REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2703

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2425), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2806);

2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2254).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2806), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2254), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 21 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2703)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 53 ust. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej „dotacją", w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi, oraz sposób ustalania średniorocznej liczby uczniów, o której mowa w art. 53 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej „ustawą", a także wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji;

2) sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, które w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych w danym roku szkolnym do publicznej placówki wychowania przedszkolnego lub do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) wbrew obowiązkowi nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005).

§ 2. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału środków budżetu państwa przeznaczonych w danym roku budżetowym dla jednostek samorządu terytorialnego na dotacje i informuje o dokonanym podziale właściwego wojewodę w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

2. Wojewoda, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o zwiększenie wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji wojewody.

§ 3. 1. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, lub niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, a także osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego lub niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, informację zawierającą listę dzieci, które w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych do placówek wychowania przedszkolnego, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) wbrew obowiązkowi nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

2. Do dnia 15 października roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje wojewodzie informację zawierającą liczbę dzieci, które w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, którym nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

3. Do dnia 31 października roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, wojewoda na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informację o liczbie dzieci, które w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, z rozróżnieniem na poszczególne gminy na obszarze województwa.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1-3, przekazuje się w postaci:

1) elektronicznej i papierowej albo

2) elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Informacje zawarte w postaci elektronicznej, o której mowa w ust. 4 pkt 1, są zgodne z danymi zawartymi w postaci papierowej.

§ 4. 1.2) Jednostki samorządu terytorialnego przekazują właściwemu wojewodzie roczne rozliczenie wykorzystania dotacji za okres jednego roku budżetowego według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona.

2. Wojewoda, na podstawie rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.

3. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1, oraz zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 2, przekazuje się w postaci:

1) elektronicznej i papierowej albo

2) elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Dane zawarte w postaci elektronicznej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, są zgodne z danymi zawartymi w postaci papierowej.

§ 5. 1. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, dotyczy wydatków bieżących poniesionych w rozdziałach: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 - Przedszkola, 80105 - Przedszkola specjalne, 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego oraz 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie wydatków na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

2. Do ustalania wydatków, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się ustalenie kwoty wydatków bieżących na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jako iloczynu udziału średniorocznej liczby uczniów, którzy kończą 5 lat lub mniej odpowiednio w roku bazowym oraz w roku budżetowym w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego oraz w placówkach wychowania przedszkolnego, dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, w średniorocznej liczbie uczniów ogółem, w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego oraz w placówkach wychowania przedszkolnego, dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, i wydatków bieżących ogółem poniesionych w rozdziałach, o których mowa w ust. 1.

3. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, dotyczy wydatków bieżących, na których poniesienie jednostka samorządu terytorialnego nie otrzymała dofinansowania ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

4. W rocznym rozliczeniu wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, uwzględnia się średnioroczną liczbę uczniów, którzy kończą 5 lat lub mniej odpowiednio w roku bazowym oraz w roku budżetowym w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego oraz w placówkach wychowania przedszkolnego, dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, obliczaną, po zaokrągleniu w górę do wartości setnej (K), według wzoru:


gdzie:

M - liczba uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy, z pomniejszeniem liczby dzieci, o których mowa w art. 53 ust. 6 ustawy,

N - liczba uczniów, którzy w roku budżetowym kończą 5 lat lub mniej, korzystających z wychowania przedszkolnego w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w placówkach wychowania przedszkolnego, dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, wykazana w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku budżetowego.

5. Średnioroczną liczbę uczniów ogółem, o której mowa w ust. 2, w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego oraz w placówkach wychowania przedszkolnego, dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, oblicza się, po zaokrągleniu w górę do wartości setnej (Kogółem), według wzoru:gdzie:

Mogółem - liczba uczniów w roku bazowym, korzystających z wychowania przedszkolnego w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego oraz w placówkach wychowania przedszkolnego, dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, wykazana w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego,

Nogółem - liczba uczniów w roku budżetowym, korzystających z wychowania przedszkolnego w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego oraz w placówkach wychowania przedszkolnego, dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, wykazana w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku budżetowego.

6. W rocznym rozliczeniu wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, uwzględnia się kwotę dotacji pobraną w nadmiernej wysokości, obliczaną, po zaokrągleniu w dół do pełnych groszy (Z), według wzoru:


gdzie:

Z > 0,

R - różnica pomiędzy liczbą uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego, a średnioroczną liczbą uczniów, którzy kończą 5 lat lub mniej odpowiednio w roku bazowym oraz w roku budżetowym w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego oraz w placówkach wychowania przedszkolnego, dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, obliczana, z dokładnością do wartości setnej, według wzoru:

R = M - K

gdzie:

M - liczba uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy, z pomniejszeniem liczby dzieci, o których mowa w art. 53 ust. 6 ustawy,

K - średnioroczna liczba uczniów, którzy kończą 5 lat lub mniej odpowiednio w roku bazowym oraz w roku budżetowym w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego oraz w placówkach wychowania przedszkolnego, dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, obliczana zgodnie z ust. 4,

D - dotacja otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku budżetowym,

X - kwota dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego,

W - kwota dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja otrzymana z budżetu państwa lub jej część, która do końca roku budżetowego została przeznaczona na pokrycie innych wydatków niż wymienione w ust. 1, obliczana według wzoru:

W = D - X - P

gdzie:

P - kwota dotacji wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem wydatków bieżących, na których poniesienie jednostka samorządu terytorialnego otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

§ 6. Do pomniejszenia kwoty dotacji naliczanej na rok 2018 zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy bierze się pod uwagę liczbę dzieci ustaloną na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 875).

§ 6a.3) 1. Do rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, za rok budżetowy 2022 w średniorocznej liczbie uczniów nie uwzględnia się uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.4)), objętych wychowaniem przedszkolnym.

2. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, za rok budżetowy 2022, dotyczy wydatków bieżących, na których poniesienie jednostka samorządu terytorialnego nie otrzymała dofinansowania ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, lub nie otrzymała finansowania lub dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, za rok budżetowy 2022, jednostki samorządu terytorialnego przekazują według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6b.5) 1. Do rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, za rok budżetowy 2023, w średniorocznej liczbie uczniów nie uwzględnia się uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, objętych wychowaniem przedszkolnym.

2. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, za rok budżetowy 2023, dotyczy wydatków bieżących, na których poniesienie jednostka samorządu terytorialnego nie otrzymała dofinansowania ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, lub nie otrzymała finansowania lub dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, za rok budżetowy 2023, jednostki samorządu terytorialnego przekazują według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.6)


1) Obecnie działem administracji rządowej - oświata i wychowanie kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2806), które weszło w życie z dniem 29 grudnia 2022 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2254), które weszło w życie z dniem 3 listopada 2023 r.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 875), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 146 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2703)

Załącznik nr 17)

WZÓR - ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


Załącznik nr 28)

WZÓR - ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZA ROK 2022

Załącznik nr 39)

WZÓR - ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZA ROK 2023

1) Obecnie działem administracji rządowej - oświata i wychowanie kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2806), które weszło w życie z dniem 29 grudnia 2022 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2254), które weszło w życie z dniem 3 listopada 2023 r.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 875), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 146 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).

7) Oznaczenie załącznika nr 1 nadane przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-18
  • Data wejścia w życie: 2023-12-18
  • Data obowiązywania: 2023-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA