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, u danego usługodawcy, usługodawca przekazuje do SIM dane, o których mowa w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c oraz g, oraz w przypadku porady - dodatkowo informację dotyczącą zakresu porady, zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 19 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji - dla porad pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej albo w tabeli nr 20 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji - dla porad położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

3. W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, innemu usługobiorcy niż wymieniony w ust. 2 usługodawca przekazuje do SIM dane określone w § 2 ust. 1, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne - wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c oraz g, oraz dodatkowo:26)

1) (uchylony);27)

2)28) informacje charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 4 pkt 8 i 9 rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji.

4.29) W przypadku świadczeń zdrowotnych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania usługodawca przekazuje do SIM dane o udzielonych świadczeniach zdrowotnych określone w § 2 ust. 1, gdy jednostką statystyczną, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji, jest szczepienie, przy czym w zakresie danych identyfikujących świadczenie zdrowotne usługodawca przekazuje wyłącznie dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-c oraz g.

§ 5. 1. W przypadku udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 3 lub § 4, usługodawca przekazuje dodatkowo do SIM:

1) (uchylony);30)

2) (uchylony);30)

3) (uchylony);30)

4) kod świadczenia określony przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli został nadany;

5) informacje niezbędne do rozliczenia, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych;

6) informacje niezbędne do monitorowania celowości udzielanych świadczeń, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych;

7) informacje niezbędne do potwierdzenia spełniania warunków realizacji świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8) kody przyczyn współistniejących według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta;

9) (uchylony).30)

2.31) Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 8, usługodawca udzielający świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 3 lub § 4, przekazuje do SIM fakultatywnie.

§ 6. 1. Usługodawca przekazuje do SIM dane, o których mowa w § 2-5, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia medycznego.

2.32) W przypadku gdy rozpoczęcie i zakończenie udzielania świadczenia zdrowotnego nie następuje w tym samym dniu, usługodawca przekazuje do SIM niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia rozpoczęcia zdarzenia medycznego, dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4. Pozostałe dane określone w § 2-5 usługodawca przekazuje do SIM w trakcie trwania zdarzenia medycznego lub niezwłocznie po jego zakończeniu, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia medycznego.

3. Jeżeli po przekazaniu danych zdarzenia medycznego do SIM usługodawca uzyska informacje o dodatkowych danych zdarzenia medycznego, niezwłocznie przekazuje te dane do SIM.

§ 7. 1. Usługodawcy przekazują dane do SIM w postaci elektronicznej. Usługodawca może dokonywać zmian danych przekazanych do SIM.

2. Dane są przekazywane do SIM w formacie komunikatów elektronicznych zgodnie z wzorami dokumentów stanowiącymi opis komunikatów elektronicznych stosowanych do przekazywania danych określonymi przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia i zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Przekazywanie komunikatów elektronicznych, o których mowa w ust. 2, obejmuje mogące się powtarzać fazy:

1) przygotowania komunikatu elektronicznego przez usługodawcę;

2) przekazania komunikatu elektronicznego do SIM przez usługodawcę;

3) weryfikacji komunikatu elektronicznego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia lub przez Narodowy Fundusz Zdrowia - w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;

4) przygotowania przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia zwrotnego komunikatu elektronicznego zawierającego potwierdzenie prawidłowości komunikatu elektronicznego albo wykaz stwierdzonych w nim błędów i braków lub przez Narodowy Fundusz Zdrowia - w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i jeżeli stwierdzone błędy i braki dotyczą danych niezbędnych do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej;

5) przekazania przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia usługodawcy zwrotnego komunikatu elektronicznego lub przez Narodowy Fundusz Zdrowia - w przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i jeżeli stwierdzone błędy i braki, o których mowa w pkt 4, dotyczą danych niezbędnych do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej;

6) przekazania przez usługodawcę niezwłocznie poprawionego komunikatu elektronicznego jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

4. Opis sposobu weryfikacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, jest jawny i zamieszczany na stronie internetowej jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, a także na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia33).


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 974, 1079, 2280, 2705 i 2770.

3) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 1296), które weszło w życie z dniem 6 lipca 2022 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Dodane przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie podwójne tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie podwójne tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 18.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret szóste podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) Przez § 1 pkt 1 lit. a tiret szóste podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret szóste podwójne tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

15) Przez § 1 pkt 1 lit. a tiret szóste podwójne tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

19) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

21) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

22) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

23) Przez § 1 pkt 3 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

26) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

27) Przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

29) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

30) Przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

31) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

33) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 lipca 2020 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-19
  • Data wejścia w życie: 2023-04-19
  • Data obowiązywania: 2023-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA