REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 342

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 2494).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 2494), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.".

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 342)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa państwowy system odniesień przestrzennych obowiązujący na terenie całego kraju.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ETRS89 - rozumie się przez to geodezyjny europejski ziemski system odniesienia, przyjęty rezolucją nr 7 na XVII Zgromadzeniu Generalnym Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki w Canberze w 1979 r., zatwierdzony rezolucją nr 1 na zgromadzeniu podkomisji EUREF (IAG Reference Frame Sub-Commission for Europe) we Florencji w 1990 r. jako identyczny z Międzynarodowym Ziemskim Systemem Odniesienia ITRS (International Terrestrial Reference System) na epokę 1989.0;

2) EVRS - rozumie się przez to kinematyczny, europejski system wysokościowy, wykorzystujący różnice potencjału siły ciężkości odniesione do poziomu odniesienia Amsterdam lub odpowiadające im wysokości normalne, zatwierdzony rezolucją nr 5 na zgromadzeniu podkomisji EUREF w Tromsø w 2000 r.;

3) konserwacji geodezyjnego układu odniesienia - rozumie się przez to ciągłą lub okresową kontrolę stałości wyznaczanych współrzędnych wektorów położenia i prędkości punktów podstawowej osnowy geodezyjnej realizujących układ odniesienia;

4) quasi-geoidzie - rozumie się przez to powierzchnię powstającą przez odłożenie od punktów na powierzchni Ziemi w kierunku ku elipsoidzie odniesienia, wzdłuż normalnych linii pionu, wysokości normalnych tych punktów;

5) modelu quasi-geoidy - rozumie się przez to numeryczną, dyskretną (punktową) reprezentację wysokości powierzchni quasi-geoidy, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym obliczenie tej wysokości w określonym punkcie;

6) obiekcie przestrzennym - rozumie się przez to obiekt, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214);

7) siatce odniesienia - rozumie się przez to siatkę złożoną z dwóch lub więcej zbiorów krzywych, tak że krzywe każdego zbioru przecinają krzywe innych zbiorów w sposób algorytmiczny;

8) wysokości normalnej - rozumie się przez to wielkość powstałą z podzielenia liczby geopotencjalnej przez przeciętne wartości przyspieszenia normalnego siły ciężkości na elipsoidzie odniesienia.

Rozdział 2

Państwowy system odniesień przestrzennych

§ 3. 1. Państwowy system odniesień przestrzennych tworzą:

1) geodezyjne układy odniesienia oznaczone symbolami PL-ETRF2000 i PL-ETRF89, będące matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego ziemskiego systemu odniesienia ETRS89;

2) układy wysokościowe oznaczone symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH, będące matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego ziemskiego systemu wysokościowego EVRS;

3) układy współrzędnych: geocentrycznych kartezjańskich oznaczone symbolem XYZ, geocentrycznych geodezyjnych oznaczone symbolem GRS80h oraz geodezyjnych oznaczone symbolem GRS80H;

4) układy współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczone symbolami: PL-LAEA, PL-LCC, PL-UTM, PL-1992 i PL-2000.

2. Parametry techniczne geodezyjnych układów odniesienia, układów wysokościowych i układów współrzędnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Specyfikację modelu pojęciowego państwowego systemu odniesień przestrzennych, w postaci schematu aplikacyjnego UML, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Fizyczną realizacją geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF2000 jest sieć europejskich stacji permanentnych EPN (European Permanent Network) o dokładnie wyznaczonych współrzędnych oraz zmianach tych współrzędnych w czasie.

2. Przenoszenie na obszar Polski i konserwacja geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF2000 odbywają się przez sieć stacji permanentnych ASG-EUPOS (Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS).

§ 5. Przenoszenie na obszar Polski i konserwacja geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF89 odbywają się przez sieć punktów podstawowej osnowy geodezyjnej za pośrednictwem obserwacji satelitarnych GNSS (Global Navigation Satellite Systems).

§ 6. 1. Geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Północnego, wyznaczonego dla mareografu w Amsterdamie (Normaal Amsterdams Peil), Holandia.

2. Elipsoidą normalnego pola siły ciężkości jest elipsoida odniesienia GRS80.

§ 7. Geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga, Federacja Rosyjska.

§ 8. 1. Fizyczną realizacją układów wysokościowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest podstawowa osnowa wysokościowa.

2. Wysokości normalne określa się na podstawie pomiarów geodezyjnych odniesionych do pola grawitacyjnego Ziemi, względem przyjętej powierzchni odniesienia, albo na podstawie pomiarów satelitarnych GNSS, z uwzględnieniem wysokości obowiązującej quasi-geoidy nad elipsoidą odniesienia.

3. Wysokości normalne oznacza się literą H i podaje w metrach [m].

§ 9. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-LAEA jest utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów na elipsoidzie odniesienia GRS80 odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii azymutalnego równopowierzchniowego odwzorowania Lamberta.

§ 10. 1. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-LCC jest utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów na elipsoidzie odniesienia GRS80 odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii stożkowego równokątnego odwzorowania Lamberta.

2. Obszar Polski obejmuje jeden pas równoleżnikowy układu współrzędnych PL-LCC.

§ 11. 1. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów na elipsoidzie odniesienia GRS80 odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii odwzorowania Gaussa-Krügera.

2. Obszar Polski obejmuje jeden pas południkowy układu współrzędnych PL-1992 o rozciągłości od 14º00'E do 24º30'E i południku osiowym 19ºE.

§ 12. 1. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-UTM jest utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów na elipsoidzie odniesienia GRS80 odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii odwzorowania poprzecznego Merkatora.

2. Obszar Polski obejmują trzy pasy południkowe układu współrzędnych PL-UTM o rozciągłości równej 6º długości geodezyjnej każdy, o południkach osiowych: 15ºE, 21ºE i 27ºE, oznaczane odpowiednio numerami: 33, 34 i 35.

§ 13. 1. Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 jest utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przyporządkowania punktów na elipsoidzie odniesienia GRS80 odpowiednim punktom na płaszczyźnie według teorii odwzorowania Gaussa-Krügera.

2. Obszar Polski obejmują cztery pasy południkowe układu współrzędnych PL-2000 o rozciągłości równej 3º długości geodezyjnej każdy, o południkach osiowych: 15ºE, 18ºE, 21ºE i 24ºE, oznaczane odpowiednio numerami: 5, 6, 7 i 8.

§ 14. Katalog obiektów i atrybutów państwowego systemu odniesień przestrzennych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Stosowanie państwowego systemu odniesień przestrzennych

§ 15. 1. Państwowy system odniesień przestrzennych stosuje się w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych przez organy władzy publicznej, przy czym:

1) układ współrzędnych PL-LAEA stosuje się na potrzeby analiz przestrzennych i sprawozdawczości na poziomie ogólnoeuropejskim;

2) układ współrzędnych PL-LCC stosuje się na potrzeby wydawania map w skali 1:500 000 i w mniejszych skalach;

3) układ współrzędnych PL-UTM stosuje się na potrzeby wydawania standardowych opracowań kartograficznych w skalach od 1:10 000 do 1:250 000, wydawania map morskich oraz wydawania innych map przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa;

4) układ współrzędnych PL-2000 stosuje się na potrzeby wykonywania map w skalach większych od 1:10 000 - w szczególności mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.

2. W pracach geodezyjnych i kartograficznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 1-4 stosuje się układ współrzędnych PL-UTM lub układ współrzędnych PL-1992.

3. W pracach geodezyjnych i kartograficznych, pracach hydrograficznych na akwenach morskich, a także przy tworzeniu zbiorów danych przestrzennych, będących przedmiotem umów międzynarodowych, których Polska jest sygnatariuszem, mogą być stosowane inne niż określone w § 3 układy odniesienia, układy wysokościowe lub układy współrzędnych.

4. W przypadku gdy prace, o których mowa w ust. 3, dotyczą obiektów przestrzennych znajdujących się w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, do określenia położenia tych obiektów oprócz układów odniesienia, układów wysokościowych lub układów współrzędnych określonych w umowie stosuje się także państwowy system odniesień przestrzennych.

5. W pracach, w których wymagana dokładność określenia współrzędnych nie przekracza 1 m, a wykorzystuje się geocentryczne systemy odniesienia i powiązane z figurą Ziemi układy współrzędnych zgodne z konwencją Międzynarodowej Służby Ruchu Obrotowego Ziemi (IERS) z 1996 r., w szczególności:

1) Światowy System Geodezyjny 1984 (WGS84),

2) Międzynarodowy Ziemski System Odniesienia (ITRS),

3) Europejski Ziemski System Odniesienia 1989 (ETRS89)

- nie stosuje się transformacji współrzędnych między tymi systemami a układami odniesienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

§ 16. 1. Położenie obiektów przestrzennych w geodezyjnych układach odniesienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, określa się za pomocą układów współrzędnych:

1) układu współrzędnych geocentrycznych kartezjańskich XYZ, którego osie są oznaczane literami: X, Y, Z, a wartości współrzędnych podawane w metrach [m], lub

2) układu współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, którego osie są oznaczane literami:

a) szerokość geodezyjna - literą φ,

b) długość geodezyjna - literą λ

- wartości tych współrzędnych są podawane w stopniach [º], minutach ['] i sekundach [''], przy czym za wartością współrzędnej φ dodaje się literę N (North), a za wartością współrzędnej λ dodaje się literę E (East),

c) wysokość elipsoidalna - literą h, wartość tej współrzędnej jest podawana w metrach [m].

2. W przypadkach, w których wyznaczenie wysokości elipsoidalnych jednoczesne z wyznaczeniem współrzędnych geodezyjnych φ i λ jest niemożliwe, położenie obiektów przestrzennych określa się za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie GRS80H oraz wysokości normalnych H.

3. Osie układów współrzędnych płaskich prostokątnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, oznacza się literami: oś północną - literą x, a oś wschodnią - literą y, przy czym za wartością współrzędnej x dodaje się literę N (North), a za wartością współrzędnej y dodaje się literę E (East).

§ 17. 1. Graficzną prezentacją współrzędnych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3, na opracowaniach kartograficznych są siatki odniesienia, odpowiednio: siatka kartograficzna - dla współrzędnych geodezyjnych i siatka kilometrowa - dla współrzędnych płaskich prostokątnych, przy czym:

1) współrzędne geodezyjne narożników arkuszy map i linie siatki kartograficznej opisuje się w pełnych stopniach, minutach lub sekundach;

2) linie siatki kilometrowej opisuje się w metrach lub kilometrach;

3) dopuszcza się podawanie tylko punktów przecięcia siatek odniesienia, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Siatka kilometrowa otrzymuje nazwę od układu współrzędnych, dla którego została obliczona, przy czym:

1) początek siatki pokrywa się z początkiem układu współrzędnych płaskich prostokątnych;

2) linie siatki biegną z południa na północ i z zachodu na wschód;

3) punktem odniesienia komórki siatki jest dolny lewy narożnik komórki siatki.

3. Na potrzeby jednoznacznych odniesień i jednoznacznej identyfikacji komórki siatki stosuje się kod komórki, który zawiera wielkość komórki oraz współrzędne dolnego lewego rogu tej komórki. Wielkość komórki wyraża się w metrach [m] dla komórek o wielkości 100 m lub mniejszej oraz w kilometrach [km] dla komórek o wielkości 1000 m lub większej. Wartości współrzędnych północnych i współrzędnych wschodnich dzieli się przez 10n, gdzie n oznacza liczbę zer znaczących dla wartości określającej wielkość komórki.

4. Rozdzielczość siatki kilometrowej w zależności od skali mapy określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 18. 1. Podstawą podziału na arkusze mapy i nadawania im godła w układzie współrzędnych PL-LCC, PL-UTM lub PL-1992 jest arkusz mapy w skali 1:1 000 000. Godło każdego arkusza składa się z litery i liczb oddzielonych myślnikiem, wynikających z podziału Międzynarodowej Mapy Świata w skali 1:1 000 000 na arkusze o wymiarach 4º szerokości i 6º długości, gdzie:

1) litera oznacza pas równoleżnikowy (pas), do którego przynależy arkusz,

2) dwucyfrowa liczba oznacza pas południkowy (słup), do którego przynależy arkusz

- przy czym obszar Polski leży na przecięciu dwóch pasów oznaczonych literami M i N w kierunku z południa na północ i trzech słupów oznaczonych liczbami: 33, 34 i 35 w kierunku z zachodu na wschód.

2. Godło arkusza mapy w skali 1:500 000, 1:250 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000 i 1:10 000 powstaje przez dodanie do godła mapy w skali 1:1 000 000 liter i liczb, wynikających z podziału odpowiednio:

1) arkusza mapy w skali 1:1 000 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:500 000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone literami A, B, C i D, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;

2) arkusza mapy w skali 1:500 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:250 000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone literami a, b, c i d, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;

3) arkusza mapy w skali 1:1 000 000 na 144 arkusze mapy w skali 1:100 000, po 12 arkuszy w rzędzie, oznaczone liczbami od 001 do 144, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;

4) arkusza mapy w skali 1:100 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:50 000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone literami A, B, C i D, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;

5) arkusza mapy w skali 1:50 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:25 000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone literami a, b, c i d, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;

6) arkusza mapy w skali 1:25 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:10 000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone cyframi 1, 2, 3 i 4, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej.

3. W pracach geodezyjnych i kartograficznych, pracach hydrograficznych na akwenach morskich, a także przy wydawaniu map będących przedmiotem umów międzynarodowych, których Polska jest sygnatariuszem, może być stosowany inny niż określony w ust. 1 i 2 podział map na arkusze i inny sposób nadawania godła.

§ 19. 1. Podstawą podziału na arkusze mapy i nadawania im godła w układzie współrzędnych PL-2000 jest arkusz mapy w skali 1:10 000 o wymiarach 5 km na 8 km, przy czym godło każdego arkusza mapy w skali 1:10 000 składa się z trzech liczb rozdzielonych kropkami, gdzie:

1) pierwsza, jednocyfrowa liczba oznacza numer pasa południkowego (5, 6, 7 lub 8) i powstaje przez podzielenie wartości południka osiowego pasa południkowego przez liczbę 3;

2) druga, trzycyfrowa liczba określa numer rzędu, do którego przynależy arkusz, i powstaje jako liczba całkowita dzielenia (xi - 4920) przez 5, gdzie xi oznacza współrzędną północną dowolnego punktu z pasa południkowego wyrażoną w kilometrach [km];

3) trzecia, dwucyfrowa liczba określa numer kolumny, do której przynależy arkusz, i powstaje jako liczba całkowita dzielenia (yi - 332) przez 8, gdzie yi oznacza współrzędną wschodnią dowolnego punktu z pasa południkowego wyrażoną w kilometrach [km] z pominięciem początkowej cyfry oznaczającej numer pasa południkowego.

2. Godło arkusza mapy w skali 1:5000, 1:2000, 1:1000 i 1:500 powstaje przez dodanie do godła mapy w skali 1:10 000 liczby wynikającej z podziału odpowiednio:

1) arkusza mapy w skali 1:10 000 na 4 arkusze mapy w skali 1:5000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone liczbami 1, 2, 3 i 4, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;

2) arkusza mapy w skali 1:10 000 na 25 arkuszy mapy w skali 1:2000, po 5 arkuszy w rzędzie, oznaczone liczbami od 01 do 25, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;

3) arkusza mapy w skali 1:2000 na 4 arkusze mapy w skali 1:1000, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone liczbami 1, 2, 3 i 4, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej;

4) arkusza mapy w skali 1:1000 na 4 arkusze mapy w skali 1:500, po 2 arkusze w rzędzie, oznaczone liczbami 1, 2, 3 i 4, poczynając od górnego lewego arkusza, rzędami z lewej do prawej.

§ 20. Podział i oznaczenia arkuszy map w układach współrzędnych: PL-LCC, PL-1992, PL-UTM oraz PL-2000 określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 21. Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie parametrów technicznych państwowego systemu odniesień przestrzennych są realizowane zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia oraz umieszczonym na ePUAP.

§ 22. Faktyczne granice pasów południkowych w układzie współrzędnych PL-2000 wyznacza się wzdłuż granic jednostek administracyjnych szczebla powiatowego, przy czym w przypadku jednostek administracyjnych przecinanych na dwie części przez południki graniczne pasów południkowych: 16,5ºE, 19,5ºE lub 22,5ºE o przynależności obszaru powiatu do określonego pasa południkowego przesądza część o większej powierzchni.

§ 23. Dane określające wartości modelu:

1) różnic współrzędnych pomiędzy układami odniesienia PL-ETRF2000 a PL-ETRF89,

2) różnic wysokości pomiędzy układami wysokościowymi PL-EVRF2007-NH a PL-KRON86-NH,

3) obowiązującej quasi-geoidy

- publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, nie później niż w dniu 1 stycznia 2014 r.

§ 24. 1.2) Układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Parametry techniczne geodezyjnych układów odniesienia, układów wysokościowych i układów współrzędnych płaskich prostokątnych obowiązujących na mocy dotychczasowych przepisów, w przypadku wycofania tych układów, archiwizuje się w sposób zapewniający w razie potrzeby wykonanie przeliczeń lub transformacji współrzędnych i wysokości określonych w tych układach do układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 25. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 821).

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).


1) Uchylony przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782), która weszła w życie z dniem 31 lipca 2020 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 2494), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 listopada 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
15 października 2012 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 342)

Załącznik nr 1

PARAMETRY TECHNICZNE GEODEZYJNYCH UKŁADÓW ODNIESIENIA, UKŁADÓW WYSOKOŚCIOWYCH I UKŁADÓW WSPÓŁRZĘDNYCH

Tabela 1. Parametry techniczne geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF2000

Parametry techniczne geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF2000

element

nazwa parametru

wartość parametru

Układ odniesienia

identyfikator

PL-ETRF2000

 

pełna nazwa

Europejski Ziemski Układ Odniesienia 2000

 

inna nazwa

ETRF2000, European Terrestrial Reference Frame 2000

 

epoka realizacji

2011

 

punkt przyłożenia

18 stacji permanentnych EPN

 

informacja dodatkowa

Współrzędne pochodzą z wyrównania kampanii obserwacyjnej GNSS przeprowadzonej w latach 2008-2011

Elipsoida

nazwa

GRS80

 

duża półoś

6 378 137 m

 

odwrotność spłaszczenia

298,2572221

 

informacja dodatkowa

Moritz, H. (1988): Geodetic Reference System 1980. Bulletin Geodesique, The Geodesists Handbook, 1988, International Union of Geodesy and Geophysics

Południk początkowy

nazwa

Greenwich

 

wartość

 

informacja dodatkowa

 

Układy współrzędnych

nazwy układów

Geocentryczny układ współrzędnych kartezjańskich albo geocentryczny układ współrzędnych geodezyjnych

 

Tabela 2. Parametry techniczne geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF89

Parametry techniczne geodezyjnego układu odniesienia PL-ETRF89

element

nazwa parametru

wartość parametru

Układ odniesienia

identyfikator

PL-ETRF89

 

pełna nazwa

Europejski Ziemski Układ Odniesienia 1989

 

inna nazwa

EUREF89, ETRF89, European Terrestrial Reference Frame 1989

 

epoka realizacji

1992,5

 

punkt przyłożenia

11 punktów EUREF-POL

 

informacja dodatkowa

Współrzędne wyznaczone z wyrównania wyników kampanii GPS EUREF-POL 92 przeprowadzonej w lipcu 1992 r.

Elipsoida

nazwa

GRS80

 

duża półoś

6 378 137 m

 

odwrotność spłaszczenia

298,2572221

 

informacja dodatkowa

Moritz, H. (1988): Geodetic Reference System 1980. Bulletin Geodesique, The Geodesists Handbook, 1988, International Union of Geodesy and Geophysics

Południk początkowy

nazwa

Greenwich

 

wartość

 

informacja dodatkowa

 

Układy współrzędnych

nazwy układów

Geocentryczny układ współrzędnych geodezyjnych

 

Tabela 3. Parametry techniczne układu współrzędnych geocentrycznych kartezjańskich XYZ

Parametry techniczne układu współrzędnych geocentrycznych kartezjańskich XYZ

element

nazwa parametru

wartość parametru

Układ współrzędnych

identyfikator

XYZ

 

nazwa

Geocentryczny układ współrzędnych kartezjańskich

 

typ

Kartezjański

 

liczba osi

3

 

zastosowanie

Stosowany w nawigacji i geodezji, w szczególności w pracach wykorzystujących satelitarne techniki oraz pracach związanych z konserwacją systemu odniesienia ETRS89

Oś układu

nazwa osi

Geocentryczny X

 

oznaczenie

X

 

zwrot

Geocentryczny X (oś jest zwrócona od środka elipsoidy do punktu przecięcia równika z południkiem Greenwich)

 

jednostka miary

Metr

 

informacja dodatkowa

Oś X jest utworzona przez przecięcie płaszczyzny południka Greenwich z płaszczyzną równika przechodzącą przez początek układu

 

nazwa osi

Geocentryczny Y

 

oznaczenie

Y

 

zwrot

Geocentryczny Y (oś jest zwrócona od środka elipsoidy do punktu przecięcia równika z południkiem 90°)

 

jednostka miary

Metr

 

informacja dodatkowa

Prostopadła do osi X i Z dopełniająca przestrzenny, prawoskrętny układ współrzędnych

 

nazwa osi

Geocentryczny Z

 

oznaczenie

Z

 

zwrot

Geocentryczny Z (oś jest zwrócona od środka elipsoidy do północnego bieguna geograficznego)

 

jednostka miary

Metr

 

informacja dodatkowa

Kierunek osi odpowiada kierunkowi ku biegunowi ziemskiemu zredukowanemu na epokę układu odniesienia

 

Tabela 4. Parametry techniczne układu współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

Parametry techniczne układu współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h

element

nazwa parametru

wartość parametru

Układ współrzędnych

identyfikator

GRS80h

 

inna nazwa

Geocentryczny układ współrzędnych geodezyjnych

 

typ

Geodezyjny

 

liczba osi

3

 

zastosowanie

Stosowany w pracach geodezyjnych, w szczególności przy wykorzystaniu satelitarnych technik pomiaru

Oś układu

nazwa osi

Szerokość geodezyjna

 

oznaczenie

φ

 

inne oznaczenie

FI, Lat, B

 

zwrot

Północ

 

jednostka miary

Stopień

 

informacja dodatkowa

Kąt pomiędzy płaszczyzną równika a linią prostopadłą do powierzchni elipsoidy odniesienia przechodzącej przez dany punkt. Szerokość geodezyjna jest równa 0° na równiku i 90°N na biegunie północnym

 

nazwa osi

Długość geodezyjna

 

oznaczenie

λ

 

inne oznaczenie

LA, Lon, L

 

zwrot

Wschód

 

jednostka miary

Stopień

 

informacja dodatkowa

Kąt pomiędzy południkiem 0° (Greenwich) a południkiem przechodzącym przez dany punkt, mierzony w płaszczyźnie równika

 

nazwa osi

Wysokość elipsoidalna

 

oznaczenie

h

 

zwrot

Góra

 

jednostka miary

Metr

 

informacja dodatkowa

Odległość danego punktu od powierzchni elipsoidy odniesienia mierzona wzdłuż normalnej do elipsoidy

 

Tabela 5. Parametry techniczne układu współrzędnych geodezyjnych GRS80H

Parametry techniczne układu współrzędnych geodezyjnych GRS80H

element

nazwa parametru

wartość parametru

Układ współrzędnych

identyfikator

GRS80H

 

inna nazwa

Układ współrzędnych geodezyjnych

 

typ

Geodezyjny

 

liczba osi

2

 

zastosowanie

Stosowany w pracach geodezyjnych, w szczególności przy wykorzystaniu punktów osnowy geodezyjnej oraz klasycznych technik pomiarowych

Oś układu

nazwa osi

Szerokość geodezyjna

 

oznaczenie

φ

 

inne oznaczenie

FI, Lat, B

 

zwrot

Północ

 

jednostka miary

Stopień

 

informacja

Kąt pomiędzy płaszczyzną równika a linią prostopadłą do

 

dodatkowa

powierzchni elipsoidy odniesienia przechodzącej przez dany punkt. Szerokość geodezyjna jest równa 0° na równiku i 90°N na biegunie północnym

 

nazwa osi

Długość geodezyjna

 

oznaczenie

λ

 

inne oznaczenie

LA, Lon, L

 

zwrot

Wschód

 

jednostka miary

Stopień

 

informacja dodatkowa

Kąt pomiędzy południkiem 0° (Greenwich) a południkiem przechodzącym przez dany punkt, mierzony w płaszczyźnie równika

 

Tabela 6. Parametry techniczne układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

Parametry techniczne układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

element

nazwa parametru

wartość parametru

Układ odniesienia

identyfikator

PL-EVRF2007

 

pełna nazwa

System wysokości normalnych Amsterdam

 

inna nazwa

EVRF2007, EVRF2007-AMST, 2007-AMST, European Vertical Reference Frame 2007, Normal Amsterdams Peil, NAP

 

epoka realizacji

2008

 

poziom odniesienia

Średni poziom Morza Północnego wyznaczony dla mareografu w Amsterdamie (Holandia)

 

informacja dodatkowa

Wysokości normalne otrzymane z łącznego wyrównania wyników kampanii niwelacji precyzyjnej przeprowadzonej w latach 1998-2012 w nawiązaniu do fundamentalnej osnowy wysokościowej

Układ współrzędnych

identyfikator

NH

 

inna nazwa

Wysokości normalne

 

typ

Pionowy

 

liczba osi

1

 

zastosowanie

 

Oś układu

nazwa osi

Wysokości normalne

 

oznaczenie

H

 

zwrot

W górę

 

jednostka miary

Metr

 

informacja dodatkowa

Powiązany z polem grawitacyjnym Ziemi. Wartości dodatnie powyżej i wartości ujemne poniżej poziomu odniesienia

 

Tabela 7. Parametry techniczne układu wysokościowego PL-KRON86-NH

Parametry techniczne układu wysokościowego PL-KRON86-NH

element

nazwa parametru

wartość parametru

Układ odniesienia

identyfikator

PL-KRON86

 

pełna nazwa

System wysokości normalnych Kronsztad

 

inna nazwa

Kronsztad86, System wysokości Mołodieńskiego

 

epoka realizacji

1982

 

poziom odniesienia

Średni poziom Morza Bałtyckiego wyznaczony dla mareografu w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga (Federacja Rosyjska)

 

informacja dodatkowa

Stosowany w pracach geodezyjnych od 1986 r., nie dłużej niż do dnia 31.12.2019 r.

Układ współrzędnych

identyfikator

NH

 

inna nazwa

Wysokości normalne

 

typ

Pionowy

 

liczba osi

1

 

zastosowanie

 

Oś układu

nazwa osi

Wysokości normalne

 

oznaczenie

H

 

zwrot

W górę

 

jednostka miary

Metr

 

informacja dodatkowa

Powiązany z polem grawitacyjnym Ziemi. Wartości dodatnie powyżej i wartości ujemne poniżej poziomu odniesienia

 

Tabela 8. Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-LAEA

Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-LAEA

element

nazwa parametru

wartość parametru

Układ współrzędnych

identyfikator

GRS80H

 

inna nazwa

Geodezyjny

 

typ

Odwzorowany

 

liczba osi

2

 

zastosowanie

 

Oś układu

nazwa osi

Współrzędna północna

 

oznaczenie

x

 

zwrot

Północ

 

jednostka miary

Metr

 

informacja dodatkowa

 

 

nazwa osi

Współrzędna wschodnia

 

oznaczenie

y

 

zwrot

Wschód

 

jednostka miary

Metr

 

informacja dodatkowa

 

Odwzorowanie

identyfikator

PL-LAEA

 

inna nazwa

LAEA

 

typ odwzorowania

Odwzorowanie azymutalne ukośne, równopowierzchniowe Lamberta

 

zastosowanie

Stosowany na potrzeby analizy przestrzennej i sprawozdawczości na poziomie ogólnoeuropejskim

 

formuły obliczeniowe

US Geological Survey Professional Publication 1395, "Map Projection - A Working Manual" by John P. Snyder

 

informacja dodatkowa

 

Parametr odwzorowania

nazwa parametru

Szerokość geodezyjna początku układu współrzędnych

 

wartość parametru

52°N

 

informacja

 

 

dodatkowa

 

 

nazwa parametru

Długość geodezyjna początku układu współrzędnych

 

wartość parametru

10°E

 

informacja dodatkowa

 

 

nazwa parametru

Wartość początkowa współrzędnej północnej

 

wartość parametru

3 210 000,00 m

 

informacja dodatkowa

 

 

nazwa parametru

Wartość początkowa współrzędnej wschodniej

 

wartość parametru

4 321 000,00 m

 

informacja dodatkowa

 

 

Tabela 9. Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-LCC

Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-LCC

element

nazwa parametru

wartość parametru

Układ współrzędnych

identyfikator

GRS80H

 

inna nazwa

Geodezyjny

 

typ

Odwzorowany

 

liczba osi

2

 

zastosowanie

 

Oś układu

nazwa osi

Współrzędna północna

 

oznaczenie

x

 

zwrot

Północ

 

jednostka miary

Metr

 

informacja dodatkowa

 

 

nazwa osi

Współrzędna wschodnia

 

oznaczenie

y

 

zwrot

Wschód

 

jednostka miary

Metr

 

informacja dodatkowa

 

Odwzorowanie

identyfikator

PL-LCC

 

inna nazwa

LCC

 

typ odwzorowania

Odwzorowanie stożkowe sieczne, równokątne Lamberta

 

zastosowanie

Stosowany na potrzeby wydawania map w skali 1:500 000 i w mniejszych skalach

 

formuły obliczeniowe

Lambert Conformal Conic Projection, in Hooijberg, Practical Geodesy, 1997

 

informacja dodatkowa

 

Parametry

nazwa parametru

Dolny równoleżnik sieczny

 

wartość parametru

35°N

 

informacja dodatkowa

 

 

nazwa parametru

Górny równoleżnik sieczny

 

wartość parametru

65°N

 

informacja dodatkowa

 

 

nazwa parametru

Szerokość geodezyjna początku układu współrzędnych

 

wartość parametru

52°N

 

informacja dodatkowa

 

 

nazwa parametru

Długość geodezyjna początku układu współrzędnych

 

wartość parametru

10°E

 

informacja dodatkowa

 

 

nazwa parametru

Wartość początkowa współrzędnej północnej

 

wartość parametru

2 800 000,00 m

 

informacja dodatkowa

 

 

nazwa parametru

Wartość początkowa współrzędnej wschodniej

 

wartość parametru

4 000 000,00 m

 

informacja dodatkowa

 

 

Tabela 10. Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992

Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992

element

nazwa parametru

wartość parametru

Układ współrzędnych

identyfikator

GRS80H

 

inna nazwa

Geodezyjny

 

typ

Odwzorowany

 

liczba osi

2

 

zastosowanie

 

Oś układu

nazwa osi

Współrzędna północna

 

oznaczenie

x

 

zwrot

Północ

 

jednostka miary

Metr

 

informacja dodatkowa

 

 

nazwa osi

Współrzędna wschodnia

 

oznaczenie

y

 

zwrot

Wschód

 

jednostka miary

Metr

 

informacja dodatkowa

 

Odwzorowanie

identyfikator

PL-1992

 

inna nazwa

1992

 

typ odwzorowania

Odwzorowanie walcowe poprzeczne wiernokątne Gaussa-Krügera

 

zastosowanie

Układ stosowany w opracowaniach kartograficznych w skali 1:10 000 i mniejszej, większej jednak od 1:500 000

 

formuły obliczeniowe

Transverse Mercator Mapping Equations, in Hooijberg, Practical Geodesy, 1997, Panasiuk J., Balcerzak J, Gdowski B.: Państwowy układ współrzędnych geodezyjnych -1992, Główny Geodeta Kraju 1995

 

informacja dodatkowa

Obowiązujący na obszarze całego kraju

Parametry

nazwa parametru

Szerokość geodezyjna punktu przyłożenia

 

wartość parametru

 

informacja dodatkowa

Od równika na północ

 

nazwa parametru

Długość geodezyjna punktu przyłożenia

 

wartość parametru

19°E

 

informacja dodatkowa

Wartość południka osiowego mierzona od południka 0° na wschód

 

nazwa parametru

Wartość początkowa współrzędnej północnej

 

wartość parametru

-5 300 000,00 m

 

informacja dodatkowa

Na równiku

 

nazwa parametru

Wartość początkowa współrzędnej wschodniej

 

wartość parametru

500 000,00 m

 

informacja dodatkowa

Na południku osiowym

 

nazwa parametru

Współczynnik skali na południku osiowym

 

wartość parametru

0,9993

 

informacja dodatkowa

Zniekształcenie długości na południku osiowym -0,7m/km

 

nazwa parametru

Szerokość strefy odwzorowawczej

 

wartość parametru

10°30' długości geodezyjnej

 

informacja dodatkowa

W praktyce granice strefy odwzorowawczej pokrywają się z granicami administracyjnymi jednostek administracyjnych

 

nazwa parametru

Zakres długości geodezyjnej strefy

 

wartość parametru

Od 14°00'E do 24°30'E

 

informacja dodatkowa

 

 

Tabela 11. Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-UTM

Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-UTM

element

nazwa parametru

wartość parametru

Układ współrzędnych

identyfikator

GRS80H

 

inna nazwa

Geodezyjny

 

typ

Odwzorowany

 

liczba osi

2

 

zastosowanie

 

Oś układu

nazwa osi

Współrzędna północna

 

oznaczenie

x

 

inne oznaczenie

N, Northing

 

zwrot

Północ

 

jednostka miary

Metr

 

informacja dodatkowa

 

 

nazwa osi

Współrzędna wschodnia

 

oznaczenie

y

 

inne oznaczenie

E, Easting

 

zwrot

Wschód

 

jednostka miary

Metr

 

informacja dodatkowa

 

Odwzorowanie

identyfikator

PL-UTM

 

inna nazwa

UTM

 

typ odwzorowania

Odwzorowanie walcowe poprzeczne równokątne Merkatora

 

zastosowanie

Stosowany w opracowaniach kartograficznych w skalach nie większych niż 1:10 000

 

formuły obliczeniowe

Transverse Mercator Mapping Equations, in Hooijberg, Practical Geodesy, 1997

 

informacja dodatkowa

Stosowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych, w pracach hydrograficznych na akwenach morskich na potrzeby wydawania map morskich oraz w systemach informacji o terenie, mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa

Parametry

nazwa parametru

Szerokość geodezyjna punktu przyłożenia

 

wartość parametru

 

informacja dodatkowa

W każdej strefie od równika na północ

 

nazwa parametru

Długość geodezyjna punktu przyłożenia

 

wartość parametru

15°E, 21°E, 27°E

 

informacja dodatkowa

Wartość południka osiowego strefy liczona od południka 0° na wschód

 

nazwa parametru

Wartość początkowa współrzędnej północnej

 

wartość parametru

0,00 m

 

informacja dodatkowa

W każdej strefie

 

nazwa parametru

Wartość początkowa współrzędnej wschodniej

 

wartość parametru

500 000,00 m + n × 1 000 000,00 m, gdzie n oznacza numer strefy

 

informacja dodatkowa

Dla strefy o południku osiowym 15°E wartość początkowa współrzędnej wschodniej wyniesie: 500 000,00 + 33 × 1 000 000,00 m = 33 500 000,00 m

 

nazwa parametru

Współczynnik skali w południku osiowym

 

wartość parametru

0,9996

 

informacja dodatkowa

 

 

nazwa parametru

Szerokość strefy odwzorowawczej

 

wartość parametru

6° długości geodezyjnej

 

informacja dodatkowa

 

 

nazwa parametru

Numer strefy odwzorowawczej (n)

 

wartość parametru

n = 33 dla południka osiowego 15°E

 

 

n = 34 dla południka osiowego 21°E

 

 

n = 35 dla południka osiowego 27°E

 

informacja dodatkowa

Numer strefy odwzorowawczej jest liczony od południka przeciwnego południkowi Greenwich na wschód

 

nazwa parametru

Zakres długości geodezyjnej strefy

 

wartość parametru

Strefa 33: od 12°E do 18°E

 

 

Strefa 34: od 18°E do 24°E

 

 

Strefa 35: od 24°E do30°E

 

informacja dodatkowa

 

 

Tabela 12. Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000

Parametry techniczne układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000

element

nazwa parametru

wartość parametru

Układ współrzędnych

identyfikator

GRS80H

 

inna nazwa

Geodezyjny

 

typ

Odwzorowany

 

liczba osi

2

 

zastosowanie

 

Oś układu

nazwa osi

Współrzędna północna

 

oznaczenie

x

 

zwrot

Północ

 

jednostka miary

Metr

 

informacja dodatkowa

 

 

nazwa osi

Współrzędna wschodnia

 

oznaczenie

y

 

zwrot

Wschód

 

jednostka miary

Metr

 

informacja dodatkowa

 

Odwzorowanie

identyfikator

PL-2000

 

inna nazwa

2000

 

typ odwzorowania

Odwzorowanie walcowe poprzeczne wiernokątne Gaussa-Krügera

 

zastosowanie

Układ stosowany w pracach geodezyjnych

i opracowaniach kartograficznych w skali większej od

1:10 000

 

formuły obliczeniowe

Transverse Mercator Mapping Equations, in Hooijberg, Practical Geodesy, 1997, Panasiuk J., Balcerzak J., Gdowski B.: Państwowy układ współrzędnych geodezyjnych - 1992, Główny Geodeta Kraju 1995

 

informacja dodatkowa

Obowiązujący na obszarze całego kraju

Parametry

nazwa parametru

Szerokość geodezyjna punktu przyłożenia

 

wartość parametru

 

informacja dodatkowa

W każdej strefie od równika na północ

 

nazwa parametru

Długość geodezyjna punktu przyłożenia

 

wartość parametru

15°E, 18°E, 21°E, 24°E

 

informacja dodatkowa

Wartość południka osiowego strefy liczona od południka Greenwich na wschód

 

nazwa parametru

Wartość początkowa współrzędnej północnej

 

wartość parametru

0,00 m

 

informacja dodatkowa

W każdej strefie

 

nazwa parametru

Wartość początkowa współrzędnej wschodniej

 

wartość parametru

500 000,00 + n × 1 000 000,00 m, gdzie n oznacza numer strefy

 

informacja dodatkowa

Dla strefy o południku osiowym 15°E wartość początkowa współrzędnej wschodniej wyniesie: 500 000,00 + 5 × 1 000 000,00 m = 5 500 000,00 m

 

nazwa parametru

Współczynnik skali w południku osiowym

 

wartość parametru

0,999923

 

informacja dodatkowa

 

 

nazwa parametru

Szerokość strefy odwzorowawczej

 

wartość parametru

3° długości wschodniej

 

informacja dodatkowa

W praktyce granice strefy odwzorowawczej pokrywają się z granicami jednostek administracyjnych szczebla powiatowego

 

nazwa parametru

Numer strefy odwzorowawczej (n)

 

wartość parametru

5, 6, 7, 8

 

informacja dodatkowa

Numer strefy odwzorowawczej jest liczony od południka 0° na wschód

 

nazwa parametru

Zakres długości geodezyjnej strefy

 

wartość parametru

Strefa 5: od 13°30'E do 16°30'E

 

 

Strefa 6: od 16°30'E do 19°30'E

 

 

Strefa 7: od 19°30'E do 22°30'E

 

 

Strefa 8: od 22°30'E do 25°30'E

 

informacja dodatkowa

 

Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA MODELU POJĘCIOWEGO PAŃSTWOWEGO SYSTEMU ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

1. Schemat aplikacyjny UML: Państwowy system odniesień przestrzennych

infoRgrafika

2. Schemat aplikacyjny UML: Słowniki

infoRgrafika

3. Model podstawowy

infoRgrafika

Załącznik nr 3

KATALOG OBIEKTÓW I ATRYBUTÓW PAŃSTWOWEGO PRZESTRZENNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 4

ROZDZIELCZOŚĆ SIATKI KILOMETROWEJ W ZALEŻNOŚCI OD SKALI MAPY

Tabela. Rozdzielczość siatki kilometrowej w zależności od skali mapy

Skala mapy

Odstępy linii siatki

1:1 000 000

co 100 000 000 (dopuszczalne co 10 000 m)

1:500 000, 1:250 000

co 10 000 m

1:100 000

co 1000 m (dopuszczalne co 10 000 m)

1:50 000, 1:25 000

co 1000 m

1:10 000, 1:5000

co 1000 m (dopuszczalne co 100 m)

1:2000, 1:1000, 1:500

co 100 m

Załącznik nr 5

PODZIAŁ I OZNACZENIA ARKUSZY MAP W UKŁADACH WSPÓŁRZĘDNYCH: PL-LCC, PL-1992, PL-UTM ORAZ PL-2000

Tabela 1. Podział i oznaczenie godeł arkuszy map w układach współrzędnych PL-LCC i PL-1992, PL-UTM (na przykładzie arkusza mapy w skali 1:1 000 000 o godle M-34)

Skala mapy

Arkusz pojedynczy

Arkusz podwójny

obszar [º,']

oznaczenie godła mapy

obszar [º,']

oznaczenie godła mapy

szerokość

długość

szerokość

długość

1:1 000 000

M-34

12°

M-34,35

1:500 000

M-34-D

M-34-C,D

1:250 000

1,5°

M-34-D-d

M-34-D-c,d

1:100 000

20'

30'

M-34-144

20'

M-34-143,144

1:50 000

10'

15'

M-34-144-D

10'

30'

M-34-144-C,D

1:25 000

5'

7,5'

M-34-144-D-d

5'

15'

M-34-144-D-c,d

1:10 000

2,5'

3,75'

M-34-144-D-d-4

2,5'

7,5'

M-34-144-D-d-3,4

 

Tabela 2. Podział i oznaczenia arkuszy map w układzie współrzędnych PL-2000 (na przykładzie arkusza mapy w skali 1:10 000 o godle 6.115.27)

Skala mapy

Obszar [km]

Oznaczenie godła mapy

szerokość

długość

1:10 000

5,0

8,0

6.115.27

1:5 000

2,5

4,0

6.115.27.4

1:2 000

1,0

1,6

6.115.27.25

1:1 000

0,5

0,8

6.115.27.25.4

1:500

0,25

0,4

6.115.27.25.4.4

Załącznik nr 6

SCHEMAT APLIKACYJNY GML PAŃSTWOWEGO SYSTEMU ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-11
  • Data wejścia w życie: 2024-03-11
  • Data obowiązywania: 2024-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA