REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2642

OBWIESZCZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 483), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2211);

2) rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2087);

3) rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 410);

4) rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2551);

5) rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 15 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1632);

6) rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 281).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2211), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2087), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 410), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

4) § 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2551), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.";

5) odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 15 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1632), które stanowią:

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określającego normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 (Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 13 oraz Dz. Urz. UE L 8 z 14.01.2020, str. 2)."

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.";

6) odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 281), które stanowią:

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określającego normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 (Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 13, Dz. Urz. UE L 8 z 14.01.2020, str. 2, Dz. Urz. UE L 360 z 30.10.2020, str. 8, Dz. Urz. UE L 433 z 22.12.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 400 z 12.11.2021, str. 14);

2) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/247 z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 w odniesieniu do danych dotyczących nowych pojazdów ciężkich, które mają być monitorowane i zgłaszane przez państwa członkowskie i przez producentów oraz w odniesieniu do procedury sprawozdawczej (Dz. Urz. UE L 41 z 22.02.2022, str. 11)."

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2023 r.".

Minister Cyfryzacji: J. Cieszyński

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 16 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2642)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI
1)

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 80bh ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, sposób i tryb przekazywania danych do katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich udostępniania, a także gromadzenia danych w katalogu oraz ich weryfikacji.

§ 2. 1. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego przekazuje do podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w art. 80bh ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia ich otrzymania lub sporządzenia. Przekazywane kopie zawierają dane, o których mowa w § 3, z wyjątkiem pkt 6-10, 37, 39-41, 44 i 46.

1a.3) Producent lub importer nowego pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, trolejbusu lub przyczepy przekazuje do podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w art. 80bh ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia ich sporządzenia, w przypadku dokumentów sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 14 dni od dnia ich sporządzenia, w przypadku dokumentów sporządzonych za granicą. Przekazywane kopie zawierają dane, o których mowa w § 3, z wyjątkiem pkt 6 i 7, 37, 41, 44 i 46.

2. Organy rejestrujące przesyłają do podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu kopie dokumentów załączonych do wniosku o rejestrację pojazdu, dla którego nie opracowano danych w katalogu:

1) w postaci elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów, nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu;

2) dodatkowo w postaci papierowej, nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od dnia wskazania takiej konieczności przez podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu.

3.4) Dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu nieokreślone w dokumentach, o których mowa w ust. 1-2, opracowuje podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu.

§ 3. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu opracowuje następujące dane dotyczące pojazdów:

1) markę;

2) model (nazwę handlową);

3) typ;

4) wariant;

5) wersję;

6) rodzaj kodowania Rodzaj-Podrodzaj-Przeznaczenie;

7) kod Rodzaj-Podrodzaj-Przeznaczenie;

8) rodzaj pojazdu;

9) podrodzaj pojazdu;

10) przeznaczenie pojazdu;

11) kategorię pojazdu;

12) nazwę podstawowego producenta pojazdu i producenta ostatniego etapu budowy pojazdu;

13) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania pozycji katalogowej;

14) numer dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania pozycji katalogowej;

15)5) dodatkową informację o homologacji, jeżeli występuje;

16) datę wydania dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania pozycji katalogowej;

17)6) datę ważności dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania pozycji katalogowej, jeżeli występuje takie ograniczenie;

18) liczbę miejsc siedzących;

19) liczbę miejsc stojących;

20) rodzaj zasilania silnika;

20a)7) klasę pojazdu hybrydowego (elektrycznego);

20b)7) informację, że pojazd jest napędzany wyłącznie energią elektryczną;

21) rodzaj paliwa;

22) rodzaj pierwszego paliwa alternatywnego;

23) rodzaj drugiego paliwa alternatywnego;

24) poziom emisji zanieczyszczeń (normy EURO);

25) pojemność skokową silnika;

26) maksymalną moc netto silnika;

27)8) maksymalną moc netto silnika elektrycznego;

28) (uchylony);9)

29)8) stosunek maksymalnej mocy netto silnika do masy własnej (dotyczy tylko motocykli);

30)10) zużycie paliwa dla każdego wymienionego w pkt 21-23 rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy;

31) zużycie energii elektrycznej;

32) zamontowany katalizator/pochłaniacz;

33) indywidualne poziomy emisji CO2 dla każdego wymienionego w pkt 21-23 rodzaju paliwa;

34) kod zastosowanej technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych w celu redukcji emisji spalin;

35)11) redukcję emisji spalin w wyniku zastosowania technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych dla każdego wymienionego w pkt 21-23 rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy;

36) maksymalną masę całkowitą;

37) dopuszczalną masę całkowitą;

38) masę pojazdu gotowego do jazdy;

39) masę własną;

40) maksymalną ładowność;

41) dopuszczalną ładowność;

42) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy z hamulcem;

43) maksymalną masę całkowitą ciągniętej przyczepy bez hamulca;

44) największy dopuszczalny nacisk osi;

45) największy maksymalny nacisk osi;

46) dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów;

47) maksymalną masę całkowitą zespołu pojazdów;

48) liczbę osi;

49) rozstaw osi;

50) rozstaw kół osi kierowanej i rozstaw kół pozostałych osi;

51) maksymalny rozstaw kół;

52) minimalny rozstaw kół;

53) średni rozstaw kół;

54)12) rodzaj zawieszenia;

55)12) sposób produkcji;

56)12) kod Instytutu Transportu Samochodowego;

57)13) masę pojazdu podstawowego gotowego do jazdy, jeżeli dotyczy;

58)13) masę próbną, jeżeli dotyczy;

59)13) współczynnik odchylenia, jeżeli dotyczy;

60)13) współczynnik korelacji, jeżeli dotyczy;

61)13) numer identyfikacyjny rodziny pojazdów, jeżeli dotyczy;

62)14) kod nadwozia, w tym w stosownych przypadkach cyfry uzupełniające, jeżeli dotyczy;

63)14) maksymalną prędkość w km/h, jeżeli dotyczy;

64)15) zasięg pojazdu, w przypadku pojazdu elektrycznego lub hybrydowego (OVC-HEV), jeżeli dotyczy;

65)16) liczba osi napędowych, jeżeli dotyczy.

§ 4. 1. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu udostępnia Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego, organowi właściwemu w sprawach rejestracji pojazdów, stacjom kontroli pojazdów, zakładom ubezpieczeń oraz administratorowi centralnej ewidencji pojazdów, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów, dane, o których mowa w § 3.

2. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu udostępnia właściwym jednostkom organizacyjnym Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Żandarmerii Wojskowej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów, następujące dane dotyczące pojazdów:

1) markę;

2) model (nazwę handlową);

3) typ;

4) wariant;

5) wersję;

6) rodzaj pojazdu;

7) podrodzaj pojazdu;

8) przeznaczenie pojazdu;

9) kategorię pojazdu;

10) nazwę podstawowego producenta pojazdu;

11) nazwę producenta ostatniego etapu budowy pojazdu;

12) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania pozycji katalogowej;

13) numer dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania pozycji katalogowej;

14)17) dodatkową informację o homologacji, jeżeli występuje;

15) datę wydania dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania pozycji katalogowej;

16) datę końca terminu ważności dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania pozycji katalogowej.

3. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu udostępnia administratorowi centralnej ewidencji pojazdów aktualizację danych, w sposób umożliwiający synchronizację tych danych z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów w czasie rzeczywistym.

§ 5. 1. Danych zgromadzonych w katalogu nie usuwa się.

2. Dane są gromadzone w systemie teleinformatycznym podmiotu prowadzącego katalog.

3. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu prowadzi katalog w sposób umożliwiający tworzenie słowników:

1) rodzajów, podrodzajów, przeznaczenia pojazdów oraz rodzajów kodowania Rodzaj-Podrodzaj-Przeznaczenie;

2) paliw;

3) rodzajów zawieszeń;

4) producentów pojazdów;

5) marek pojazdów;

6) modeli pojazdów;

7) typów pojazdów;

8) rodzajów dokumentu homologacji lub dopuszczenia do ruchu;

9) kategorii pojazdu;

10) sposobów produkcji;

11) norm emisji spalin;

12) rodzajów zasilania silnika;

13) krajów.

§ 6. 1. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu weryfikuje dane gromadzone w katalogu z urzędu albo na wniosek administratora centralnej ewidencji pojazdów, zakładów ubezpieczeń, stacji kontroli pojazdów lub organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów.

3. W wyniku weryfikacji danych gromadzonych w katalogu podmiot odpowiedzialny za jego prowadzenie niezwłocznie opracowuje dane w katalogu albo wskazuje pozycje w katalogu zawierające dane, których dotyczył wniosek.

§ 7.18) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r., z wyjątkiem § 2 ust. 1a, który wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r.


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 792).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723 i 2029.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2087), które weszło w życie z dniem 13 listopada 2017 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 15 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1632), które weszło w życie z dniem 30 listopada 2020 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 410), które weszło w życie z dniem 2 marca 2019 r.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

12) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 10.

14) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2551), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

15) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

16) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 281), które weszło w życie z dniem 15 maja 2023 r.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 14.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-06
  • Data wejścia w życie: 2023-12-06
  • Data obowiązywania: 2023-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA