REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 637

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19b ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516, 1617, 1831 i 1972) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisu podmiotów zamierzających wykonywać działalność w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, zwanych dalej „organizatorem kształcenia”, do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego dalej „rejestrem”;

2) wzory dokumentów:

a) wniosku o wpis do rejestru,

b) informacji o formie kształcenia, zwanej dalej „informacją”,

c) zaświadczenia o wpisie do rejestru;

3) sposób prowadzenia rejestru;

4) wysokość opłaty za wpis do rejestru.

§ 2. [Przedstawienie danych potwierdzających spełnienie warunków prowadzenia kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy lub lekarzy dentystów]

1. Organizator kształcenia zamierzający wykonywać działalność na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej właściwej dla swojej siedziby przedstawia okręgowej radzie lekarskiej tej izby dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy lub lekarzy dentystów, zwanego dalej „ustawicznym rozwojem zawodowym”, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”, wraz z wnioskiem o wpis do rejestru.

2. Organizator kształcenia zamierzający wykonywać działalność na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej innej niż określona w ust. 1 przedstawia okręgowej radzie lekarskiej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia ustawicznego rozwoju zawodowego dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, a po uzyskaniu potwierdzenia spełnienia tych warunków składa wniosek o wpis do rejestru do okręgowej rady lekarskiej właściwej dla swojej siedziby.

3. Organizator kształcenia zamierzający wykonywać działalność na terenie całego kraju przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, a po uzyskaniu potwierdzenia spełnienia tych warunków składa wniosek o wpis do rejestru do okręgowej rady lekarskiej właściwej dla swojej siedziby.

4. Organizator kształcenia będący okręgową izbą lekarską przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, wraz z wnioskiem o wpis do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską.

§ 3. [Potwierdzenie spełnienia warunków prowadzenia ustawicznego rozwoju zawodowego]

1. Organizator kształcenia, występując o potwierdzenie spełnienia warunków prowadzenia ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, przedkłada informacje dotyczące:

1) nazwy i adresu siedziby albo imienia, nazwiska i adresu miejsca zamieszkania;

2) formy organizacyjno-prawnej organizatora kształcenia;

3) planowanego okresu i obszaru kraju, na którym przewidywane jest prowadzenie kształcenia;

4) osób odpowiedzialnych za ustalenie planu kształcenia oraz ich kwalifikacji: ich imienia i nazwiska, posiadanych stopni naukowych lub tytułu profesora i posiadanych specjalizacji;

5) planu kształcenia ustalonego przez osobę lub osoby, o których mowa w pkt 4, jako zadania dydaktycznego do wykonywania w określonym czasie, obejmującego zakres wiedzy medycznej i umiejętności praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty;

6) osób stanowiących planowaną kadrę dydaktyczną o kwalifikacjach właściwych do realizacji formy kształcenia określonej planem kształcenia lub do nadzoru nad kształceniem prowadzonym w określonej formie: ich imienia i nazwiska, posiadanych stopni naukowych lub tytułu profesora i posiadanych specjalizacji;

7) posiadanej bazy do realizacji programu kształcenia - przez wskazanie pomieszczeń z wyposażeniem dostosowanych do prowadzenia przewidywanych form dydaktyki, w których organizator kształcenia zamierza realizować kształcenie;

8) wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia realizowanego w ramach jego przewidywanych form;

9) posiadanej bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych programem kształcenia spełniającej wymogi określone w przepisach dotyczących tych baz lub systemów teleinformatycznych, w ramach których te bazy działają, oraz dotyczące osób posiadających uprawnienia i kwalifikacje do udzielania tych świadczeń.

2. W wystąpieniu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się również imię i nazwisko oraz określenie zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji przedstawiciela organizatora kształcenia, jego podpis oraz datę wystąpienia.

3. Przy określaniu w planie kształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5:

1) celu (celów) kształcenia uwzględnia się podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy lub lekarzy dentystów w określonym zakresie danej dziedziny medycyny, w ramach doskonalenia zawodowego;

2) przedmiotu i zakresu kształcenia uwzględnia się wybrany zakres wiedzy lub umiejętności praktycznych w określonej dziedzinie medycyny wynikających z wiarygodnych danych naukowych;

3) przewidywanej formy lub form kształcenia uwzględnia się przepisy o sposobie realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w ramach przedmiotu i zakresu kształcenia oraz uwzględnia się informacje na temat form realizacji kształcenia, o których mowa w ust. 4 albo ust. 5, albo ust. 6;

4) wymaganych kwalifikacji uczestników uwzględnia się kwalifikacje, jakie powinni posiadać lekarze lub lekarze dentyści uczestniczący w planowanych formach kształcenia;

5) sposobu (sposobów) weryfikacji wyników kształcenia uwzględnia się przewidywaną, udokumentowaną formę sprawdzania wiedzy teoretycznej lub umiejętności praktycznych nabytych przez lekarzy lub lekarzy dentystów uczestniczących w określonej formie kształcenia;

6) sposobu potwierdzania uczestnictwa i ukończenia kształcenia uwzględnia się udokumentowanie w formie pisemnej lub elektronicznej uczestnictwa lekarza i lekarza dentysty w określonej formie kształcenia i ukończenia przez nich tej formy kształcenia.

4. W przypadku gdy przewidywaną formą kształcenia jest kurs realizowany za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego lub sieci internetowej z ograniczonym dostępem, organizator kształcenia przedstawia w planie kształcenia informację, że:

1) uczestnikom kursu zapewnia się materiały dydaktyczne zawierające:

a) treści kształcenia i pojęcia kluczowe dla danego zakresu kształcenia,

b) wykaz materiałów źródłowych,

c) instrukcje wspomagające kształcenie na poszczególnych jego etapach, w tym pytania i ćwiczenia pozwalające ocenić postęp w opanowaniu wiedzy i umiejętności;

2) nadzór nad kształceniem jest prowadzony przez konsultanta, którego szczegółowy zakres obowiązków określa organizator kształcenia w regulaminie kształcenia;

3) uczestnikom kursu przekazuje się informacje o:

a) programie nauczania,

b) warunkach korzystania ze wskazanych przez organizatora kształcenia technik komunikacyjnych,

c) terminach konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz sposobie kontaktowania się z konsultantem,

d) terminach ćwiczeń praktycznych, jeżeli realizacja tych ćwiczeń wynika z programu kształcenia,

e) terminach, warunkach oraz formach sprawdzania wyników kształcenia,

f) warunkach udostępniania do wglądu ocenionych form sprawdzających.

5. W przypadku gdy przewidywaną formą kształcenia jest program edukacyjny realizowany za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego lub sieci internetowej z ograniczonym dostępem, organizator kształcenia przedstawia w planie kształcenia informację, że:

1) zadania testowe są opracowane na podstawie szczegółowego programu kształcenia realizowanego jako opracowania autorskie przez osoby wchodzące w skład kadry dydaktycznej lub jako inne opracowania autorskie, w tym zagraniczne, rekomendowane przez te osoby, podane w formie pisemnej lub elektronicznej w sieci internetowej;

2) zadania testowe są opracowane przez osoby będące specjalistami w dziedzinie, której zadania testowe dotyczą;

3) stopień trudności większości zadań testowych objętych programem powinien umożliwić zbadanie umiejętności osoby kształcącej się co najmniej w zakresie:

a) kojarzenia od dwóch do trzech faktów wyuczonych podczas odbytego kształcenia,

b) wyszukiwania różnych informacji znajdujących się w treści realizowanego programu kształcenia, pozwalających na zbudowanie konkretnej hipotezy;

4) zadania testowe powinny zawierać co najmniej pięć odpowiedzi, w tym co najmniej jedną prawidłową;

5) zadanie testowe opracowane przez osobę, o której mowa w pkt 2, oprócz treści, ewentualnie rysunku, i odpowiedzi powinno zawierać uzasadnienie, tytuł podręcznika lub publikacji, z których pochodzi, informacje służące do formułowania pytania, informacje o powiązaniu pytania z treścią programu kształcenia, określenie zadania edukacyjnego, zadania testowego oraz określenie stopnia trudności, o którym mowa w pkt 3;

6) program zawiera szczegółowe informacje o sposobie przesyłania odpowiedzi do zadań testowych;

7) program zawiera informację o maksymalnym czasie udzielania odpowiedzi do zadań testowych.

6. W przypadku gdy przewidywaną formą kształcenia na odległość jest kształcenie realizowane za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego lub sieci internetowej z ograniczonym dostępem, organizator kształcenia przedstawia w planie kształcenia informację, że:

1) forma ta jest wyposażona w system autoryzowanej rejestracji użytkowników chroniący przed dostępem osób nieuprawnionych, zawierający następujące informacje:

a) imię i nazwisko lekarza lub lekarza dentysty,

b) numer prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty,

c) numer rejestracyjny użytkownika,

d) określenie specjalizacji;

2) forma ta jest wyposażona w system szyfrowania;

3) forma ta jest wyposażona w system umożliwiający administrowanie, śledzenie i raportowanie wszelkich działań związanych z edukacją internetową;

4) forma ta posiada system kontroli dostępu użytkowników do treści poszczególnych programów edukacyjnych;

5) baza programów edukacyjnych w wersji podstawowej uwzględnia następujące elementy szczegółowego programu kształcenia:

a) treść programu edukacyjnego,

b) streszczenie programu kształcenia,

c) prezentacje multimedialne,

d) spis literatury obowiązkowej i uzupełniającej,

e) forum dyskusyjne lub inną formę kontaktu z osobą prowadzącą kształcenie,

f) repetytorium,

g) testowy sprawdzian nabytej wiedzy spełniający warunki określone w ust. 5.

§ 4. [Wzór wniosku o wpis do rejestru]

1. Wzór wniosku o wpis do rejestru jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:

1) nie starszy niż pobrany na miesiąc przed złożeniem wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo nie starsze niż pobrane na miesiąc przed złożeniem wniosku zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku gdy organizator kształcenia jest przedsiębiorcą;

2) dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru - z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 19b ust. 4 ustawy;

3) uchwałę okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy - w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3.

§ 5. [Uchwała odpowiedniej okręgowej rady lekarskiej albo Naczelnej Rady Lekarskiej o wpisie do rejestru]

1. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 4, odpowiednio właściwa okręgowa rada lekarska albo Naczelna Rada Lekarska podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru po uprzednim potwierdzeniu spełnienia przez organizatora kształcenia warunków prowadzenia kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego.

2. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, Naczelna Rada Lekarska albo okręgowa rada lekarska niezwłocznie przekazuje organizatorowi kształcenia uchwałę w sprawie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy.

3. Wpis do rejestru stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. [Przedstawienie określonych informacji przez organizatora kształcenia]

Organizator kształcenia przedstawia informację, której wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. [Wskazanie nowego terminu prowadzenia kształcenia]

1. W przypadku gdy organizator kształcenia wpisany do rejestru ma zamiar prowadzić kształcenie po upływie terminu, o którym mowa w art. 19c ust. 3 pkt 6 ustawy, organizator ten wskazuje nowy termin prowadzenia kształcenia oraz składa do organu prowadzącego rejestr oświadczenie o tym, że inne dane dotyczące kształcenia zawarte w rejestrze nie ulegają zmianie.

2. Organ prowadzący rejestr na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje zmiany wpisu w rejestrze dotyczącej terminu.

§ 8. [Forma prowadzenia rejestru]

1. Rejestr jest prowadzony w systemie ewidencyjno-informatycznym.

2. Oznaczenia numeru wpisu, o którym mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1 ustawy, dokonuje się przez następujący ciąg oddzielonych myślnikami znaków:

1) dwucyfrowy numer kodowy okręgowej rady lekarskiej i Naczelnej Rady Lekarskiej, prowadzącej rejestr;

2) sześciocyfrowe oznaczenie numeru wpisu organizatora kształcenia do rejestru;

3) trzycyfrowe oznaczenie prowadzonego kształcenia:

a) dla lekarzy - 001,

b) dla lekarzy dentystów - 002,

c) dla lekarzy i lekarzy dentystów - 003;

4) czterocyfrowe oznaczenie kolejnej zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru.

3. Dla rejestru są prowadzone akta rejestrowe, na które składają się uchwały, załączniki do wniosków oraz inne dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego.

4. Wykaz numerów kodowych okręgowych rad lekarskich i Naczelnej Rady Lekarskiej, o których mowa w ust. 2 pkt 1, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. [Ustalenie opłaty za wpis do rejestru]

Ustala się opłatę za wpis do rejestru w wysokości 500 zł, powiększonej o iloczyn liczby planowanych informacji, jeżeli jest większa niż 1, i kwoty 250 zł.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 1739), które utraciło moc z dniem 9 grudnia 2022 r. zgodnie z art. 27 pkt 9 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291, 1493, 2112, 2345 i 2401, z 2021 r. poz. 2232 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 2770).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH USTAWICZNY ROZWÓJ ZAWODOWY LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PROWADZONGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ LEKARSKĄ / NACZELNĄ RADĘ LEKARSKĄ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 637)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH USTAWICZNY ROZWÓJ ZAWODOWY LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PROWADZONGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ LEKARSKĄ / NACZELNĄ RADĘ LEKARSKĄ


Załącznik 2. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH USTAWICZNY ROZWÓJ ZAWODOWY LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ LEKARSKĄ / NACZELNĄ RADĘ LEKARSKĄ]

Załącznik nr 2

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH USTAWICZNY ROZWÓJ ZAWODOWY LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ LEKARSKĄ / NACZELNĄ RADĘ LEKARSKĄ


Załącznik 3. [WZÓR – INFORMACJA O FORMIE KSZTAŁCENIA PROWADZONEGO PRZEZ ORGANIZATOR KSZTAŁCENIA]

Załącznik nr 3

WZÓR - INFORMACJA O FORMIE KSZTAŁCENIA PROWADZONEGO PRZEZ ORGANIZATOR KSZTAŁCENIA


Załącznik 4. [WYKAZ NUMERÓW KODOWYCH OKRĘGOWYCH RAD LEKARSKICH I NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ]

Załącznik nr 4

WYKAZ NUMERÓW KODOWYCH OKRĘGOWYCH RAD LEKARSKICH I NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

50 - Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku

51 - Okręgowa Rada Lekarska w Bielsku-Białej

52 - Okręgowa Rada Lekarska w Bydgoszczy

53 - Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku

54 - Okręgowa Rada Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim

55 - Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach

56 - Okręgowa Rada Lekarska w Kielcach

57 - Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie

58 - Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie

59 - Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi

60 - Okręgowa Rada Lekarska w Olsztynie

61 - Okręgowa Rada Lekarska w Opolu

62 - Okręgowa Rada Lekarska w Płocku

63 - Okręgowa Rada Lekarska w Poznaniu

64 - Okręgowa Rada Lekarska w Rzeszowie

65 - Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie

66 - Okręgowa Rada Lekarska w Tarnowie

67 - Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu

68 - Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie

69 - Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu

70 - Okręgowa Rada Lekarska w Zielonej Górze

72 - Wojskowa Rada Lekarska

74 - Okręgowa Rada Lekarska w Koszalinie

75 - Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie

80 - Naczelna Rada Lekarska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-26
  • Data wejścia w życie: 2024-04-27
  • Data obowiązywania: 2024-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA