REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 871

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2023 r. poz. 1559) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady oraz tryb finansowania z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, zwanego dalej „Funduszem Aktywizacji”, działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności oraz wykonywania kary pozbawienia wolności;

2) szczegółowe zasady, tryb i terminy wypłaty ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, zwanego dalej „ryczałtem”, przedsiębiorcom zatrudniającym te osoby;

3) szczegółowe zasady, tryb i terminy udzielania pożyczek i dotacji podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności;

4) sposób i tryb dokumentowania:

a) wydatków na zatrudnienie osób pozbawionych wolności,

b) wysokości i przeznaczenia pomocy;

5) wzory wniosków: o wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, o udzielenie pożyczki oraz udzielenie dotacji.

§ 2. [Wniosek o wypłatę ryczałtu]

1. Ryczałt wypłaca się na wniosek przedsiębiorcy, zwany dalej „wnioskiem o wypłatę ryczałtu”, złożony za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, która skierowała osoby pozbawione wolności do zatrudnienia u przedsiębiorcy, zwanej dalej „jednostką”.

2. Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Do wniosku o wypłatę ryczałtu przedsiębiorca dołącza informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

§ 3. [Złożenie wniosku o wypłatę ryczałtu]

1. Wniosek o wypłatę ryczałtu może być złożony pod warunkiem przekazania na rachunek bankowy jednostki całości środków na wynagrodzenia osób pozbawionych wolności za okres stanowiący podstawę do naliczenia ryczałtu.

2. Przedsiębiorca może składać wniosek o wypłatę ryczałtu nie częściej niż co 3 miesiące.

3. Wnioski o wypłatę ryczałtu składa się z zachowaniem porządku chronologicznego następujących po sobie okresów stanowiących podstawę do naliczenia ryczałtu.

§ 4. [Załączniki do pierwszego wniosku o wypłatę ryczałtu]

1. Do pierwszego wniosku o wypłatę ryczałtu przedsiębiorca załącza:

1) oświadczenie o numerze wpisu we właściwym rejestrze albo wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z podaniem numeru identyfikacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) potwierdzoną kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku - w przypadku przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru albo ewidencji, z których informacje nie są ujawnione w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych;

3) oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wraz z podaniem numeru tego rachunku;

4) dokument potwierdzający uprawnienie osoby składającej wniosek do występowania w imieniu przedsiębiorcy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany danych lub sposobu reprezentacji przedsiębiorcy.

§ 5. [Obowiązku jednostki]

1. Jednostka jest obowiązana, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ryczałt:

1) sprawdzić pod względem formalnym i rachunkowym oraz potwierdzić:

a) zawarte we wniosku oraz załącznikach do tego wniosku dane identyfikujące przedsiębiorcę, w szczególności ich zgodność z danymi zawartymi w dokumentach określonych w § 4 oraz w podpisanej z przedsiębiorcą umowie o zatrudnienie osób pozbawionych wolności,

b) wykazane we wniosku kwoty wynagrodzeń przysługujących osobom pozbawionym wolności,

c) przekazanie przez przedsiębiorcę całości środków na wynagrodzenia osób pozbawionych wolności za okres stanowiący podstawę do naliczenia ryczałtu;

2) przesłać wniosek dysponentowi Funduszu Aktywizacji.

2. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów we wniosku lub załącznikach do tego wniosku jednostka zwraca wniosek wraz z załącznikami przedsiębiorcy w celu usunięcia tych braków lub błędów.

§ 6. [Dysponent Funduszu Aktywizacji]

1. Po otrzymaniu wniosku o wypłatę ryczałtu dysponent Funduszu Aktywizacji:

1) sprawdza kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku;

2) ustala kwotę przysługującego ryczałtu;

3) przekazuje przedsiębiorcy ustaloną kwotę przysługującego ryczałtu na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania z jednostki kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dysponent Funduszu Aktywizacji wzywa wnioskodawcę, za pośrednictwem jednostki, do ich usunięcia.

3. O rozpoznaniu wniosku dysponent Funduszu Aktywizacji zawiadamia pisemnie wnioskodawcę.

§ 7. [Wysokość pożyczki]

1. Pożyczka może być udzielona do wysokości nieprzekraczającej 75 % planowanej wartości zadania.

2. Podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych oraz podmiotowi niebędącemu przywięziennym zakładem pracy pożyczka może być udzielona, jeżeli w celu zabezpieczenia jej spłaty wniosą poręczenie udzielone przez bank lub gwarancję bankową.

3. Wypłata pożyczki następuje jednorazowo lub w transzach.

4. Wypłata i spłata pożyczki następuje na zasadach i w terminie określonych w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1, z zastrzeżeniem że maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 48 miesięcy.

§ 8. [Wysokość dotacji]

1. Dotacja może być przyznana do wysokości nieprzekraczającej planowanej wartości zadania.

2. Przyznanie dotacji może być uzależnione od częściowego zaangażowania środków własnych podmiotu w realizację zadania określonego we wniosku.

3. Podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych oraz podmiotowi niebędącemu przywięziennym zakładem pracy dotacja może być udzielona, jeżeli w celu zabezpieczenia jej zwrotu, w przypadkach określonych w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1, wniosą poręczenie udzielone przez bank lub gwarancję bankową.

4. Wypłata dotacji następuje jednorazowo lub w transzach, na zasadach i w terminie określonych w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1.

§ 9. [Udzielenie pożyczki na wniosek podmiotu]

1. Pożyczkę bądź dotację udziela się na wniosek podmiotu.

2. Wzór wniosku o udzielenie pożyczki jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, podmiot dołącza informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 10. [Kwalifikacja wniosków]

1. Wniosek o udzielenie pożyczki bądź dotacji jest poddawany dwuetapowej kwalifikacji przez komisję powołaną przez dysponenta Funduszu Aktywizacji.

2. Pierwszy etap kwalifikacji obejmuje sprawdzenie:

1) wniosku pod względem formalnym, w szczególności w zakresie jego poprawności i kompletności;

2) zgodności zadania z celami wydatkowania środków Funduszu Aktywizacji;

3) możliwości ubiegania się podmiotu o udzielenie pożyczki lub dotacji.

3. Drugi etap obejmuje kwalifikację merytoryczną, której komisja dokonuje, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) zakres działań resocjalizacyjnych wnioskodawcy obejmujący dotychczasowy poziom zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz prognozę efektów resocjalizacyjnych, jakie mają zostać osiągnięte w wyniku wykorzystania wnioskowanej pożyczki lub dotacji;

2) możliwości finansowe Funduszu Aktywizacji.

4. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów we wniosku dysponent Funduszu Aktywizacji wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni. Wyznaczony termin może zostać przedłużony na umotywowany wniosek wnioskodawcy złożony przed upływem tego terminu. Nieusunięcie wszystkich braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

5. O rozpoznaniu wniosku dysponent Funduszu Aktywizacji zawiadamia pisemnie wnioskodawcę.

§ 11. [Przedłożenie innych dokumentów niezbędnych do oceny wniosku]

Dysponent Funduszu Aktywizacji może uzależnić przyznanie pożyczki bądź dotacji od przedłożenia przez podmiot innych dokumentów niezbędnych do oceny wniosku, w szczególności dokumentów wchodzących w skład sprawozdania finansowego, o ile podmiot jest zobowiązany do ich sporządzania na podstawie odrębnych przepisów.

§ 12. [Umowa o udzielenie pożyczki bądź dotacji]

1. Dysponent Funduszu Aktywizacji, udzielając pożyczki bądź dotacji, zawiera z podmiotem umowę.

2. Umowę o udzielenie dotacji sporządza się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)).

3. Przed zawarciem umowy, na pisemne żądanie dysponenta Funduszu Aktywizacji, podmiot jest obowiązany dostarczyć oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 13. [Okres i zasady zatrudnienia osób pozbawionych wolności]

Podmiot, który otrzymał pożyczkę bądź dotację, jest obowiązany do zatrudniania osób pozbawionych wolności przez okres i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1.

§ 14. [Obowiązki podmiotu związanego umową]

1. Podmiot, z którym została zawarta umowa, o której mowa w § 12 ust. 1, jest obowiązany do:

1) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z pożyczki bądź dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków;

2) sporządzenia i przekazania dysponentowi Funduszu Aktywizacji rozliczenia wykorzystania otrzymanej pożyczki lub dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, w szczególności wydatków poniesionych na stworzenie i utrzymanie miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności.

2. Ewidencjonowanie i rozliczanie dotacji odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

3. Wydatki poniesione na stworzenie i utrzymanie miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności ustala się na podstawie faktur, rachunków lub innego rodzaju dowodów, dokumentujących te wydatki.

§ 15. [Możliwość odroczenia terminu spłaty pożyczki bądź prolongacji terminu wykorzystania pożyczki]

1. Na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 9 ust. 1, można w szczególności:

1) odroczyć termin spłaty pożyczki;

2) prolongować termin wykorzystania pożyczki bądź dotacji oraz przedłożenia rozliczenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają zmiany umowy, o której mowa w § 12 ust. 1.

§ 16. [Wykorzystanie pożyczki bądź dotacji niezgodnie z przeznaczeniem]

1. Podmiot, który wykorzystał pożyczkę bądź dotację niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości, jest obowiązany do jej zwrotu.

2. Zasady zwrotu pożyczki wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem albo pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wraz z karami umownymi z tego tytułu, określa się w umowie, o której mowa w § 12 ust. 1.

§ 17. [Warunki ubiegania się o udzielenie kolejnej pożyczki bądź dotacji]

Podmiot, który wykorzystał pożyczkę bądź dotację niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości i pomimo wezwania nie dokonał jej zwrotu zgodnie z umową, może ubiegać się o udzielenie kolejnej pożyczki bądź dotacji z Funduszu Aktywizacji po upływie 1 roku od dnia zwrotu tej dotacji lub pożyczki, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem albo pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

§ 18. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do wniosków o wypłatę ryczałtu oraz do wniosków o udzielenie pożyczki lub dotacji złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2024 r.2)

Minister Sprawiedliwości: A. Bodnar


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. poz. 1078), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1053).

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O WYPŁATĘ RYCZAŁTU Z TYTUŁU ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW ZATRUDNIENIA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 czerwca 2024 r. (Dz. U. poz. 871)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O WYPŁATĘ RYCZAŁTU Z TYTUŁU ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW ZATRUDNIENIA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI


Załącznik 2. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI


Załącznik 3. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI]

Załącznik nr 3

WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-14
  • Data wejścia w życie: 2024-06-17
  • Data obowiązywania: 2024-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA