REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 518

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2391), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 699);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2038).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 699), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2038), które stanowią:

„§ 2. 1. Komisja socjalna powołana przez Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej pozostaje właściwa w zakresie świadczeń dla emerytów i rencistów funkcjonariuszy Straży Granicznej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin do czasu powołania komisji socjalnej przez Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej jest właściwy w sprawie przyznania świadczenia socjalnego na podstawie wniosku skierowanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 marca 2024 r. (poz. 518)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin2)

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin3) (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej „funduszem”, między jego dysponentów,

2) zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu,

3) rodzaje świadczeń socjalnych,

4) dysponentów środków funduszu,

5) tryb przyznawania świadczeń socjalnych

- w odniesieniu do emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, zwanych dalej „uprawnionymi”.4)

§ 2. Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:

1) zapomogi pieniężne;

2) dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;

3) zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;

4) dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;

5) dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;

6) dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;

7) dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

§ 3. 1. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonuje podziału środków funduszu między dysponentów, o których mowa w ust. 2, odpowiednio do wysokości środków zaplanowanych na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy poszczególnych służb, z uwzględnieniem liczby emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych do policyjnej renty rodzinnej, według stanu na 1 stycznia danego roku kalendarzowego oraz według miejsca zamieszkania uprawnionych.

2. Dysponentami środków funduszu są:

1) Komendant Główny Policji;

2) Komendant Główny Straży Granicznej;

2a)5) Komendant Straży Marszałkowskiej;

3) Komendant Służby Ochrony Państwa - w odniesieniu do emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin;

4) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

5) Szef Krajowej Administracji Skarbowej - w odniesieniu do emerytów i rencistów Służby Celnej i Służby Celno-Skar-bowej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

§ 4. 1.6) Komendant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, Komendant Główny Straży Granicznej, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, komendanci ośrodków Straży Granicznej, Komendant Straży Marszałkowskiej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej, komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Służby Ochrony Państwa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorzy izb administracji skarbowej, dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości, zwani dalej „kierownikami jednostek organizacyjnych”, powołują, każdy w swojej jednostce organizacyjnej, w drodze decyzji, komisję socjalną, zwaną dalej „komisją”.

2. Komisja jest organem opiniodawczym i doradczym kierownika jednostki organizacyjnej w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych.

3. Komisję powołuje się na 4 lata, z tym że kierownik jednostki organizacyjnej zachowuje prawo do uzupełniania składu komisji oraz do odwołania członka komisji w przypadku:

1) skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

2) stwierdzenia naruszenia prawa podczas wykonywania obowiązków;

3) uchylania się od wykonywania obowiązków;

4) ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający pełnienie funkcji członka komisji.

4. Komisja opiniuje plan podziału funduszu na poszczególne świadczenia socjalne - na każdy rok kalendarzowy.

5. Zmiany w planie podziału funduszu są dokonywane z zachowaniem trybu określonego w ust. 4.

6. Komisja powołana przez Komendanta Służby Ochrony Państwa jest właściwa również w zakresie świadczeń dla emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

7. Komisje powołane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości są właściwe również w zakresie świadczeń dla emerytów i rencistów Służby Celnej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

§ 5. 1. Świadczenia socjalne przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej na wniosek uprawnionego, złożony osobiście lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów.

2. Do wniosku dołącza się:

1) odcinek emerytury lub renty albo kopię (kserokopię) ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;

2) inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia.

3. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. 1. Wniosek kieruje się do komórki organizacyjnej właściwej do spraw socjalnych lub kieruje się do osoby wyznaczonej do załatwiania spraw socjalnych w jednostce organizacyjnej właściwej w dniu zwolnienia ze służby, a także właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.

2. Komórka organizacyjna właściwa do spraw socjalnych lub osoba wyznaczona do załatwiania spraw socjalnych niezwłocznie przekazuje otrzymany wniosek do zaopiniowania komisji.

§ 7. 1. Wniosek jest rozpatrywany przez komisję na najbliższym jej posiedzeniu przypadającym po dacie złożenia wniosku.

2. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem i załączonymi dokumentami przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej propozycję dotyczącą sposobu załatwienia sprawy, w szczególności określa wysokość świadczenia.

3. Świadczenia socjalne przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej.

4. Świadczenia socjalne wypłaca niezwłocznie komórka organizacyjna jednostki organizacyjnej, właściwa do spraw finansowych.

5. Świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin przyznaje Komendant Służby Ochrony Państwa, a wypłaca je niezwłocznie komórka organizacyjna Służby Ochrony Państwa, właściwa do spraw finansowych.

6. Świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów Służby Celnej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin przyznaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izb administracji skarbowej, dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości, a wypłaca je niezwłocznie komórka organizacyjna jednostki organizacyjnej, właściwa do spraw finansowych.

§ 8. Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym:

1) posiadającym trudne warunki materialne;

2) poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych powstałych niezależnie od uprawnionego;

3) sierotom zupełnym;

4) samotnie wychowującym dzieci;

5) ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.

§ 9. Komisje socjalne powołane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1374 oraz z 2017 r. poz. 1143) działają do końca kadencji, na które zostały powołane.

§ 10. Postępowania wszczęte na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 9, i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są prowadzone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 11. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dokonując w 2018 r. podziału środków funduszu między dysponentów, o których mowa w § 3 ust. 2, oblicza kwotę środków funduszu dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej w 2018 r.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia7).8)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 518)

WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

2) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 699), które weszło w życie z dniem 21 kwietnia 2020 r.

3) Tytuł ustawy zmieniony przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730), która weszła w życie z dniem 20 maja 2018 r.; wszedł w życie z dniem 14 kwietnia 2020 r.

4) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2038), które weszło w życie z dniem 1 października 2023 r.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 grudnia 2018 r.

8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1374 oraz z 2017 r. poz. 1143), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1321).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-08
  • Data wejścia w życie: 2024-04-08
  • Data obowiązywania: 2024-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA