REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2729

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania limitu ceny

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny (Dz. U. poz. 2284), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny (Dz. U. poz. 2631).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 1 oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny (Dz. U. poz. 2631), które stanowią:

1) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (Dz. Urz. UE LI 261 z 07.10.2022, str. 1).”

„§ 2. Wytwórca energii elektrycznej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, oraz przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 21 ust. 2 tej ustawy, do obliczenia sumy odpisów na Fundusz, o której mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy, za miesiąc grudzień 2022 r. stosują przepisy § 2 i § 3 rozporządzenia zmienianego w § 1:

1) w brzmieniu dotychczasowym - za dni przypadające przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2) w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem - za dzień wejścia w życie rozporządzenia oraz za dni przypadające po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2729)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie sposobu obliczania limitu ceny1)

Na podstawie art. 23 ust. 32) ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób obliczania limitu ceny dla wytwórców energii elektrycznej, w podziale na technologie wytwarzania energii elektrycznej, określone w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, zwanej dalej „ustawą”, oraz dla przedsiębiorstw, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy.

§ 2. 1.4) Limit ceny dla wytwórców energii elektrycznej w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy, w podziale na technologie wytwarzania energii elektrycznej, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, dla:

1) wytwórcy energii elektrycznej wykorzystującego do wytwarzania energii elektrycznej technologie, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, z wyłączeniem biomasy i hydroenergii w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 3 i 12 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1597, 1681 i 1762), zwanej dalej „ustawą o odnawialnych źródłach energii”, dla jednostek wytwórczych:

a) korzystających z systemu aukcyjnego w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii i dla wolumenu energii elektrycznej sprzedawanej przez te jednostki poza tym systemem - stanowi cena zwycięskiej oferty podlegająca corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, lub

b)5) niekorzystających z systemu aukcyjnego, o którym mowa w lit. a - stanowi cena referencyjna w rozumieniu art. 77 ust. 3 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, obowiązująca w dniu obliczania odpisu na Fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy, zwanym dalej „odpisem na Fundusz”, powiększona o dodatek inwestycyjny i na pokrycie kosztów stałych, w wysokości 50 zł/MWh,

c)5) o których mowa w lit. a lub b, w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej objętego umową sprzedaży energii elektrycznej obejmującą instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, 825, 1723 i 1941) zabezpieczające przychody wytwórcy energii elektrycznej oraz koszty zakupu energii elektrycznej odbiorcy końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.6)) przed wahaniami cen energii elektrycznej na hurtowym rynku energii elektrycznej zawartą między tym wytwórcą a odbiorcą końcowym - stanowi cena określona odpowiednio w lit. a lub b, powiększona o średnią wysokość roszczenia należnego temu odbiorcy końcowemu z tytułu tej umowy sprzedaży energii elektrycznej;

2) wytwórcy energii elektrycznej wykorzystującego do wytwarzania energii elektrycznej biomasę - stanowi cena obliczona na podstawie:

a) kosztu zużytego paliwa wyznaczonego jako jednostkowy zmienny koszt zużytego paliwa, z uwzględnieniem kosztu transportu i składowania, wynikających z ksiąg rachunkowych wytwórcy energii elektrycznej,

b) współczynnika przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną,

c) marży, wyznaczonej jako 3% ceny energii elektrycznej z rynku dnia następnego obliczonej jako 80% ceny określonej w indeksie TGeBase oraz 20% ceny określonej w indeksie TGePeak dla doby, dla której obliczany jest odpis na Fundusz,

d) dodatku inwestycyjnego i na pokrycie kosztów stałych, w wysokości 50 zł/MWh

- zgodnie ze wzorem:


gdzie poszczególne symbole oznaczają:

𝑋𝐶𝐿𝑑 - limit ceny określony w zł/MWh,

𝐾𝑝 - koszt zużytego paliwa określony w zł/GJ,

? - sprawność netto jednostki wytwórczej energii elektrycznej określona w %,

𝑀𝑤 - marża określona w zł/MWh,

𝐷𝑖 - dodatek inwestycyjny i na pokrycie kosztów stałych określony w zł/MWh;

3) wytwórcy energii elektrycznej wykorzystującego do wytwarzania energii elektrycznej hydroenergię stanowi 40% ceny referencyjnej w rozumieniu art. 77 ust. 3 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, obowiązującej w dniu obliczania odpisu na Fundusz;

4) wytwórcy energii elektrycznej wykorzystującego do wytwarzania energii elektrycznej technologię, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowi cena obliczona na podstawie:

a)7) kosztu zużytego paliwa, wyznaczonego:

- dla wytwórcy energii elektrycznej, który nabywa paliwo od innego podmiotu - jako jednostkowy koszt zużytego paliwa, z uwzględnieniem kosztu transportu i składowania, wynikających z ksiąg rachunkowych wytwórcy energii elektrycznej,

- dla wytwórcy energii elektrycznej innego niż określony w tiret pierwszym - zgodnie ze wzorem:

𝐾𝑝 = 𝐾𝑍𝑊 + (𝐾𝑆𝑊 + 𝐾𝑘𝑤) * (1 + 𝐶𝑃𝐼),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

𝐾𝑝 - koszt zużytego paliwa określony w zł/GJ,

𝐾𝑍𝑊 - jednostkowy koszt zmienny wydobycia paliwa wynikający z ksiąg rachunkowych, określony w zł/GJ,

𝐾𝑆𝑊 - jednostkowy koszt stały wydobycia paliwa wyznaczony jako koszt stały wydobycia paliwa wynikający z ksiąg rachunkowych, przyjęty za okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r., dzielony przez średni wolumen wydobycia paliwa za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., określony w zł/GJ,

𝐾𝑘𝑤 - jednostkowy koszt kapitałowy wydobycia paliwa wyznaczony jako średnie nakłady inwestycyjne wydobycia paliwa wynikające z ksiąg rachunkowych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. dzielone przez średni wolumen wydobycia paliwa za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., określony w zł/GJ,

𝐶𝑃𝐼 - współczynnik waloryzacji indeksowany miesięcznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obliczany metodą procentu składanego dla okresu od dnia 30 września 2022 r. do miesiąca poprzedzającego okres rozliczenia odpisu na Fundusz, określony w %,

b) jednostkowego kosztu uprawnień do emisji dwutlenku węgla wynikającego z ksiąg rachunkowych wytwórcy energii elektrycznej,

c) współczynnika przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną,

d) jednostkowego wskaźnika emisyjności paliwa w zakresie dwutlenku węgla,

e) marży, wyznaczonej jako 3% ceny energii elektrycznej z rynku dnia następnego obliczonej jako 80% ceny określonej w indeksie TGeBase oraz 20% ceny określonej w indeksie TGePeak dla doby, dla której obliczany jest odpis na Fundusz,

f) dodatku inwestycyjnego i na pokrycie kosztów stałych, w wysokości 50 zł/MWh

- zgodnie ze wzorem:


gdzie poszczególne symbole oznaczają:

𝑋𝐶𝐿𝑑 - limit ceny określony w zł/MWh,

𝐾𝑝 - koszt zużytego paliwa określony w zł/GJ,

𝐾𝐶𝑂2 - jednostkowy koszt uprawnień do emisji dwutlenku węgla określony w zł/tCO2,

𝑊𝑒 - jednostkowy wskaźnik emisyjności paliwa w zakresie dwutlenku węgla określony w tCO2/GJ,

? - sprawność netto jednostki wytwórczej energii elektrycznej określona w %,

𝑀𝑤 - marża określona w zł/MWh,

𝐷𝑖 - dodatek inwestycyjny i na pokrycie kosztów stałych określony w zł/MWh;

5) wytwórcy energii elektrycznej wykorzystującego do wytwarzania energii elektrycznej technologię, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy - stanowi cena obliczona na podstawie:

a) kosztu zużytego paliwa wyznaczonego jako jednostkowy zmienny koszt zużytego paliwa, z uwzględnieniem kosztu transportu i składowania, wynikających z ksiąg rachunkowych wytwórcy energii elektrycznej,

b) jednostkowego kosztu uprawnień do emisji dwutlenku węgla wynikającego z ksiąg rachunkowych wytwórcy energii elektrycznej,

c) współczynnika przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną,

d) jednostkowego wskaźnika emisyjności zużytego paliwa w zakresie dwutlenku węgla,

e) marży, wyznaczonej jako 3% ceny energii elektrycznej z rynku dnia następnego obliczonej jako 80% ceny określonej w indeksie TGeBase oraz 20% ceny określonej w indeksie TGePeak dla doby, dla której obliczany jest odpis na Fundusz,

f) dodatku inwestycyjnego i na pokrycie kosztów stałych, w wysokości 50 zł/MWh

- zgodnie ze wzorem:


gdzie poszczególne symbole oznaczają:

𝑋𝐶𝐿𝑑 - limit ceny określony w zł/MWh,

𝐾𝑝 - koszt zużytego paliwa określony w zł/GJ,

𝐾𝐶𝑂2 - jednostkowy koszt uprawnień do emisji dwutlenku węgla określony w zł/tCO2,

𝑊𝑒 - jednostkowy wskaźnik emisyjności paliwa w zakresie dwutlenku węgla określony w tCO2/GJ,

? - sprawność netto jednostki wytwórczej energii elektrycznej określona w %,

𝑀𝑤 - marża określona w zł/MWh,

𝐷𝑖 - dodatek inwestycyjny i na pokrycie kosztów stałych określony w zł/MWh;

6) wytwórcy energii elektrycznej wykorzystującego do wytwarzania energii elektrycznej technologię, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy - stanowi cena obliczona na podstawie:

a) kosztu zużytego paliwa wyznaczonego jako jednostkowy zmienny koszt zużytego paliwa, z uwzględnieniem kosztu transportu i składowania, wynikających z ksiąg rachunkowych wytwórcy energii elektrycznej,

b) jednostkowego kosztu uprawnień do emisji dwutlenku węgla wynikającego z ksiąg rachunkowych,

c) współczynnika przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną,

d) jednostkowego wskaźnika emisyjności zużytego paliwa w zakresie dwutlenku węgla,

e) marży, wyznaczonej jako 3% ceny energii elektrycznej z rynku dnia następnego obliczonej jako 80% ceny określonej w indeksie TGeBase oraz 20% ceny określonej w indeksie TGePeak dla doby, dla której obliczany jest odpis na Fundusz,

f) dodatku inwestycyjnego i na pokrycie kosztów stałych, w wysokości 50 zł/MWh

- zgodnie ze wzorem:


gdzie poszczególne symbole oznaczają:

𝑋𝐶𝐿𝑑 - limit ceny określony w zł/MWh,

𝐾𝑝 - koszt zużytego paliwa określony w zł/GJ,

𝐾𝐶𝑂2 - jednostkowy koszt uprawnień do emisji dwutlenku węgla określony w zł/tCO2,

𝑊𝑒 - jednostkowy wskaźnik emisyjności paliwa w zakresie dwutlenku węgla określony w tCO2/GJ,

? - sprawność netto jednostki wytwórczej energii elektrycznej określona w %,

𝑀𝑤 - marża określona w zł/MWh,

𝐷𝑖 - dodatek inwestycyjny i na pokrycie kosztów stałych określony w zł/MWh;

7) wytwórcy energii elektrycznej wykorzystującego do wytwarzania energii elektrycznej technologię, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy, z wyłączeniem biogazu oraz biogazu rolniczego - stanowi cena obliczona na podstawie:

a) jednostkowego kosztu zużytego paliwa, wynikającego z ksiąg rachunkowych wytwórcy energii elektrycznej,

b) jednostkowego kosztu uprawnień do emisji dwutlenku węgla wynikającego z ksiąg rachunkowych wytwórcy energii elektrycznej,

c) współczynnika przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną,

d) jednostkowego wskaźnika emisyjności zużytego paliwa w zakresie dwutlenku węgla,

e) marży, wyznaczonej jako 3% ceny energii elektrycznej z rynku dnia następnego obliczonej jako 80% ceny określonej w indeksie TGeBase oraz 20% ceny określonej w indeksie TGePeak dla doby, dla której obliczany jest odpis na Fundusz,

f) dodatku inwestycyjnego i na pokrycie kosztów stałych, w wysokości 50 zł/MWh

- zgodnie ze wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

𝑋𝐶𝐿𝑑 - limit ceny określony w zł/MWh,

𝐾𝑝 - koszt zużytego paliwa określony w zł/GJ,

𝐾𝐶𝑂2 - jednostkowy koszt uprawnień do emisji dwutlenku węgla określony w zł/tCO2,

𝑊𝑒 - jednostkowy wskaźnik emisyjności paliwa w zakresie dwutlenku węgla określony w tCO2/GJ,

? - sprawność netto jednostki wytwórczej energii elektrycznej określona w %,

𝑀𝑤 - marża określona w zł/MWh,

𝐷𝑖 - dodatek inwestycyjny i na pokrycie kosztów stałych określony w zł/MWh;

8) wytwórcy energii elektrycznej wykorzystującego do wytwarzania energii elektrycznej więcej niż jedno paliwo wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej w ramach technologii, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, w danej jednostce wytwórczej - stanowi cena obliczona na podstawie:

a) kosztu paliwa wyznaczonego jako średnioważonego jednostkowego kosztu zużytego paliwa oraz średniego jednostkowego kosztu transportu i składowania tego paliwa, wynikających z ksiąg rachunkowych wytwórcy energii elektrycznej,

b) jednostkowego kosztu uprawnień do emisji dwutlenku węgla wynikającego z ksiąg rachunkowych wytwórcy energii elektrycznej,

c) współczynnika przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną,

d) jednostkowego wskaźnika emisyjności paliwa w zakresie dwutlenku węgla,

e) marży, wyznaczonej jako 3% ceny energii elektrycznej z rynku dnia następnego obliczonej jako 80% ceny określonej w indeksie TGeBase oraz 20% ceny określonej w indeksie TGePeak dla doby, dla której obliczany jest odpis na Fundusz,

f) dodatku inwestycyjnego i na pokrycie kosztów stałych, w wysokości 50 zł/MWh

- zgodnie ze wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

𝑋𝐶𝐿𝑑 - limit ceny określony w zł/MWh,

𝐾𝑝 - koszt zużytego paliwa określony w zł/GJ,

𝐾𝐶𝑂2 - jednostkowy koszt uprawnień do emisji dwutlenku węgla określony w zł/tCO2,

𝑊𝑒 - jednostkowy wskaźnik emisyjności paliwa w zakresie dwutlenku węgla określony w tCO2/GJ,

? - sprawność netto jednostki wytwórczej energii elektrycznej określona w %,

𝑀𝑤 - marża określona w zł/MWh,

𝐷𝑖 - dodatek inwestycyjny i na pokrycie kosztów stałych określony w zł/MWh.

2.8) W przypadku sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórcę energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorcy końcowego limit ceny powiększony jest o jednostkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia (PMOZE, PMOZEA, PMOZEBIO, PMEF) wynikający z ksiąg rachunkowych.

§ 3. 1. Limit ceny dla przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy:

1) w zakresie wolumenu energii elektrycznej będącego przedmiotem obrotu energią elektryczną, z wyłączeniem sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych - stanowi iloczyn średniej ważonej wolumenem ceny zakupionej energii elektrycznej w danym dniu oraz marży określonej jako:

a)9) 1,015 - w przypadku pierwszej transakcji sprzedaży energii elektrycznej zakupionej na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 380 i 1723), zwanej dalej „giełdą towarową”, na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, zorganizowanej platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową lub w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego prowadzonych przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej,

b) 1,01 - w przypadkach innych niż określone w lit. a;

2) w zakresie wolumenu energii elektrycznej będącego przedmiotem sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych tego przedsiębiorstwa - stanowi iloczyn średniej ważonej wolumenem ceny zakupionej energii elektrycznej w danym dniu oraz marży określonej jako:

a)10) 1,035 powiększony o jednostkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia (PMOZE, PMOZEA, PMOZEBIO, PMEF) wynikający z ksiąg rachunkowych, w przypadku zakupu energii elektrycznej na giełdach towarowych, na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, zorganizowanej platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową lub w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego prowadzonych przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej,

b) 1,03 powiększony o jednostkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia (PMOZE, PMOZEA, PMOZEBIO, PMEF) wynikający z ksiąg rachunkowych, w przypadkach innych niż określone w lit. a.

2. Limit ceny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oblicza się zgodnie z następującym wzorem:11)


gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- średnią ważoną wolumenem limitu ceny w danym dniu, o której mowa w art. 23 ust. 2 ustawy,

- średnią ważoną wolumenem cenę rynkową zakupionej energii elektrycznej w danym dniu przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy,

Md - marżę określoną jako 1,01 albo 1,015.

3.12) Limit ceny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oblicza się zgodnie z następującym wzorem:


gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- średnią ważoną wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej w danym dniu, o której mowa w art. 23 ust. 2 ustawy,

- średnią ważoną wolumenem cenę rynkową zakupionej energii elektrycznej w danym dniu przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy,

Md - marżę określoną jako 1,03 albo 1,035,

Kd - jednostkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia PMOZE, PMOZEA, PMOZEBIO, PMEF.

§ 4. Minister właściwy do spraw energii na bieżąco monitoruje kształtowanie się poziomu limitu cen dla poszczególnych technologii wytwarzania oraz ich wpływ na kształtowanie się poziomu odpisu na Fundusz, biorąc pod uwagę możliwość pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia13).


1) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (Dz. Urz. UE LI 261 z 07.10.2022, str. 1).

2) Art. 23 zmieniony przez art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1785), która weszła w życie z dniem 19 września 2023 r.; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2023 r. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 1113, 1681, 1693 i 1785) zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 3 tej ustawy, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw, i mogą być zmieniane.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 1113, 1681, 1693 i 1785.

4) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny (Dz. U. poz. 2631), które weszło w życie z dniem 16 grudnia 2022 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1723, 2127, 2243, 2370 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 1506, 1597, 1681, 1688, 1693, 1762, 1785 i 2029.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 listopada 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-19
  • Data wejścia w życie: 2023-12-19
  • Data obowiązywania: 2023-12-19
  • Dokument traci ważność: 2025-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA