REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 826

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2187) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres problematyki kursów kwalifikacyjnych;

2) sposób i tryb odbywania i zaliczania kursu kwalifikacyjnego;

3) wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.

§ 2. [Problematyka kursów kwalifikacyjnych]

Kursy kwalifikacyjne obejmują problematykę:

1) stwierdzania zgonu, do którego doszło podczas akcji medycznej;

2) wykonania badania USG według protokołów ratunkowych;

3) przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania zalecanego szczepienia ochronnego wskazanego w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284, 909 i 1938), lub szczepienia przeciw COVID-19 oraz przeprowadzania tych szczepień.

§ 3. [Zajęcia teoretyczne]

1. Zajęcia teoretyczne podczas kursu kwalifikacyjnego są realizowane stacjonarnie lub za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem.

2. Zajęcia praktyczne podczas kursu kwalifikacyjnego są realizowane stacjonarnie.

3. Obecność na kursie kwalifikacyjnym jest potwierdzana na podstawie listy obecności prowadzonej przez podmiot prowadzący kurs kwalifikacyjny.

§ 4. [Warunki przystąpienia do egzaminu teoretycznego lub praktycznego]

Do egzaminu teoretycznego lub praktycznego kończącego kurs kwalifikacyjny może przystąpić osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach objętych programem kursu.

§ 5. [Komisja egzaminacyjna]

Egzamin teoretyczny lub praktyczny kończący kurs kwalifikacyjny przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z trzech osób powołanych przez podmiot prowadzący kurs kwalifikacyjny spośród osób posiadających kwalifikacje określone w programie kursu kwalifikacyjnego.

§ 6. [Forma egzaminu teoretycznego]

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu lub w formie ustnej.

§ 7. [Tryb przeprowadzenia egzaminu teoretycznego w formie testu]

1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie testu odbywa się w trybie stacjonarnym albo za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem.

2. Test składa się co najmniej z 30 zadań opracowanych przez komisję egzaminacyjną, zawierających pięć odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

3. Za każdą poprawną odpowiedź jest przyznawany 1 punkt.

4. W przypadku braku odpowiedzi, zaznaczenia niepoprawnej odpowiedzi albo zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi punkty nie są przyznawane.

5. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego przeprowadzanego w formie testu uzyskuje osoba, która otrzymała co najmniej 75 % poprawnych odpowiedzi z testu.

§ 8. [Zakaz wynoszenia testu z sali egzaminacyjnej]

1. W trakcie egzaminu teoretycznego przeprowadzanego w formie testu jest zabronione wynoszenie testu z sali egzaminacyjnej.

2. Test jest rozwiązywany samodzielnie przez osobę zdającą egzamin.

3. Podczas egzaminu teoretycznego przeprowadzanego w formie testu osoba zdająca nie może korzystać z pomocy naukowych i dydaktycznych ani urządzeń służących do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji.

4. Naruszenie nakazów i zakazów, o których mowa w ust. 1-3, powoduje uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego.

§ 9. [Przebieg egzaminu teoretycznego]

1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie ustnej odbywa się w miejscu wyznaczonym przez podmiot prowadzący kurs kwalifikacyjny albo za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem.

2. Egzamin teoretyczny w formie ustnej obejmuje trzy pytania egzaminacyjne.

3. Pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego przeprowadzanego w formie ustnej uzyskuje osoba, która odpowiedziała poprawnie co najmniej na dwa pytania egzaminacyjne.

§ 10. [Tryb i przebieg egzaminu praktycznego]

1. Egzamin praktyczny odbywa się w trybie stacjonarnym i obejmuje wykonanie trzech losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne umiejętności w symulowanych warunkach.

2. Pozytywny wynik egzaminu praktycznego uzyskuje osoba, która zaliczyła wszystkie zadania egzaminacyjne.

§ 11. [Wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego]

Wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Załącznik 1. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE ???????POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE KURSU KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 826)

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE KURSU KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-04
  • Data wejścia w życie: 2024-06-05
  • Data obowiązywania: 2024-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA