REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 773

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) Krajowe Ramy Interoperacyjności;

2) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej;

3) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, w tym:

a) specyfikację formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym,

b) sposoby zapewnienia bezpieczeństwa przy wymianie informacji,

c) standardy techniczne zapewniające wymianę informacji z udziałem podmiotów publicznych z uwzględnieniem wymiany transgranicznej.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) architektura systemu teleinformatycznego - opis składników systemu teleinformatycznego, powiązań i relacji pomiędzy tymi składnikami;

2) autentyczność - właściwość polegającą na tym, że pochodzenie lub zawartość danych opisujących obiekt są takie, jak deklarowane;

3) dane referencyjne - dane opisujące cechę informacyjną obiektu pierwotnie wprowadzone do rejestru publicznego w wyniku określonego zdarzenia, z domniemania opatrzone atrybutem autentyczności;

4) dostępność - właściwość określającą, że zasób systemu teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym;

5) integralność - właściwość polegającą na tym, że zasób systemu teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony;

6) interesariusz - osobę lub podmiot posiadający interes prawny albo faktyczny w sprawach interoperacyjności;

7) model architektury - formalny opis architektury systemu teleinformatycznego;

8) model usługowy - model architektury, w którym dla użytkowników zdefiniowano stanowiące odrębną całość funkcje systemu teleinformatycznego (usługi sieciowe) oraz opisano sposób korzystania z tych funkcji, inaczej system zorientowany na usługi (Service Oriented Architecture - SOA);

9) niezaprzeczalność - brak możliwości zanegowania swego uczestnictwa w całości lub w części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie;

10) obiekt - przedmiot opisu w rejestrze publicznym;

11) obiekt przestrzenny - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214);

12) podatność systemu teleinformatycznego - właściwość systemu teleinformatycznego, która może być wykorzystana przez co najmniej jedno zagrożenie;

13) podmiot - osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub organ administracji publicznej;

14) poufność - właściwość zapewniającą, że informacja nie jest udostępniana lub wyjawiana nieupoważnionym osobom fizycznym;

15) polityka bezpieczeństwa informacji - zestaw efektywnych, udokumentowanych zasad i procedur bezpieczeństwa wraz z ich planem wdrożenia i egzekwowania;

16) rekomendacja interoperacyjności - uzgodnienie przyjęte bez stanowiska sprzeciwu pomiędzy interesariuszami regulujące na poziomie organizacyjnym, semantycznym lub technologicznym dowolny aspekt interoperacyjności;

17) repozytorium interoperacyjności - część zasobów ePUAP przeznaczoną do udostępniania informacji służących osiąganiu interoperacyjności;

18) rozliczalność - właściwość systemu pozwalającą przypisać określone działanie w systemie do osoby fizycznej lub procesu oraz umiejscowić je w czasie;

19) usługa sieciowa - właściwość systemu teleinformatycznego polegającą na powtarzalnym wykonywaniu przez ten system z góry określonych funkcji po otrzymaniu, za pomocą sieci teleinformatycznej, danych uporządkowanych w określonej strukturze;

20) ustawa - ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

21) wzór dokumentu elektronicznego - wzór, o którym mowa w art. 19b ustawy;

22) zagrożenie systemu teleinformatycznego - potencjalną przyczynę niepożądanego zdarzenia, która może wywołać szkodę w systemie teleinformatycznym.

Rozdział 2

Krajowe Ramy Interoperacyjności

§ 3.

1. Krajowe Ramy Interoperacyjności określają:

1) sposoby postępowania podmiotu realizującego zadania publiczne w zakresie doboru środków, metod i standardów wykorzystywanych do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i udoskonalania systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do realizacji zadań tego podmiotu oraz procedur organizacyjnych, mające na celu:

a) zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorcom dostępności usług świadczonych przez podmioty realizujące zadania publiczne w postaci elektronicznej,

b) zwiększenie efektywności usług świadczonych przez administrację publiczną,

c) zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom zmniejszenia obciążeń związanych z realizacją uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach odrębnych,

d) zapewnienie podmiotom publicznym redukcji kosztów funkcjonowania,

e) zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi,

f) zapewnienie swobody gospodarczej i równego dostępu do rynku informatycznego w zakresie usług i dostaw podczas udzielania zamówień publicznych dla wszystkich jego uczestników,

g) efektywną realizację drogą elektroniczną ponadgranicznych usług administracji publicznej;

2) sposoby postępowania podmiotu realizującego zadania publiczne w zakresie przejrzystego wyboru norm, standardów i rekomendacji w zakresie interoperacyjności semantycznej, organizacyjnej oraz technologicznej, z zapewnieniem zasady neutralności technologicznej.

2. Na Krajowe Ramy Interoperacyjności składają się:

1) sposoby osiągania interoperacyjności;

2) architektura systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne;

3) repozytorium interoperacyjności na ePUAP.

§ 4.

1. Interoperacyjność osiąga się przez:

1) ujednolicenie, rozumiane jako zastosowanie kompatybilnych norm, standardów i procedur przez różne podmioty realizujące zadania publiczne, lub

2) wymienność, rozumianą jako możliwość zastąpienia produktu, procesu lub usługi bez jednoczesnego zakłócenia wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne lub pomiędzy tymi podmiotami a ich klientami, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych współpracujących systemów, lub

3) zgodność, rozumianą jako przydatność produktów, procesów lub usług przeznaczonych do wspólnego użytkowania, pod specyficznymi warunkami zapewniającymi spełnienie istotnych wymagań i przy braku niepożądanych oddziaływań.

2. Zastosowanie reguł określonych w ust. 1 zależne jest od okoliczności wynikających z szacowania ryzyka oraz z właściwości projektowanego systemu teleinformatycznego, jego zasięgu oraz dostępnych rozwiązań na rynku dostaw i usług w zakresie informatyki.

3. Zastosowany przez podmiot realizujący zadania publiczne sposób osiągnięcia interoperacyjności nie może naruszać zasady neutralności technologicznej.

§ 5.

1. Podmioty realizujące zadania publiczne stosują rozwiązania z zakresu interoperacyjności na poziomie organizacyjnym, semantycznym i technologicznym.

2. Interoperacyjność na poziomie organizacyjnym osiągana jest przez:

1) informowanie przez podmioty realizujące zadania publiczne, w sposób umożliwiający skuteczne zapoznanie się, o sposobie dostępu oraz zakresie użytkowym serwisów dla usług realizowanych przez te podmioty;

2) wskazanie przez ministra właściwego do spraw informatyzacji miejsca przeznaczonego do publikacji informacji, o których mowa w pkt 1;

3) standaryzację i ujednolicenie procedur z uwzględnieniem konieczności zapewnienia poprawnej współpracy podmiotów realizujących zadania publiczne;

4) publikowanie i uaktualnianie w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmiot realizujący zadania publiczne opisów procedur obowiązujących przy załatwianiu spraw z zakresu jego właściwości drogą elektroniczną.

3. Interoperacyjność na poziomie semantycznym osiągana jest przez:

1) stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach, określonych w niniejszym rozporządzeniu;

2) stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach publikowanych w repozytorium interoperacyjności na podstawie przepisów § 8 ust. 3 oraz § 10 ust. 5, 6, 11 i 12;

3) stosowanie w rejestrach prowadzonych przez podmioty publiczne odwołań do rejestrów zawierających dane referencyjne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.

4. Interoperacyjność na poziomie technologicznym osiągana jest przez:

1) stosowanie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, określonych w rozdziale 4;

2) stosowanie regulacji zawartych w przepisach odrębnych, a w przypadku ich braku uwzględnienia postanowień odpowiednich Polskich Norm, norm międzynarodowych lub standardów uznanych w drodze dobrej praktyki przez organizacje międzynarodowe.

§ 6.

W repozytorium interoperacyjności, oprócz struktur danych, o których mowa w § 8 ust. 3 oraz w § 10 ust. 5, 6, 11 i 12, publikuje się także rekomendacje interoperacyjności stanowiące dobre praktyki ułatwiające osiągnięcie interoperacyjności na każdym z poziomów, o których mowa w § 5.

§ 7.

1. Informacje publikowane w repozytorium interoperacyjności oznaczone są w szczególności:

1) nazwą;

2) opisem;

3) wersją;

4) datą i czasem publikacji;

5) statusem obowiązywania;

6) identyfikatorem pozwalającym na identyfikację osoby publikującej.

2. Opublikowana informacja nie może być modyfikowana lub usunięta z repozytorium.

§ 8.

1. Dla systemów teleinformatycznych służących do realizacji zadań publicznych stosuje się rozwiązania oparte na modelu usługowym.

2. Do opisu protokołów i struktur wymiany danych usługi sieciowej wykorzystuje się Web Services Description Language (WSDL).

3. Organ podmiotu udostępniającego usługę sieciową, w celu zapewnienia poprawnej współpracy systemów teleinformatycznych, przekazuje opis, o którym mowa w ust. 2, do repozytorium interoperacyjności.

4. W przypadkach uzasadnionych specyfiką podmiotu publicznego lub świadczonych przez niego usług dopuszcza się inny model architektury.

§ 9.

Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia:

1) realizację publicznej dyskusji nad rekomendacjami interoperacyjności z zachowaniem zasady neutralności technologicznej oraz zgodności z normami zatwierdzonymi przez krajową jednostkę normalizacyjną lub normami albo standardami rekomendowanymi lub ustalanymi jako obowiązujące przez organy Unii Europejskiej, prowadzonej w sposób, który zapewni każdemu interesariuszowi możliwość realnego wpływu na opracowanie rekomendacji;

2) prowadzenie repozytorium interoperacyjności.

Rozdział 3

Minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

§ 10.

1. W rejestrach publicznych wyróżnia się w szczególności następujące typy obiektów:

1) osobę fizyczną;

2) podmiot;

3) obiekt przestrzenny.

2. Dla każdego obiektu, o którym mowa w ust. 1, w obrębie danego typu, nadaje się unikatowy identyfikator.

3. Strukturę identyfikatorów typów obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, a także pkt 3 w zakresie dotyczącym punktu adresowego i działki ewidencyjnej, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Przepis, o którym mowa w ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 3, nie wyłącza stosowania przepisów wydanych:

1) w wykonaniu dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.1)) w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;

2) na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6-10 i ust. 1a, art. 24b ust. 4, art. 26 ust. 2 oraz art. 47b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji publikuje w repozytorium interoperacyjności na ePUAP schemat XML struktury danych cech informacyjnych obiektów, o których mowa w ust. 1.

6. Podmioty realizujące zadania publiczne z wykorzystaniem wymiany informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą pism w formie dokumentów elektronicznych sporządzonych według wzorów elektronicznych, w których mają zastosowanie obiekty, o których mowa w ust. 1, stosują strukturę danych cech informacyjnych tych obiektów zgodną ze strukturą publikowaną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w postaci schematów XML w repozytorium interoperacyjności na podstawie wniosków organu prowadzącego rejestr referencyjny właściwy dla danego typu obiektu.

7. W strukturze, o której mowa w ust. 6, należy zawrzeć w szczególności nazwy i zakresy danych cech informacyjnych obiektów.

8. Jeżeli z przepisów prawa wynika, że stosuje się podzbiór cech informacyjnych obiektu, o którym mowa w ust. 1, to zachowuje się typy i zakresy danych określone w schemacie, o którym mowa w ust. 6.

9. Jeśli podmiot publiczny prowadzi rejestr publiczny obejmujący typ obiektu, jakim są osoby fizyczne nieposiadające numeru PESEL, identyfikacja takiej osoby odbywa się według cechy informacyjnej właściwej dla danego rejestru.

10. Jeśli podmiot publiczny prowadzi rejestr publiczny obejmujący typ obiektu, jakim są podmioty nieposiadające nadanego numeru identyfikacyjnego REGON, identyfikacja takiego podmiotu odbywa się według cechy informacyjnej właściwej dla danego rejestru.

11. Struktury danych dodatkowych cech informacyjnych, o których mowa w ust. 9 i 10, podlegają zgłoszeniu do repozytorium interoperacyjności.

12. Organ władzy publicznej, prowadzący rejestr publiczny zawierający obiekty inne niż wymienione w ust. 1, wnioskuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji o opublikowanie w repozytorium interoperacyjności, prowadzonym w ramach ePUAP, schematu XML struktur danych cech informacyjnych tych obiektów.

§ 11.

1. Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny, wydając informacje z tego rejestru w drodze wymiany, jest obowiązany zapewnić rozliczalność takiej operacji.

2. Podmiot otrzymujący informacje z rejestru publicznego w drodze wymiany jest obowiązany do jej ochrony na poziomie nie mniejszym niż ten, który ma zastosowanie w tym rejestrze.

§ 12.

Określając funkcjonalność rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych, uwzględnia się potrzebę zapewnienia podmiotom uprawnionym realizacji zadań wynikających z odrębnych przepisów.

§ 13.

1. Wymiana danych dokonywana pomiędzy rejestrami publicznymi obejmuje jedynie informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych rejestrów.

2. Wymiana danych odbywa się przez bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych przez rejestr inicjujący wymianę.

3. Jeśli wymiana danych w trybie, o którym mowa w ust. 2, jest niemożliwa lub znacznie utrudniona, dopuszcza się wymianę danych w innym trybie, w tym przez kopiowanie danych przez rejestr inicjujący wymianę.

§ 14.

W trakcie tworzenia lub modernizacji rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych uwzględnia się potrzebę zapewnienia bezpłatnego dostępu oraz publikacji w repozytorium interoperacyjności opisów usług, schematów XML oraz innych wzorów.

Rozdział 4

Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych

§ 15.

1. Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty realizujące zadania publiczne projektuje się, wdraża oraz eksploatuje z uwzględnieniem ich funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności, przy zastosowaniu norm oraz uznanych w obrocie profesjonalnym standardów i metodyk.

2. Zarządzanie usługami realizowanymi przez systemy teleinformatyczne ma na celu dostarczanie tych usług na deklarowanym poziomie dostępności i odbywa się w oparciu o udokumentowane procedury.

3. Wymagania określone w ust. 1 i 2 uznaje się za spełnione, jeśli projektowanie, wdrażanie, eksploatowanie, monitorowanie, przeglądanie, utrzymanie i udoskonalanie zarządzania usługą podmiotu realizującego zadanie publiczne odbywają się z uwzględnieniem Polskich Norm: PN-ISO/IEC 20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2.

§ 16.

1. Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty realizujące zadania publiczne wyposaża się w składniki sprzętowe lub oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w obowiązujących przepisach, normach, standardach lub rekomendacjach ustanowionych przez krajową jednostkę normalizacyjną lub jednostkę normalizacyjną Unii Europejskiej.

2. W przypadku gdy w danej sprawie brak jest przepisów, norm lub standardów, o których mowa w ust. 1, stosuje się standardy uznane na poziomie międzynarodowym, w szczególności opracowane przez:

1) Internet Engineering Task Force (IETF) i publikowane w postaci Request For Comments (RFC),

2) World Wide Web Consortium (W3C) i publikowane w postaci W3C Recommendation (REC)

- adekwatnie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań oraz bieżącego stanu technologii informatycznych.

3. Informację o dostępności opisów standardów, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw informatyzacji publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 17.

1. Kodowanie znaków w dokumentach wysyłanych z systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne lub odbieranych przez takie systemy, także w odniesieniu do informacji wymienianej przez te systemy z innymi systemami na drodze teletransmisji, o ile wymiana ta ma charakter wymiany znaków, odbywa się według standardu Unicode UTF-8 określonego przez normę ISO/IEC 10646 wraz ze zmianami lub normę ją zastępującą.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się kodowanie znaków według standardu Unicode UTF-16 określonego przez normę, o której mowa w ust. 1.

3. Zastosowanie kodowania, o którym mowa w ust. 2, nie może negatywnie wpływać na współpracę z systemami teleinformatycznymi używającymi kodowania określonego w ust. 1.

§ 18.

1. Systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne udostępniają zasoby informacyjne co najmniej w jednym z formatów danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Jeżeli z przepisów szczegółowych albo opublikowanych w repozytorium interoperacyjności schematów XML lub innych wzorów nie wynika inaczej, podmioty realizujące zadania publiczne umożliwiają przyjmowanie dokumentów elektronicznych służących do załatwiania spraw należących do zakresu ich działania w formatach danych określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia.

§ 19.

1. Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.

2. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie następujących działań:

1) zapewnienia aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia;

2) utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację;

3) przeprowadzania okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy;

4) podejmowania działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji;

5) bezzwłocznej zmiany uprawnień, w przypadku zmiany zadań osób, o których mowa w pkt 4;

6) zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:

a) zagrożenia bezpieczeństwa informacji,

b) skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna,

c) stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich;

7) zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, przez:

a) monitorowanie dostępu do informacji,

b) czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji,

c) zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji;

8) ustanowienia podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość;

9) zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie;

10) zawierania w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji;

11) ustalenia zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych;

12) zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na:

a) dbałości o aktualizację oprogramowania,

b) minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii,

c) ochronie przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją,

d) stosowaniu mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisu prawa,

e) zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych,

f) redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych,

g) niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa,

h) kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa;

13) bezzwłocznego zgłaszania incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących;

14) zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok.

3. Wymagania określone w ust. 1 i 2 uznaje się za spełnione, jeżeli system zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001, a ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie Polskich Norm związanych z tą normą, w tym:

1) PN-ISO/IEC 27002 - w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń;

2) PN-ISO/IEC 27005 - w odniesieniu do zarządzania ryzykiem.

4. Niezależnie od zapewnienia działań, o których mowa w ust. 2, w przypadkach uzasadnionych analizą ryzyka w systemach teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne należy ustanowić dodatkowe zabezpieczenia.

§ 20.

1. Rozliczalność w systemach teleinformatycznych podlega wiarygodnemu dokumentowaniu w postaci elektronicznych zapisów w dziennikach systemów (logach).

2. W dziennikach systemów odnotowuje się obligatoryjnie działania użytkowników lub obiektów systemowych polegające na dostępie do:

1) systemu z uprawnieniami administracyjnymi;

2) konfiguracji systemu, w tym konfiguracji zabezpieczeń;

3) przetwarzanych w systemach danych podlegających prawnej ochronie w zakresie wymaganym przepisami prawa.

3. Poza informacjami wymienionymi w ust. 2 mogą być odnotowywane działania użytkowników lub obiektów systemowych, a także inne zdarzenia związane z eksploatacją systemu w postaci:

1) działań użytkowników nieposiadających uprawnień administracyjnych,

2) zdarzeń systemowych nieposiadających krytycznego znaczenia dla funkcjonowania systemu,

3) zdarzeń i parametrów środowiska, w którym eksploatowany jest system teleinformatyczny

- w zakresie wynikającym z analizy ryzyka.

4. Informacje w dziennikach systemów przechowywane są od dnia ich zapisu, przez okres wskazany w przepisach odrębnych, a w przypadku braku przepisów odrębnych przez dwa lata.

5. Zapisy dzienników systemów mogą być składowane na zewnętrznych informatycznych nośnikach danych w warunkach zapewniających bezpieczeństwo informacji. W uzasadnionych przypadkach dzienniki systemów mogą być prowadzone na nośniku papierowym.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 21.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


1) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2008, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 115.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 26 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440).

Załącznik 1. [IDENTYFIKATORY OBIEKTÓW WYSTĘPUJĄCYCH W ARCHITEKTURZE REJESTRÓW PUBLICZNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 773)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKATORY OBIEKTÓW WYSTĘPUJĄCYCH W ARCHITEKTURZE REJESTRÓW PUBLICZNYCH

Lp.

Nazwa obiektu

Identyfikator obiektu

Definicja identyfikatora obiektu

Pełna nazwa rejestru publicznego zawierającego dane referencyjne opisujące obiekt

Akt prawny stanowiący podstawę prawną funkcjonowania rejestru, o którym mowa w kolumnie 6

Wyrażenie regularne

Długość pola

Typ i zakres danej

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Osoba fizyczna posiadająca nadany numer PESEL

Numer PESEL

11

Pole znakowe, znaki z zakresu {0..9}

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2024 r. poz. 736)

\d{11}

2

Podmiot

Numer identyfikacyjny REGON

14

Pole znakowe, znaki z zakresu {0..9}

Rejestr publiczny właściwy dla rodzaju podmiotu. W przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrem właściwym jest Krajowy Rejestr Sądowy

Ustawa właściwa dla rodzaju podmiotu

\d{9}|\d{14}

3

Obiekt przestrzenny

Punkt adresowy

Identyfikator punktu adresowego

Przestrzeń nazw (namespace) *)

do 26

Pole znakowe, znaki z zakresu {A .. Z, a .. z, 0 .. 9, ,.,}

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, z późn. zm.)

PL\.[A-Za-z]{1,6}\.\d{1,6}

\.[A-Za-z0-9]{1,8} [A-Za-z0-9]{8}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{12}

Identyfikator lokalny (localId)

do 38

Pole znakowe, znaki z zakresu {A .. Z, a .. z, 0 .. 9, _,.,-}

 

 

 

 

Identyfikator wersji (versionId)

do 25

Pole znakowe, znaki z zakresu {T, 0 .. 9, +, -, :}

 

 

\d{4}-\d\d-

\d\dT\d\d:\d\d

:\d\d[+\-

]\d\d:\d\d

 

 

Działka ewidencyjna

Identyfikator działki ewidencyjnej

Przestrzeń nazw (namespace) *)

do 26

Pole znakowe, znaki z zakresu {A .. Z, a .. z, 0 .. 9, ,.,}

Ewidencja Gruntów i Budynków

 

PL\.[A-Za-z]{1,6}\.\d{1,6}

\.[A-Za-z0-9]{1,8}

[A-Za-z0-9]{8}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{12}

\d{4}-\d\d-

\d\dT\d\d:\d\d

:\d\d[+\-

]\d\d:\d\d

Identyfikator lokalny (localId)

do 38

Pole znakowe, znaki z zakresu {A .. Z, a .. z, 0 .. 9, _,.,-}

Identyfikator wersji (versionId)

do 25

Pole znakowe, znaki z zakresu {T, 0 .. 9, +, -, :}

 

*) Przestrzeń nazw składa się z dwóch części oddzielonych kropką:

a) część pierwsza - identyfikator zbioru danych przestrzennych nadany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214),

b) część druga - literowe oznaczenie zasobu informacji przestrzennej, do której należą obiekty, np.: EGiB - dla działki ewidencyjnej, EMUiA - dla punktu adresowego.

Załącznik 2. [FORMATY DANYCH ORAZ STANDARDY ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘP DO ZASOBÓW INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH UŻYWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH]

Załącznik nr 2

FORMATY DANYCH ORAZ STANDARDY ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘP DO ZASOBÓW INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH UŻYWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Lp.

Format danych, rozszerzenie nazwy pliku lub skrócona nazwa standardu

Oryginalna pełna nazwa standardu

Opis standardu

Organizacja określająca format, normę lub standard

Oznaczenie lub nazwa normy

albo dokumentu zawierającego

specyfikację techniczną

wskazanego formatu

1

2

3

4

5

6

A

W celu wymiany zasobów informacyjnych przez podmioty realizujące zadania publiczne stosuje się:

1.

Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

1.1

.txt

 

Dokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 jako pliki typu .txt

ISO/IEC

ISO/IEC 10646

1.2

.rtf

Rich Text Format Specification

Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .rtf

Microsoft Corp.

Wewnętrzny standard Microsoft Corp.

1.3

.pdf

Portable Document Format

Dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu .pdf

ISO/IEC

ISO 32000-1

1.4

.xps

XML Paper Specification

Dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu .xps

Microsoft Corp., Ecma International

ECMA-388

1.5

.odt

Open Document Format for Office Application

Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .odt

ISO/IEC

ISO/IEC 26300

1.6

.ods

Open Document Format for Office Application

Dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego jako pliki typu .ods

ISO/IEC

ISO/IEC 26300

1.7

.odp

Open Document Format for Office Application

Dokumenty w postaci prezentacji multimedialnych jako pliki typu .odp

ISO/IEC

ISO/IEC 26300

1.8

.doc

Microsoft Office Word

Dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .doc

Microsoft Corp.

Wewnętrzny standard Microsoft Corp.

1.9

.xls

Microsoft Office Excel

Dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego

Microsoft Corp.

Wewnętrzny standard Microsoft Corp.

1.10

.ppt

Microsoft Office PowerPoint

Dokumenty w postaci prezentacji multimedialnych jako pliki typu .ppt

Microsoft Corp.

Wewnętrzny standard Microsoft Corp.

1.11

.docx

.xlsx

.pptx

Office Open XML File Formats

Otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych

ISO/IEC

ISO/IEC 29500

1.12

.csv

Comma Separated Values

Wartości rozdzielone przecinkiem

IETF

RFC 4180

2.

Do danych zawierających informację graficzną stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

2.1

.jpg (.jpeg)

Digital compression and coding of continuous-tone still images

Plik typu .jpg (Joint Photographic Experts Group)

ISO/IEC

ISO/IEC 10918-1

ISO/IEC 10918-2

ISO/IEC 10918-3

ISO/IEC 10918-4

2.2

.tif (.tiff)

Tagged Image File Format

Plik typu .tif

ISO

ISO 12234-2, ISO 12639

2.3

.geotiff

Geographic Tagged Image File Format

Plik typu .geotiff

NASA Jet Propulsion Laboratory

GeoTIFF Revision 1.0

2.4

.png

Portable Network Graphics

Plik typu .png

ISO/IEC

ISO/IEC 15948

2.5

.svg

Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification

Plik grafiki wektorowej

W3C

-

3.

Do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową stosuje się odpowiednio co najmniej jeden z następujących formatów danych:

3.1

.wav

wave form audio format

Plik audio

-

-

3.2

.mp3

MP3 File Format

Plik audio

ISO/IEC

ISO/IEC 11172-3

ISOI/IEC 13818-3

3.3

.avi

Audio Video Interleave

Niekompresowany plik audio/wideo

IBM Corporation /Microsoft Corporation

 

3.4

.mpg

.mpeg

MPEG-2 Video Encoding

Plik wizualny z dźwiękiem lub bez

ISO/IEC

ISO/IEC 13818

3.5

.mp4

.m4a

mpeg4

MPEG-4 Visual Coding

Plik wizualny z dźwiękiem lub bez

ISO/IEC

ISO/IEC 14496

3.6

.ogg

Ogg Vorbis Audio Format

Plik audio

Xiph.Org Foundation

-

3.7

.ogv

Theora Video Format

Plik audiowizualny z dźwiękiem lub bez

Xiph.Org Foundation

-

4.

Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

4.1

.zip

ZIP file format

Format kompresji plików

PKWAREInc.

.ZIP File Format Specification Version: 6.3.2

4.2

.tar

Tape Archiver

Format archiwizacji plików (używane zwykle wraz z .gz)

FSF

-

4.3

.gz (.gzip)

GZIP file format

Format kompresji plików

IETF

RFC 1952

4.4

.7Z

7-Zip file format

Format kompresji plików

Igor Pavlov

-

5.

Do tworzenia stron WWW stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

5.1

.html

Hypertext Markup Language

Standard języka znaczników formatujących strony WWW HTML 4.01

ISO/IEC

ISO/IEC 154451)

5.2

.xhtml

Extensible Hypertext Markup Language

Standard języka znaczników formatujących strony WWW

W3C

-

5.3

.html

XHTML Basic 1.1 - Second Edition

Standard języka znaczników formatujących strony WWW wykorzystywany w zakresie prezentacji informacji w komputerach kieszonkowych (PDA) XHTML basic

W3C

-

5.4

.css

Cascading Style Sheets

Kaskadowy Arkusz Stylu

W3C

-

B.

Do określenia struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego stosuje się następujące formaty danych:

1.

Do definiowania układu informacji polegającego na określeniu elementów informacyjnych oraz powiązań między nimi stosuje się następujące formaty danych:

1.1

.xml

Extensible Markup Language

Standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej

W3C

-

1.2

.xsd

Extensible Markup Language

Standard opisu definicji struktury dokumentów zapisanych w formacie XML

W3C

-

1.3

.gml

Geography Markup Language

Język Znaczników Geograficznych

OGC

-

1.4

.rng

REgular LAnguage for XML Next Generation

Język schematów do języka XML

ISO/IEC

ISO/IEC 19757-2

2.

Do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

2.1

.xsl

Extensible Stylesheet Language

Rozszerzalny Język Arkuszy Stylów

W3C

-

2.2

.xslt

Extensible Stylesheet Language Transformation

Przekształcenia Rozszerzalnego Języka Arkuszy Stylów

W3C

-

3.

Do elektronicznego podpisywania, weryfikacji podpisu, opatrywania pieczęcią elektroniczną i szyfrowania dokumentów elektronicznych stosuje się:

3.1

TSL2)

Trusted Service Status List

Zaufana lista nadzorowanych lub akredytowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne

ETSI

ETSI TS 119 612

3.2

XMLsig

XML-Signature Syntax and Processing

Podpis elektroniczny dokumentów w formacie XML

W3C

-

3.3

XAdES3)

XML Advanced Electronic Signatures

Podpis elektroniczny dokumentów w formacie XML

ETSI

ETSI TS 103 171

3.4

PAdES3)

PDF Advanced Electronic Signatures

Podpis elektroniczny dokumentów w formacie PDF

ETSI

ETSI TS 103 172

3.5

CAdES3)

CMS Advanced Electronic Signatures

Podpis elektroniczny dokumentów w formacie CMS

ETSI

ETSI TS 103 173

3.6

ASIC3)

Associated Signature Containers

Podpis elektroniczny dokumentów wykorzystujący kontener ZIP

ETSI

ETSI TS 103 174

3.7

XMLenc

XML Encryption Syntax and Processing

Szyfrowanie dokumentów elektronicznych w formacie XML

W3C

-

 


1) Dopuszcza się stosowanie standardu W3C.

2) Wykorzystanie list TSL w systemach administracji publicznej następuje w oparciu o najnowszą wersję standardu ETSI TS 119 612 oraz europejski system list TSL zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/1505 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiającą specyfikacje techniczne i formaty dotyczące zaufanych list zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 26 oraz Dz. Urz. UE L 59 z 07.03.2017, str. 41).

3) Stosowane zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiającą specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci elektronicznych, które mają być uznane przez podmioty sektora publicznego, zgodnie z art. 27 ust. 5 i art. 37 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 37).

Objaśnienia skrótów nazw organizacji z kol. 5:

FSF - Free Software Foundation

IETF - Internet Engineering Task Force

ISO - International Standardization Organization

OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards

OGC - Open Geospatial Consortium Inc.

OMA - Open Mobile Alliance

W3C - World Wide Web Consortium

ETSI - European Telecommunications Standards Institute

Załącznik 3. [FORMATY DANYCH OBSŁUGIWANE PRZEZ PODMIOT REALIZUJĄCY ZADANIE PUBLICZNE W TRYBIE ODCZYTU]

Załącznik nr 3

FORMATY DANYCH OBSŁUGIWANE PRZEZ PODMIOT REALIZUJĄCY ZADANIE PUBLICZNE W TRYBIE ODCZYTU

Lp.

Rozszerzenie nazwy pliku

Oryginalna pełna nazwa formatu

Opis formatu

Organizacja określająca normę lub standard

Nazwa normy, standardu lub dokumentu normalizacyjnego albo standaryzacyjnego

1

2

3

4

5

6

1.

.dwg

-

Plik binarny programu AutoCAD z grafiką wektorową

Autodesk

Wewnętrzny format Autodesk

2.

.dwf

-

Skompresowany plik programu AutoCAD

Autodesk

Wewnętrzny format Autodesk

3.

.dxf

-

Plik programu AutoCAD kodowany znakami ASCII

Autodesk

Wewnętrzny format Autodesk

4.

.dgn

-

Pliki programu MicroStation z grafiką wektorową

Bentley Systems

Wewnętrzny format Bentley Systems

5.

.jp2

Joint Photographic Experts Group 2000

Format graficzny JPEG2000

ISO/IEC

ISO/IEC 15444-1

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-22
  • Data wejścia w życie: 2024-05-23
  • Data obowiązywania: 2024-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA