REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 834

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 102 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (Dz. U. poz. 1448 oraz z 2023 r. poz. 557) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia może złożyć wniosek o przyjęcie na studia stacjonarne w uczelni wojskowej. Do wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 6, oraz zgodę przedstawicieli ustawowych na przystąpienie do postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności na poddanie tej osoby badaniom lekarskim i psychologicznym, bez udziału tych przedstawicieli.

2. Wniosek składa się w terminie:

1) do dnia 30 kwietnia danego roku - w przypadku Lotniczej Akademii Wojskowej;

2) nie później niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego - w przypadku innych uczelni wojskowych.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek ten może być złożony, w przypadku innych niż Lotnicza Akademia Wojskowa uczelni wojskowych, najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego w WCR obejmującego zasięgiem terytorialnym siedzibę uczelni wojskowej.

4. Przepisy § 4 ust. 7 stosuje się odpowiednio.";

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku ubiegania się przez cywilnego studenta uczelni wojskowej o przeniesienie na studia stacjonarne dla kandydatów na oficerów zawodowych w tej uczelni, student ten składa wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1.";

3) w § 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wobec osób, o których mowa w § 4a, kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr wydaje rozkaz personalny o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni wojskowej po spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz złożeniu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.";

4) w § 22 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Wobec osób, o których mowa w § 4a, kierownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr wydaje rozkaz personalny o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni wojskowej po spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz złożeniu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA