REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1137

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych,

podpisana w Thun dnia 7 września 2022 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 7 września 2022 roku w Thun została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, w następującym brzmieniu:

Umowa

między

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

a

Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej

o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej

zwane dalej „Stronami”,

mając na uwadze zagwarantowanie wzajemnej ochrony wszystkich informacji

niejawnych,

które zgodnie z prawem krajowym każdej ze Stron zostały jako takie zaklasyfikowane

i przekazane drugiej Stronie,

kierując się potrzebą stworzenia regulacji w zakresie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, które będą obowiązywać w odniesieniu do wszelkiej wspólnej działalności,

związanej z ich wymianą

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

DEFINICJE [Definicje]

Dla celów niniejszej Umowy:

1) „informacje niejawne” - oznaczają wszelkie informacje niezależnie od form i sposobu ich utrwalenia, jak również przedmioty lub dowolne ich części, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i zostały jako takie oznaczone;

2) „właściwe organy” - oznaczają organy, o których mowa w artykule 3 ustęp 1 niniejszej Umowy, właściwe w zakresie ochrony informacji niejawnych;

3) „uprawnione podmioty” - oznaczają osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zgodnie z prawem krajowym swojej Strony są właściwe do wytwarzania, otrzymywania, przechowywania, ochrony i wykorzystywania informacji niejawnych;

4) „Strona wytwarzająca” - oznacza właściwe organy i uprawnione podmioty, które wytwarzają, przekazują lub przesyłają informacje niejawne;

5) „Strona otrzymująca” - oznacza właściwe organy i uprawnione podmioty, którym informacje niejawne są przekazywane lub przesyłane;

6) „kontrakt niejawny” - oznacza umowę, której realizacja związana jest z dostępem do informacji niejawnych lub wytworzeniem takich informacji;

7) „kontrahent” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która posiada zdolność do zawierania kontraktów niejawnych;

8) „zlecający” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która posiada zdolność do zlecania kontraktów niejawnych;

9) „zasada ograniczonego dostępu” - oznacza konieczność dostępu do informacji niejawnych w celu realizacji zadań służbowych;

10) „poświadczenie bezpieczeństwa” - oznacza dokument potwierdzający, że wobec osoby przeprowadzone zostało postępowanie sprawdzające oraz, że jest uprawniona do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE /VERTRAULICH/ CONFIDENTIEL/ CONDITENZIALE/ CONFIDENTIAL lub wyższą, wydany zgodnie z jej prawem krajowym;

11) „świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego” oznacza dokument potwierdzający, że kontrahent posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE /VERTRAULICH/ CONFIDENTIEL/ CONDITENZIALE/ CONFIDENTIAL lub wyższą, wydany zgodnie z jego prawem krajowym;

12) „strona trzecia” - oznacza państwo, w tym wszelkie podmioty publiczne lub prywatne znajdujące się pod jego jurysdykcją albo organizację międzynarodową, niebędące stroną niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 2

KLAUZULE TAJNOŚCI [Klauzule tajności]

1. Informacjom niejawnym nadaje się odpowiednią do ich treści klauzulę tajności, zgodnie z prawem krajowym strony wytwarzającej. Otrzymanym informacjom niejawnym zapewnia się równorzędny poziom ochrony, zgodnie z postanowieniami ustępu 4.

2. Obowiązek, o którym mowa w ustępie 1, odnosi się również do informacji niejawnych, które powstaną w wyniku wspólnej działalności Stron, uprawnionych podmiotów, właściwych organów jak również w związku z realizacją kontraktów niejawnych,

3. Klauzula tajności może być zmieniona lub zniesiona wyłącznie przez Stronę wytwarzającą, która ją nadała. Strona otrzymująca jest niezwłocznie informowana o każdej zmianie lub zniesieniu klauzuli tajności informacji niejawnych.

4. Strony uzgadniają, że następujące klauzule tajności są równorzędne:

W

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W

KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ

ODPOWIEDNIK

WJĘZYKU ANGIELSKIM

TAJNE

GEHEIM/SECRET/SEGRETO

SECRET

POUFNE

VERTRAULICH/CONFIDENTIEL CONFIDENZIALE

CONFIDENTIAL

ZASTRZEŻONE

INTERN/INTERNE/AD USO INTERNO

RESTRICTED

 

5. W przypadku przekazywania lub przesyłania i ochrony informacji niejawnych oznaczonych przez Stronę polską jako „ŚCIŚLE TAJNE”, każdorazowo między właściwymi organami zawierane będą specjalne porozumienia.

ARTYKUŁ 3

WŁAŚCIWE ORGANY [Właściwe organy]

1. Dla celów niniejszej Umowy właściwymi organami są:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej:

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) w Konfederacji Szwajcarskiej:

Zarząd Bezpieczeństwa Informacyjnego i Ochrony Obiektowej.

2. W celu zapewnienia skutecznej współpracy, będącej przedmiotem niniejszej Umowy i w zakresie kompetencji przyznanych im prawem krajowym, właściwe organy mogą, w razie potrzeby, zawierać pisemne szczegółowe porozumienia techniczne lub organizacyjne.

ARTYKUŁ 4

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH [Ochrona informacji niejawnych]

1. Strony, zgodnie z niniejszą Umową i swoim prawem krajowym, podejmą wszelkie niezbędne środki służące ochronie wymienianych informacji niejawnych.

2. Strony zapewnią informacjom niejawnym, o których mowa w ustępie 1, przynajmniej taką samą ochronę jaka obowiązuje w stosunku do własnych informacji niejawnych oznaczonych równoważną klauzulą tajności, zgodnie z artykułem 2 ustęp 4.

3. Informacje niejawne, o których mowa w ustępie 1, będą wykorzystywane wyłącznie w celach, dla których zostały przekazane lub przesłane,

4. Strona otrzymująca nie udostępnia informacji niejawnych, o których mowa w ustępie 1, stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Strony wytwarzającej, która nadała klauzulę tajności.

5. Informacje niejawne mogą być udostępniane tylko tym osobom, które wypełniają zasadę ograniczonego dostępu i które zostały uprawnione do dostępu do nich zgodnie z prawem krajowym Strony otrzymującej.

6. O ile inne umowy dwustronne lub wielostronne nie stanowią inaczej, wymiana informacji niejawnych pomiędzy służbami wywiadowczymi, organami policyjnymi lub granicznymi będzie odbywała się zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 5

KONTRAKTY NIEJAWNE [Kontrakty niejawne]

1. W przypadku zamiaru zawarcia kontraktu niejawnego zawierającego informacje oznaczone klauzulą POUFNE /VERTRAULICH/ CONFIDENTIEL/ CONDITENZIALE/ CONFIDENTIAL lub wyższą, zlecający otrzymuje uprzednio od właściwego organu potencjalnego kontrahenta pisemne zapewnienie, że posiada on ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego,

2. Do czasu otrzymania zapewnienia, o którym mowa w ustępie 1, informacje niejawne nie będą udostępniane kontrahentowi.

3. Zlecający przekazuje kontrahentowi wymogi bezpieczeństwa niezbędne do realizacji kontraktu niejawnego, które zawierają w szczególności wykaz rodzajów informacji niejawnych i zasady nadawania klauzul tajności informacjom wytworzonym w trakcie realizacji kontraktu niejawnego.

4. Kopia dokumentu, o którym mowa w ustępie 3, jest przekazywana właściwym organom obu Stron.

5. Właściwy organ kontrahenta zapewnia, że informacje niejawne przekazywane lub przesyłane kontrahentowi lub wytwarzane w związku z realizacją kontraktu niejawnego są chronione zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, o których mowa w ustępie 3 i jego prawem krajowym.

6. Realizacja kontraktu niejawnego w części związanej z dostępem do informacji niejawnych będzie możliwa wyłącznie po podjęciu przez kontrahenta wszelkich czynności zapewniających ochronę informacjom niejawnym, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, o których mowa w ustępie 3.

7. Właściwe organy zapewnią, że potencjalni podwykonawcy będą przestrzegać tych samych warunków ochrony informacji niejawnych jakie nałożono na kontrahenta,

ARTYKUŁ 6

PRZEKAZYWANIE I PRZESYŁANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Przekazywanie i przesyłanie informacji niejawnych]

1. Informacje niejawne przekazywane są w drodze dyplomatycznej.

2. Właściwe organy mogą uzgodnić inne formy przekazywania informacji niejawnych zapewniające, zgodnie z ich prawem krajowym, ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem,

3. Informacje niejawne mogą być przesyłane za pomocą bezpiecznych systemów lub sieci teleinformatycznych, akredytowanych zgodnie z prawem krajowym każdej ze Stron.

4. Odbiór informacji niejawnych jest pisemnie potwierdzany przez odbiorcę.

ARTYKUŁ 7

POWIELANIE I TŁUMACZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Powielanie i tłumaczenie informacji niejawnych]

1. Na wszystkie powielone lub przetłumaczone informacje niejawne jest nanoszona odpowiednia adnotacja w języku urzędowym stwierdzająca, że kopie lub tłumaczenia zawierają informacje niejawne pochodzące od Strony wytwarzającej i wymagają takiej samej ochrony ja ich oryginały.

2. Informacje niejawne oznaczone jako TAJNE/ GEHEIM/ SECRET/ SEGRETO/ SECRET są powielone lub tłumaczone wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Strony wytwarzającej.

ARTYKUŁ 8

NISZCZENIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Niszczenie informacji niejawnych]

1. Informacje niejawne oznaczone jako TAJNE/ GEHEIM/ SECRET/ SEGRETO/ SECRET nie są niszczone, lecz są one zwracane Stronie wytwarzającej.

2. Informacje niejawne oznaczone jako POUFNE/ VETRAULICH/ CONFIDENITEL/ CONFIDENZIALE/ CONFIDENTIAL lub niższą są niszczone zgodnie z prawem krajowym Strony otrzymującej w taki sposób, aby zapobiec ich częściowemu lub całkowitemu odtworzeniu.

ARTYKUŁ 9

WIZYTY [Wizyty]

1. Osobom przybywającym z wizytą z terytorium jednej Strony na terytorium drugiej Strony zezwala się na dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE/ VETRAULICH/ CONFIDENTIEL/ CONFIDENZIALE/ CONFIDENTIAL lub wyższą wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody wydanej przez właściwy organ Strony przyjmującej wizytę.

2. Przynajmniej dwadzieścia dni przed planowaną wizytą właściwy organ Strony przyjmującej otrzymuje wniosek o wizytę zgodnie z prawem krajowym i postanowieniami niniejszego artykułu. W nagłych przypadkach właściwe organy mogą uzgodnić krótszy czas informowania.

3. Wniosek o wizytę zawiera:

1) cel, termin i program wizyty;

2) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu lub dokumentu tożsamości osoby przybywającej z wizytą;

3) stanowisko osoby przybywającej z wizytą oraz nazwę instytucji lub jednostki, którą reprezentuje;

4) potwierdzenie posiadanego przez osobę przybywającą z wizytą poświadczenia bezpieczeństwa;

5) nazwę i adres odwiedzanej jednostki;

6) imię, nazwisko oraz stanowisko osoby przyjmującej wizytę.

4. Strona przyjmująca zapewni ochronę danych osobowych osób przybywających z wizytą zgodnie ze swoim prawem krajowym.

ARTYKYŁ 10

NARUSZENIE REGULACJI DOTYCZĄCYCH WZAJEMNEJ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH [Naruszenie regulacji dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych]

1. Wszelkie naruszenie regulacji dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych wymienianych lub wytworzonych w ramach realizacji niniejszej Umowy, jest wyjaśnianie zgodnie z prawem krajowym Strony, na terytorium której naruszenie miało miejsce.

2. Właściwe organy informują się niezwłocznie o każdym przypadku naruszenia regulacji dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych.

3. Jeśli naruszenie regulacji dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych miało miejsce na terytorium strony trzeciej, Strona, która przesłała lub przekazała informacje niejawne, podejmie we współpracy ze stroną trzecią działania, o których mowa w ustępach 1 i 2.

4. Właściwe organy niezwłocznie informują się o okolicznościach naruszenia regulacji dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych i wynikach podjętych czynności. Na wniosek właściwe organy współpracują przy czynnościach wyjaśniających.

5. W przypadku podejrzenia naruszenia regulacji dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych stosuje się postanowienia ustępów 1-4,

ARTYKUŁ 11

KOSZTY [Koszty]

Każda ze Stron pokrywa koszty własne wynikające z realizacji postanowień niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 12

KONSULTACJE [Konsultacje]

1. Właściwe organy informują się wzajemnie o wszelkich zmianach w swoim prawie krajowym, które dotyczą postanowień niniejszej Umowy.

2. W celu zapewnienia ścisłej współpracy przy realizacji postanowień niniejszej Umowy właściwe organy konsultują się w razie potrzeby.

3. Każda ze Stron pozwoli przedstawicielom właściwych organów drugiej Strony na złożenie wizyty na swoim terytorium w celu omówienia procedur związanych z ochroną informacji niejawnych przesyłanych lub przekazywanych przez drugą Stronę.

ARTYKUŁ 13

POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA I ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO [Poświadczenia bezpieczeństwa i świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego]

1. Każda ze Stron uznaje poświadczenia bezpieczeństwa i świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane przez drugą Stronę.

2. Właściwe organy informują się niezwłocznie o wszelkich zmianach dotyczących wzajemnie uznanych lub wydanych poświadczeń bezpieczeństwa lub świadectw bezpieczeństwa przemysłowego.

3. Na wniosek, właściwe organy informują się wzajemnie o świadectwach bezpieczeństwa przemysłowego wydanych kontrahentom, zgodnie ze swoim prawem krajowym.

ARTYKUŁ 14

ROZSTRZYGANIE SPORÓW [Rozstrzyganie sporów]

1. Wszelkie spory dotyczące realizacji lub interpretacji postanowień niniejszej Umowy są rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji pomiędzy właściwymi organami.

2. Jeśli rozstrzygnięcie sporu w sposób, o którym mowa w ustępie 1, nie jest możliwe, jest on rozstrzygany w drodze dyplomatycznej.

ARTYKUŁ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE [Postanowienia końcowe]

1. Strony poinformują się pisemnie w drodze dyplomatycznej o zakończeniu krajowych procedur prawnych niezbędnych do wejścia w życie Umowy,

2. Umowa niniejsza wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania późniejszej z not.

3. Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokreślony. Może zostać wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą ze Stron. W takim przypadku niniejsza Umowa traci moc po upływie sześciu miesięcy od otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu.

4. W przypadku wypowiedzenia wszelkie informacje niejawne przekazane lub przesłane albo wytworzone w ramach realizacji postanowień niniejszej Umowy będą chronione zgodnie z jej postanowieniami.

5. Umowa niniejsza może zostać zmieniona na podstawie wspólnej pisemnej zgody obu Stron. Takie zmiany wejdą w życie zgodnie z postanowieniami ustępów 1 i 2,

Podpisano w Thun dnia 7 września 2022 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, niemieckim i angielskim. W przypadku rozbieżności tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku niemieckim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 15 marca 2023 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-20
  • Data wejścia w życie: 2023-05-01
  • Data obowiązywania: 2023-05-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA