REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2407

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 października 2023 r.

w sprawie nadawania stopni funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1729) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb nadawania stopni Straży Marszałkowskiej funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej, zwanym dalej „funkcjonariuszami";

2) wzory wniosków o nadanie stopnia Straży Marszałkowskiej oraz wzory aktów nadania stopnia Straży Marszałkowskiej;

3) tryb sporządzania dokumentów, o których mowa w pkt 2.

§ 2. [Nadanie kolejnego stopnia funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej]

1. Funkcjonariuszowi może być nadany wyższy stopień Straży Marszałkowskiej z okazji święta Straży Marszałkowskiej, świąt narodowych i państwowych lub obchodów rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

2. Nadanie funkcjonariuszowi stopnia podkomisarza Straży Marszałkowskiej i nadinspektora Straży Marszałkowskiej następuje z dniem wydania postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Osobie przyjmowanej do służby w Straży Marszałkowskiej, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, zwanej dalej „ustawą", nadaje się odpowiedni stopień Straży Marszałkowskiej z dniem przyjęcia do służby w Straży Marszałkowskiej.

4. Nadanie funkcjonariuszowi stopnia Straży Marszałkowskiej w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 4 ustawy, następuje z ostatnim dniem służby.

§ 3. [Wniosek w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego]

1. Nadanie funkcjonariuszowi stopnia Straży Marszałkowskiej, z wyjątkiem stopnia aplikanta oraz stopni nadawanych w trybie art. 42 ust. 1 ustawy, następuje na wniosek o nadanie stopnia Straży Marszałkowskiej, zwany dalej „wnioskiem o nadanie stopnia".

2. Wniosek o nadanie stopnia:

1) podkomisarza Straży Marszałkowskiej i nadinspektora Straży Marszałkowskiej Marszałek Sejmu składa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w korpusie oficerów innego niż wskazany w pkt 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 4 pkt 2 ustawy, Szef Kancelarii Sejmu składa Marszałkowi Sejmu;

3) w korpusie podoficerów oraz korpusie chorążych Komendant Straży Marszałkowskiej składa Szefowi Kancelarii Sejmu;

4) starszego aplikanta kierujący komórką wewnętrzną Straży Marszałkowskiej składa Komendantowi Straży Marszałkowskiej.

3. Wniosek o nadanie stopnia, z zastrzeżeniem ust. 4, zawiera:

1) podstawę prawną nadania stopnia;

2) nazwisko, imię (imiona) funkcjonariusza oraz jego datę urodzenia;

3) datę wstąpienia do służby;

4) zajmowane stanowisko służbowe;

5) posiadany stopień Straży Marszałkowskiej, datę nadania stopnia oraz najwyższy stopień Straży Marszałkowskiej na zajmowanym stanowisku służbowym;

6) informację o posiadanym wykształceniu;

7) informację o kwalifikacjach zawodowych;

8) informacje dotyczące opinii służbowej;

9) wskazanie stopnia, który ma być nadany;

10) uzasadnienie;

11) miejscowość i datę sporządzenia wniosku;

12) pieczęć imienną i podpis wnioskodawcy.

4. Wniosek o nadanie stopnia podkomisarza Straży Marszałkowskiej funkcjonariuszom, którzy zdali egzamin na pierwszy stopień oficerski, sporządza się jako wniosek zbiorczy, który zawiera:

1) podstawę prawną nadania stopnia;

2) wskazanie daty promocji na stopień podkomisarza Straży Marszałkowskiej;

3) tabelaryczne zestawienie danych dotyczących funkcjonariuszy, którzy zdali egzamin na pierwszy stopień oficerski:

a) posiadany stopień Straży Marszałkowskiej,

b) nazwisko i imię (imiona) oraz datę urodzenia,

c) informację o posiadanym wykształceniu,

d) ocenę z egzaminu;

4) miejscowość i datę sporządzenia wniosku;

5) pieczęć imienną i podpis wnioskodawcy.

5. Wniosek o nadanie stopnia sporządza się co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem nadania stopnia.

6. Wzór wniosku o nadanie stopnia Straży Marszałkowskiej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

7. Wzór wniosku zbiorczego o nadanie stopnia podkomisarza Straży Marszałkowskiej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Podważenie zasadności nadanego przez uprawniony podmiot stopnia awansu zawodowego]

1. W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność nadania funkcjonariuszowi stopnia Straży Marszałkowskiej osoba, która wystąpiła z wnioskiem o nadanie stopnia, niezwłocznie zawiadamia pisemnie o tym fakcie podmiot uprawniony do nadania stopnia Straży Marszałkowskiej objęty wnioskiem.

2. Dokonanie zawiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o nadanie stopnia. O wycofaniu wniosku o nadanie stopnia Komendant Straży Marszałkowskiej informuje zainteresowanego funkcjonariusza.

§ 5. [Nadanie stopnia służbowego młodszego strażnika Straży Marszałkowskiej, młodszego aspiranta Straży Marszałkowskiej albo podkomisarza Straży Marszałkowskiej]

1. W przypadku gdy funkcjonariusz, który zdał egzamin na pierwszy stopień podoficerski, chorążego albo oficerski, uzyskał niedostateczną ocenę ogólną w opinii służbowej albo w przypadku gdy wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, nadanie stopnia odpowiednio młodszego strażnika Straży Marszałkowskiej, młodszego aspiranta Straży Marszałkowskiej albo podkomisarza Straży Marszałkowskiej może nastąpić:

1) w kolejnych terminach przewidzianych do nadania pierwszego stopnia w korpusie podoficerskim, w korpusie chorążych lub korpusie oficerskim, po uzyskaniu przez niego co najmniej dostatecznej oceny ogólnej w opinii służbowej, po umorzeniu postępowania dyscyplinarnego albo po zatarciu wymierzonej kary dyscyplinarnej;

2) po uniewinnieniu na podstawie prawomocnego wyroku wydanego w postępowaniu karnym lub orzeczenia o uniewinnieniu wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym.

2. O zmianie terminu nadania stopnia Straży Marszałkowskiej i o przyczynach tej zmiany Komendant Straży Marszałkowskiej informuje zainteresowanego funkcjonariusza.

§ 6. [Sporządzenie dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia awansu zawodowego]

1. Funkcjonariuszowi, któremu nadano stopień Straży Marszałkowskiej, sporządza się akt nadania stopnia na podstawie:

1) postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu stopnia podkomisarza Straży Marszałkowskiej i nadinspektora Straży Marszałkowskiej;

2) rozkazu personalnego Marszałka Sejmu o nadaniu pozostałych stopni w korpusie oficerów Straży Marszałkowskiej oraz o nadaniu stopnia w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 4 pkt 2 ustawy;

3) rozkazu personalnego Szefa Kancelarii Sejmu o nadaniu stopni Straży Marszałkowskiej w korpusie podoficerów oraz korpusie chorążych;

4) rozkazu personalnego Komendanta Straży Marszałkowskiej o nadaniu stopnia starszego aplikanta Straży Marszałkowskiej.

2. Akt nadania stopnia zawiera:

1) wskazanie podmiotu dokonującego nadania stopnia;

2) podstawę prawną nadania stopnia;

3) stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza;

4) wskazanie stopnia, który jest nadawany funkcjonariuszowi;

5) wskazanie miejscowości i daty nadania stopnia;

6) datę sporządzenia aktu;

7) podpis uprawnionej osoby, o której mowa w ust. 3.

3. Akt nadania stopnia podpisuje:

1) Szef Kancelarii Sejmu - dla stopni w korpusie oficerów;

2) Komendant Straży Marszałkowskiej - dla stopni w pozostałych korpusach.

4. Aktu nadania stopnia nie sporządza się dla stopnia aplikanta Straży Marszałkowskiej oraz stopni nadawanych w trybie art. 42 ust. 1 ustawy.

5. Wzór aktu nadania stopnia:

1) podkomisarza Straży Marszałkowskiej oraz nadinspektora Straży Marszałkowskiej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) w korpusie oficerów innego niż wskazany w pkt 1 jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

3) w korpusie podoficerskim oraz w korpusie chorążych jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

4) starszego aplikanta jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 7. [Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego]

1. Wręczenia aktu nadania stopnia dokonuje się w sposób uroczysty.

2. Funkcjonariusza, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia, zawiadamia się o innym wyznaczonym terminie wręczenia tego aktu.

3. W przypadku gdy funkcjonariusz, któremu nadano stopień Straży Marszałkowskiej, zmarł przed otrzymaniem aktu nadania stopnia albo gdy nadanie stopnia następuje w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 4 ustawy, akt nadania stopnia wręcza się członkowi rodziny funkcjonariusza, o którym mowa w art. 84 ust. 2 ustawy.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 633), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O NADANIE STOPNIA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2407)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O NADANIE STOPNIA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK ZBIORCZY O NADANIE STOPNIA PODKOMISARZA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK ZBIORCZY O NADANIE STOPNIA PODKOMISARZA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ

Załącznik 3. [WZÓR AKTU NADANIA STOPNIA PODKOMISARZA ORAZ NADINSPEKTORA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR AKTU NADANIA STOPNIA PODKOMISARZA ORAZ NADINSPEKTORA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ

Załącznik 4. [WZÓR AKTU NADANIA STOPNIA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ – W KORPUSIE OFICERÓW]

Załącznik nr 4

WZÓR AKTU NADANIA STOPNIA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ - W KORPUSIE OFICERÓW

Załącznik 5. [WZÓR AKTU NADANIA STOPNIA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ – W KORPUSIE PODOFICERSKIM ORAZ W KORPUSIE CHORĄŻYCH]

Załącznik nr 5

WZÓR AKTU NADANIA STOPNIA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ - W KORPUSIE PODOFICERSKIM ORAZ W KORPUSIE CHORĄŻYCH

Załącznik 6. [WZÓR AKTU NADANIA STOPNIA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ – STARSZEGO APLIKANTA]

Załącznik nr 6

WZÓR AKTU NADANIA STOPNIA STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ - STARSZEGO APLIKANTA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-07
  • Data wejścia w życie: 2023-11-22
  • Data obowiązywania: 2023-11-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA