REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2738

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1601).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1601), które stanowią:

„§ 2. Do wniosków o wyrażenie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.”.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 21 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2738)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakres ich działalności obowiązkowej;

2) zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego;

3) zadania, które mogą być realizowane wyłącznie przez placówki doskonalenia nauczycieli posiadające akredytację oraz publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Placówkę doskonalenia nauczycieli, zwaną dalej „placówką doskonalenia”, tworzy się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej nazwę, cel, organ prowadzący, siedzibę i terytorialny zasięg działania.

2. Placówka doskonalenia działa na podstawie statutu. Statut określa w szczególności:

1) nazwę placówki doskonalenia oraz jej szczegółowe cele;

2) organ prowadzący placówkę doskonalenia;

3) zadania placówki doskonalenia;

4) organizację placówki doskonalenia;

5) tryb wprowadzania zmian w statucie.

3. Organ prowadzący placówkę doskonalenia:

1) nadaje placówce doskonalenia statut, z tym że w przypadku nowo tworzonej placówki doskonalenia prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego pierwszy statut nadaje się w brzmieniu zgodnym z brzmieniem statutu, o którym mowa w art. 185 ust. 1 ustawy;

2) przesyła akt założycielski i statut placówki doskonalenia do wiadomości kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę placówki doskonalenia;

3) zapewnia środki finansowe na jej utrzymanie oraz organizacyjne i kadrowe warunki do realizacji zadań statutowych.

4. Przepis ust. 3 pkt 2 nie dotyczy publicznych placówek doskonalenia, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy, zwanych dalej „publicznymi placówkami doskonalenia prowadzonymi przez ministrów”.

§ 3. W placówce doskonalenia nie tworzy się rady pedagogicznej.

§ 4. 1. Przekształcenie publicznej placówki doskonalenia może polegać na:

1) zmianie zakresu zadań wykonywanych przez placówkę doskonalenia;

2) włączeniu placówki doskonalenia do innej placówki doskonalenia;

3) połączeniu kilku placówek doskonalenia w jedną placówkę doskonalenia.

2. W przypadku publicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez różne organy przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, może nastąpić po zawarciu pisemnego porozumienia między tymi organami. Porozumienie określa tryb przekształcenia oraz sposób finansowania placówki doskonalenia, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 - również wskazywać, który z organów będzie wykonywał zadania organu prowadzącego.

§ 5. Publiczna placówka doskonalenia może zostać połączona w zespół ze szkołą lub placówką, o której mowa w art. 2 pkt 3-8 i 10 ustawy.

§ 6. 1. Publiczna placówka doskonalenia może być zlikwidowana przez organ prowadzący po zapewnieniu przez ten organ możliwości ukończenia przez nauczycieli form doskonalenia i dokształcania rozpoczętych w likwidowanej placówce doskonalenia.

2. Jednostka samorządu terytorialnego prowadząca publiczną placówkę doskonalenia na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji, o której mowa w ust. 1, zawiadamia kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki doskonalenia o zamiarze i przyczynach jej likwidacji.

3. Dokumentację zlikwidowanej publicznej placówki doskonalenia przekazuje się organowi prowadzącemu, z wyjątkiem dokumentacji kursów kwalifikacyjnych, o której mowa w § 21 ust. 5 pkt 2 i ust. 7, którą przekazuje się odpowiednio kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę placówki doskonalenia lub właściwemu ministrowi, w terminie miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 3, jest przechowywana zgodnie z przepisami w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, obowiązującymi w dniu likwidacji publicznej placówki doskonalenia.

§ 7. 1. Publiczną placówką doskonalenia kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

2. Publiczną placówką doskonalenia może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący.

3. Osoba, o której mowa w ust. 2, nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w publicznej placówce doskonalenia.

§ 8. 1. Stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany:

1) który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

2) który ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą;

3) który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) który uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 3 - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) który spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) który ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) który nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.2)), oraz przeciwko któremu nie toczy się postępowanie dyscyplinarne;

8) który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) przeciwko któremu nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) który nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 oraz z 2023 r. poz. 1030 i 1532);

11) w przypadku cudzoziemca - który posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 oraz z 2023 r. poz. 1672) lub dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia może zajmować osoba niebędąca nauczycielem:

1) która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2) która posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

3) przeciwko której nie toczy się postępowanie dyscyplinarne;

4) która spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5, 6 i 8-11.

§ 9. 1. Organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu albo powołuje na to stanowisko osobę niebędącą nauczycielem.

2. Kandydata na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi wyłonionemu w wyniku konkursu nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora albo powołania na to stanowisko.

3. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia ustalonemu przez siebie kandydatowi spełniającemu wymagania określone w § 8 ust. 1, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki doskonalenia.

4. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 2 lub 3 organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora publicznej placówki doskonalenia wicedyrektorowi, a w publicznej placówce doskonalenia, w której nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej placówki, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący publiczną placówkę doskonalenia powołuje komisję konkursową w składzie:

1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego;

2) trzech przedstawicieli kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki doskonalenia;

3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.3)), wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania placówkę doskonalenia, w której konkurs się odbywa;

4) jeden nauczyciel zatrudniony w placówce doskonalenia, w której konkurs się odbywa, wyłoniony na warunkach określonych w statucie tej placówki.

6. Łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4.

7. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, byłaby mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, liczbę przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, uwzględniając udział przedstawicieli kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia w liczbie równej liczbie przedstawicieli organu prowadzącego.

8. W przypadku nowo tworzonej publicznej placówki doskonalenia skład komisji konkursowej określa organ prowadzący, uwzględniając udział przedstawicieli kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki doskonalenia w liczbie równej liczbie przedstawicieli organu prowadzącego.

9. Przepisy ust. 2-8 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w § 7 ust. 2.

§ 10. Przepisy § 7-9 nie dotyczą publicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez ministrów.

§ 11. W publicznej placówce doskonalenia mogą być tworzone stanowiska wicedyrektora i kierowników komórek organizacyjnych na warunkach określonych w statucie placówki doskonalenia.

§ 12. 1. W publicznej placówce doskonalenia zatrudnia się:

1) nauczycieli-konsultantów;

2) specjalistów niebędących nauczycielami.

2. Na stanowisku nauczyciela-konsultanta może być zatrudniony nauczyciel posiadający:

1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

2) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

3) co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.

3. Na stanowisku specjalisty może być zatrudniona osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz posiada przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych publicznej placówki doskonalenia.

4. W publicznej placówce doskonalenia mogą być zatrudnieni nauczyciele-doradcy metodyczni.

5. W publicznej placówce doskonalenia zatrudnia się ponadto pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracji i obsługi.

§ 13. 1. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy, należy:

1) przygotowywanie i realizacja ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, zgodnie z potrzebami systemu oświaty;

2) wspieranie publicznych placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy, zwanych dalej „kierunkami polityki oświatowej”;

3) wspieranie publicznych placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, bibliotek pedagogicznych oraz nauczycieli-doradców metodycznych w organizowaniu i prowadzeniu:

a) wspomagania szkół i placówek, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 1,

b) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2

- a także w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, oraz w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych;

4) organizowanie sieci współpracy i samokształcenia oraz prowadzenie innych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów, nauczycieli-konsultantów i nauczycieli-doradców metodycznych publicznych placówek doskonalenia oraz dyrektorów i nauczycieli publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, i bibliotek pedagogicznych, w zakresie wynikającym z:

a) kierunków polityki oświatowej,

b) wprowadzanych zmian w systemie oświaty,

c) obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, i bibliotek pedagogicznych;

5) opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i metodycznych dla dyrektorów, nauczycieli-konsul-tantów i nauczycieli-doradców metodycznych publicznych placówek doskonalenia oraz dyrektorów i nauczycieli publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, i bibliotek pedagogicznych, w zakresie, o którym mowa w pkt 4;

6) wspieranie szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań, w tym opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych;

7) organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, prowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.

2. Do obowiązkowych zadań publicznej placówki doskonalenia o zasięgu ogólnokrajowym, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy, właściwej dla nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, należy:

1) wspieranie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie:

a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,

b) metodyki nauczania języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą,

c) wymagań stawianych wobec szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy, których wypełnianie jest badane w ramach nadzoru pedagogicznego w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,

d) realizacji podstaw programowych i ram programowych kształcenia uzupełniającego w szkołach, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy, w tym opracowywania programów nauczania,

e) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania oświatą dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

3) opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych dla nauczycieli;

4) prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

§ 14. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy, należy:

1) przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych;

2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

3) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów w zakresie zarządzania oświatą;

4) wspieranie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli;

5) wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego;

6) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego;

7) opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego;

8) współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z partnerami krajowymi i zagranicznymi;

9) organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, prowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.

§ 15. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa w art. 8 ust. 7 pkt 2 ustawy, należy:

1) przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych w zakresie przedmiotów zawodowych;

2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

3) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów w zakresie zarządzania oświatą;

4) wspieranie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli;

5) wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego;

6) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego;

7) opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego;

8) współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

§ 16. Do obowiązkowych zadań publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o której mowa w art. 8 ust. 14 ustawy, należy:

1) przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych w zakresie przedmiotów zawodowych;

2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

3) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów w zakresie zarządzania oświatą;

4) wspieranie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli;

5) wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego;

6) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego;

7) prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego, opracowywanie i realizacja projektów edukacyjnych;

8) inicjowanie i wspieranie zmian programowych w zakresie kształcenia zawodowego w szkołach;

9) współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

§ 17. Publiczne placówki doskonalenia prowadzone przez ministrów realizują również inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez ich organy prowadzące.

§ 18. 1. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez samorząd województwa, powiat lub gminę należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

1) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

2) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

3) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;

4) diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb;

5) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

2. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia, o których mowa w ust. 1, należy także organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego:

1) dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko;

2) dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;

3) nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową;

4) nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu w zakresie:

a) opieki nad nauczycielami stażystami oraz

b) opracowywania przez nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu projektu oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stażu.

3. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez samorząd województwa należy ponadto gromadzenie i udostępnianie informacji o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli dostępnych w województwie.

4. Publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w ust. 1, mogą realizować również inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez ich organy prowadzące.

§ 19. Szkolenia dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli mogą prowadzić wyłącznie publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b i ust. 6 ustawy.

§ 20. 1. Publiczne placówki doskonalenia realizują zadania obowiązkowe przez:

1) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 18 ust. 1 i 2 lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;

2) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;

3) prowadzenie innych form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;

4) udzielanie konsultacji;

5) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 nie dotyczą publicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez ministrów.

§ 21. 1. Placówki doskonalenia posiadające akredytację mogą, za zgodą kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki, prowadzić:

1) kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w zakresie:

a) przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,

b) pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,

c)4) wychowania do życia w rodzinie;

2) kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 oraz w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

2. Kursy kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 1, nie mogą być prowadzone przez placówki doskonalenia posiadające wyłącznie wstępną akredytację oraz przez placówki doskonalenia, którym cofnięto akredytację na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy.

3. Publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w art. 8 ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14 ustawy, mogą, za zgodą właściwego ministra, prowadzić kursy kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 1, dla nauczycieli objętych zakresem działania placówki doskonalenia.

4. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 3, zawiera:

1) szczegółowy plan i program kursu kwalifikacyjnego, odpowiadające wymogom określonym w ramowym planie i programie kursu kwalifikacyjnego zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz termin kursu kwalifikacyjnego;

2)5) wykaz osób przewidzianych do realizacji zajęć ujętych w szczegółowym planie i programie kursu kwalifikacyjnego, zawierający:

a) imię i nazwisko osoby przewidzianej do prowadzenia zajęć,

b) informację o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, z zakresu tematyki zajęć prowadzonych na kursie, posiadanych przez osobę przewidzianą do ich prowadzenia;

3) kryteria naboru uczestników, odpowiadające wymogom określonym w ramowym planie i programie kursu kwalifikacyjnego, uwzględniające w szczególności wymagania w zakresie posiadanego poziomu wykształcenia;

4) informację o warunkach lokalowych i wyposażeniu, umożliwiających prawidłową realizację zajęć.

4a.6) Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy, mogą, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, prowadzić kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych, w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne artystyczne w szkołach artystycznych i placówkach artystycznych.

4b.6) Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 4a, zawiera:

1) szczegółowy plan i program kursu kwalifikacyjnego, odpowiadające wymogom określonym w ramowym planie i programie kursu kwalifikacyjnego zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz termin kursu kwalifikacyjnego;

2) wykaz osób przewidzianych do realizacji zajęć ujętych w szczegółowym planie i programie kursu kwalifikacyjnego, zawierający:

a) imię i nazwisko osoby przewidzianej do prowadzenia zajęć,

b) informację o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, z zakresu tematyki zajęć prowadzonych na kursie, posiadanych przez osobę przewidzianą do ich prowadzenia;

3) kryteria naboru uczestników, odpowiadające wymogom określonym w ramowym planie i programie kursu kwalifikacyjnego, uwzględniające w szczególności wymagania w zakresie posiadanego poziomu wykształcenia.

5. Placówka doskonalenia jest obowiązana do:

1) prowadzenia oceny wewnętrznej procesu realizacji kursu kwalifikacyjnego;

2) prowadzenia dokumentacji kursu kwalifikacyjnego, którą stanowią:

a) zgoda na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego,

b) wykaz osób prowadzących zajęcia na kursie kwalifikacyjnym zawierający: imię i nazwisko prowadzącego zajęcia oraz informacje o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,

c) szczegółowy plan i program kursu kwalifikacyjnego,

d) harmonogram kursu kwalifikacyjnego,

e) dziennik zajęć, w którym jest potwierdzana realizacja poszczególnych zajęć ujętych w szczegółowym planie i programie kursu kwalifikacyjnego oraz obecność na zajęciach uczestników kursu kwalifikacyjnego,

f) protokoły z egzaminów zawierające: imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia uczestnika przystępującego do egzaminu, datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu, ocenę uzyskaną na egzaminie, datę i miejsce sporządzenia protokołu, imię i nazwisko sporządzającego protokół - w przypadku przyjęcia takiej formy zaliczania zajęć,

g) rejestr wydanych świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego zawierający: imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia uczestnika kursu kwalifikacyjnego, nazwę ukończonego kursu kwalifikacyjnego, miejsce i datę wystawienia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz numer wydanego świadectwa;

3) przedstawienia organowi, który wyraził zgodę na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, sprawozdania z realizacji kursu kwalifikacyjnego nie później niż w terminie miesiąca po jego zakończeniu.

6. Uczestnik kursu kwalifikacyjnego po jego ukończeniu otrzymuje świadectwo, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

7. Placówka doskonalenia prowadzi rejestr kursów kwalifikacyjnych zawierający informację o nazwie i terminie realizowanego kursu kwalifikacyjnego oraz zgodzie na jego prowadzenie.

8. Publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy, mogą, na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, prowadzić dla nauczycieli za granicą kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Przepisy ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.

§ 22. Placówki doskonalenia mogą prowadzić kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy.

§ 23. 1. Uczelnie oraz inne jednostki, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, mogą prowadzić doskonalenie w formach seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń. W przypadku uczelni doskonalenie zawodowe nauczycieli może być prowadzone także w formie studiów podyplomowych.

2. Nauczyciele, którzy ukończyli daną formę doskonalenia zawodowego, otrzymują zaświadczenie, które zawiera: imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce jego urodzenia, nazwę podmiotu prowadzącego daną formę doskonalenia zawodowego, nazwę i zakres ukończonej formy doskonalenia zawodowego, łączną liczbę godzin zrealizowanych zajęć oraz datę wydania zaświadczenia.

3. Podmiot prowadzący daną formę doskonalenia zawodowego prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń. Rejestr zawiera: imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce jego urodzenia, nazwę i zakres ukończonej formy doskonalenia zawodowego oraz datę wydania zaświadczenia.

§ 24. 1. Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;

2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;

3) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;

4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

2. Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji;

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;

4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2.

§ 25. 1. Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem § 26 i § 27.

2. Kurator oświaty może powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi zatrudnionemu w szkole lub placówce, który posiada:

1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

2) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

3) co najmniej dobrą ocenę pracy;

4) udokumentowane osiągnięcia zawodowe;

5) kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne;

6) umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

3. Zadania doradcy metodycznego są realizowane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zawieranej na okres, na który zostały mu powierzone zadania doradcy metodycznego.

4. Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego.

5. Kurator oświaty, powierzając nauczycielowi zadania doradcy metodycznego, wskazuje publiczną placówkę doskonalenia prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego, w której nauczyciel-doradca metodyczny będzie zatrudniony, i określa:

1) szczegółowy zakres zadań nauczyciela-doradcy metodycznego;

2) okres powierzenia zadań doradcy metodycznego i wymiar zatrudnienia w placówce doskonalenia, zgodnie z ust. 3 i 4.

6. Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

7. Przed przedłużeniem powierzenia zadań doradcy metodycznego kurator oświaty zasięga opinii dyrektora publicznej placówki doskonalenia, w której nauczyciel-doradca metodyczny jest zatrudniony. Opinia zawiera ocenę sposobu realizacji zadań powierzonych nauczycielowi-doradcy metodycznemu oraz okres ich realizacji.

8. Nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań doradcy metodycznego sprawuje dyrektor publicznej placówki doskonalenia, w której nauczyciel-doradca metodyczny jest zatrudniony. W ramach sprawowanego nadzoru uwzględnia się opinie nauczycieli korzystających z pomocy nauczyciela-doradcy metodycznego.

9. W przypadku niewywiązywania się nauczyciela z powierzonych mu zadań doradcy metodycznego kurator oświaty, na wniosek dyrektora publicznej placówki doskonalenia, w której nauczyciel-doradca metodyczny jest zatrudniony, może cofnąć powierzenie zadań doradcy metodycznego.

10. Kurator oświaty przygotowuje plan sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa, w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia, biorąc pod uwagę:

1) liczbę nauczycieli poszczególnych specjalności w województwie;

2) potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego;

3) konieczność zapewnienia nauczycielom równego dostępu terytorialnego i przedmiotowego do doradztwa metodycznego na terenie województwa.

11. W planie sieci doradztwa metodycznego, o którym mowa w ust. 10, wskazuje się:

1) liczbę nauczycieli-doradców metodycznych poszczególnych specjalności;

2) placówki doskonalenia, w których nauczyciele-doradcy metodyczni będą zatrudnieni, ze wskazaniem ich specjalności.

12. Kurator oświaty publikuje na stronie internetowej kuratorium oświaty wykaz publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych.

13. Plan sieci doradztwa metodycznego, o którym mowa w ust. 10, uwzględnia również, stosownie do potrzeb, doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym.

14. W zakresie, o którym mowa w ust. 13, kurator oświaty współpracuje z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

§ 26. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powierza nauczycielowi zadania doradcy metodycznego, w uzgodnieniu z dyrektorem publicznej szkoły artystycznej, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora publicznej placówki doskonalenia, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi, zatrudnionemu w publicznej szkole artystycznej, który posiada:

1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

2) stopień nauczyciela dyplomowanego;

3) co najmniej dziesięcioletni staż pracy pedagogicznej;

4) znaczące osiągnięcia zawodowe, w tym w zakresie doskonalenia zawodowego.

3. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi posiadającemu stopień nauczyciela dyplomowanego lub inny stopień awansu zawodowego oraz co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.

4. Zadania doradcy metodycznego mogą być wykonywane przez nauczyciela:

1) w ramach stosunku pracy w publicznej szkole artystycznej, w której nauczyciel jest zatrudniony, z jednoczesnym obniżeniem obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2) w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy.

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, powierzając nauczycielowi zadania doradcy metodycznego, określa:

1) szczegółowy zakres zadań nauczyciela-doradcy metodycznego;

2) szkoły artystyczne lub placówki artystyczne, na rzecz których nauczyciel-doradca metodyczny realizuje swoje zadania;

3) warunki wykonywania zadań nauczyciela-doradcy metodycznego, zgodnie z ust. 4.

6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powierza zadania doradcy metodycznego na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

7. Przed przedłużeniem powierzenia zadań doradcy metodycznego minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zasięga opinii: dyrektora publicznej placówki doskonalenia, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy, dyrektora publicznej szkoły artystycznej, w której nauczyciel jest zatrudniony, oraz nauczycieli korzystających z pomocy nauczyciela-doradcy metodycznego. Opinia zawiera ocenę sposobu realizacji zadań powierzonych nauczycielowi-doradcy metodycznemu oraz okres ich realizacji.

8. W przypadku niewywiązywania się nauczyciela z powierzonych mu zadań doradcy metodycznego minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii dyrektora publicznej placówki doskonalenia, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy, i dyrektora publicznej szkoły artystycznej, w której nauczyciel jest zatrudniony, może cofnąć powierzenie zadań doradcy metodycznego.

9. Nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań przez nauczyciela-doradcę metodycznego sprawuje dyrektor publicznej placówki doskonalenia, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy.

§ 27. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa powierza nauczycielowi zadania doradcy metodycznego, w uzgodnieniu z dyrektorem publicznej szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora publicznej placówki doskonalenia, o której mowa w art. 8 ust. 7 pkt 2 ustawy.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia powierza nauczycielowi zadania doradcy metodycznego, w uzgodnieniu z dyrektorem publicznej szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora publicznej placówki doskonalenia, o której mowa w art. 8 ust. 14 ustawy.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw zdrowia mogą powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi zatrudnionemu odpowiednio w publicznej szkole lub placówce, który posiada:

1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

2) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

3) co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.

4. Do powierzenia zadań doradcy metodycznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 26 ust. 4-9 stosuje się odpowiednio.

§ 28. 1. Plan pracy publicznej placówki doskonalenia na rok szkolny przygotowuje dyrektor tej placówki.

2. Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia plan pracy tej placówki na kolejny rok szkolny do zaopiniowania kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę placówki doskonalenia, w terminie do dnia 15 lipca poprzedniego roku szkolnego.

3. Kurator oświaty wyraża opinię w sprawie planu pracy publicznej placówki doskonalenia w terminie 14 dni od dnia jego przedstawienia przez dyrektora tej placówki.

4. Jeżeli kurator oświaty nie wyrazi opinii w sprawie planu pracy publicznej placówki doskonalenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, plan pracy tej placówki uznaje się za pozytywnie zaopiniowany przez kuratora oświaty.

5. Przepisy ust. 2-4 nie dotyczą publicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez ministrów.

6. Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia plan pracy tej placówki, zaopiniowany zgodnie z ust. 2-4, do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, w terminie do dnia 31 lipca poprzedniego roku szkolnego.

7. Organ prowadzący zatwierdza plan pracy publicznej placówki doskonalenia na kolejny rok szkolny w terminie do dnia 31 sierpnia poprzedniego roku szkolnego.

8. Sprawozdanie z realizacji planu pracy za dany rok szkolny dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego.

§ 29. 1. Utworzenie niepublicznej placówki doskonalenia wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia.

2. Osoba fizyczna i osoba prawna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składa wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami:

1) aktem założycielskim;

2) statutem w brzmieniu zgodnym z brzmieniem statutu, o którym mowa w art. 185 ust. 1 ustawy;

3) dokumentami poświadczającymi spełnienie warunków, o których mowa w art. 184 ust. 4 pkt 6 i 8 ustawy;

4) decyzją kuratora oświaty o przyznaniu wstępnej akredytacji.

3. Wpis do ewidencji obejmuje następujące dane:

1) imię i nazwisko osoby fizycznej, która będzie prowadziła niepubliczną placówkę doskonalenia, i adres jej zamieszkania albo nazwę osoby prawnej, która będzie prowadziła niepubliczną placówkę doskonalenia, i adres jej siedziby;

2) nazwę niepublicznej placówki doskonalenia;

3) adres siedziby niepublicznej placówki doskonalenia;

4) określenie terytorialnego zasięgu działania niepublicznej placówki doskonalenia;

5) datę rozpoczęcia działalności przez niepubliczną placówkę doskonalenia.

4. Samorząd województwa dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis oraz z urzędu doręcza osobie fizycznej lub osobie prawnej ubiegającej się o wpis zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę niepublicznej placówki doskonalenia oraz organowi podatkowemu.

5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

1) oznaczenie samorządu województwa, który dokonał wpisu do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia;

2) datę i numer wpisu do ewidencji;

3) imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej zamieszkania albo nazwę osoby prawnej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej siedziby;

4) nazwę niepublicznej placówki doskonalenia;

5) adres siedziby niepublicznej placówki doskonalenia;

6) określenie terytorialnego zasięgu działania niepublicznej placówki doskonalenia.

6. Samorząd województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli wniosek o wpis nie zawiera dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub danych, o których mowa w ust. 3, i mimo wezwania nie został uzupełniony.

7. Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia jest obowiązany zgłosić samorządowi województwa zmiany danych objętych wpisem do ewidencji, o których mowa w ust. 3, powstałe po wpisie do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

8. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia prowadzenia działalności oświatowej;

2) dokonania wpisu z naruszeniem prawa;

3) zaprzestania działalności przez niepubliczną placówkę doskonalenia przez okres dłuższy niż sześć miesięcy;

4) likwidacji niepublicznej placówki doskonalenia, o której mowa w art. 186 ust. 4 ustawy.

9. Wpis do ewidencji podlega także wykreśleniu na wniosek organu prowadzącego niepubliczną placówkę doskonalenia, po zakończeniu realizacji rozpoczętych w tej placówce form doskonalenia i dokształcania nauczycieli.

10. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w tej decyzji, i jest równoznaczne z likwidacją niepublicznej placówki doskonalenia.

11. Dokumentację zlikwidowanej niepublicznej placówki doskonalenia przekazuje się organowi prowadzącemu, z wyjątkiem dokumentacji kursów kwalifikacyjnych, o której mowa w § 21 ust. 5 pkt 2 i ust. 7, którą przekazuje się kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę placówki doskonalenia, w terminie miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

12. Dokumentacja, o której mowa w ust. 11, jest przechowywana zgodnie z przepisami w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, obowiązującymi w dniu likwidacji niepublicznej placówki doskonalenia.

§ 30. 1. Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia przygotowuje plan pracy placówki doskonalenia na dany rok szkolny.

2. Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia przedstawia kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę placówki doskonalenia sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki doskonalenia za dany rok szkolny, z uwzględnieniem terminów realizacji poszczególnych zadań ujętych w tym planie pracy, w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego.

§ 31. Osoby, którym powierzono stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia lub które zostały powołane na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą zajmować to stanowisko do końca okresu, na który zostało ono powierzone, albo do końca okresu, na który je powołano.

§ 32. Stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia może zajmować także nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) spełnia warunki, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-3 i 5-11, oraz

2) uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 3 - przed powierzeniem stanowiska dyrektora.

§ 33. 1. W konkursach na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia, ogłoszonych i nierozstrzygniętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Jeżeli osobą wyłonioną w wyniku konkursu, o którym mowa w ust. 1, jest nauczyciel akademicki, przed powierzeniem stanowiska dyrektora nauczyciel ten jest obowiązany także do złożenia oświadczenia, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 34. 1. Kursy kwalifikacyjne, na których prowadzenie została wyrażona zgoda przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są realizowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

2. Do wniosków o wyrażenie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy.

§ 35. 1. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w zakresie:

1) przygotowania pedagogicznego do nauczania danego języka obcego;

2) wczesnego nauczania danego języka obcego.

2. Kursy kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone przez placówki doskonalenia posiadające akredytację, za zgodą kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki. Przepisy § 6 ust. 3 i 4, § 21 ust. 2 i 4-7 oraz § 29 ust. 11 i 12 stosuje się.

3. Kursy kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 1, dla nauczycieli szkół artystycznych mogą być prowadzone przez publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przepisy § 6 ust. 3 i 4 oraz § 21 ust. 4-7 stosuje się.

§ 36. Uczestnicy form doskonalenia zawodowego nauczycieli rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

§ 37. Nauczyciele, którym jednostki samorządu terytorialnego powierzyły zadania doradcy metodycznego, realizują te zadania na dotychczasowych warunkach do końca okresu, na jaki zostały one powierzone.

§ 38. W planie sieci doradztwa metodycznego, o którym mowa w § 25 ust. 10, uwzględnia się także nauczycieli-doradców metodycznych, o których mowa w § 37.

§ 39. 1. Ewidencja niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzona przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia staje się ewidencją niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

2. Do wniosków o wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 40. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia7).8)


1) Obecnie działem administracji rządowej - oświata i wychowanie kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 568 i 2157, z 2021 r. poz. 2445, z 2022 r. poz. 2666 oraz z 2023 r. poz. 1586 i 1723.

4) Dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1601), które weszło w życie z dniem 1 września 2021 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 czerwca 2019 r.

8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 maja 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2738)

WZÓR - ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU KWALIFIKACYJNEGO


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-21
  • Data wejścia w życie: 2023-12-21
  • Data obowiązywania: 2023-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA