REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 747

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI1)

z dnia 14 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 401 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie pomocy de mi-nimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de mi-nimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. z 2022 r. poz. 422) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji nr 2023/2831”;”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Pomoc nie może być przyznana w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 2023/2831.

2. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc prowadzi działalność w sektorach wyłączonych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a-d rozporządzenia Komisji nr 2023/2831, oraz w innych sektorach lub obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia Komisji nr 2023/2831, pomoc może zostać mu przyznana pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla działalności w sektorze wyłączonym oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.”;

3) w § 5 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Wielkość pomocy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia Komisji nr 2023/2831.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Pomoc jest przyznawana z zachowaniem warunków dotyczących kumulacji określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji nr 2023/2831.”;

5) w § 7 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie, które przedsiębiorca otrzymał w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;”;

6) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W terminie 14 dni od dnia przekazania przez ministra informacji, o której mowa w § 9 ust. 4, przedsiębiorca, któremu została przyznana pomoc, składa w urzędzie obsługującym ministra trzy egzemplarze umowy podpisanej przez upoważnione osoby oraz:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy,

2) informacje, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 4

- dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku.”;

7) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Pomoc może być przyznawana do końca okresu 6 miesięcy, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 2023/2831, w związku z art. 8 zdanie drugie tego rozporządzenia.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek


1) Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. poz. 2716).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-17
  • Data wejścia w życie: 2024-06-01
  • Data obowiązywania: 2024-06-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA