REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 820

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225 i 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu" objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej „wsparciem", a także podmiot udzielający wsparcia.

§ 2. [Przeznaczenie wsparcia]

Wsparcia udziela się na zakup i montaż infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.

§ 3. [Wymogi dotyczące rolnika objętego wsparciem]

1. Wsparcia udziela się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli spełnia on następujące warunki:

1) jest osobą pełnoletnią;

2) przyznano mu płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775 i 2727) na 2022 r.;

3) posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działki ewidencyjnej, na której będzie znajdował się objęty wsparciem silos służący do magazynowania produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytwarzanych w ramach podstawowej produkcji rolnej, z wyłączeniem zwierząt, ryb i akwakultury, zwany dalej „silosem";

4) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412), zwany dalej „numerem EP".

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, powinny być spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

§ 4. [Wymogi dotyczące przedsięwzięcia]

1. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 października 2024 r.

2. Wsparcia udziela się zgodnie z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

3. Wsparcia udziela się, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia oraz będzie właścicielem albo współwłaścicielem, albo stroną umowy dzierżawy albo umowy najmu nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie objęte wsparciem.

§ 5. [Pomoc publiczna]

Wsparcie stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w przepisach:

1) rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2022/2472";

2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

§ 6. [Koszty kwalifikowalne]

1. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

1) zakupu nowego silosa;

2) zakupu nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosa;

3) montażu i transportu silosa, o którym mowa w pkt 1, wraz z wyposażeniem i urządzeniami, o których mowa w pkt 2.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie mogą stanowić więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie obejmujące co najmniej koszty wymienione w ust. 1 pkt 1.

4. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:

1) podatku od towarów i usług (VAT);

2) wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy ubiegającego się o wsparcie zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, umowę zlecenie lub umowę o dzieło;

3) kosztów posadowienia silosa lub przygotowania miejsca do jego montażu;

4) zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

§ 7. [Okres, w którym ponoszone są koszty kwalifikowalne]

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku o objęcie wsparciem i nie później niż do dnia 31 października 2024 r.

§ 8. [Refundacja]

1. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji:

1) do 60% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku młodego rolnika;

2) do 50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych wnioskodawców.

2. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

1) 60 000 zł - w przypadku młodego rolnika;

2) 50 000 zł - w przypadku pozostałych wnioskodawców.

3. Za młodego rolnika uznaje się osobę, która spełnia warunki przyznania wsparcia określone w § 3 ust. 1, i która urodziła się po dniu 31 grudnia 1982 r.

§ 9. [Płatność końcowa]

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia.

§ 10. [Podmiot udzielający wsparcia]

Podmiotem udzielającym wsparcia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją".

§ 11. [Wniosek o objęcie wsparciem]

1. Wsparcia udziela się na wniosek o objęcie wsparciem.

2. Wniosek o objęcie wsparciem zawiera:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy;

3) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) wnioskodawcy, o ile taki posiada;

4) numer paszportu wnioskodawcy - w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego;

5) numer EP;

6) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, o ile taki posiada;

7) informacje o przedsięwzięciu;

8) plan finansowy przedsięwzięcia;

9) wysokość wnioskowanego wsparcia dla przedsięwzięcia.

3. Do wniosku o objęcie wsparciem dołącza się dokumenty i oświadczenia niezbędne do udzielenia wsparcia wymienione w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

4. Wniosek o objęcie wsparciem składa się w terminie wskazanym w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

5. Agencja podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, ogłoszenie o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia naboru tych wniosków.

6. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5, podaje się do publicznej wiadomości regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

§ 12. [Formularz wniosku o objęcie wsparciem]

Agencja udostępnia za pomocą systemu teleinformatycznego formularz wniosku o objęcie wsparciem zawierający w szczególności listę niezbędnych załączników oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wzory oświadczeń i wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o objęcie wsparciem.

§ 13.

1. Wniosek o objęcie wsparciem składa się za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji.

2. Agencja informuje wnioskodawcę za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji o wpłynięciu wniosku o objęcie wsparciem.

§ 14. [Jeden wniosek o objęcie wsparciem]

1. W ramach naboru wniosków o objęcie wsparciem składa się jeden wniosek o objęcie wsparciem.

2. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach naboru wniosków o objęcie wsparciem więcej niż jednego wniosku o objęcie wsparciem Agencja rozpatruje wyłącznie wniosek, który wpłynął do Agencji jako pierwszy, a pozostałe wnioski o objęcie wsparciem Agencja pozostawia bez rozpatrzenia.

§ 15. [Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań]

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez ostatecznego odbiorcę wsparcia zobowiązań określonych w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-28
  • Data wejścia w życie: 2023-04-29
  • Data obowiązywania: 2023-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA