REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 813

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie wynagrodzeń i nagród dla Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego Zastępców oraz wynagrodzeń dla członków tej Komisji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalania wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, zwanego dalej „Przewodniczącym Komisji", i jego Zastępców;

2) sposób ustalania wysokości wynagrodzeń i nagród, o których mowa w pkt 1;

3) sposób ustalania wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla członków Komisji Nadzoru Finansowego, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, zwanych dalej „członkami Komisji";

4) sposób ustalania wysokości wynagrodzeń członków Komisji.

§ 2. [Wysokość środków przeznaczonych na dany rok budżetowy na wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców]

Wysokość środków przeznaczonych na dany rok budżetowy na wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców ustala się jako sumę rocznego wynagrodzenia Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców na dany rok budżetowy oraz rocznej nagrody dla Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców.

§ 3. [Wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców]

Wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców ustala się na podstawie kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461), zwanej dalej „przeciętnym wynagrodzeniem", i mnożnika przeciętnego wynagrodzenia, zwanego dalej „mnożnikiem".

§ 4. [Wynagrodzenie miesięczne Zastępców Przewodniczącego Komisji]

1. Wynagrodzenie miesięczne Przewodniczącego Komisji stanowi iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i mnożnika 13.

2. Wynagrodzenie miesięczne Zastępców Przewodniczącego Komisji stanowi iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i mnożnika 11.

§ 5. [Wysokość nagrody Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców]

1. Wysokość nagrody Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców ustala się rocznie w grudniu roku kalendarzowego, za który przysługuje.

2. Nagroda Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców stanowi 120% przysługującego im wynagrodzenia miesięcznego.

§ 6. [Kwoty wynagrodzenia miesięcznego oraz nagród dla Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców]

Kwoty wynagrodzenia miesięcznego oraz nagród dla Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców zaokrągla się do 10 groszy w górę.

§ 7. [Wysokość środków przeznaczonych na dany rok budżetowy na wynagrodzenia dla członków Komisji]

Wysokość środków przeznaczonych na dany rok budżetowy na wynagrodzenia dla członków Komisji ustala się jako sumę rocznego wynagrodzenia każdego członka Komisji na dany rok budżetowy.

§ 8. [Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członka Komisji]

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członka Komisji ustala się według wzoru:

,gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Wm - wysokość miesięcznego wynagrodzenia członka Komisji w danym miesiącu,

Om - liczbę posiedzeń Komisji Nadzoru Finansowego w danym miesiącu, w których uczestniczył członek Komisji,

Pm - liczbę posiedzeń Komisji Nadzoru Finansowego w danym miesiącu,

WGNt-1 - przeciętne wynagrodzenie.

§ 9. [Stosowanie przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w roku poprzednim]

1. Do czasu ogłoszenia przeciętnego wynagrodzenia, do ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członka Komisji w miesiącu styczniu danego roku stosuje się przeciętne wynagrodzenie ogłoszone w roku poprzednim.

2. W przypadku gdy wynagrodzenie członka Komisji za miesiąc styczeń obliczone z zastosowaniem przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest niższe albo wyższe niż miesięczne wynagrodzenie tego członka obliczone z zastosowaniem przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8, wynagrodzenie członka Komisji za miesiąc luty oblicza się z uwzględnieniem różnicy kwot tych wynagrodzeń.

§ 10. [Termin wypłacania wynagrodzenia należnego członkom Komisji]

Wynagrodzenie należne członkom Komisji za okres od maja 2022 r. do miesiąca poprzedzającego wejście w życie niniejszego rozporządzenia, obliczone zgodnie z § 8, wypłaca się w miesiącu następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wynagrodzeń i nagród dla Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego Zastępców (Dz. U. poz. 2503), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 872).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-28
  • Data wejścia w życie: 2023-05-01
  • Data obowiązywania: 2023-05-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA