REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 139

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 334 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1080) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W celu pobierania próbek żywności, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448), wydziela się codziennie, na każdą stołówkę wojskową przygotowującą posiłki w ramach stosowanych norm wyżywienia, środki spożywcze o wartości pieniężnej do 100% stosowanych norm, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Żołnierze uprawnieni do wyżywienia w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5, otrzymują wyżywienie w wymiarze:

1) 40% przysługującej zasadniczej normy wyżywienia - jeżeli czas szkolenia, ćwiczenia, kursu wynosi ponad 8 godzin, nie więcej jednak niż 12 godzin;

2) 100% przysługującej im normy wyżywienia - jeżeli czas szkolenia, ćwiczenia, kursu i kształcenia wynosi ponad 12 godzin.

2. Czas szkolenia, ćwiczenia, kursu lub kształcenia obejmuje:

1) w zakresie szkoleń lub ćwiczeń - liczbę godzin szkoleniowych w poszczególnym dniu ćwiczenia lub szkolenia;

2) w zakresie kursu lub kształcenia - okres od dnia rozpoczęcia kursu lub kształcenia do dnia zakończenia kursu lub kształcenia bez względu na liczbę godzin szkoleniowych w poszczególnych dniach szkoleniowych realizowanych w ramach szkolenia programowego.”;

3) w § 7:

a) w ust. 1:

- w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) kursach lub szkoleniach zawodowych lub specjalistycznych, tylko w dniach, w których jest realizowane szkolenie programowe,”,

- w pkt 6 w:

- - lit. a wyraz „wprowadzania” zastępuje się wyrazem „wprowadzenia” ,

- - lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) leczenia stacjonarnego w izbach chorych albo w szpitalach polowych będących w strukturach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwolnionych z uczestnictwa w zajęciach, pozostających na terenie uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej, ośrodków szkolenia lub centrów szkolenia;”,

- w pkt 13:

- - skreśla się wyrazy „Jednostki Wojskowej Nr 2414, Nr 2286 i Nr 5718 -”,

- - kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

„14) pełniący zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia:

a) w uczelni wojskowej:

- na studiach stacjonarnych,

- na kursach oficerskich,

b) na studiach stacjonarnych w uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa,

c) w szkole podoficerskiej,

d) w centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia;

15) konwojowani do innego garnizonu przez Żandarmerię Wojskową lub właściwe wojskowe organy porządkowe oraz zatrzymani i osadzeni w izbach zatrzymań utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.”,

b) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zajmującym stanowiska służbowe związane z przygotowaniem, wydawaniem posiłków, utrzymaniem odpowiedniego stanu sanitarnohigienicznego w stołówkach wojskowych oraz sprawującym nad nimi merytoryczny nadzór - w formie posiłków wydawanych w czasie wykonywania obowiązków;”;

- w pkt 3 wyrazy „jednostkach wojskowych prowadzących gospodarkę kuchenną” zastępuje się wyrazami „stołówkach wojskowych”,

c) w ust. 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) pełniącym nieetatową służbę wewnętrzną w wymiarze ponad 8 godzin, nie więcej niż 12 godzin.”;

4) w § 13:

a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w wymiarze 100% normy jako uzupełnienie wyżywienia według normy wyżywienia szkolnej - 020, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5 lit. a-c i f-h, pkt 6 lit. c i d oraz pkt 13:”,

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pierwszego i drugiego dnia Bożego Narodzenia, 31 grudnia, Święta Narodowego Trzeciego Maja, Święta Wojska Polskiego, Narodowego Święta Niepodległości - uprawnienie do bezpłatnego wyżywienia na podstawie § 7 ust. 1 pkt 5 lit. a-c i f-h, pkt 6 lit. c i d oraz pkt 13,”;

5) w § 15 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach „w wymiarze 50%,” dodaje się wyrazy „jako uzupełnienie zasadniczej normy wyżywienia szkolnej - 020;”;

6) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie przysługiwania żołnierzom kilku wymiarów dodatkowej normy wyżywienia ogólnej - 110 w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 pkt 5 lit. a-c i f-h, pkt 6 lit. c i d, pkt 13 oraz § 13 pkt 3 lit. a-c.”;

7) w § 17 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) nie są zwolnieni z wykonywania zajęć służbowych z powodów, o których mowa w art. 276 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 6 lit. e.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: W. Kosiniak-Kamysz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-05
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA