REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2745

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 867), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 1855);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 293).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 1855), które stanowią:

„§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem umowy o przyznaniu pomocy finansowej, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem § 5 pkt 2 i § 10, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz § 9 ust. 1 pkt 13 dodany niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. W przypadku umów o przyznaniu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się, że zobowiązanie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, jest wykonane, jeżeli operacja zostanie zrealizowana w terminie, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2-5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 293), które stanowią:

„§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem umowy o przyznaniu tej pomocy, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej, o której mowa w § 2, przyznanej na podstawie umów o przyznaniu tej pomocy, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. W przypadku umów o przyznaniu pomocy finansowej, o której mowa w § 2, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się, że zobowiązanie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, jest wykonane, jeżeli operacja zostanie zrealizowana w terminie, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: R. Telus

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2745)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej „Programem”, oraz warunki i tryb jej wypłaty, a także przestrzenny zasięg wdrażania tego poddziałania, w tym:

1) formę i tryb składania wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o płatność;

3) kryteria wyboru operacji;

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu tej pomocy, zwana dalej „umową”;

5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części jest przyznawana ta pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

§ 2. Poddziałanie, o którym mowa w § 1, jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.2) Pomoc, o której mowa w § 1, zwana dalej „pomocą”, jest przyznawana dostawcy działania szkoleniowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.3))4), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, na operację polegającą na organizacji i przeprowadzeniu działań szkoleniowych dla osób zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom lub właścicielom lasów, zwanych dalej „doradcami”.

§ 4. O pomoc może ubiegać się dostawca działania szkoleniowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/20134), zwany dalej „dostawcą działania szkoleniowego”, który:5)

1) prowadzi działalność szkoleniową;

2)6) posiada doświadczenie w organizacji działań z zakresu transferu wiedzy;

3)2) będzie realizował operację przy pomocy wykładowców posiadających kwalifikacje odpowiednie do zakresu prowadzonych działań szkoleniowych;

4)2) zapewni bazę dydaktyczno-lokalową wyposażoną w sprzęt niezbędny do realizacji operacji, na którą ubiega się o przyznanie pomocy, w tym miejsca, w których będą odbywać się zajęcia praktyczne, jeżeli program działania szkoleniowego przewiduje realizację takich zajęć w ramach operacji;

5)2) posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, albo numer identyfikacyjny został nadany jednemu z dostawców działania szkoleniowego - w przypadku wspólnego ubiegania się tych dostawców o przyznanie pomocy;

6)7) nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

§ 4a.8) Przepisu § 4 pkt 6 nie stosuje się do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, jednostek doradztwa rolniczego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1354 i 1762) oraz instytutów badawczych w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498 oraz z 2023 r. poz. 1672).

§ 5. Pomoc przyznaje się na operację:

1) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych - która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;

2)9) która zostanie zrealizowana do dnia 31 sierpnia 2025 r.;

3)2) polegającą na organizacji i przeprowadzeniu działań szkoleniowych dla doradców, którzy będą uczestniczyć w działaniach szkoleniowych, w zakresie objętym operacją;

4)2) która będzie realizowana na podstawie programu działań szkoleniowych obejmującego w szczególności:

a) szczegółowy zakres działań szkoleniowych,

b) terminy przeprowadzenia działań szkoleniowych,

c) liczbę i wymiar godzinowy działań szkoleniowych,

d) liczbę doradców, którzy będą uczestniczyć w działaniach szkoleniowych,

e) liczebność pojedynczej grupy doradców, którzy będą uczestniczyć w działaniach szkoleniowych,

f) formę przeprowadzanych działań szkoleniowych,

g) wskazanie wyposażenia bazy dydaktyczno-lokalowej, w tym miejsc, w których będą odbywać się zajęcia praktyczne, jeżeli program działania szkoleniowego przewiduje realizację takich zajęć w ramach operacji

- w odniesieniu do każdego z zakresów tematycznych działań szkoleniowych objętych operacją.

§ 6. (uchylony).

§ 7. (uchylony).

§ 8. 1.10) Pomoc przyznaje się przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) dotyczących kryteriów oceny ofert.

2.2) Pomoc przyznaje się dostawcy działania szkoleniowego, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

§ 9. 1. Umowa, poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej „ustawą”, zawiera inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1) niefinansowania operacji z udziałem innych środków publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych - niefinansowania operacji z udziałem środków publicznych stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;

2) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

3) informowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy;

4) uwzględnienia wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo w ramach odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/20134);

5) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

6) zachowania w trakcie realizacji operacji tych kryteriów wyboru operacji, za które zostały przyznane punkty;

7) przedkładania Agencji sprawozdań częściowych oraz sprawozdania końcowego z realizacji operacji na formularzu udostępnionym przez Agencję;

8) zrealizowania operacji w terminie, o którym mowa w § 5 pkt 2;

9)2) zrealizowania operacji bez pobierania żadnych opłat od doradców, którzy będą uczestniczyć w działaniach szkoleniowych;

10) warunków uczestnictwa wykładowców biorących udział w realizacji operacji polegających na tym, że:

a)2) w przypadku gdy w działaniu szkoleniowym realizowanym w ramach operacji będą także uczestniczyć wykładowcy biorący udział w realizacji operacji, nie mogą być oni kwalifikowani jako uczestnicy działań szkoleniowych objętych operacją, jeżeli działanie szkoleniowe to obejmowało zakres, w którym wykładowca prowadzi działanie szkoleniowe w ramach tej operacji,

b) (uchylona);

11)2) badania opinii doradców, którzy będą uczestniczyć w działaniach szkoleniowych, na temat jakości działania szkoleniowego, w którym brali udział, i wykładowców, którzy je prowadzili;

12) przestrzegania obowiązków beneficjenta wynikających z załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.11))12);

13)13) zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie.

2. (uchylony).

3. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/20134), odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo - jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych - przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez Agencję.

§ 10.14) W przypadku dostawców działań szkoleniowych, którzy zamierzają wspólnie realizować operację, weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową podpisuje co najmniej jeden z dostawców działań szkoleniowych, przy czym suma kwot wskazanych w deklaracjach wekslowych beneficjenta powinna być równa kwocie pomocy przyznanej na operację oraz uwzględniać zobowiązania powstałe z tytułu zwrotu tych kwot po terminie.

§ 11. 1. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli:

1) beneficjent zrealizował operację lub jej etap, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu oraz w umowie:

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, i nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową określonego w umowie,

b)2) zgodnie z programem działań szkoleniowych, o którym mowa w § 5 pkt 4;

2) beneficjent zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) beneficjent udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu;

4)2) koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem działań szkoleniowych zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/20134).

2. Przez wniosek o płatność końcową rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu całej operacji.

3. (uchylony).

4. (uchylony).

5.15) Koszty uczestnictwa każdego z doradców, którzy będą uczestniczyć w każdym z działań szkoleniowych realizowanych w ramach Programu, podlegają sumowaniu, a suma tych kosztów nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro za trzy lata szkolenia doradców w odniesieniu do wszystkich doradców reprezentujących jeden podmiot doradczy.

6. Pomoc jest wypłacana w złotych, a jej przeliczenie następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 34 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.16))17).

§ 12. 1. Wniosek o płatność składa się w Centrali Agencji.

2. W przypadku złożenia wniosku o płatność osobiście albo za pośrednictwem innej osoby w Centrali Agencji, z chwilą złożenia wniosku Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

3.18) W przypadku nadania wniosku o płatność przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień nadania tej przesyłki.

§ 13. 1. Wniosek o płatność zawiera dane niezbędne do dokonania płatności, w szczególności:

1) dane beneficjenta:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres,

c) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) albo numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, na podstawie którego został nadany numer identyfikacyjny - w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL,

d) numer z Krajowego Rejestru Sądowego,

e) numer identyfikacyjny,

f) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

g) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

h) dane osób upoważnionych do reprezentowania beneficjenta, w szczególności imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oraz numer PESEL, a jeżeli osoba upoważniona do reprezentowania beneficjenta nie posiada numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość;

2) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności;

3)2) wskazanie zrealizowanych działań szkoleniowych zgodnie z zawartą umową;

4) oświadczenia beneficjenta związane z otrzymaniem płatności oraz o zgodności treści formularza, o którym mowa w ust. 2 pkt 4a, z treścią wniosku o płatność;

5) informację o załącznikach.

2. Do wniosku o płatność dołącza się:

1) (uchylony);

2)2) dokumenty potwierdzające zrealizowanie działań szkoleniowych stanowiących przedmiot umowy;

3) sprawozdanie z realizacji operacji;

4) kopię dokumentu potwierdzającego sposób reprezentacji beneficjenta;

4a) formularz wniosku o płatność zawierający te same dane, które zostały zawarte we wniosku o płatność, zapisany na informatycznym nośniku danych w formacie danych pozwalającym na edycję jego treści;

5) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.

3. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem, z tym że kopia, o której mowa w ust. 2 pkt 4, może być potwierdzona przez beneficjenta.

4. Jeżeli wniosek o płatność nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów lub wniosek, lub dołączone dokumenty nie spełniają innych wymagań, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia tych braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

6. Jeżeli beneficjent pomimo powtórnego wezwania nie usunął braków, Agencja rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.

7. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność Agencja może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 14. 1. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 90 dni od dnia jego złożenia i dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność.

2. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie o wypłatę pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.

3. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości wypłaty pomocy, termin, o którym mowa w ust. 1, wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych wątpliwości, o czym Agencja informuje na piśmie beneficjenta.

§ 15. 1. W razie śmierci beneficjenta, rozwiązania, połączenia lub podziału beneficjenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa beneficjenta, po podpisaniu umowy, następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części pomoc jest przyznawana, na jego wniosek, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy;

2) na następcę prawnego beneficjenta albo nabywcę przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji operacji oraz inne jego prawa niezbędne do jej zrealizowania.

2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części o zmianę umowy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa się w Centrali Agencji, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego albo nabycia przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części.

4. Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca beneficjenta dołącza do wniosku następcy zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

2)19) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca beneficjenta przekazuje Agencji odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.

7. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy.

8. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy w terminie, o którym mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące.

§ 16. 1. Wysokość pomocy przyznanej następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części nie może przekraczać kwoty, która nie została wypłacona temu beneficjentowi, oraz kwoty wynikającej z oferty.

2. Umowa zawarta z następcą prawnym beneficjenta albo nabywcą przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części określa warunki kontynuowania realizacji operacji.

3. W przypadku beneficjentów wspólnie realizujących operację, pomoc może być przyznana następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części, jeżeli zgodę na to wyrażą pozostali beneficjenci realizujący tę operację.

§ 17. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy i wypłatę środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia20).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 1855), które weszło w życie z dniem 14 października 2021 r.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 30 z 02.02.2018, str. 6, Dz. Urz. UE L 16 z 18.01.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 22.02.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 79 z 08.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 224 z 24.06.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 173 z 30.06.2022, str. 34.

4) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2023 r. na podstawie art. 154 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.). Rozporządzenie jest nadal stosowane w celu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej.

5) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2, oraz przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 293), które weszło w życie z dniem 15 lutego 2023 r.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 115 z 29.04.2016, str. 33, Dz. Urz. UE L 308 z 16.11.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 194 z 31.07.2018, str. 44, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2019, str. 58, Dz. Urz. UE L 215 z 19.08.2019, str. 3, Dz. Urz. UE L 224 z 13.07.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 27 z 27.01.2021, str. 9 oraz Dz. Urz. UE L 189 z 18.07.2022, str. 12.

12) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2023 r. na podstawie art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/2531 z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. UE L 328 z 22.12.2022, str. 78). Rozporządzenie jest nadal stosowane w celu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej.

13) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 27 z 03.02.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11, Dz. Urz. UE L 174 z 10.07.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 289 z 12.08.2021, str. 6.

17) Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 stycznia 2023 r. na podstawie art. 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/127 z dnia 7 grudnia 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 o przepisy dotyczące agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 20 z 31.01.2022, str. 95, z późn. zm.).

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 9.

19) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 9.

20) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 marca 2017 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-21
  • Data wejścia w życie: 2023-12-21
  • Data obowiązywania: 2023-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA